ihalede yeterlik belgesi olarak istenilen teklif edilen ürünle ilgili düzenlenen TS EN karşılandığını gösterir belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, beyan edilen CE Uygunluk Beyanının söz konusu standardın sağlandığına yönelik bir belge olmadığı, kaldı ki söz konusu belgenin ihalede teklif edilen NSR Paper Prime ürüne yönelik düzenlendiğine yönelik bir ibarenin de yer almadığı, anılan belge üzerinde “TS EN in uygulanabilir standart olarak geçiyor olmasının söz konusu standartta yer verilen şartların sağlandığı anlamına gelmediği 
Devamı...

ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin değerlendirmenin, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler çerçevesinde ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihalede idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği hk
Devamı...

EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmaması
Devamı...

ihale aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenilen dört adet iş kalemi içerisinden *poz numaralı iş kalemlerine ilişkin tevsikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale ilan tarihinde yayımlanan kâr ve genel gider hariç 2022 yılı ikinci dönem birim fiyatların üzerine anılan istekli tarafından öngörülen kâr ve genel gider tutarı ilave edilmek suretiyle ulaşılan teklif fiyatlarının kullanıldığı
Devamı...

ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiğ
Devamı...

ihalede en düşük teklif fiyatını sunduğu ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği 
Devamı...

ihalede  idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde, özel ve ağır aykırılık halleri dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranının belirtildiği maddede özel aykırılık hallerinin belirtildiği ve anılan aykırılıklar için öngörülen ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının düzenlendiği,
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan isteklilere ait tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sözleşmelerin/protokollerin, idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerine yönelik giderleri açıklamaya esas belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, araç bakım, onarım ve amortisman, akaryakıt, lastik, araç takip ve kamera iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı, ayrıca söz konusu istekli tarafından idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinden personel gideri, zorunlu trafik sigorta gideri ve araç egzoz muayene giderlerine ilişkin bir açıklama veya tevsik edici belge de sunulmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında idarece hazırlanan standart forma uygun olarak düzenlenen Kasko Değer Tablosunun sunulduğu, ancak söz konusu tabloda belirtilen araçların kasko değerlerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği  yılın Haziran ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerlerinin değil .. yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerlerinin belirtildiği, bu çerçevede bakıldığında başvuru sahibi istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu araçlara ilişkin teklif edilen aylık kiralama bedelinin .. yılı Haziran ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı anlaşılması
Devamı...

ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren nitelikli araçlar olduğu, (Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı, Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon, çöp kamyonları, kamyon, yol süpürme araçları, yükleyici, kepçe vb.), yüklenici tarafından temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte (Araç ruhsatları, üretici firmadan alınan teknik dokümanlar, TSE belgeleri, araç kapasiteleri, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar, araç plaka listesi, araçlara ait kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesi, yüklenicinin kendi mülkiyetinde olmayan araçlara ilişkin sözleşme süresinin sonuna kadar yapılmış olan kira sözleşmeleri) sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde idarenin kurduğu kontrol teşkilatına teslim edileceği, araçların tamamının teknik şartnamede yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı
Devamı...

ihale dökümanında İşçilerin işten çıkması veya çıkarılması durumunda yerine çıkan işçi ile aynı niteliklere haiz yeni bir işçi 2. (ikinci) gün içerisinde işe başlatılır. İşçilerin 3 (üç) günden fazla sağlık raporu nedeniyle sağlık iznine ayrılması, doğum öncesi ve sonrası izine ayrılması, her türlü işveren tarafından ücret ödenmeyen izin hallerinde söz konusu işçi/işçilerin yerine eksik işçi sayısını tamamlamak amacıyla işçi çalıştırılmasının istenmesi hususu mevzuat gereğince mümkün olmakla birlikte, yapılan düzenlemenin geçici olarak işçi tamamlanması yerine izinli durumdaki personelin işten çıkarılarak yerine yeni işçinin işe alınması anlamı çıkacak şekilde mevzuata uygun olmayan ve çelişki doğurucu nitelikte bir düzenleme olduğu
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak belirlenmesine karşın anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Yukarıda belirtilen hususların dışında teknik şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi” halinde sözleşme bedelinin on binde 2’si oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu
Devamı...

 aşırı düşük tekliflere ve açıklanmasına yönelik usul ve esaslar, teklif edilen birim ve toplam fiyatlar ile açıklamaya konu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanaklarının fatura bilgileri tablosunu içermediği hk
Devamı...

