İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesi incelendiğinde ihale dokümanı eki olan Pursantaj Tablosunda yaklaşık maliyet hesabına dayanak olan 12 iş kaleminin imalat oranlarının “%” cinsinden yazıldığı, anılan Tablonun Q sütununda ise “%” cinsinden verilen iş kalemlerine karşılık gelen imalatlara ilişkin tutarlar yazılarak toplam tutarın * tl olduğu, yazılan söz konusu rakamın yaklaşık maliyet tutar ile aynı olduğu anılan sütuna  yazılı tutarların hangi imalata veya imalatların parasal tutarına karşılık geldiğinin anlaşılır olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği bu durumun  İhale Kanunu’nun Temel ilkeler  ilkesine aykırı bir durum teşkil ettiği
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi Yönetmelik’te yazılı haller ile sınırlı tutulmuş olup Mevzuatta ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin yetkisi asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumu ile sınırlı tutulmuş olup, ihale komisyonuna yaklaşık maliyeti değiştirme, yeniden hesaplama veya önemli ölçüde değişikliğe uğratacak tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, yaklaşık maliyet güncellenmeden başvuru sahibi isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifinin reddedilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı
Devamı...

 ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanabileceği idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecekleri dikkate alındığında, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanması kapsamında yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında bu iş kalemi için 364,62 TL birim fiyatın esas alınmakla beraber anılan iş kalemine 182,30 TL teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun bulunduğu dolayısıyla idarenin de teklif değerlendirme aşamasında tereddüde düştüğü anlaşılmış olup Bu çerçevede ulusal bayram ve genel tatil günleri için normal çalışma ücretine ilave l günlük ücretin mi yoksa ilave 2 günlük ücretin mi hesaplanacağının kastedildiği hususunda belirsizlik bulunduğu
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan örneğin Staj Konaklama,Yolluk, Gidiş ve Diğer Giderler” iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 1,44’lük kısmını oluşturduğu, söz konusu iş kalemi içerisinde konaklama, yolluk ve diğer giderler şeklinde birçok maliyet unsurunun yer aldığı iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 0,37’lik kısmını oluşturduğu oranların diğer iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki oranlarına göre az olduğu dikkate alındığında idarece somut bir belirleme yapılmaksızın birim fiyat teklif cetvelindeki tüm iş kalemlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin aktarılan mevzuat düzenlemelerinin amacına uygun olmayacağı ve bu haliyle sağlıklı aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gibi sunulan açıklamaların sağlıklı değerlendirilemeyeceği
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

isteklinin teklif fiyatı ile yaklaşık maliyetin tutar bazında karşılaştırılması sonucuna götürecek değerlendirmenin isteklilerin teklif fiyatlarını kendi şartlarına göre değil yaklaşık maliyete göre oluşturması sonucunu doğuracağı ve bu durumun gerek rekabet ilkesine gerekse kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

Yaklaşık maliyetin altında oluşan tekliflerin yaklaşık maliyete yakın olduğu veya diğer tekliflere göre daha yüksek olduğu gibi gerekçelerle uygun bulunmamasına yönelik idarelerin takdir yetkisi bulunmakla birlikte söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir şekilde kullanılması gerekmekte olup alınan karar doğru değildir 8
Devamı...

Özel Temizlik Aracının yakıt hesabı “litre/metre” üzerinden değil “litre/saat” üzerinden yapılarak yaklaşık maliyetin hesaplanmasında açıkça hataya düşülmesinin incelemeye konu hususta sağlıklı bir değerlendirme yapılması imkânının ortadan kalkması ile ihalenin iptal edilmesi (Danıştay kararlı 1)
Devamı...

personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanan sınır değer hesaplama yöntemiyle tespit edilmesi gerektiği buna göre yaklaşık maliyet hesap cetvelinde firma kar oranının belirtilmemesi 1
Devamı...

idareye yeni bağlanan sağlık tesislerini de kapsayacak şekilde ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti güncelleyerek yeniden ihale edilmek üzere söz konusu ihalenin iptaline karar verilmesi
Devamı...

