ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir ihale olması sebebiyle yaklaşık maliyetin son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda açıklandığı ve ilgili tutanakların düzenlendiği, diğer taraftan isteklilerin elektronik ortamda tekliflerin verildiği ihalelerde söz konusu tutanakları durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebileceği, yaklaşık maliyete ilişkin ayrıca bir tebligat yapılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

 idare tarafından ihale yaklaşık maliyet hesabında TEDAŞ tarafından yayımlanan “*yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı”nda yer alan birim fiyatların kullanıldığı, ancak söz konusu fiyatların Yİ-ÜFE endekslerine göre değil, inşaat maliyet endeksine göre güncellendiği, TEDAŞ tarafından yayımlanan birim fiyat kitabında yer alan açıklama ile Karayolları  Başkanlığınca aktarılan yazısı dikkate alındığında Yİ-ÜFE endekslerine göre güncelleme yapılması gerektiği 
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisi olduğu ihalenin iptali hk
Devamı...

İhale kararı ile yaklaşık maliyeti belirleme usulünün mevzuatta yer verilen yöntemlerden birisi kullanıldığı için mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, bu karara karşı idare veya başvuruyu yapan istekli tarafından iptal davası açılması yoluna gidilmediği, fiyat dışı unsur düzenlemesinin ise ihale dokümanı hazırlama aşamasında ele alınan ve tespiti yapılan bir konu olduğu ve ihale tarihinde teklifler açılarak istekliler ve teklif fiyatları ile yeterlik durumlarının ne olduğunun ortaya çıkması üzerine ihale tarihinden önce tespiti yapılan fiyat dışı unsurlar üzerinden bir değerlendirme yapmanın ihalede gelinen aşamada doküman düzenlemelerinin tartışmaya açılmasına neden olacağı ve temel ilkeler yanında güvenirlik ilkesi ile örtüşmeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında; idarenin ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği idareye ait olduğu hk
Devamı...

ihalede takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale yaklaşık maliyet hesabında söz konusu iş kalemi için artan kazı nakli girdisine ilişkin mesafenin 25 km olarak hesaplamada kullanıldığı idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisinin bulunduğu yaklaşık maliyetin hatalı veya fazla hesaplandığının tespiti halinde, öncelikle yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın yaklaşık maliyetin etkilediği unsurlar bakımından değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede idare tarafından aktarılan Yönetmelik maddesi hükümlerine göre yaklaşık maliyetin %7 yüklenici karı öngörülerek hesaplandığı, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet tespit tutanağındaki kar hariç yaklaşık maliyet tutarının anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olacak şekilde ihalede sınır değer olarak belirlendiği, bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idarece hesaplanan sınır değerin altında kalmadığı anlaşıldığından idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihalede ilk hesaplanan yaklaşık maliyet  ile güncellenen yaklaşık maliyet esas alınarak sınır değer hesaplaması yapıldığında, sınır değerin altındaki ve üstündeki isteklilerin değişmediği, ayrıca yaklaşık maliyetin güncellenen hali ile yeterlik kriterleri ve ilan sürelerinde de değişiklik oluşmadığı, bu nedenle ihaleye katılıma bir etkisinin olmadığı, netice itibarıyla güncellenen yaklaşık maliyet ile isteklilerin teklif sıralaması ve ihale sürecinde bir değişiklik oluşmadığı
Devamı...

İhale  iptal gerekçesi olan yaklaşık maliyette sehven hataların yapıldığı ve yaklaşık maliyetteki brüt asgari ücrete %5 firma kârı eklenmesi hususuna ilişkin yapılan incelemede; idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilmesi yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanmasına bağlı olup yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesinin ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini sağladığı, ihalelerde istekliler tarafından teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinin değişmesinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesinde doğrudan etki ettiği
Devamı...

ihale sürecinde iptal kararına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun çerçevesindeki ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak sorumluluğu idareye ait olduğundan kamu yararını da gözeterek idarenin işlemini her zaman geri alabileceği dikkate alındığında iptal kararında belirtilen “yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklifler ile ihaleye verilen teklifler arasında ciddi fark ve çelişki olduğu” şeklindeki iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İdarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilmesi yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanmasına bağlı olup yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesi ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini sağlamaktadır. İhalelerde istekliler tarafından teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinin değişmesinde, ihalelere sadece yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde ve fiyat dışı unsurlar bağlamında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde yaklaşık maliyet önemli bir rol oynadığı hk
Devamı...

