ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olmaları beklenen isteklilerin mevcut doküman çerçevesinde teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri, idarece belirtilen gerekçelerle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı, dolayısıyla pursantaj listelerine de yer verilmesinin gerekmediği, öte yandan ihale konusu iş kapsamında idareye plent tesisinin devreye alınarak çalıştırılması ile belediye sınırları içerisinde BSK üretimi yapılarak muhtelif mahallelerdeki sokaklarda BSK kaplama işi yapılacağı,  dolayısıyla itirazen şikayete konu iş kaleminin ihale konusu iş ile bağlantılı olduğu, bu çerçevede değerlendirildiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde anılan iş kalemi için ayrı bir ihaleye çıkılıp çıkılamaması idarenin yetkisinde olduğundan belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı hkihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olmaları beklenen isteklilerin mevcut doküman çerçevesinde teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri, idarece belirtilen gerekçelerle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı, dolayısıyla pursantaj listelerine de yer verilmesinin gerekmediği, öte yandan ihale konusu iş kapsamında idareye plent tesisinin devreye alınarak çalıştırılması ile belediye sınırları içerisinde BSK üretimi yapılarak muhtelif mahallelerdeki sokaklarda BSK kaplama işi yapılacağı,  dolayısıyla itirazen şikayete konu iş kaleminin ihale konusu iş ile bağlantılı olduğu, bu çerçevede değerlendirildiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde anılan iş kalemi için ayrı bir ihaleye çıkılıp çıkılamaması idarenin yetkisinde olduğundan belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı hk

image_pdfimage_print
66 / 100

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Ön proje :Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, İfade eder…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:…İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İDARE MALI ASFALT PLENTİ İLE BSK ÜRETİMİ YAPILARAK MUHTELİF MAHALLELERDEKİ SOKAKLARDA BSK KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

Kazı2.000m3,Dolgu2.000ton,Asfaltbetonuaşınmatabakasıkaplamayapılması(Plentİdareden,BitümYükleniciden)15.000ton,Asfaltbetonuaşınmatabakasıkaplamayapılması(PlentveBitümİdarede)13.000ton,Sıcak KarışımAşınmaAsfalttabakasıhazırlanması,temini(plentaltındanidarekamyonlarıyla) (PlentveBitümİdareden) 4.000 ton, AsfaltYamavekaplamayapılması (7cmaşınmatabakası)(PlentveBitümİdareden)30.000m2,Kırıkkale’denBitümNakli1.000ton2.kademebasınçdüşürmeistasyonuvedoğalgazdahili(iç)tesisatınınkurulumu1Adet,

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Akdeniz Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklar” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”  başlıklı 7’nci maddesinde “ …ı) 1- Yüklenicinin CNG nakliyesinde kullanacağı araçlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği”, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Ulaştırma Bakanlığınca uygulamaya konulan ve bundan sonra uygulamaya konulacak olan tüm kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Bu konuda tanzim edilmiş belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yada aslı idarece görülerek onaylanmış suretlerini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

Araçlar kiralanacak ise bu şartları taşıyan araçlar için yapılan kira sözleşmelerinin aslını veya noter onaylı suretini yada aslı idarece görülerek onaylanmış suretini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

2- Yüklenici, CNG taşıma işini EPDK’dan alınmış olan “CNG İletim-Dağıtım Lisansı”na sahip kişiler eliyle yaptırmak zorundadır. Yüklenici, CNG taşıma işini yaptıracağı firmanın sahip olduğu “CNG İletim ve Dağıtım Lisansı”nın aslını veya noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır. Yüklenicinin CNG taşıma işini yaptıracağı firmanın “CNG İletim-Dağıtım Lisansı”na sahip olmaması durumunda ise firma ile CNG taşıma işini yürütecek “CNG İletim ve Dağıtım Lisansı”na sahip üçüncü kişiler arasında yapılmış olan iletim sözleşmesi ile bu iletim firmasına ait “CNG İletim-Dağıtım Lisansı”nın aslını veya noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

