iş deneyim için sunulan sözleşmenin düzenlendiği tarih ve işin süresi arasındaki çelişki nedeni ile sunulan sözleşmenin usulüne uygun düzenlenmiş bir sözleşme olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, gerçekleştirilen bir işe ilişkin sonradan düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde bulunduğu ve bu haliyle de taraflar arasındaki sözleşme ile “gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması” şartının gerçekleşmediği tespit edilmiş ve iş deneyiminin usulüne uygun tevsik edilmediği 
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş kapsamında benzer işe karşılık gelmeyen kalorifer yakım hizmetinin de yer aldığı ve buna ilişkin tutarın belge tutarından ayrıştırılarak iş deneyim tutarının asgari tutarı karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi gerekmekte ise de anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale mevzuatında idareler tarafından numune değerlendirme aşamasında isteklilerin davet edilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, anılan ihalede idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin  eşit muamele ve güvenirlilik ilkelerine aykırılık oluşturduğu, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin katılımıyla gerçekleştirilecek yeni bir numune değerlendirmesi sonucunda anılan aykırılıklar ortadan kaldırılarak ihale sürecinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabileceği,
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu anlaşılmış olsa da, kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

iş deneyim konusunun tesisinin bakım onarım faaliyetinin gerçekleştirildiği ve tesisin işletilmesi işini içermediği, sözleşme konusu iş kapsamında enerji iletim hattının bakım onarımına yönelik bir hizmetin yerine getirilmediği hususunun yazıda açıkça ifade edildiği, bu durumda anılan istekli tarafından sunulan sözleşme konusu iş kapsamında İdari Şartnamede belirtilen benzer iş tanımındaki 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarımına yönelik herhangi bir hizmetin yerine getirilmediği, bu itibarla isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşmenin konusunun ve faturalarda yer alan iş kalemlerinin benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu binek araçlarının yakıtının idare tarafından karşılanacağı dikkate alındığında, isteklilerin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince, kendi tecrübeleri çerçevesinde bu araçlar için gerekli diğer maliyet unsurlarını öngörebileceği, bu nedenle ihale dokümanının mevcut halinde yer alan düzenlemelerde ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında, isteklilerin teklif vermesine engel teşkil eden bir hususun bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyetin altında 3 geçerli teklifin bulunduğu, idarece avantajlı teklif olarak zikredilen tekliflerin birinin dahi İdari Şartnamede yer verilen koşulu karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu açıdan bir kamu yararından bahsedilmesinin mümkün olmadığı, ihale öncesi bahse konu hususa ilişkin çok sayıda başvuru bulunmasına karşın bu başvuruların gerekçesiz şekilde reddedilerek akabinde teklifler değerlendirildikten sonra ihalenin aynı gerekçeyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, buna ek olarak İdari Şartnameye  yönelik süresi içerisinde Kuruma herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu yönüyle de ihale dokümanının kesinleştiği ve kesinleşen ihale dokümanı üzerinden verilen geçerli teklifler ile ihale sürecine devam edilmesi gerektiği 
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında söz konusu isteklinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

İdare ile ihale sözleşmesi yapacağı aşamada yüklenicinin kendi mutfağı veya sözleşme yapacağı mutfak ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyetini sürdüreceğine dair noter tasdikli belgeler teslim edilecektir.” düzenlemesinde yer alan belgelerin idare ile sözleşme yapılacak aşamada idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği, ancak kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve yaptırımların belirtildiği ve iddia konusu belgelerin sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale işinin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu bahse konu ihalede, mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmesi gerektiği, ancak ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen Endeks Tablosunun  sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmemesi
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmemesi hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında  analiz girdisi bakımından fiyat teklifi alınarak açıklama yapıldığı fiyat teklifinin eki olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan ve satışlara dayanak olan faturalarda yer alan faturaya konu malın “Hazır Beton” olduğu ihalede istenen nitelikteki malın Beton Harcı olduğu dikkate aşındığında faturalarda yer alan ürününün  Beton Harcı olduğu anlaşılamadığı isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu analiz girdisi bakımından mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

 iş bitirme belgesine konu işin bir hizmet alımı işi olduğu görülmekle birlikte, aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirilmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihaleye ilişkin benzer iş tanımına uygun bir işin gerçekleştirildiği ve söz konusu iş deneyim belgesi tutarı ile anılan isteklinin karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespiti
Devamı...

 ihalede sadece iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama yapması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından işin süresinin tamamını kapsar nitelikte aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, dolayısıyla sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin eşit şartlarda ve aynı menü üzerinden açıklamalarını sunabilmeleri amacıyla idare tarafından iki haftalık örnek menünün açık bir şekilde belirlenerek Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu işte esas alınması gereken saatlik asgari ücretin 35,23 TL olduğu dikkate alındığında; anılan bedelin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 176.400 saat ile çarpılması sonucunda 6.214.572,00 TL elde edildiği, bu bedelin asgari işçilik maliyeti olduğu, ayrıca, %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif tutarlarına eklenmesi gerektiği
Devamı...

