ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP’a kaydedilen bilgilerin isteklinin son durumunu gösterir bilgiler olduğu görülmüş olmakla birlikte şirketi temsile yetkili olmayan kişi tarafından e-teklifin imzalandığı ve bu yönüyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklifi kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında Ltd. Şti. in faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif olarak belirlenip belirlenmemesine ilişkin olarak idarelere bu teklifleri kabul edip etmeme hususunda takdir yetkisi verildiği hk
Devamı...

ihalede isteklinin teklif vermiş olduğu IP adresinin aynı olması durumu dikkate alındığında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği hk
Devamı...

ihale teklif mektubu istekliyi temsil ve ilzama yetkili olan kişi tarafından e-imza ile imzalansa da, söz konusu anonim şirket adına EKAP’a yüklenmiş pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinden şirketin ortaklık yapısının tevsik edilemediği görüldüğünden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede her iki teklif tutarı arasında 1.720.282,20 TL fark oluştuğu ihale Kanunun 5’.maddesinde belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda oldukları Kanununun 39’uncu maddesince kamu yararı gereği ihalenin iptaline karar verildiği dikkate alındığında idarece geçerli teklifler ile aşırı düşük teklif açıklaması dahi sunmayarak reddedilen teklif kıyaslanarak ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemesi
Devamı...

E-ihalelerde ortak giriişimlerin birim fiyat teklif mektubu standart formunun 5 numaralı dipnotunda yer alan ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubunun bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerektiği hükmü gereği teklif mektubunun iş ortaklığını oluşturan şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişileri tarafından ayrı ayrı e-imza ile imzalanması gerektiği
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu teklif fiyata dâhil giderler arasında işçilik giderine yer verildiği, yine ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olması nedeniyle idarenin fazla çalışma toplam saatini ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğinin bulunmadığı 
Devamı...

ihalede eşit teklif sahibi isteklilerden 2 fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekileceği, bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirleneceği, puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacağı 
Devamı...

ihalede  aynı fiyat teklifini, aynı geçici teminat mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu ile birlikte elektronik ortamda 7dakika arayla 2 kez teklif ettiği Kanunun 4 maddesindeki tanım göz önünde bulundurulduğunda, elektronik ortamda verilen elektronik teklif ve eklerinin tamamen aynı olması nedeniyle mevcut durumda ihale kararını etkileyecek nitelikte iki farklı fiyat teklifi verildiği şeklinde değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

ihalede Kiralanacak 3 adet iş makinesinin esas çalışma alanının belediyenin işyerleri ve şantiyeleri olduğu, ihtiyaç halinde ilçe sınırları dışındaki şehir dışı yerlere nakledilebileceği, iş makinelerinin çalışma alanının değişmesi durumunda özel nitelikteki taşıma araçları ile nakledilebilecekleri, idarenin kullanımına tahsis edilecek iş makinelerin yine idarenin hizmetleri ile sınırlı kullanılabileceği, iş süresince kaç sefer iş makinesi naklinin gerekeceği hususunun belirsizlik oluşturacağı görülmekle birlikte söz konusu maliyetin teklif fiyata dâhil edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, isteklilerin söz konusu hususa ilişkin oluşabilecek giderlerini teklif fiyatına yansıtarak teklif verebileceği, idarenin işyerleri ve şantiyelerinin teklif hazırlanması aşamasında görülebileceği, iş makinelerinin idarenin farklı işyerlerinde ancak nakil yoluyla çalıştırılabilmesi sürecinin isteklinin sorumluluğunda olacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde anılan düzenlemenin isteklilerin eşit koşullarda teklif vermesine engel teşkil etmediğ
Devamı...

ihalelerde birden fazla geçerli teklifin bulunması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de mutlaka belirlenmesi gerektiği iddiaları
Devamı...

ihalede İş ortaklığı adına teklif mektubunun vekil aracılığı ile değil her iki şirkette temsile yetkili tarafından imzalanan teklif geçerlimidir ?
Devamı...

ihale katılan  2 isteklinin şirket adreslerinin aynı olmasa da aynı IP adresi kullanılmak suretiyle ihale dokümanı indirme ve teklif verme davranışının bulunmadığı görülse de  her iki firmanın da temsile yetkili müdürü olarak ihaleye katılması halinin anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri birbirlerinin tekliflerinden haberdar oldukları ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturması nedeniyle ihale dışı bırakılması 
Devamı...

ihalede tek geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği hk
Devamı...

ihalede istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede tek geçerli teklif sahibi istekli olarak yaklaşık maliyetin altında teklif sunan başvuru sahibi isteklinin kaldığı, yeterlik değerlendirmesi sonucu idarece geçerli teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinin, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye ait teklif ile mukayese edilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı
Devamı...

