ihalenin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen ihale kapsamında olduğu bu çerçevede bilanço ve eşdeğer belgelere ilişkin olarak bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların 2 önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunumlarında herhangi bir yılı eksik vermesi

image_pdfimage_print
65 / 100

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Batman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 01.03.2023 tarihinde açık ihale usulü ile e-ihale olarak gerçekleştirilen “Batman-Beşiri 4640 Sefer Personel Servis Taşımacılığı” ihalesine 7 isteklinin teklif verdiği, 08.03.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Dindar Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Nakliyat Ltd. Şti.nin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği gerekçesiyle, Sasuntsi Taşımacılık Turizm İnşaat Petrol Tekstil Gıda Temizlik Tarım Hayvancılık Yem. Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bilanço ve iş hacmi kriterlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle, Mehmet Ataca’nın teklifinin iş deneyim tutarı ile iş hacmi kriterlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle, SS. 35 Nolu Mereto Motorlu Taşıcılar Kooperatifi ile Ağaoğlu Time Turizm Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Sason Turizm Taşımacılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Hüseyin Tunç’un belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırında, cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı borçlar) kısmının, “0,958…” olarak, öz kaynak oranı (öz kaynak/toplam aktif) kısmının “0,156…” olarak ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı kısmının “0,086…” olarak, yeterlik değerlendirmesine esas alınan yıllar kısmının “2020” olarak beyan edildiği, “İş Hacmi Bilgileri” satırında 2020 ve 2021 yıllarının beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen ihale kapsamında olduğu (ihale tarihi: 01.03.2023), bu çerçevede bilanço ve eşdeğer belgelere ilişkin olarak bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilecekleri, bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanmasının yeterli kabul edileceği anlaşılmıştır.

01.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, bir önceki yıla (2022 yılı) ait belgelerin beyan edilmesinin zorunlu olmadığı, istekliler tarafından bir önceki yıla ait belgelerinin sunulmaması durumunda ihalenin yapıldığı yıldan iki önceki yıldan (2021 yılından) başlamak üzere bilanço bilgilerinin beyan edilmesi gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda sadece 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yeterlik bilgileri tablosunda iki önceki yıl (2021 yılı) ile üç önceki yıla (2020 yılı) ait bilanço ve ciro bilgilerinin beyan edildiği iddia edilmiş olmakla birlikte, yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edilmediği görüldüğünden, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2023/029
Gündem No24
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UH.I-760
image_pdfimage_print