Yaklaşık maliyetin 24 aylık yerine 36 aylık yemek miktarları baz alınarak hesaplandığından yaklaşık maliyetin aynı miktar ve fiyatlar baz alınarak 24 aylık hesaplanması durumunda yaklaşık *TL olması gerekeceği idarenin ihtiyaçlarını belirlemede takdir yetkisinin bulunduğu bu çerçevede sehven miktarların yanlış hesaplaması sonucunda ihalenin olması gereken yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyat ile sonuçlandırılması nedeniyle kamu zararı oluşacağı hk 
Devamı...

ihalenin iptali karar gerekçesi olarak belirtilen hususun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan özel pozun idare tarafından karşılanamaması nedeniyle işin niteliği ve yaklaşık maliyetin değişeceği şeklinde olduğu, bahse konu gerekçede yaklaşık maliyetin ne mertebede değişeceğine ilişkin hesaplama yapılmadığı hk 1
Devamı...

isteklinin idarece belirlenen iş kalemlerindeki ihale birim fiyat teklifinin doğrudan istekliler tarafından bilinmesine imkân olmayan yaklaşık maliyetle kıyaslanmadığı istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklife oranının aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranının %90-%110 arasında kalmasının istenildiği söz konusu düzenleme ile amaçlananın isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının uyumu olduğu böylelikle ihale konusu işin beklenen kaliteye göre gerçekleştirilmesi amaçlanarak kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanmaya çalışıldığı hk
Devamı...

ihale konusu hizmete ilişkin olarak başka eş değer illerde yapılan alımlarda daha düşük fiyatların oluştuğunun belirtildiği ancak, her bir ihale kapsamındaki ihtiyaçlar/şartlar farklı olduğu gibi yaklaşık maliyetin farklı yöntemlerle belirlenmesinin de mümkün olduğu diğer yandan idarece en avantajlı olabilecek firmanın itirazı da göz önünde bulundurulduğunda işin daha düşük fiyatlarla yapılabileceği hususuna yer verildiği ancak, hangi hususlar esas alınarak söz konusu tespite ulaşıldığının açıkça belirtilmediği anlaşılmış olup söz konusu gerekçenin de mevcut durumda iptal gerekçesi olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve söz konusu giderlerin ihale yaklaşık maliyet içerisinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında farklı il ve ilçelerde bulunan şantiyelerde denetim ve kontrollük işinin istenilen seviyede ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hizmetin istenilen kalitede sunulması amacıyla bakım ve genel giderler iş kalemi için asgari %20 oranında bir belirleme yapılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı
Devamı...

yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan öğün miktarlarına göre belirlendiği istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişmelere paralel olarak idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen  yemek sayısı   üzerinden   ödeme   yapılmasının düzenlendiği  aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu doküman düzenlemelerinin mevzuata uygun olduğu ve ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediği hk
Devamı...

ihalede idare tarafından ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerinden 1 adedi için 2015 1 adedi için 2017 7 adedi için 2019 ve 5 adedi için de 2020 yılına ait rayiçler kullanılarak analiz oluşturulduğu ve ilgili idare tarafından ilk ilan tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenmediği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği ve 4734 sayılı Kanun maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin zedelenmesine yol açacağı belirlendiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk
Devamı...

İdare tarafından ihale işene uygun iş kalemine ilişkin resmi birim fiyatlar kullanılırken poz grubuna ilişkin birim fiyatın esas alınması suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hata yapıldığı yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması durumunda sınır değerin ve aşırı düşük teklif değerlendirmesine tabi tutulacak istekli sayısının değişeceği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği ve 4734 sayılı Kanun maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin zedelenmesine yol açacağı belirlendiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

ihale yaklaşık maliyet esas alındığında; istenecek yeterlik belgeleri, uygulanacak ihale usulü yerli isteklilere ilişkin düzenlemeler ve ilan sürelerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği, ancak sınır değeri etkilediği dolayısıyla olması gereken yaklaşık maliyet ve bu yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanan sınır değer ile istekliler tarafından verilen teklifler karşılaştırıldığında 12 isteklinin daha teklifinin sınır değerin altında kaldığı bu durumda ihale sürecine devam edilemeyeceği  yeniden hesaplanan yaklaşık maliyetin ve sınır değerin, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin esasa etkili değişiklikler meydana getireceği hk
Devamı...

 ihalede idare tarafından ihale konusu işi oluşturan 16 iş kalemi için genel olarak *yılına ait kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarının 2 iş kalemi için ise * yılı rayiçleri kullanılarak analiz oluşturulduğu 5 iş kalemi için ise piyasa araştırmasının esas alındığı buna göre yaklaşık maliyetin hesaplanmasında güncel olmayan birim fiyatların da kullanıldığı ancak ilgili idare tarafından ilk ilan tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenmediği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği hk
Devamı...