ihalede işin yapılma süresi olan 240 günlük sürenin dışındaki bir süreçte gerçekleştirileceği, bu kapsamda şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları nedeniyle işin yapılması için belirlenen 240 günlük sürede herhangi bir eksilme meydana gelmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından idare tarafından ihalenin, yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının neden olduğu süre kaybından dolayı ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için artık yeterli sürenin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği 
Devamı...

ihale İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar  İlde bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez…” şeklindeki açıklamasına uygun olup olmadığı ile ilgili de bir belgelendirme yapılmadığı Sunulan açıklamada yakıt giderine ilişkin ayrı bir bedel/miktar/tutar vb. bilgi bulunmadığından bu haliyle açıklamanın aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili Tebliğ hükümlerine uygunluk denetiminin yapılamayacağı anlaşıldığından, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen yakıt giderinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mevzuata uygun olarak açıklanmadığı hk
Devamı...

İhalede, 33 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 5 isteklinin elektronik geçici teminat mektubu sunmadıkları ve yeterlik bilgileri tablosuna katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak bilgi girişi yapmadıkları ve geçerli teklif sahibi 3 istekliden birinin de sunduğu belgenin istenilen kriterlere uygun olmadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve böylece geçerli teklif sahibi olarak söz konusu iki isteklinin kaldığı hususları dikkate alındığında; ihaleyi yapan idarenin, görev ve yetkileri kapsamında İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” maddesinde öngörülen, “bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, rekabeti sağlama sorumluluğu” çerçevesinde ihale sürecini yeniden değerlendirmesi gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Araç bakım giderine ilişkin olarak, araçlar yeni olduğu için sadece 1 araç için 10.000,00 TL, 4 araç için 40.000,00 TL, 2 yıl için 80.000 TL giderin olacağı şeklinde bir hesaplama yapıldığı, açıklamalar ekinde 3.549,99 TL tutarlı bir araç için yapılan bakım işlemlerine ilişkin faturanın sunulduğu ancak bakım maliyetine ilişkin yapılan tevsik işleminin Tebliğe uygun olmadığı anlaşılması
Devamı...

İhaleye katılan isteklinin vergi borcuna ilişkin olarak ilgili vergi dairesince farklı tarihlerde farklı tutarların (“32.795,89 TL”, “9.187,61 TL” ve “vadesi geçmiş borç durumu yoktur”) bildirilmiş olduğu hususuna yer verilmek suretiyle söz konusu tutarlar arasındaki farkın hangi gerekçeyle oluştuğu hakkında yapılan soruşturmada yıl içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerden kaynaklı olduğunun tespit edilmesi sonucunda isteklinin ihaleden elenmesi
Devamı...

ihaleye katılan tüm isteklilerin, teklif mektuplarını imzalayan, vekalet veren, şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip şirket ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden şirket ortakları ile bahse konu ihaleye iştirak eden temsile yetkili kişilerin ihaleye katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapılması gerekirken ihaleye katılım gösteren istekliler ile isteklilerin yarısından fazla şirket hissesine sahip kişiler ile temsile yetkili kişilere ilişkin olarak yasaklılık teyidinin  bütün isteklileri kapsayacak şekilde yapılmadığı 
Devamı...

ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aştığı bu sebeple işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu buna ilişkin mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, ihale dokümanında idare tarafından sadece personele fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği, ancak bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği, ayrıca ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği, netice itibariyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen katsayı ve endekslere ilişkin bir belirleme yapılmadığı
Devamı...

idarece EKAP üzerinden gönderilen  teklif geçerlilik süresi ile teminat mektubu geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik yazıya istinaden süre uzatımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir cevap verilmediği ve belirlenen süreye uygun yeni bir geçici teminat mektubu veya teminat mektubu süre uzatım yazısı sunulmadığı, öncesinde de teklif ve geçici teminat mektubu geçerlik sürelerinin dolduğu hk
Devamı...

ihalenin 1. oturumunda yapılan e-teklif değerlendirme işlemleri sonucunda düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda anılan istekliye ilişkin geçici teminat değerlendirmesinin idare tarafından yapılması sonucunda “UYGUN/Geçici teminat uygundur” olarak belirtildiği görülmüş olup isteklinin tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun ihale komisyonu tarafından teyidinin yapılarak ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlaşılması
Devamı...

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesi incelendiğinde ihale dokümanı eki olan Pursantaj Tablosunda yaklaşık maliyet hesabına dayanak olan 12 iş kaleminin imalat oranlarının “%” cinsinden yazıldığı, anılan Tablonun Q sütununda ise “%” cinsinden verilen iş kalemlerine karşılık gelen imalatlara ilişkin tutarlar yazılarak toplam tutarın * tl olduğu, yazılan söz konusu rakamın yaklaşık maliyet tutar ile aynı olduğu anılan sütuna  yazılı tutarların hangi imalata veya imalatların parasal tutarına karşılık geldiğinin anlaşılır olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği bu durumun  İhale Kanunu’nun Temel ilkeler  ilkesine aykırı bir durum teşkil ettiği
Devamı...

malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği, anılan örnek menü düzenlemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturması sürecinde tereddütlere ve belirsizliklere sebebiyet vermemesi ve aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklamalarını işin süresi boyunca kullanılacak yemek çeşitlerinden eşit şartlarda sunması ve sunulan açıklamaların da eşit koşullarda değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmekte, sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunluluğu bulunmadığı  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kiralama fiyat teklifi alınan şahıs adına düzenlenmiş poliçe sunulduğu, kiralama fiyat teklifi mevzuata uygun şekilde alınmadığından bu bağlamda alınan sigorta poliçesinin de açıklama kapsamında kullanılamayacağı hk
Devamı...

