ihalede Ltd. Şti.nin faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

özel sektör iş deneyim  bilgileri ekinde damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgeler ile personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin ise beyan edilen bilgilerin tevsiki kapsamında sunulmadığı 
Devamı...

Aşırı düşük analizlerde yer alan aylık işçilik girdileri için saatlik işçilik girdileri için ise 44,48 TL fiyat öngörüldüğünden işçilikler için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında fiyat kullanılmadığı
Devamı...

Aşırı düşükte aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılması gerektiği ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için her halükarda açıklama istenilmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde yukarıda belirtilen analiz girdisinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun isteklileri aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlama aşamasında tereddüde düşüreceği gibi inceleme ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel olacağı, bu itibarla teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek tekrar düzeltici işlem belirlenmesine ait karar
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan istekliler tarafından açıklamalarında kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç listelerinin sunulmadığı, idarece verilen analiz formatlarındaki girdi miktarları ile isteklilerce sunulan analizlerdeki girdi miktarlarının farklı olduğu iş kalemlerinin analizlerinde yer alan işçilik girdileri için yaklaşık maliyetle uyumlu olmayacak şekilde 10.008,00 TL fiyat öngörüldüğünden tekliflerinin reddedilmesi 
Devamı...

ihale Şartnamesinde  kiralanacak araca ait taşıt belgesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması gerektiğinin hatalı olduğu hk
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklifi kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında Ltd. Şti. in faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

hale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama sunulduğu ve buna dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ise de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri ve bu fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) kullanılmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale teklifine konu aracın yaşına ilişkin olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan amortisman, MTV, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri bakımından da yapılan açıklamanın doküman düzenlemelerine aykırı nitelikte olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

EKAP’a yüklenmiş bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanmasının istekliler açısından bir yükümlülük olarak öngörüldüğü, bu itibarla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile ihale tarihi itibarıyla EKAP’ta yer alan bilgilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı
Devamı...

ihale Şti nin infisah ettiği(Kapandığı) tam bölünmenin gerçekleştiği ve faaliyet esaslı bir bölünmenin de olmadığı bu nedenle faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımı sona ereceğinden bölünme ile kurulan Şti. tarafından şirket bölünmesi sonucunda elde edilen iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanı bir yeterlik kriteri olarak belirleyemeyip, kendi malı olmasını gerekli gördükleri makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede kendi malı araca ilişkin düzenleme yapılmasının ve sözleşme imzalamadan önce buna ilişkin belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme imzalanmadan önce kendi malı araçlara ilişkin belge istenilmesinin dolaylı olarak yeterlik kriteri haline getirdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

ihalenin park yapımı saha yapımı onarım-tadilat işleri bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu itirazen şikayete konu iş kapsamında  iş kalemlerinin yer aldığı görülmekte olup KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan ihalenin konusu itibarıyla Ohal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin düzeltici işlemler giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik giderinin eksik hesaplandığı, lastik giderine ilişkin ise Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak tevsik edici bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

servis taşımacılığı ihalelerinde yetki belgesi üzerinde yer alan doğrulama adresi üzerinden yapılan sorgulamada Belgenin güncel bir versiyonu alındığı için belge geçersizdir bilgisine ulaşıldığı ancak ihale işlem dosyası içerisinde bahse konu belgenin geçerliliğine ilişkin herhangi bir sorgulamanın veya belgeyi düzenleyen idareyle yapılan bir yazışmanın yer almadığı anlaşıldığından; söz konusu istekli tarafından sunulan servis taşımacılığı yetki belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunda belgeyi düzenleyen idareden bilgi talep edilmesi suretiyle idare tarafından anılan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunun tespit edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak araçların kilometre başına şehir içi yakıt tüketimi ile çarpılması suretiyle ilgili araçların kilometre başına yakıt tüketim maliyetlerinin bulunduğu, araçlara ilişkin kilometre yakıt tüketim maliyetlerinin, araçların güzergahlarının kilometresi ve toplam sefer sayısı ile çarpılması sonucu araçların Teknik Şartname’de belirlenen güzergâha göre toplam yakıt maliyetlerinin hesaplandığı ve araçlara ait güzergâha göre bulunan yakıt maliyetlerinin toplanması sonucu toplam akaryakıt maliyetinin hesaplandığı, yapılan incelemede anılan istekli tarafından akaryakıt maliyetine ilişkin yapılan kilometre başına hesaplamalarda aritmetik hata bulunduğu, bu sebeple kullanılan veriler doğrultusunda anılan maliyetin eksik hesaplandığı hk
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin” beyanının yer aldığı, ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunda ise ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin, Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi” beyanının yer aldığı, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgelere ilişkin açık bir beyanda bulunmadığı, bir diğer anlatımla bahse konu ifadelerin uygun bir beyan olarak değerlendirilemeyeceği, yeterlik bilgileri tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmamasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu 
Devamı...