Teknik Şartname’de, Tebliğ’de belirtildiği şekliyle iki haftalık örnek menü bulunmadığı, yılsonuna kadar sunulması istenen yemeklerin günlük listesine yer verildiği, ancak yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına şartnamede ve/veya sorgulama yazısında yer verilmediği görülmüş, aykırılığın tekliflerin oluşturulmasının yanında aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada bulunulmasını da engeller ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 5’i olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Yüklenicinin işin gerçekleştirilmesi esnasında teknik şartname hükümlerine aykırı davranması durumunda her bir aykırılık için” ifadesine yer verilerek yine genel aykırılık hallerine yer verildiği ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 6’sı oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı cezai oranlarının yazılmış olması
Devamı...

Sicil Tasdiknamesi’nde faaliyet konusunun “Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla Gezer Bilişim firmasının fiyat teklifi verdiği “Ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin Tebliğde yer alan “…Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup…” şeklindeki açıklamasına uygun olmadığı ve “Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin maliyetin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği
Devamı...

ihale Şartnamesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihaleye ait geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı 
Devamı...

İhalede aşırı düşük teklif açıklaması istemine ilişkin yazıda önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı ve idarece aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin açıkça ve net olarak belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği 
Devamı...

ihale dökümanında araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede sunulmuş olan aracın teknik özelliklerinin Teknik Şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların yerli muhteva oranını karşılaması ve teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için idarece makul bir süre verilmesi ve isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerine uygunluğunun bu aşamadan sonra sunulacak bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgiler ile EKAP’tan gerçekleştirilen sorgulama neticesinde herhangi bir iş deneyim belgesine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

İhale  Sözleşme Tasarısında yer verilmesi gereken aykırılık halleri ve tekrarı durumlarında cezai müeyyideler uygulanarak sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelere ayrıca anılan Tasarı maddesinde yer verildiği, idarece Tip Sözleşme Tasarısı maddesine uygun şekilde düzenleme yapılmadığı,
Devamı...

ihale  doküman düzenlemelerinden işe başlama tarihinin sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içinde olacağı,  2016 model veya üstü araçların istenildiği, araçların yakıtının idare tarafından karşılanacağı ve taşıtların bakım ve lastik değişimi için günlük yaklaşık 150 km öngörülerek hesaplama yapıldığının ifade edildiği; bu bağlamda, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen araç modellerinin makul olduğu, ihalede çalıştırılacak araçların yüklenici tarafından kiralanabileceği/satın alınabileceği, dolayısıyla araçların iş sürecinde isteklilerin kendi malı olması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı, bu bağlamda isteklilerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak teklif fiyatı oluşturabileceği ve söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltmadığı; ayrıca idarece, günlük yaklaşık olarak 150 km mesafe alınacağının öngörülmesi sebebiyle istekli olabileceklerin bu mesafeyi göz önünde bulundurarak ihale süresince ne kadar mesafe gidileceğinin hesaplanabileceği anlaşıldığı
Devamı...

İdarece nakliye girdisine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının DSİ  kitabında yer alan nakliye formülleri kullanılarak mesafelerin hesaplandığının anlaşılmasına rağmen açıklamanın fiyat teklifi ile yapıldığı ve nakliye girdisine ilişkin açıklamalarda yer alan birim fiyatların, idare tarafından sıralı analiz girdi tablolarında nakliye girdilerine ilişkin oluşturulan birim fiyatlardan çok daha düşük olduğu, bu sebeple fiyat teklifi ile yapılan nakliye girdisine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı
Devamı...

İhalede doküman kapsamında düzenlenen Teknik Şartname’de üçüncü mali sorumluluk sigortasına ait poliçenin sunulma zamanlarına ilişkin olarak sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ilk 7 gün içinde, iş fiili olarak başlamadan önce ve sözleşme öncesi idareye vereceğine yönelik olarak farklı düzenlemelere yer verildiği, bu durumun çelişkiye sebebiyet vermesi
Devamı...

ihale kapsamında düzenlenen Sözleşme Tasarısı’nın ilgili düzenlemelerinin birbiriyle çelişkili ifadeler barındırdığı, anılan Tasarı maddelerinin birbiriyle uyumsuz ve mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği, Teknik Şartname’de yer verilen cezalara ilişkin düzenlemelerin Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen ceza düzenlemeleri ile aynı olduğu,  cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alınmayacağı 
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirlenen AIV iş grubu kapsamına giren tutarının güncellenmiş halinin İdari Şartnamede düzenlenen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı anlaşıldığından teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği (Mahkeme kararı ile KİK in düzeltici kararıdır)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ve ekinde nakliye analiz girdileri hesabına ilişkin herhangi bir poz numarası veya formülünün yer almadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin nakliye giderine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan nakliye pozu ile açıklama yapmasının uygun olduğu
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11’inci maddesi Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ihalelere katılamayacağı hükmünün yer aldığı, bu itibarla başvuru sahibine ilişkin olarak idarece değerlendirme yapılırken anılan hüküm çerçevesinde bir durumunun olup olmadığı gözetilmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği
Devamı...

İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında  şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  düzenlenmiş poliçe, anılan poliçeye ilişkin teyit belgesi firma tarafından düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı fiyat teklifine ilişkin fiyat tevsiki amacı taşıyacak bir teyit belgesinin de aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmaması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, anılan Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirmesine esas olmak üzere isteklilerden belge sunulmasının ve bunların idarece değerlendirilmesinin yapılamayacağı, 
Devamı...

zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az 10 gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu
Devamı...

sözleşme tasarısındaki düzenlemede besin zehirlenmesinin tekerrürünün aynı zaman diliminde ve aynı yemekhaneden ortak gıdanın tüketilmesinden mi kaynaklanacağı hususunda belirsizlik olduğu söz konusu aykırılığın tekil nitelikte bir vaka olarak mı anlaşılması gerektiği hususunda netlik olmadığı, bu nedenle idarece sözleşmenin feshedileceği belirtilen besin zehirlenmesinin nasıl olacağı, hangi şartlarda besin zehirlenmesi olarak nitelendirileceği hususu tereddüt oluşturduğundan yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

bilançolarda yılın ilk 4 ayında olan ihalelerde, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik bir önceki yıl veya iki önceki yıla ait verilerin beyan edilmesinin isteklinin tercihine bağlı olduğu, başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak * yılına ait bilgilerin girildiği,  ihale tarihi ve vergi beyanname dönemleri dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak * yılına ait verilerin EKAP üzerinden teyit edilebilir nitelikte olmayabileceği, bu durumda idarece söz konusu beyanı teyit etmek üzere ilgili belgelerin istekliden istenmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında belirtilen aykırılık durumlarında cezai yaptırım ve devamında sözleşmenin feshi durumu maddesinde ise ağır aykırılık durumları ve bu durumda direkt sözleşmenin feshi durumunun uygulanmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesinin uygulanması aşamasında uygulanacak ceza oranlarının farklı olması nedeniyle tereddüde sebebiyet vereceği
Devamı...

ihalede teknik görüş talep edilen akademik kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısındaki değerlendirmelerde Teknik Şartname maddelerinin tek markayı işaret ettiği, idarece istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesinin daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabileceği
Devamı...

idarece aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, açıklamaya esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi gerektiği
Devamı...

idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen personel maliyeti kapsamında açıklanması gereken rehber personelin işçilik maliyetine ilişkin olarak herhangi bir açıklamanın sunulmadığı
Devamı...

ihale dokümanı arasında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosunda da gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir satırın bulunmadığı, vekâlet yoluyla ihaleye katılma durumunda vekâlet bilgilerinin beyan edileceğine yönelik düzenlemeye yer verildiğinin anlaşılması
Devamı...

ihalede istenilen belgelerin ise sözleşmenin imzalanmasından önce sunulmasının istenildiği düzenleme uyarınca söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mı, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından mı sunulması gerektiğinin anlaşılamadığı, bu hususun ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlıklara neden olabilecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale sözleşme tasarısındaki ceza oranı ile şartnamede belirtilen ceza oranının farklı olması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimi tevsik etmek adına beyan edilen bilgiler/belgeler ile yeterlik bilgileri tablosunda varsa diğer teyidi yapılamayan bilgilerin/belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olacak şekilde isteklilerden talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunmada için alınan fiyat teklifinin yabancı para birimi üzerinden alındığı USD ve TL karşılığına yer verilmediği, alınan fiyat teklifinin ürünlere yönelik olduğu söz konusu fiyat teklifine mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yer verilmesi gereken ibarenin yazılmadığı 3.ncü kişiden alınması öngörülen radyografik hizmet alımına ilişkin Teknik Şartnamede yer verilen testi gerçekleştirecek personele ya da test hizmetine ilişkin herhangi bir fiyat teklifinin açıklama kapsamında sunulmaması hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15) belirtimesi genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği hk
Devamı...