İhaleye aynı  aynı IP numarası üzerinden ihaleye teklif sunmasının anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu, dolayısıyla bahse konu istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılması
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklinin 2.  birim fiyat teklif mektubunun sehven teklif dosyasına konulduğuna ilişkin açıklamasının uygun bulunamayacağı anlaşılmış olup, teklif dosyası kapsamında iki adet birim fiyat teklif mektubu sunan başvuru sahibine ait teklifin 4734/ 17’nci madde kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale birim fiyat teklifi mektubunda teklifin rakam olarak yazılmadığı ve sadece yazı ile yazıldığı  teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu hükmü dikkate alındığında anılan istekli tarafından teklif tutarının rakam ile yazılmadığı bu gerekçeyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede istekli tarafından yarım kuruşun altında teklif sunulan “Ferdi kaza sigortası” kalemi tutarının iş kalemi için sunulan toplam teklif bedeline, ödemeye esas herhangi bir katkı sağlamadığı, anılan kalemi için toplam 0,00 TL teklif sunulması durumunda da isteklinin 21 adet iş kalemi için sunacağı toplam teklif tutarının, mevcut teklif tutarları ile aynı olacağı anlaşıldığından, bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif dosyalarının bulunduğu geçerli teklif sahibi olduğu komisyon kararında belirtilen diğer 5 isteklinin ise sadece teklif mektuplarının gönderildiği tespit edilmiş Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin mali teklif dosyası kapsamında teklif mektubunun bulunduğu; ancak İdari Şartname uyarınca teklif mektubu ekinde sunulması gereken mali teklif formlarının sunulmadığının tespiti
Devamı...

İhalede teklif edilen 1 aylık araç kiralama bedeli ile 1 aylık şoför ücreti toplamının bir diğer deyişle aylık kiralama bedelinin, 1 aracın %2 kasko sigortası değeri ile brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının 1 aylık bedeli toplamının altında kaldığı ve bu durumun bütün araç ve işçilik kalemi toplamlarında geçerli olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadıklarının taahhüt ettiği kabul edilir
Devamı...

istekli tarafından yarım kuruşun altında teklif sunulan 20 adet iş kaleminin tutarları toplamının, 36 iş kalemi için sunulan toplam teklif bedeline, ödemeye esas herhangi bir katkı sağlamadığı, anılan 20 adet iş kalemi için toplam 0,00 TL teklif sunulması durumunda da isteklinin 36 iş kalemi için sunacağı toplam teklif tutarının, mevcut teklif tutarı ile aynı olacağı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin “20 adet iş kalemi için teklif etmiş olduğu tutarlar toplamının, toplam teklif bedeline katkı sağlamadığı” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

teklif mektuplarının içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hk5
Devamı...

birim fiyat teklif mektubunda ihale kayıt numarası ihale konusu işin adının standart formuna aykırı şekilde düzenlendiği birim fiyat teklif mektubunun söz konusu ihaleye yönelik olarak düzenlendiğini gösterir nitelikte olmadığı hk 6
Devamı...

İhale komisyonunun teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalede geçerli teklif sahibi istekli sayısının üçten az olması sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmesi hk 9
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabileceğinin ifade edildiği ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca ihalelerde idarelere ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirleme zorunluluğu getirilmediği bu sebeple başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğu ancak belirtildiği üzere idarenin başvuru sahibini ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemesi gerekmediği hk
Devamı...

İdari Şartnamede tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtildiği ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olduğu bu nedenle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmayacağı ayrıca istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubundan teklif mektubunda yer alan teklif tutarının hangi para birimi esas alınarak hazırlandığının da açık olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı ve teklif mektubunda para biriminin yazıyla bir harf eksik şekilde yazılmış olması sonucunda oluşan şekli aykırılığın isteklinin teklifinin esasına etki edecek nitelikte bir eksiklik olmadığı hk
Devamı...

her iki isteklinin ihale doküman indirme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği ve ihaleye münferiden katıldığı görülmüş olup aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmadığından birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği
Devamı...

İhalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanında istenilen bilgi ve belgeleri beyan edip etmediğinin ve isteklilerce beyan edilen teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığının değerlendirileceği, bu aşamada ihale komisyonu tarafından isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği, yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı
Devamı...

ihaleye katılmak için gönderilen teklif zarfının ihale tarihi öncesinde ihaleye ulaştırıldığı ancak idareden kaynaklı sebeplerle söz konusu teklif dosyasının ihale tarihinde ihaleye iştirak ettirilmediği söz konusu hususun idarece de kabul edildiği, idareye teslim edilen kargo paketinin açılmamasının idarenin hatası olduğu, bu hususa ilişkin hatanın istekliye yüklenemeyeceği, ayrıca posta yoluyla gönderilen teklif dosyasının içine koyulduğu kargo poşeti için kamu ihale mevzuatında teklif zarfının taşıması gerektiği belirlenmiş bilgilerin yer alması şartının aranamayacağı zira ilgili hükümlerin teklif zarfına ilişkin olduğu, hayatın olağan akışı içerisinde idarelere gönderilen ve içlerinde teklif dosyası bulunan kargo poşetlerinin, teklif zarflarının taşıması gereken şekil şartlarını taşımasının beklenemeyeceği, ayrıca idarece yapılan değerlendirmede de söz konusu kargo poşeti içindeki teklif zarfının usulüne uygun olduğunun belirtildiği
Devamı...