İhalede  benzer işin katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri olarak düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise “Kent İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde, Sokak, Park ve Kamusal Alanların Temizliği İşi”ne ait olduğu, her ne kadar işin tanımında katı atık nakli ifadesi yer alsa da, bahse konu işe ait Teknik Şartname kapsamından söz konusu işin evlerden toplanan çöplerin depolama alanına taşınması işi niteliğinde olduğunun anlaşıldığı ve iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından da iş kapsamında çöp nakli dışında başkaca bir katı atık nakil işleminin yapılmadığının belirtildiği hususları dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamındaki çöp naklinin mevcut ihale kapsamında katı atık aktarma istasyonlarından entegre atık değerlendirme geri kazanım ve bertaraf tesisine yapılacak olan katı atık nakli kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

İhalede  teklif edilen birim fiyatın KİK işçilik modülündeki fiyat ile kıyafet fiyatını içermesi gerektiği, bir diğer ifade ile önemli teklif bileşeninin karlı bir şekilde karşılanması gerektiği, ancak KİK işçilik modülündeki fiyat (yemek dahil) ile kıyafet için belgelendirilen maliyet toplandığında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatın aşıldığı, dolayısıyla işçilik kalemlerinden zarar edildiği, bu sebeple teklifin reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak olarak Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının da sunulduğu, söz konusu tutanaklardan satışlar esas alınarak açıklama yapıldığının anlaşıldığı tutanağın sonunda yer alan fatura bilgileri tablosunda fatura tarihi, fatura seri ve sıra no ile fatura düzenleyenin veya alıcının adı soyadı/ticaret unvanı ve T.C./Vergi kimlik numarası sütunlarının boş bırakıldığı, dolayısıyla faturaların Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında belirtilen 3’üncü geçici vergi beyanname dönemi içerisinde yer alıp almadığının ve anılan tutanakta yer alan ürünlerin ihale dokümanında istenilen özelliklerde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği, tüm bu tespitler neticesinde isteklinin 3’üncü kısma ilişkin olan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede idarece aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun belirtilmediği
Devamı...

ihalede isteklinin teklif vermiş olduğu IP adresinin aynı olması durumu dikkate alındığında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç maliyetine ilişkin aldığı fiyat teklifinde ve ekinde sunulan tutanakta belirtilen rakamların biriminde uyumsuzluk olması nedeniyle uygun olmadığı
Devamı...

İhale ilanında söz konusu husus katılımı daraltıcı mahiyette bir düzenleme olması nedeniyle, ihale ilanını inceleyip ilandaki şartları taşımayan isteklilerin ihaleye katılmayacağı, zeyilname ile yapılan düzeltmenin ise ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterini genişletici nitelikte olduğu ve sadece doküman indirenler tarafından görülebileceği hususları göz önüne alındığında, ihalenin düzeltme ilanı yapılmadan gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

ihalede Fiyat teklifleri üzerindeki beyanın eksik ve hatalı olduğu fiyat tekliflerinin son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, fiyat tekliflerinin usulünce düzenlenmiş ve onaylanmış tutanaklara dayanmadığı, tevsik edici belgelerin eklenmediği, tutanakların ekinde mükellef ve meslek mensubunu tevsik eden belgelerin bulunmadığı hk (içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar yapım işi 17 nolu hakkediş bedeli” konulu faturayı sunduğu, sunulan faturanın mal satışına ilişkin bir fatura değil hakedişe ilişkin fatura olduğu, fatura tutarının da açıklamaya konu mal kalemi girdi tutarından farklı olduğu, bu bağlamda söz konusu faturanın bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasında tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı)
Devamı...

ihale teklif mektubu istekliyi temsil ve ilzama yetkili olan kişi tarafından e-imza ile imzalansa da, söz konusu anonim şirket adına EKAP’a yüklenmiş pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinden şirketin ortaklık yapısının tevsik edilemediği görüldüğünden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklitarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihalede her iki teklif tutarı arasında 1.720.282,20 TL fark oluştuğu ihale Kanunun 5’.maddesinde belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda oldukları Kanununun 39’uncu maddesince kamu yararı gereği ihalenin iptaline karar verildiği dikkate alındığında idarece geçerli teklifler ile aşırı düşük teklif açıklaması dahi sunmayarak reddedilen teklif kıyaslanarak ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemesi
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

