ihaleye katılan şirketin kesintisiz olarak % 51 hissesine sahip ortağı olduğu belirtilmiş olmakla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada elde edilen bilgilere göre ihale ilan tarihinden yaklaşık 8 ay önce kurulduğu anlaşılan söz konusu tüzel kişiliğin İdari Şartnameye istinaden gerçek kişi ortağına ait mezuniyet belgesini kullanabilmesi için gereken 5 yıl kesintisiz ortaklık şartına haiz olmadığı da anlaşılması hk
Devamı...

ihalede İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin aktarılan Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı için öngörülen, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz etme koşullarını sağlayıp sağlamadığı hususunda idarece gerekli değerlendirmenin yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belge tutarının sağlaması gereken tutarı karşılamadığı, belgenin tam olarak değerlendirilemeyeceği ayrıştırma yapılması gerektiği, yalnızca inşaat imalatlarının bulunduğu, elektrik ve mekanik tesisata ilişkin herhangi bir imalatın bulunmadığı, bu açıdan benzer işe uygun olmadığı, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şirket ortağına ait olduğu ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin de fazla olduğu bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde iki blok’un da baştan sona tamamlanmadan işin tasfiye edildiğinin anlaşıldığı, yukarıda yer verilen Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde tamamlanamayan işlerde birden fazla bloktan oluşan yapım işlerinde esaslı unsurun BII/BIII olarak belirlenebilmesi için inşaatların birinin temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanmasının gerektiği, binalarının hiçbirinin bir bütün olarak tamamlanmaması halinde esaslı unsur belirlemesinin yapılamayacağı hk
Devamı...

 ihalede sunulan standart form Ortaklık Tespit Belgesinin yerine  Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler formunun sunulduğu, sunulan bu formun ihaleye katılan isteklinin ortaklığındaki ve yönetimindeki görevlilerin son durumunu tevsik eden form olduğu, söz konusu formun değişikliği ile  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge olduğu ve içeriğinden ortaklığın geriye doğru bir yıl süre ile kesintisiz korunup korunmadığının anlaşılmadığı, dolayısıyla sunulan bu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sunulması zorunlu ortaklık tespit belgesi yerine sunulabilecek bir belge olmadığı
Devamı...

İhale komisyonunca hazırlanan açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği analiz formatları ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin sınır değer altında teklif veren istekliye gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, açıklamaya esas olacak herhangi bir önemli teklif bileşeninin belirlenmemesi sebebiyle usulüne uygun gerçekleştirilmiş bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin mevcut olmadığı görülmüş olup, bu durumun da aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve sunulan açıklamaların da objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik giderine ilişkin teklifinin ihale dokümanında, Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, belirlenen ücretin altında olduğu, dolayısıyla ihale dokümanına aykırı olduğu
Devamı...

e ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin yeniden demonstrasyon değerlendirmesi yapılması gerektiğine ilişkin karar verilmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılıma ilişkin yeniden demonstrasyon işlemi yapılmadığı
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile yeniden ihalenin iptaline karar verildiği yeni yapılan ihalede de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olduğu,  yapılacak işin bitim süresi değişmediğinden kalan süreye yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde iş kalemlerinin miktarlarında ortaya çıkan azalma nedeniyle isteklilerin teklif fiyatlarının da bu durumdan etkileneceği ancak bu hususun ihale sürecinin geldiği aşamada ihalenin iptaline gerekçe olarak kullanılması ile alınan bu kararın daha önce idarenin ihalenin iptali kararına ilişkin olarak  Mahkemece verilen kararın gereklerini yerine getirmek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararın gereğinin yerine getirilmeyerek bu kararın etkisiz hale getirilmesi sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, idarece alınan söz konusu ihalenin iptali kararının temel ilkeler ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda belirtilen aylık birim satış tutarı  ile ayni yol bedeli olarak belirlenen aylık birim fiyat tutarın birbiriyle uyumlu olmadığı tutanakta belirtilen birim fiyatın servis, personel, kilometre vb. ile ilişkilendirilip hesaplama yapılarak teklif edilen birim fiyata nasıl ulaşıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadığı, dolayısıyla ayni yol bedeline ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun olarak yapılmamış olduğu
Devamı...

ihalede teklifin cari orana ilişkin asgari oranları sağlayamadığı gerekçesiyle teklifinin yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından uygun bulunması işlemi mevzuata aykırı bulunması
Devamı...