3- Yüklenici, CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı yapacağı firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan(EPDK) alınmış; CNG satışı için “sıkıştırılmış doğalgaz(CNG)” lisansının aslını veya noter onaylı suretini yada aslı idarece görülerek onaylanmış suretini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

4- Yüklenicinin 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili (İç) Tesisatı işini yaptıracağı firmanın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; Doğalgaz Tesisat Yetki belgesi ve sertifikalı müşavir firma lisansının aslını veya noter onaylı suretini yada aslı idarece görülerek onaylanmış suretini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

Doğalgaz tesisat işini yapacak olan müteahhit firmaların EPDK sertifikalarının YAPIM kategorisinde “ Mekanik, Elektrik-Elektronik, İnşaat” iş kollarının hepsinin olması gerekiyor. 

Yapılacak olan doğalgaz tesisatını kontrol edecek müşavir firmanın da EPDK sertifikasının KONTROL VE DENETLEME kategorisinde “Mekanik, Elektrik-Elektronik, İnşaat” iş kollarının hepsinin olması gerekiyor.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “İdare malı, Kürkçü mahallesi asfalt şantiyesinde bulunan 160 T/Saat kapasiteli E-MAK Marka Batch tipi Sabit asfalt plent tesisinin devreye alınarak çalıştırılması ile Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde Bsk üretimi yapılarak muhtelif mahallelerdeki sokaklarda Bsk kaplama yapılması işi.

Akdeniz Belediyesi Asfalt Şantiyesi’nde bulunan Asfalt Plentinde yakıt olarak kullanılacak doğalgaz veya (CNG) sıkıştırılmış doğal gazın hattının çekilerek basınç düşürme istasyonunun kurulumunun yapıldıktan sonra doğalgaz temini, CNG 1. Kademe alt yapısı ve gaz tesisatı 2. Kademe alt yapısı Yüklenici tarafından yaptırılacaktır” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Süresi” başlıklı 3’üncü “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici, İdarenin demirbaşında kayıtlı olan 160 T/Saat kapasiteli E-MAK Marka Batch tipi Sabit asfalt plent tesisini yer teslimi yapıldıktan sonra 240(ikiyüzkırk) Takvim Günü çalıştırarak İdarenin ilçe sınırları içerisindeki ihtiyacı olan asfaltı Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olarak üretecek olup; idarenin Denetim Elemanları kontrolünde serim işleri yapılacaktır. Ayrıca, Yüklenici Kürkçü Mahallesinde bulunan Asfalt Şantiyesi sahasındaki Asfalt Plentinin çalışması için gerekli olan mala göre, harici ve dahili tesisatı ilgili kuramlardan alınmış yetki belgeleri olan firmalara, ilgili yönetmeliklere göre idarenin de onayını alarak yaptırarak üretimin yapılmasını sağlayacaktır. Yapılacak tesisat idarenin onayı alındıktan sonra ve standartlara uygun olarak imal ettirilecektir. Süre bitiminde Tesisin çalışması için gerekli olan malın kullanılabilmesi için gerekli olan basınç düşürme istasyonu tesisler (CNG 2. Kademe Basınç düşürme istasyonu) idareye teslim edilecek olup demirbaşa kaydedilecektir. Mal arzıyla ilgili tesis vb malzemeler (CNG 1. Kademe Basınç düşürme istasyonu) demontaj yapılacaktır. Mal ihtiyacı ile ilgili yüklenici, ihale süresi bittikten sonrada idarenin üretim yapacağı şekilde tesisi bırakacaktır.

Şantiyeye elektrik tesisatı idare tarafından çekilecek ancak kullanım süresince gelecek olan fatura bedeli yüklenici tarafından ödenecektir ve tutanak düzenlenecektir.

Su tesisatı idare tarafından döşenecek olup kullanım süresince gelecek olan fatura bedeli yüklenici tarafından ödenecektir ve tutanak düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Malın Teslim Yeri, Zamanı ve Diğer Hükümler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.Akdeniz Belediyesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı No:92/1 adresindeki Asfalt Şantiyesinde bulunan Asfalt Plentinde CNG 1. Kademe alt yapısı olmayıp, bu tesislerin kurulması yüklenicinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde olacaktır. Ayrıca CNG tesisat sistemi 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz dahili (iç) Tesisatı da yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu, 1. Kademe tesisat sistemi ile uyumlu olacaktır.