ihalede 12 adet doküman indirildiği ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu ve gelinen aşama itibarı ile ihalede bulunan geçerli teklif sayısının bir adet olduğu, ihalede rekabet şartlarının tüm teklifler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği ve yapılan teklif değerlendirmeleri sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, söz konusu teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında idarece ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri gerekçe gösterilerek iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan firmaların internet sitelerindeki iletişim numaralarının aynı olduğu ve firma sahiplerinin arasında kardeşlik bağının olduğu hususlarının da başvuru sahibi istekli tarafından iddiaya konu edildiği görülmekle birlikte yukarıda yapılan tespitlerde anılan isteklilerin ortak hareket ettiklerine yönelik bir tespite ulaşılamadığından bu hususların başkaca bir bilgi ve belge olmaksızın bahse konu ihalede ortak hareket edildiği birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olunduğu veya ihaleye başka şirketlerin katılımını engelleyen dolayısıyla rekabeti engelleyici davranışta bulunulduğu anlamına gelmeyeceği hk 1
Devamı...

ihaleye teklif sunan 2 şirketten  tek kişilik şirket sahibi tarafından aynı İP adresinden dosya indirmesi olsa bile 2 şirketin tekliflerinin farklı kişiler tarafından imzalandığı ve geçici teminat mektuplarının da farklı tarihte farklı banka şubesinden farklı kişiler tarafından alınan elektronik geçici teminatlar olduğu süre ve tutar olarak uygun olduğu isteklinin son durumunun mevzuata uygun olduğu
Devamı...

ihalede geçerli olan teklif sayısının toplam teklif sayısının yarısından az olmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceğı hk
Devamı...

 istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerde yer alan son ortaklık yapısı ile pay defterinde yer alan bilgilerin uyumlu olmak zorundadır
Devamı...

ihalede Her ne kadar bahse konu dizi pusulasının iki istekli tarafından sunulmadığı anlaşılmakla birlikte söz konusu belgenin yeterlik değerlendirilmesi aşamasında belgelerin tasnif ve değerlendirilmesi noktasında idareye kolaylık sağlaması açısından istenildiği ve yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla bahse konu belgenin sunulmamasının isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilemeyeceği
Devamı...

yıllara sair araç kiralama ihalelerinde araç sigorta oranlarının Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranı hesaplanmasına ait karar
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda verilen yetki belgesi çıktısının sunulduğu, söz konusu belgede anılan isteklinin YAMBİS numarasının olduğu görülmüş olup, bu numara esas alınarak yapılan sorgulamada söz konusu isteklinin * tarihi itibarıyla sisteme kayıtlı ve aktif olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla bahse konu isteklinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalenin üzerinde bırakıldığı istekli tarafından ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak talep edilen ihalenin üzerinde kalması durumunda hizmetin ifa edileceği ilde mutfağı olduğuna dair belgenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle anılan istekliye ait teklifin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

idare tarafından oluşturulan bu formun, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel dışında bir belge olduğu ve son fiyat teklifi istenilmesi aşamasında isteklilere verilmiş olmasının istekliler nezdinde tereddüt oluşturabileceği, nitekim isteklilerin farklı şekilde son fiyat tekliflerini sundukları, bahse konu formun tek başına teklif mektubu ve teklif cetvelinin ikamesi olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumun oluşmasındaki temel gerekçenin ise idare tarafından teklif mektubu ve eki teklif cetveli şeklindeki standart formdan farklı bir belgenin isteklilere verilmek suretiyle son teklif fiyatını istemesinden kaynaklandığı, gelinen aşama itibarıyla isteklilerce verilen son tekliflere ilişkin belgeler üzerinden sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

tek geçerli teklif olarak kaldığı teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber söz konusu yaklaşık maliyete yakın olduğu görülmekte olup temel ilkelerden “kaynakların verimli kullanılması” ilkesinin idareler tarafından azami surette gözetilmesi gerektiği de dikkate alındığında ve ihale komisyon kararında da bu ilkeye vurgu yapıldığı anlaşıldığından, somut durumda kaynakların verimli kullanılması gerektiği hususunun da göz ardı edilemeyeceği hk
Devamı...

iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücretlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, sözleşme giderleri hesaplanmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilen tüm iş grupları için sunulan analiz ve fiyat tekliflerinde kâr dâhil fiyat olduğunun belirtildiği görülmüş olup, teklif açıklaması kapsamında söz konusu giderleri tevsik etme zorunluluğu bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan şirket kaşesinde adresinin imza sirkülerinde adresinin ve şirket kaşesinde telefon numarasının aynı olduğu aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin birbirlerinin tekliflerinden haberdar olması 
Devamı...

ikinci teklif sahibi istekliyi belirleme konusunda takdir yetkisinin kullanılması
Devamı...

 ihale teklif mektubunun yazılı olduğu ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı üzerinde kazıntı silinti düzeltme bulunmadığı TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının belirtildiği ayrıca ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı bu haliyle teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı tespit edildiği idarece istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...