Uyuşmazlıkta, davacı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine yönelik işlemin, Covid-19 salgınının genelde ekonomiye, özelde ise davacı idare bütçesine olan etkisi neticesinde idarenin finansal dengesinin temini ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasından bahisle tesis edildiği; söz konusu salgının küresel boyutu ve ekonomiye olan etkileri göz önünde bulundurulduğunda gerek merkezi idarenin gerekse mahalli idarelerin salgınla mücadele kapsamında öngörülemeyen gider kalemlerinin doğduğunun ve bu kapsamda hukuki, idari ve mali tedbirlerin alındığının herkesçe malum olduğu; bu sebeple davacı idarenin de 2020 yılı bütçesinde birtakım kısıntılara gitmesinin, bu çerçevede, aciliyeti bulunmadığı davacı idarece de ifade edilen dava konusu ihalenin iptal edilmesinin makûl ve meşru sebeplere dayandığı; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu, söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal yetkisinin kullanılması gerektiği, idarelerin kamu kaynağının verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlü oldukları, öte yandan anılan salgın sebebiyle alınan mali tedbirlerin hukuken geçerli kabul edilebilecek somut bir gerekçe olarak ortaya konulduğu, dolayısıyla ihalenin iptali işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ve ihalenin iptali kararının iptaline yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print