4.2.Yüklenici, plentin çalışması için ihtiyaç olan CNG’yi, Akdeniz Belediyesi Bahçeli Kürkçü Mahallesinde Mersin Bulvarı No : 92/1 adresindeki Asfalt Şantiyesinde bulunan Asfalt Plenti için kendisinin kurduracağı CNG tesisat sistemine (200 bardan 4-10 bar basınca düşürerek 2. Kademe gaz istasyonuna gaz verecektir.) teslim edecektir.

4.3.Yüklenici, Asfalt Şantiyesinde bulunan Asfalt Plenti için kurulumunu yaptırdığı 1. kademe tesisat sistemine entegre olacak (4-10 bardan 300 mbar basınca düşürerek basınç düşürme ve ölçüm istasyonu) 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili(iç) Tesisatının kurulumunu yapacaktır.

4.4.Malın sahaya teslimine kadar geçen süre içerisinde, İdareye, üçüncü şahıslara ve çevreye verilebilecek her türlü zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1.İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek İçin gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek ihaleye teklif verecek isteklilerin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

6.2.İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, işin gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

6.3.İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli İzinler İdare tarafından verilecektir.

6.4.Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.Yüklenicinin Sorumlulukları:

CNG tesisat sistemi, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri, EPDK standartları, NFPA’nın ilgili standartları ve BOTAŞ kriterlerine uygun olacaktır. CNG Tesisat Sistemi; Plent sahasında yüklenici tarafından hazırlanarak beton kaide projesine göre hazırlanmış olan beton sahaya kurulum yapılacaktır. Kurulum sonrası tel çit yapılması yükleniciye aittir. S isteme gaz arzı için gerekli tüm imalatları gerçekleştirmek yükleniciye aittir.

7.1.1.Mal teslimatı sırasında ve plentin çalıştırılması esnasında alınması gereken tüm tedbirler Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

7.1.2.Yüklenici, işin iyi biçimde ve zamanında aksamadan yürütülmesi için yeterli sayıda personel çalıştıracak olup personelinin sevk ve idesinden sorumludur. Yüklenici Personelleri işyeri disiplinine uygun olarak çalışacak, aksi durumlarda uymayan personel iş sahasından uzaklaştırılacaktır. Yüklenici araç ve personel konusunda idarenin istediği düzenlemeyi tebliğ tarihinden itibaren 24 saat içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin çalışanları, İdareye ait sahalarda her türlü talimatlarına uymak zorundadır. Çalıştırılan personel üzerinde “AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” yazılı logolu iş kıyafeti olacaktır. Araçlarda da “AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” logolu yazı olacaktır. Ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

7.1.3.İşletmenin kurulu kapasitesi en az 2.000,00 m3/h olup, yüklenici buna göre CNG manifoldu veya CNG tüp bandılları, buharlaştırıcı ve aksesuarlarından oluşan yüksek basınç ekipman sistemini temin ederek, CNG stok sahasına montajlarını yaptıracaktır.

7.1.4.İşin yapılabilmesi için gerekli tüm donanım yüklenici tarafından temin edilecek olup, idarece makine, vinç, yardımcı eleman v.s. verilmeyecektir.

7.1.5.Yüklenici tarafından CNG tesisat sistemine ait tüm donanım için topraklama yapılacaktır.

