idarenin tebligata açık adresinin ihale teklif zarfının üzerine yazılması gerektiği  idare adresinin İdari Şartname yazılan No 10 şeklinde düzenlenmesine karşın, “No:58” şeklinde yazıldığı gerekçesi ile ihaleden elenmesi
Devamı...

İsteklinin ihalede sunmuş olduğu teklif zarfı üzerinde yer alan ihale kayıt numarasının farklı bir ihaleye ait olduğu ve bu hususun tereddüt yarattığından bahisle teklif zarfı uygun olmadığı gerekçesiyle  teklif zarfının açılmadan iade edilemez
Devamı...

idarece söz konusu teklif zarfı üzerinde her bir ortağa ait kaşelerde yer alan tebligata açık adreslere itibar edilmesi gerekirken istekli teklifinin doğrudan tebligata açık adreslerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınır
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemeleri ve standart formda yer alan açıklamalar uyarınca ilgili formun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin teyit edilip edilememesi koşuluna bağlı olmaksızın sunulmasının zorunlu olduğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfında ise kaşe bulunduğu ancak imzalı olmadığından söz konusu teklif zarfının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

isteklinin  sunmuş olduğu teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından kaşelendiği, fakat imzalanmadığı, bu durumda söz konusu teklif zarfının ilgili mevzuat maddesinde yer alan “Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”  hükmüne uygun olmadığı, zarfın diğer yüzünün kaşelenerek imzalanmış olmasının zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanmamış olmasına ilişkin eksikliği ihya edici olarak değerlendirilemeyeceği, aynı şekilde zarfın yapıştırılan yerinin sadece kaşelenmiş olması nedeniyle mevzuata uygun olarak sunulduğunun kabul edilemeyeceği hk
Devamı...

teklif zarfı üzerinde kaşe bulunmaması sebebiyle zarfın istekliye iade edilmesi
Devamı...

ihalede Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yoksa teklif zarfının açılmadan iadesi doğrumudur
Devamı...

İhale teklif zarfının idareye açık mı kapalı mı teslim edildiği ya da zarfın ihale komisyonuna teslim edilmeden önce ne aşamada açıldığının tespiti nasıl yapılır?
Devamı...

teklif zarfında İdari Şartname maddesinde düzenlenen ihaleyi yapan idarenin açık adresinin açıkça yazılmaması tekliflerinin idarece değerlendirmeye alınmaması hk
Devamı...

istekli teklif zarfı içerisinde verilen ürün teknik detaylarının gösterildiği belgelerde kamera ve kayıt cihazlarının ilgili analiz detaylarını yeterli sayıda desteklemediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede istekli teklif zarfının ihalenin gerçekleştirileceği gün, saat 08,30’da idareye teslim edilmesine rağmen 1 saat 50 dakika sonra ve ihale saatinden 10 dakika önce ihaleye katılan son istekli olarak kayıt altına alınması hk
Devamı...

teklif zarfında İdari Şartnamenin 1.1’inci maddesinde düzenlenen ihaleyi yapan idarenin açık adresinin açıkça yazılmaması elenme sebebidir
Devamı...

ihale teklif zarfı,zarfın üzerinde yazıcı ile işin adına, şirket unvanına, adresine, vergi numarasına ve vergi dairesine yer verildiği, el yazısı ile İKN bilgisine, ihale tarihi ve saatine yer verildiği, zarfın ön ve arka yüzündeki yapıştırılan yerlerin imzalandığı ve kaşelendiği ancak zarfın üzerinde idarenin açık adresine yer verilmediği görülmüş olup itirazen şikayet sahibi A.Ş.nin teklif zarfının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olduğu,
Devamı...

teklif zarfının üzerinde olması gereken “ihaleyi yapan idarenin açık adresi”ne ilişkin bilgilerin söz konusu teklif zarfında yazılmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirmeye alınmaması işleminin mevzuata uygun olduğu
Devamı...