ihaleye katılan şirketlerin ortakları ile gerçek kişi istekliler arasında akrabalık bağı bulunduğu anlaşıldığından anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluştuğu dolayısıyla anılan Kanun’un 17’nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiği 
Devamı...

ihalede sunulan aşırı düşük teklif açıklaması maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olarak sunulması durumunda maliyetleri tevsik edici bir belge olarak dikkate alınabileceği, maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) tek başına aşırı düşük teklif açıklamalarındaki maliyetleri açıklayıcı bir belge olarak sayılmadığı hk
Devamı...

ihalede demonstrasyon yapılabileceğine ilişkin düzenleme
Devamı...

ihalede sunulan bilanço * yılına ait söz konusu toplam cironun ihale ilan tarihine göre güncellenmesi sonucunda güncellenmiş toplam ciro tutarının  olduğu [(Güncel endeks/baz endeks= TL], İdari Şartname gereğince istenilen asgari iş hacmi tutarının *TL (toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmaması: ** x %20)  olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin güncellenmiş toplam ciro tutarının asgari yeterlik kriterini karşıladığı 
Devamı...

İhale kararı ile yaklaşık maliyeti belirleme usulünün mevzuatta yer verilen yöntemlerden birisi kullanıldığı için mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, bu karara karşı idare veya başvuruyu yapan istekli tarafından iptal davası açılması yoluna gidilmediği, fiyat dışı unsur düzenlemesinin ise ihale dokümanı hazırlama aşamasında ele alınan ve tespiti yapılan bir konu olduğu ve ihale tarihinde teklifler açılarak istekliler ve teklif fiyatları ile yeterlik durumlarının ne olduğunun ortaya çıkması üzerine ihale tarihinden önce tespiti yapılan fiyat dışı unsurlar üzerinden bir değerlendirme yapmanın ihalede gelinen aşamada doküman düzenlemelerinin tartışmaya açılmasına neden olacağı ve temel ilkeler yanında güvenirlik ilkesi ile örtüşmeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında; idarenin ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında değerlendirmeye esas çelişkiyi giderecek şekilde idareye teslim edilmiş bulunan aynı numune üzerinden üçüncü bir değerlendirme yapılmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında, idarece aynı numune üzerinden üçüncü bir değerlendirme yapılarak çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği
Devamı...

İhale İlan ile ihale dokümanında R katsayısının idare tarafından hatalı belirlendiği anlaşılması
Devamı...

e-teklif ihalelerde isteklilerce elektronik ortamda doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanlar üzerinden değerlendirme yapılacağı, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin isteklilerce sunulan tevsik edici belgelerin teklifin değerlendirilmesinde dikkate alınacağı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin beyanda bulunulmadığından söz konusu tabloda yer alan bilgiler üzerinden isteklinin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunun anlaşılamadığı hk
Devamı...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı
Devamı...

iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu işe benzerliği yönünden incelenmesi ile ihale konusu işe benzer nitelikli işlerin yer aldığı tespit edilmiş ancak söz konusu işlerin tutarları bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sağlanması gereken teklif edilen bedelin en az % 25’i olarak belirlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin, 29+1 koltuklu araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (2) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifleri ekinde satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığ
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç kiralama maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifleri üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığı
Devamı...

 iş deneyim tutarından ayrıştırılarak idare tarafından anılan isteklinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan edilen sözleşmeye ait fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye sunulan belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla  Şti tarafından iş deneyiminin tevsik edilmediği teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulama talebini de içeren yazıda önemli teklif bileşenlerinin alt bileşenleri bulunmakla birlikte idarece açık bir şekilde belirlenmediği
Devamı...

aşırı düşük savunmada Mazot analiz girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı dikkate alınarak açıklama yapıldığı Tebliğ gereğince kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden açıklama yapıldığı takdirde o yıl için geçerli cari fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup idarenin motorin girdisi için verilen fiyatın Tebliğe uygun olmadığı yönündeki gerekçesi Genel Tebliğe uygun olmadığı ve ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu gerekçelerle reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı 
Devamı...

ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen,  fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşıldığı bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi kullanılmak suretiyle tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin idare tarafından oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği 
Devamı...

ihale sözleşmesinde birden fazla yapılan işlerin birleştirilerek tek bir sözleşme olarak Servis Sözleşmesi’nin düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan ihalede iş deneyimini tevsiken özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla şikayete konu sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı değerlendirildiğinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen sorgu yazısı ekinde ilgili malzemelerin nakli için öngörülen mesafenin 25 km olarak belirtildiği, yukarıda aktarıldığı üzere isteklilerin söz konusu mesafeden daha düşük mesafeli bir ocaktan malzemeyi temin edebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgelerin sunulmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı, ancak istekli tarafından kullanılması öngörülen söz konusu ocaklara ilişki kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan herhangi bir belgenin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, altı adet ocağın ve malzeme taşınacak bölgelerin işaretlenmiş olduğu Google Earth uydu görüntüsü çıktılarının idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanılarak açıklama yapılması durumunda açıklamayı tevsik etmek üzere sunulması gereken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler kapsamında olmadığı
Devamı...

ihale dökümanında  K1 ve D2 yetki belgelerine yönelik yapılan incelemede ise, bu belgelerin söz konusu yazıda yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere yönelik istendiği ancak başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartnamede düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği 
Devamı...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna  aykırılık içermesi
Devamı...

Aşırı Düşük Savunmada Akaryakıt gideri için  EPDK tarafından yayımlanan İl bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığına ilişkin hangi tarihte hangi fiyatın kullanıldığına yönelik herhangi bir belgenin bulunmadığı yakıt maliyetinin mevzuata uygun açıklanamadığı
Devamı...

ihalede geçici teminatları irat kaydedilecek isteklilerin Kanun’un amacına uygun olarak geçici teminatlarının sadece %3’lük kısmı irat kaydedilebilecek, tekliflerin gizliliğinin sağlanması için fazladan yatırmış oldukları teminat miktarlarının aşan kısmı ise iade edileceği
Devamı...

ihale Şartnamesinde benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu kararda belirtmiş olduğu iptal gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetin yüzde kırkı oranında altında olduğundan idarenin kamu yararını iptale gerekçe olarak gösteremeyeceği
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemelerinde, hizmetin ifasıyla ilgili görevli personele ödenecek günlük brüt yol ücretine ilişkin tutarsızlık bulunduğu ve bahse konu üç düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, bu sebeple isteklilerce teklif edilecek günlük brüt yol ücretine dair belirsizlik olduğu
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen personel maliyetleri yanısıra “yemeklerin hazırlanması için gerekli işçilik maliyetleri”nin de açıklanması istenildiğinden, anılan istekli tarafından ayrı bir personel maliyetine ilişkin daha açıklama yapıldığı, ancak bu maliyetin teklif fiyatına dahil edilmediği görülmüş olup, bu hususun gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihale yaklaşık maliyet hesabında söz konusu iş kalemi için artan kazı nakli girdisine ilişkin mesafenin 25 km olarak hesaplamada kullanıldığı idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisinin bulunduğu yaklaşık maliyetin hatalı veya fazla hesaplandığının tespiti halinde, öncelikle yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın yaklaşık maliyetin etkilediği unsurlar bakımından değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye tahsis edilen bütçenin 2024 yılına göre uyarlanması konusundaki yetki ve sorumluluğun, genel bütçeli idarelerden farklı olarak kamu teşebbüsü yönetim kurulunda olduğu, buna ek olarak ödenek yetersizliğine ilişkin idarece detaylı ve açıklayıcı bir tespitin yapılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda ihale komisyonu kararında yer verilen 2024 yılı bütçe imkanları göz önünde bulundurulduğunda ihale konusu iş için ödenek aktarımının mümkün olmaması nedeniyle ihalenin iptali için geçerli bir gerekçe oluşturmayacağı nedeniyle ihalenin iptalin iptali hk
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun yerli malı belgesi satırı boş bırakılmış olsa da aynı tablonun diğer belge satırında yerli malı belgesinin kalemi için beyan edildiğinin anlaşıldığı bu bakımdan yerli malı belgesinin anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda “yerli malı belgesi” satırında değil de diğer belge satırında beyan edilmiş olmasının esasa etkili bir aykırılık oluşturmayacağı, dolayısıyla beyan edilen söz konusu yerli malı belgesinin dikkate alınması ve idarece belgenin içeriğine ilişkin gerekli inceleme ile değerlendirmeler yapıldıktan sonra sürece devam edilmesi gerektiği
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel ihale usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği hk
Devamı...

ihale Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi Belediye Başkanlığından Yönetmelik maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmayacağı hk
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise yapım işi olduğu yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerine yönelik farklı ikincil mevzuat bulunmakla birlikte rekabetin arttırılması amacıyla yapım işinde yer alan benzer hizmet işlerinin ayrıştırılarak iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...