Aşırı düşük savunma için alınan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmiş tutanakların fiyat tekliflerinin ekinde sunulmadığı görülmüş, söz konusu fiyat tekliflerinin bu haliyle geçerli bir tevsik yöntemi olmadığı ve bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihalede ise B-III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak idare tarafından bu grubun ihtiva ettiği işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görüldüğünden, hâlihazırda mevcut bulunan bodrum katı aynen korunarak zemin ve 1. Katının tadilatını ihtiva eden itirazen şikâyete konu yüklenici iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,  dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işte yapılan imalatlar dikkate alındığında gerek ihale konusu işe gerekse de ihalede istenilen B-III grubu benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

ihale yeterlik kriteri kapsamında sunulması istenilen söz konusu ürünlere ilişkin Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formunun isteklinin kaşe ve imzası ile birlikte ürünlere ait boş bırakılan sütunları
Devamı...

ihale konusu işe ilişkin bilgi ve deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin veya iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini tevsik edici belgelerin sözleşme veya ihale konusu işin ihale dokümanına ve taahhüt edilen sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanması durumunda elde edildiği, hali hazırda devam eden bir hizmet alımına ilişkin düzenlenen sözleşme ve ilgili diğer belgelerin hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini tevsiken kullanılmasının mümkün olmadığı, öte yandan tarafların sözleşmeyi iş eksilişi yaparak sona erdirdiğine ilişkin bir belgenin de bu kapsamda sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin Yönetmeliğie uygun olmadığı
Devamı...

ihale konusu işin yol onarımı işi olduğu da dikkate alındığında söz konusu eğitim programlarının işin tamamlanmasını etkileyecek nitelikte olmadığı ve yeni birim fiyat olarak sözleşmeye de dahil edilemeyeceği, ayrıca kamu çalışanlarının hizmetleri gereği yapacakları yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan ihale dokümanında Sözleşme Tasarısı’nda yer aldığı şekliyle eğitim programlarına ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

ihalede gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan işlerde iş deneyimin tevsikine ilişkin olarak sözleşme kapsamında düzenlenen faturalar ile sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulması gerektiği, ancak anılan istekli tarafından söz konusu belgelerin teklifleri kapsamında sunulmadığı
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin beyanda bulunulduğu, söz konusu belgelere ilişkin idareye sözleşmenin ve sözleşme kapsamında düzenlenen e-faturaların sunulduğu, ancak söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgenin sunulmadığı görülmüş olup, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihalede kullanılacak yurtdışı menşei ürüne ait ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğunun kabul edileceği
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

Aşırı Düşük savunmalarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye katılan istekli hakkında açılan kamu davasının Yargıtaydan döndüğü ve Mahkeme kaydının yapıldığı anlaşılmakla dosyanın derdest olduğu ve henüz karara çıkmadığı bilgilerinin bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı kapsamında değerlendirilmesi
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemleriin yer aldığı fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından mevzuatta öngörülen gerekli ibarenin yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifinin satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak düzenlenmediği ve mevzuatta yer alan gerekli şartları sağlamadığı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) açıklama istenen iş kalemlerinin tamamının fiyatının yer almadığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale Dokümanda araçlara ait bakım onarım başlıklı bölümde “Aracın periyodik trafik muayenesi, sigorta vb. yasal işlemleri ile bir yıllık mutat bakım ve onarımları zamanında yapılmış olacaktır şeklinde yıllık mutat bakım ve onarımların yapılacağının belirtiği istekli tarafından sadece yağ bakımını açıkladıklarının belirtildiği ayrıca Tebliğ maddesine uygun olarak fiyat teklifinin ve eki tutanakların sunulmadığı yapılan açıklamaların bu haliyle uygun olmadığı 
Devamı...

ihalede istekliye ait olduğu belirtilen araçlar arasında farklı marka ve model araçların bulunduğu kiralanması öngörülen araçların tamamının aynı marka ve modelde olduğunun ortaya konulamadığı acentelerce düzenlendiği anlaşılan kasko poliçesine ilişkin sigorta şirketinin genel veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısı da bulunmadığından sigorta ve kasko giderine ilişkin açıklamanın uygun olmadığ
Devamı...

EKAP sorgulamaları neticesinde  A.Ş nin ticaret sicil sorgulamasında ortaklık bilgisinin yer almadığı ayrıca A.Ş adına EKAP’a yüklenmiş pay defteri ile pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinin de yüklenmediğinin tesipiti
Devamı...