İdarece başvuruya konu ihale bazında verilen teklifler ile yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi yerine başka ihalede verilen teklifler ile kıyaslama yapıldığı ancak her bir ihalenin kendi doküman düzenlemeleri çerçevesinde farklı durumlar oluşturabileceği işin süresinin ve iş kapsamında alınacak öğün sayısının farklılaşabileceği ve ihalelerin kendine özgü koşulları çerçevesinde içeriğinin, büyüklüğünün, niteliğinin değişebileceği bu itibarla idarece her teklifin ve yaklaşık maliyetin o ihaleye özgü koşullar içinde değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda başka ihalelerin yaklaşık maliyeti ile diğer ihalelerde verilen tekliflerin mukayese edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı hk 1
Devamı...

idarelerin Yönetmelik gereği piyasada faaliyette bulunan kişilerden fiyat teklifi alarak yaklaşık maliyetini oluşturması mümkün olup ayrıca fiyat teklifi veren kişilerin ihaleye istekli sıfatıyla katılmasını veya iş ortaklığı kurmalarını doğrudan yasaklayan herhangi bir hüküm kamu ihale mevzuatı içerisinde yer almamaktadır Mevcut durumda yaklaşık maliyetin ihale tarihi öncesindeki gizliliğinin korunmadığına ihaleye katılan istekliler arasında anlaşarak ihalenin sonucunu etkiledikleri hususlarına yönelik olarak ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgeler üzerinden somut delile dayalı bir tespit yapılamamakla birlikte ihaleye esas yaklaşık maliyeti oluşturmak için fiyat teklifi alınan 4 kişiden ikisinin iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif sunması ve bu iş ortaklığının teklifinin yaklaşık maliyetin altındaki tek geçerli teklif olarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması söz konusu teklifin yaklaşık maliyetin %99,2’sine tekabül etmesi
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetinin en az %70 lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması gerektiği ancak ihalenin başvuruya konu kısımlarında asgari işçilik maliyetinin yaklaşık maliyete oranının ihalenin birinci kısmında yaklaşık olarak % 24 ikinci kısımda ise yaklaşık olarak %29 olduğu dolayısıyla ihalenin anılan kısımlarının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak yapılamayacağı hk 1
Devamı...

ihalede asgari işçilik maliyetinin yaklaşık maliyete oranının % 70 ten az olduğu dolayısıyla inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi niteliği taşımadığı  İhale dokümanında teklif fiyata dâhil edilmesi gereken giderler arasında işçilik maliyetine yer verildiği ancak işçilerin yemek ve yol giderinin ayda kaç gün ödeneceğine ilişkin olarak herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmekle birlikte ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı dikkate alındığında ihale dokümanında yemek ve yol bedelinin ayda kaç gün ödeneceğine ilişkin olarak düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı Tebliğin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler başlıklı maddesinde yer alan Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır açıklamasınında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını niteliği gereği süreklilik arz etme koşulu dışında diğer koşulları taşıyan ve ihale edilmesi mümkün olan hizmet alımlarını ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olma koşullarını taşıyan  hizmetleri kapsadığının tespiti 
Devamı...

idarenin yaklaşık maliyeti Uygulama Yönetmeliği maddesinde yer alan hükümlere uygun şekilde hazırladığı ve tüm giderleri dahil ederek piyasa araştırmasını esas aldığı işçilik maliyetlerini de güncel olan asgari işçilik maliyetlerini kullanarak hesapladığı bu noktada yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarih göz önüne alındığında herhangi bir güncellemenin gerekmediği hk 1
Devamı...

idare tarafından sadece ihale konusu işte kullanılacak araçlarda HGS kartının olması gerektiğine yönelik düzenleme yapıldığı ve söz konusu araçların kullanımı esnasında ortaya çıkacak HGS dolum maliyetinin teklif fiyatına dahil olacak şekilde herhangi bir belirleme yapılmaması hk
Devamı...

idarece ihale konusu işe ait yaklaşık maliyet hesabında yol bedelinin, hem işçilik ücreti hesaplamasına dahil edildiği hem de kalem bazında ayrıca hesaplandığı tespit edilmiş olup, hesaplama hatasından kaynaklanan maddi hatanın giderilmesi adına yaklaşık maliyet tutarının revize edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, revize yaklaşık maliyet ile ihale tarihinde isteklilere açıklanan yaklaşık maliyet arasında ihale koşullarını değiştirecek nitelikte bir farkın olmadığı ve teklif değerlendirmesinde esasa etkili bir aykırılığa neden olmadığı değerlendirilmesi 
Devamı...

ihalenin iptaline ilişkin olarak ihalenin daha düşük bedelle gerçekleştirilebileceği ve rekabet ortamının sağlanamadığı hususları dışında başka bir gerekçeye yer verilmediği, geçerli olmayan teklif tutarları ile geçerli teklif tutarı karşılaştırılarak ihalenin daha düşük bedelle gerçekleştirilebileceğinin tespiti
Devamı...