ihalede yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin bir başka ihalenin yaklaşık maliyetine göre değerlendirilmesine yönelik iddianın ise, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan hükmü gereği, birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvurulamayacağı
Devamı...

ihale edilen yapımı öngörülen OKAS kodu nun “Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”  yapım kalemlerinin itirazen şikâyete söz konusu olan, aşağıda belirtilen kalemlerin yaklaşık maliyete göre parasal tutar ve oranlarının, ayrıca yaklaşık maliyete oranı incelendiğinde işin mahiyetinin yapım işi olduğu anlaşılması
Devamı...

ihalenin enerji iletim hattı altında ağaç kesimi ve bitki örtüsü temizliği işi olduğu idarece söz konusu ihalenin “yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiş olup, telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmamak ve kamu zararı oluşmasını önlemek” amacıyla iptal edildiği, söz konusu gerekçede yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak hazırlanmadığının belirtildiği ve fakat yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmamasının, yaklaşık maliyet üzerindeki etkisinin somut olarak ortaya konulmadığı BU gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı HK
Devamı...

İhalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen diğer hususlar olan yaşanan fiyat artışlarından ötürü bütçe giderlerinin öngörülenden fazla artmasının yanı sıra idarenin olası gelir azalışlarının ve EPDK elektrik tarifelerinde yaklaşık %20 artış meydana gelmesi nedeniyle bütçede öngörülmeyen artış ile ödeme güçlüğü ve bütçede denklik sıkıntısı çekebileceği gerekçeleri e teşkil edemeyeceği  İhale Onay Belgesi’nde Bütçe Tertibinin olduğu, kullanılabilir ödenek tutarının *TL olduğu, Sözleşme Tasarısında *ödenek tespit edildiğinin düzenlendiği, ihalenin iptal kararına ilişkin somut, açıklayıcı bilgi/belgeye dayanan gerekçeye yer verilmediği göz önüne alındığında, ihalenin iptali kararının iptalinin gerektiği 
Devamı...

Öğrenci taşıma ihale dokümanındaki her 1 güzergâh için öğrenci sayısı araç sayısı ve her bir aracın ilgili güzergâhta kaç km mesafe kat edeceğinin eksik hesaplanmış olduğu  iddiası
Devamı...

ihalede iş kaleminin toplam yaklaşık maliyet içindeki oranının % 0,2 olmasına rağmen bu iş kalemine 6 puan verildiği, fiyat dışı unsur toplam puanının 60 olduğu, bahse konu iş kalemine verilen puanın toplam puanın yüzde 10’una denk geldiği, bu imalatın çok sıradan ve karmaşık olmadığı ve herkesin yapabileceği bir iş kalemi olmasına rağmen verilen puanın yaklaşık maliyetteki ağırlık oranına ters olacak biçimde yüksek puan verilmesinin Tereddüt yaratması 1
Devamı...

ihalede ilk ilan tarihinden sonra ihale konusu işin kapsamının değiştirildiği ve yaklaşık maliyet tutarının güncellendiği ancak söz konusu değişikliklerin yaklaşık maliyetin etkilediği sınır değer hesaplamasına ilişkin kısım dışında, diğer unsurlarda (ilan süreleri, yeterlik kriterleri, ihale usulü, ödenek) değişiklik yaratmadığı yine söz konusu değişikliğin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gereken isteklilerde bir değişiklik meydana getirmediği 
Devamı...

ihale teklif mektubu ekinde sunulması gereken mali teklif formları olan Standart Form Tablosunun sunulmadığı tespit edilmiş İş Ortaklığı tarafından mali teklif dosyası kapsamında sunulması idarece zorunlu kılınan Maliyet Özeti Tablosu, Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemleri Açılımı Formu ve Diğer Kalemler Tablosunun sunulmadığı dikkate alındığında, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

İlk ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen  teklifin ihale sürecinin devamında geçersiz olması teklifler arasında kıyasa dahil edilmesine imkan vermeyeceği, mevcut geçerli her iki teklifin de başka bir idarenin aynı nitelikteki alım fiyatı ve piyasa fiyat araştırması neticesinde elde edilen 5 fiyatın aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyetten daha düşük olması ihalenin iptal gerekçesimidir ?
Devamı...

ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptal kararının  iptali
Devamı...

ihalede istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede tek geçerli teklif sahibi istekli olarak yaklaşık maliyetin altında teklif sunan başvuru sahibi isteklinin kaldığı, yeterlik değerlendirmesi sonucu idarece geçerli teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinin, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye ait teklif ile mukayese edilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı
Devamı...

isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ile gerek görülmesi halinde idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eklerine ihtiyaç duyulacağının açık olduğu, idare tarafından aktarılan gerekçeler doğrultusunda ihale işlem dosyasının gönderilemediği, idare tarafından belirtilen gerekçelerle ihale işlem dosyasının gönderilemediğinden itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, idarece de mevcut koşullar sebebiyle ihale konusu işte sözleşme aşamasına geçilemeyeceğinin bildirildiği ihale sürecinin gelinen aşamada sağlıklı şekilde sonuçlandırılmayacağının anlaşılması ile ihalenin iptali hk
Devamı...

ihale günü ilk oturumda isteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanması suretiyle yaklaşık maliyetin alenileştiği, diğer taraftan ikincil mevzuatın yukarıda yer verilen ilgili hükümleri gereğince de yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde en geç ihale tarihine kadar güncellenebileceği, bu çerçevede istekliler tarafından ihale günü öğrenilen yaklaşık maliyet bilgisinin ihale komisyonu kararının taraflarına tebliğ tarihindeki yaklaşık maliyet bilgisinden farklılık arz etmeyeceği açık olduğundan, yaklaşık maliyetin hesaplanması işlemlerinin hukuka aykırılığını iddia eden istekliler için farkına varıldığı tarih veya farkına varılmış olması gereken tarihin, yaklaşık maliyetin mevzuat gereği tüm isteklilere açıklandığı ihale tarihi olarak dikkate alınması gerektiği
Devamı...

Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi durumunda ise idarece yaklaşık maliyet ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleneceği yapılan tespitler neticesinde ilan tarihi * olan incelemeye konu ihalede idare tarafından ihale konusu işi oluşturan iş kalemleri için yaklaşık maliyetin hesaplanmasında güncel olmayan birim fiyatların kullanıldığı ancak ilgili idare tarafından ilk ilan tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenmediği, İdari Şartname maddesinde dikkate alındığında bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyebileceği, güncellenerek hesaplanacak yaklaşık maliyetin sınır değer ve aşırı düşük tekliflere etkisi göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işte kullanılan  cihazının taşıma işlemlerinin nitelikli bir iş olması sebebiyle yüklenicilere ek maliyet oluşturacağı, idarece cihazın taşınma sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından isteklilerin taşımaya ilişkin oluşabilecek maliyetleri tekliflerine yansıtmalarının mümkün olmadığı, başvuru sahibi tarafından söz konusu sürelerin sınırlanmasına ilişkin değişiklik talebinde bulunulmasına rağmen idarece belirsizliği gidermeye yönelik herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla oluşan belirsizlik sebebiyle istekliler tarafından söz konusu ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesinin engellendiği anlaşılması
Devamı...

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesi incelendiğinde ihale dokümanı eki olan Pursantaj Tablosunda yaklaşık maliyet hesabına dayanak olan 12 iş kaleminin imalat oranlarının “%” cinsinden yazıldığı, anılan Tablonun Q sütununda ise “%” cinsinden verilen iş kalemlerine karşılık gelen imalatlara ilişkin tutarlar yazılarak toplam tutarın * tl olduğu, yazılan söz konusu rakamın yaklaşık maliyet tutar ile aynı olduğu anılan sütuna  yazılı tutarların hangi imalata veya imalatların parasal tutarına karşılık geldiğinin anlaşılır olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği bu durumun  İhale Kanunu’nun Temel ilkeler  ilkesine aykırı bir durum teşkil ettiği
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi Yönetmelik’te yazılı haller ile sınırlı tutulmuş olup Mevzuatta ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin yetkisi asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumu ile sınırlı tutulmuş olup, ihale komisyonuna yaklaşık maliyeti değiştirme, yeniden hesaplama veya önemli ölçüde değişikliğe uğratacak tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, yaklaşık maliyet güncellenmeden başvuru sahibi isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifinin reddedilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı
Devamı...

 ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanabileceği idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecekleri dikkate alındığında, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanması kapsamında yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında bu iş kalemi için 364,62 TL birim fiyatın esas alınmakla beraber anılan iş kalemine 182,30 TL teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun bulunduğu dolayısıyla idarenin de teklif değerlendirme aşamasında tereddüde düştüğü anlaşılmış olup Bu çerçevede ulusal bayram ve genel tatil günleri için normal çalışma ücretine ilave l günlük ücretin mi yoksa ilave 2 günlük ücretin mi hesaplanacağının kastedildiği hususunda belirsizlik bulunduğu
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan örneğin Staj Konaklama,Yolluk, Gidiş ve Diğer Giderler” iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 1,44’lük kısmını oluşturduğu, söz konusu iş kalemi içerisinde konaklama, yolluk ve diğer giderler şeklinde birçok maliyet unsurunun yer aldığı iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 0,37’lik kısmını oluşturduğu oranların diğer iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki oranlarına göre az olduğu dikkate alındığında idarece somut bir belirleme yapılmaksızın birim fiyat teklif cetvelindeki tüm iş kalemlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin aktarılan mevzuat düzenlemelerinin amacına uygun olmayacağı ve bu haliyle sağlıklı aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gibi sunulan açıklamaların sağlıklı değerlendirilemeyeceği
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

isteklinin teklif fiyatı ile yaklaşık maliyetin tutar bazında karşılaştırılması sonucuna götürecek değerlendirmenin isteklilerin teklif fiyatlarını kendi şartlarına göre değil yaklaşık maliyete göre oluşturması sonucunu doğuracağı ve bu durumun gerek rekabet ilkesine gerekse kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

Yaklaşık maliyetin altında oluşan tekliflerin yaklaşık maliyete yakın olduğu veya diğer tekliflere göre daha yüksek olduğu gibi gerekçelerle uygun bulunmamasına yönelik idarelerin takdir yetkisi bulunmakla birlikte söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir şekilde kullanılması gerekmekte olup alınan karar doğru değildir 8
Devamı...

Özel Temizlik Aracının yakıt hesabı “litre/metre” üzerinden değil “litre/saat” üzerinden yapılarak yaklaşık maliyetin hesaplanmasında açıkça hataya düşülmesinin incelemeye konu hususta sağlıklı bir değerlendirme yapılması imkânının ortadan kalkması ile ihalenin iptal edilmesi (Danıştay kararlı 1)
Devamı...

personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanan sınır değer hesaplama yöntemiyle tespit edilmesi gerektiği buna göre yaklaşık maliyet hesap cetvelinde firma kar oranının belirtilmemesi 1
Devamı...

idareye yeni bağlanan sağlık tesislerini de kapsayacak şekilde ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti güncelleyerek yeniden ihale edilmek üzere söz konusu ihalenin iptaline karar verilmesi
Devamı...

Yaklaşık maliyetin 24 aylık yerine 36 aylık yemek miktarları baz alınarak hesaplandığından yaklaşık maliyetin aynı miktar ve fiyatlar baz alınarak 24 aylık hesaplanması durumunda yaklaşık *TL olması gerekeceği idarenin ihtiyaçlarını belirlemede takdir yetkisinin bulunduğu bu çerçevede sehven miktarların yanlış hesaplaması sonucunda ihalenin olması gereken yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyat ile sonuçlandırılması nedeniyle kamu zararı oluşacağı hk 
Devamı...

