ihale dokümanı kapsamında işin yapılacağı mahalle ve sokaklara ilişkin mahal listesinin bulunmadığı görülmekle birlikte, işin niteliği gereği hangi sokaklarda kaplama ve yama işleri yapılacağının öngörülemeyeceği, işin yapılacağı ilçenin ve ilçe sınırlarının da belli olduğu dikkate alındığında; isteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar üzerinden oluşturabilecekleri, bu miktarların üzerine çıkılması halinde iş artışı hükümlerinin uygulanacağı dikkate alındığında, söz konusu hususun isteklilerin eşit koşullarda teklif vermesine engel teşkil etmeyeceği hk

image_pdfimage_print
64/ 100

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İDARE MALI ASFALT PLENTİ İLE BSK ÜRETİMİ YAPILARAK MUHTELİF MAHALLELERDEKİ SOKAKLARDA BSK KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

Kazı2.000m3,Dolgu2.000ton,Asfaltbetonuaşınmatabakasıkaplamayapılması(Plentİdareden,BitümYükleniciden)15.000ton,Asfaltbetonuaşınmatabakasıkaplamayapılması(PlentveBitümİdarede)13.000ton,Sıcak KarışımAşınmaAsfalttabakasıhazırlanması,temini(plentaltındanidarekamyonlarıyla) (PlentveBitümİdareden) 4.000 ton, AsfaltYamavekaplamayapılması (7cmaşınmatabakası)(PlentveBitümİdareden)30.000m2,Kırıkkale’denBitümNakli1.000ton2.kademebasınçdüşürmeistasyonuvedoğalgazdahili(iç)tesisatınınkurulumu1Adet,

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Akdeniz Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklar” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde  “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

İstekliler ilçe sınırlarını kendileri görecek, ihaleye teklif verenler yerleri gördü kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde  “25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Akdeniz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Akdeniz Belediyesi Sınırları İçerisinde İdare Malı Asfalt Plenti İle Bsk Üretimi Yapılarak Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklarda Bsk Kaplama ve Yama Yapılması İşi” olduğu,  ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmek istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen 8 adet iş kalemine ve söz konusu iş kalemlerine ilişkin ölçü ile miktar bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale dokümanı kapsamında işin yapılacağı mahalle ve sokaklara ilişkin mahal listesinin bulunmadığı görülmekle birlikte, işin niteliği gereği hangi sokaklarda kaplama ve yama işleri yapılacağının öngörülemeyeceği, işin yapılacağı ilçenin ve ilçe sınırlarının da belli olduğu dikkate alındığında; isteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar üzerinden oluşturabilecekleri, bu miktarların üzerine çıkılması halinde iş artışı hükümlerinin uygulanacağı dikkate alındığında, söz konusu hususun isteklilerin eşit koşullarda teklif vermesine engel teşkil etmeyeceği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2023/028
Gündem No15
Karar Tarihi10.05.2023
Karar No2023/UY.II-737
image_pdfimage_print