İdare tarafından yapılan alternatif çalışmaya ilişkin proje değişikliklerinin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konmadığı, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplama veya değerlendirmede bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple idarenin bu gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesinin de yerinde olmadığı hk
Devamı...

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmadığı, bu sebeple ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ve personelin belirtilmesinin zorunlu olmadığı, fazla mesai yapacak personelin sayısı, niteliği ve ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi konusunda sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, söz konusu maliyetin öğün maliyetine dahil olacağı, dolayısıyla istekliler tarafından fazla çalışma yapılması durumunun da dikkate alınarak işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihalede isteklilerden tekliflerini oluştururken dikkate almaları istenen malzeme ve ekipmanların çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmetlerinde kullanılacak araçların kiralanması hizmetinin alımına konu edilmesinin, araç kiralanması hizmetinin yürütülebilmesi açısından zorunlu olmadığı, söz konusu malzeme ve ekipmanın niteliğinin, miktarının ve yaklaşık maliyetteki tutarının, temini başka bir alıma konu olacak düzeyde olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, ancak memurlara yemek verme üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı,  dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenebileceği, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin ise sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılacağı açık olduğundan, memurlara yönelik yemek hizmetinin, yüklenicinin anlaşmalı olduğu üye işyerleri aracılığıyla ve ihale yoluyla gördürülmesinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğunun anlaşılması
Devamı...

isteklinin öngördüğü miktarlardan idarenin yaklaşık maliyet hesabında öngördüğü miktarların çıkartılması neticesinde elde edilen miktarlar ile isteklinin söz konusu iş kalemi için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucunda; isteklinin iş kalemindeki metraj azlığından bir avantaj sağlamadığı aksine toplamda isteklinin teklif fiyatına göre * TL tutarında bir fazlalığın ortaya çıktığı, bu tutar fazlalığının isteklinin lehine değil aleyhine olumsuz etki yaptığı değerlendirilmiş olup, açıklama istenilen iş kalemlerinin tümü açısından başvuru sahibinin teklifindeki iş kalemindeki metrajın düşüklüğünün esasa bir etkisi olmadığı hk
Devamı...

idare tarafından ihale yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığına yönelik bir tespit ve değerlendirmenin yapılmadığı gerekçesi ile idarenin ihaleyi iptali
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre 5 adet personelin tam zamanlı olarak idarede çalışacağı, buna ilişkin fiyat farkı verileceği, idare tarafından da yaklaşık maliyet hesaplamasına çalışacak personel giderlerinin de dahil edildiği, söz konusu gider ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının önünde bir engel bulunmadığ
Devamı...

ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatların yaklaşık maliyet hesabında kullanılacağı düzenlemesinden hareketle, daha önce iptal edilen ihale ile incelenen ihalenin büyük oranda aynı şekilde kurgulandığı, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelindeki ay biriminde farklılık olsa da bunun maliyeti önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olmadığı, ayrıca iki ihalenin tarihi arasında da güncelleme gerektirecek bir zaman farkının bulunmadığı, dolayısıyla idarenin yaklaşık maliyet işlemlerinde kamu ihale mevzuatında belirtilen kurallara aykırılık olmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının ise idarece belirlenen ödenek miktarı ve yaklaşık maliyetin altında olduğu, bununla birlikte iptal gerekçesine konu olan tasarruf tedbirlerinin uygulanacağı * mali yılı içerisinde kullanılacak ödenek tutarının *TL’ye karşılık geldiği, diğer yandan ihale yetkilisinin iptal gerekçesinde belirtilen * Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Müdürlük yazısının başvuruya konu ihaleyi gerçekleştiren   konu ihale tarihinin *olduğu ve iptale konu edilen Başkanlık yazısının gönderilme tarihinden sonra olmak üzere ihale komisyon kararının alınarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin belirlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu ihalenin bu aşamada iptal edilmesinin temel ilkeler çerçevesinde yerinde olmadığı hk
Devamı...