ihalenin iptali karar gerekçesi olarak belirtilen hususun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan özel pozun idare tarafından karşılanamaması nedeniyle işin niteliği ve yaklaşık maliyetin değişeceği şeklinde olduğu, bahse konu gerekçede yaklaşık maliyetin ne mertebede değişeceğine ilişkin hesaplama yapılmadığı hk 1
Devamı...

isteklinin idarece belirlenen iş kalemlerindeki ihale birim fiyat teklifinin doğrudan istekliler tarafından bilinmesine imkân olmayan yaklaşık maliyetle kıyaslanmadığı istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklife oranının aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranının %90-%110 arasında kalmasının istenildiği söz konusu düzenleme ile amaçlananın isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının uyumu olduğu böylelikle ihale konusu işin beklenen kaliteye göre gerçekleştirilmesi amaçlanarak kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanmaya çalışıldığı hk
Devamı...

ihale konusu hizmete ilişkin olarak başka eş değer illerde yapılan alımlarda daha düşük fiyatların oluştuğunun belirtildiği ancak, her bir ihale kapsamındaki ihtiyaçlar/şartlar farklı olduğu gibi yaklaşık maliyetin farklı yöntemlerle belirlenmesinin de mümkün olduğu diğer yandan idarece en avantajlı olabilecek firmanın itirazı da göz önünde bulundurulduğunda işin daha düşük fiyatlarla yapılabileceği hususuna yer verildiği ancak, hangi hususlar esas alınarak söz konusu tespite ulaşıldığının açıkça belirtilmediği anlaşılmış olup söz konusu gerekçenin de mevcut durumda iptal gerekçesi olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve söz konusu giderlerin ihale yaklaşık maliyet içerisinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında farklı il ve ilçelerde bulunan şantiyelerde denetim ve kontrollük işinin istenilen seviyede ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hizmetin istenilen kalitede sunulması amacıyla bakım ve genel giderler iş kalemi için asgari %20 oranında bir belirleme yapılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı
Devamı...

yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan öğün miktarlarına göre belirlendiği istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişmelere paralel olarak idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen  yemek sayısı   üzerinden   ödeme   yapılmasının düzenlendiği  aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu doküman düzenlemelerinin mevzuata uygun olduğu ve ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediği hk
Devamı...

ihalede idare tarafından ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerinden 1 adedi için 2015 1 adedi için 2017 7 adedi için 2019 ve 5 adedi için de 2020 yılına ait rayiçler kullanılarak analiz oluşturulduğu ve ilgili idare tarafından ilk ilan tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenmediği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği ve 4734 sayılı Kanun maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin zedelenmesine yol açacağı belirlendiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk
Devamı...

İdare tarafından ihale işene uygun iş kalemine ilişkin resmi birim fiyatlar kullanılırken poz grubuna ilişkin birim fiyatın esas alınması suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hata yapıldığı yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması durumunda sınır değerin ve aşırı düşük teklif değerlendirmesine tabi tutulacak istekli sayısının değişeceği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği ve 4734 sayılı Kanun maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin zedelenmesine yol açacağı belirlendiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

ihale yaklaşık maliyet esas alındığında; istenecek yeterlik belgeleri, uygulanacak ihale usulü yerli isteklilere ilişkin düzenlemeler ve ilan sürelerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği, ancak sınır değeri etkilediği dolayısıyla olması gereken yaklaşık maliyet ve bu yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanan sınır değer ile istekliler tarafından verilen teklifler karşılaştırıldığında 12 isteklinin daha teklifinin sınır değerin altında kaldığı bu durumda ihale sürecine devam edilemeyeceği  yeniden hesaplanan yaklaşık maliyetin ve sınır değerin, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin esasa etkili değişiklikler meydana getireceği hk
Devamı...

 ihalede idare tarafından ihale konusu işi oluşturan 16 iş kalemi için genel olarak *yılına ait kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarının 2 iş kalemi için ise * yılı rayiçleri kullanılarak analiz oluşturulduğu 5 iş kalemi için ise piyasa araştırmasının esas alındığı buna göre yaklaşık maliyetin hesaplanmasında güncel olmayan birim fiyatların da kullanıldığı ancak ilgili idare tarafından ilk ilan tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenmediği bu durumun sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini engelleyeceği hk
Devamı...