Pazarlık usulü İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için söz konusu ihale komisyonunca alınan kararın yeniden ihale yetkilisince onaylanması gerekmekte olup, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmesinin, idarenin o istekli ile ihaleyi yapma ve yapmama noktasında takdir yetkisini ortadan kaldırmayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihale yetkilisince uygun bulunması halinde sözleşme imzalanabileceği hk
Devamı...

 ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme maddesinin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği anlaşılması
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, oysa idare tarafından fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği
Devamı...

İhalede EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazıda, periyodik bakım giderlerinin açıklama istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği ancak söz konusu yazıda, anılan maliyet bileşeni kapsamında araçlara hangi aralıklarla bakım yapılacağı yönünde bir belirlemeye yer verilmediği  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde yer verilen ibarede tutanağın tarih ve sayısının da bulunmadığından Tebliğe uygun olmadığı, ayrıca fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının yurtiçi satışlar bölümünde ilgili mala/hizmete ilişkin kısmın ve fatura bilgileri tablosunun doldurulmadığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu gidere ilişkin açıklamanın aktarılan gerekçelerle uygun olmadığı
Devamı...

ihale teklif mektubunda ihalenin bir kısmına mı yoksa tamamına mı teklif verdiklerinin yazılması gereken kısımda ihalenin adının yazılmasında ise;  istekli tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde ihalenin tamamına teklif vermedikleri, ihalenin bazı kısımlarına verdikleri toplam tutar ile Birim Fiyat Teklif Mektuplarında teklif ettikleri toplam tutar  arasında uyumsuzluk bulunduğundan Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda yapılan standart forma aykırılığın esasa etkili olan bir hata olduğu 
Devamı...

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, %4 oranında belirlenen sözleşme giderleri ve genel giderlerin işçilik maliyeti hesaplamalarına dahil edilmeyeceği
Devamı...

ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin * tarihinde sunulduğu idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği, ancak geçici teminata ilişkin belgenin idare tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddiasının yerinde olduğu
Devamı...

İhaleye aynı  aynı IP numarası üzerinden ihaleye teklif sunmasının anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu, dolayısıyla bahse konu istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılması
Devamı...

ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı
Devamı...

Yemek alım ihalesinde  aşırı düşük teklif açıklama kapsamında kullanılan 2021 yılı ticaret borsası fiyatlarının güncel piyasa fiyatlarını yansıtmadığı söz konusu borsa fiyatlarından alım yapıldığına dair bir belgenin açıklama kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmadığı hk 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni ve/veya bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği 
Devamı...

ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz eden işlerde ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Tip Sözleşme maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği bu itibarla Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uygun düzenlenmediği hk
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartname’de 1 adet benzin istasyonu bilgilerini içeren belgenin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmüş olmakla birlikte, İdari Şartnamede, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgenin İdari Şartname maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hk
Devamı...

 ihale konusu malzemeli yemek alımının aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleşmesi ve süreklilik arz eden hizmet alımı olması sebebiyle kısmi kabulün mümkün olmadığı nitekim İdari Şartname’de de işin tamamı için teklif verilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan ifadelerden sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek alımı hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, bu bağlamda malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede de kısmi kabul yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilen iş kalemlerinin paçal iş kalemi olduğu göz önüne alındığında idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken her bir iş kalemine yönelik olarak analiz girdilerinin neler olduğunu gösteren analiz formatının isteklilere verilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği
Devamı...

ihalede yeterlik belgesi olarak istenilen teklif edilen ürünle ilgili düzenlenen TS EN karşılandığını gösterir belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, beyan edilen CE Uygunluk Beyanının söz konusu standardın sağlandığına yönelik bir belge olmadığı, kaldı ki söz konusu belgenin ihalede teklif edilen NSR Paper Prime ürüne yönelik düzenlendiğine yönelik bir ibarenin de yer almadığı, anılan belge üzerinde “TS EN in uygulanabilir standart olarak geçiyor olmasının söz konusu standartta yer verilen şartların sağlandığı anlamına gelmediği 
Devamı...

ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin değerlendirmenin, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler çerçevesinde ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihalede idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği hk
Devamı...

EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmaması
Devamı...

ihale aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenilen dört adet iş kalemi içerisinden *poz numaralı iş kalemlerine ilişkin tevsikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale ilan tarihinde yayımlanan kâr ve genel gider hariç 2022 yılı ikinci dönem birim fiyatların üzerine anılan istekli tarafından öngörülen kâr ve genel gider tutarı ilave edilmek suretiyle ulaşılan teklif fiyatlarının kullanıldığı
Devamı...