idarenin yaptığı yaklaşık maliyet hesabı dikkate alındığında, itirâzen şikâyete konu *poz numaralı iş kalemine ilişkin ayrıntılı analizin bulunmadığı, bahse konu iş kaleminin yaklaşık maliyetinin piyasa fiyat araştırması yapılarak hazırlandığı, diğer iş kalemlerinin analizlerinin hazırlandığı, bu çerçevede bahse konu iş kaleminin niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemi olduğunun anlaşıldığı, diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerinin analizi hazırlanamayan özel iş kalemi ile ilgisinin olmaması
Devamı...

ihale öncesinde yaklaşık maliyet hesaplanmasının ve hesaplanan yaklaşık maliyetten aşırı düşük tekliflerin tespiti, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin reddi gibi teklif değerlendirmesine ilişkin konularda dahi faydalanılmasının, “rekabetin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması” gibi temel ilkelerin gözetilmesi noktasında ortaya konulan bir yaklaşım olarak görülebileceği, bu bağlamda idarece yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihalenin bütün aşamaları gerçekleştirildiği ve teklifler değerlendirildiği halde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenirken ilgili isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde değil altında olması durumunun bir diğer deyişle yaklaşık maliyetin dikkate alınmamasının tutarlı olmadığı, böylesi bir yaklaşımın 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden “saydamlığın, güvenirliğin ve eşit muamelenin sağlanması” ilkelerine uygun düşmeyeceği Netice itibarıyla, idarenin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki “saydamlığın, güvenirliğin ve eşit muamelenin sağlanması” gibi temel ilkelerden bağımsız ve sınırsız olamayacağından, teklif bedeli yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeyerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiği, ihale komisyonu kararında yer verilen toplam teklif sayısı ile geçerli teklif sayısının kıyaslanması şeklindeki gerekçenin her durumda ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değerlendirilemeyeceği, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 223.401.612,46 TL olduğu, ihalede verilen 30 tekliften 29’unun yaklaşık maliyetin altında bulunduğu, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket edildiğine yönelik somut bir idare tespiti bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali işleminin anılan Kanun’un 39’uncu maddesinde ihalenin iptali hususunda idareye verilen yetki kapsamında değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

ihalede hesaplamada kullanılan birim fiyatların ilanın ve ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan birim fiyatlardan çok daha yüksek alındığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede söz konusu iddianın aksine yeniden çıkılan ihalede kullanılan birim fiyatların iptal edilen ihaleye ait yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilen * adet iş kaleminin * ünde daha düşük birim fiyatların kullanıldığı ve yaklaşık maliyette oluşan artışın metrajlarda oluşan farklardan kaynaklandığı hk
Devamı...

Yaklaşık maliyetin hesabının yanlış yapılması ve buna bağlı olarak sınır değerin hesabında hata yapılarak, teklifi sınır değerin altında kalmayacak firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle kamu zararına neden olunması
Devamı...

ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisinin idareye ait olduğu Her ne kadar 1’inci komisyon kararında Şti ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmişsede idareye yapılan şikâyet başvurusu sonucunda geçerli olan tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu söz konusu ihalede idarece yapılan inceleme neticesinde tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idarece %4,305 oranında ayrılan yüklenici karının hizmet süresi boyunca hizmetin ifasıyla ilgili özellikleri Teknik Şartname’de belirtilen kıyafetler ve güvenlik malzemelerine ait sair giderler ile kanalizasyon sistemlerinin temizlenmesinde kullanılacak olan suyun nakliye masrafı giderlerini karşılayabilecek nitelikte olduğu hk
Devamı...

istekli açısından usule uygun olmayan bir fiyat avantajı yaratmadığı, nakliye girdisine ilişkin açıklamaların da sunulduğu, bir bütün olarak bakıldığında ise isteklinin maliyet avantajlarından birisinin açıklama istenmeyen imalatlar toplamı için * TL beyan etmesi olduğu her ne kadar bu tutar idarenin hesapladığı yaklaşık maliyete göre önemli ölçüde düşük olsa da bu girdilerin beyanının yeterli olduğu ve açıklama yapılmasına hukuki zorunluluk bulunmadığı hk
Devamı...

idarelere yaklaşık maliyet hesaplanma yönteminin belirlenmesi noktasında serbesti tanınması ile takdir yetkisi tanınması hk
Devamı...

idarece ihale için hazırlanan sıralı iş kalemleri grupları listesi kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri grupları belirleneceği ve sıralı listeye göre tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri grupları olarak belirleneceği ve bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacağı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...