7.1.6.Tüm plent ünitesinin ve CNG Sisteminin bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri sözleşme süresince Yüklenici firmanın yetkili teknik elemanları tarafından “Teknik Servis Formu” düzenlenerek bedelsiz olarak yapılacaktır. iş bitiminde bakımı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

İdare, plentte oluşacak 7(yedi) günü geçen arıza durumunda mağduriyet oluşması halinde farklı bir plentten BSK temini isteyebilir. Ancak bu durum arızanın giderilmesi için geçen süre dahil 20(yirmi) günü geçmeyecektir. 20(yirmi) günü geçen her gün için 25.000,00 TL(yirmibeşbintürklirası) ceza uygulanacaktır. Farklı bir plentten BSK temini yapan yüklenici, ek hiçbir ücret talep etmeden BSK temini yapacaktır. Bu durumda idarece plent altı alınacak asfalt miktarı, uzak mesafeden tedariği durumunda yüklenici tarafından şantiye mesafesine nakliyesi yapılacaktır.

7.1.7.Yüklenici, CNG gazının idareye nakil ve stoklama aşamalarında olabilecek muhtemel patlamalara karşı, kendi personeli ve idare personelinin güvenliği için patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak zorundadır.

Bu amaçla yüklenici CNG için uygun formları (Güvenlik Bilgi Formu gibi) hazırlatarak bir nüshasını da idareye teslim etmek zorundadır.

7.1.8.Paratoner ölçüm raporunu CNG tesisat sisteminin devreye alınmasından önce idareden alacaktır.

7.1.9.İşin bitim tarihinde idarece plentin çalıştırılması düşünülerek doğalgaz ihalesinin yeniden yapılması ve ihalenin başka bir îstekli tarafından kazanılması halinde CNG tesisat sisteminin(l. Kademe Basınç düşürme istasyonu) demonte edilmesi ve şantiyeden uzaklaştırılması yükleniciye ait olup, bu işlem en geç 15 (onbeş) gün içerisinde tamamlanacaktır. İdareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

7.1.10.Boru hattının projelendirilmesi;

Asfalt Plenti Tesisi 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu Ve Doğalgaz Dahili (İç) Tesisatı Boru hattı aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak dizayn edilmelidir:

7.1.10.1.Güzergâh seçimi

7.1.10.1.1. Yer altı Boruları

Yer altı borularının güzergâh tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

a)Kanalizasyon, drenaj kanalları, agresif akışkan taşıyan borular ve elektrik kabloları ile paralel ve kros geçişlerde minimum mesafelerine dikkat edilecektir.

b)Boru kaplamasına zarar verecek sivri uçlu maddeler (tuğla kırıkları, demir parçaları, tuşlar vs.) ve ağaç köklerinden sakınılacaktır.

c)Gaz borusu civarında diğer yeraltı yapılarındaki bakım-onarım çalışmaları için yapılacak muhtemel kazı işlerinin göz önüne alınacaktır.

d)Emniyetli ve esnek bir işletme için gerekenden daha fazla ekipman kullanılması (kaçak riskini azaltmak için) ve bunların kolay ulaşılabilir yerde olmasına dikkat edilecektir.

e)Borunun gerekli minimum derinliğe gömülemeyeceği yerlerden kaçınılacaktır.

7.1.10.1.2Yerüstü Boruları

Yer üstü borularının güzergâh tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

a)Boruda mekanik hasara sebep olabilecek vinç, kamyon, forklift vs gibi makinelerin çalıştığı yerlerden geçilmeyecektir.

b)Borunun titreşim, ani darbe vs. ‘ye maruz kalmayacaktır.

c)Yüksek ısılı yerlerden geçilmeyecektir.

d)Boruya destek veya askı yapmak için yeterli yer bulunacaktır.

e)Bakım-onarım yapabilmek için yeterli yer bulunacaktır.

f)Acil durum vanaları kolay ulaşılabilir yerlere konulacaktır.

g)Enerji nakil hattı, trafo vb.Tere yeterli emniyet mesafesinden geçilecektir.

7.1.10.2.Malzeme Seçimi

7.1.10.2.1Boru ve ekipmanların malzeme özelliklerinin

a)Uygunluk içinde olacaktır.

b)Kimyasal olarak gaz için kullanılabilir olacaktır.

İlgili standartlarda anılıyor olması gerekir.

7.1.10.3.Boru hattındaki diğer malzemelerin özellikleri

Flanşlar, vanalar, dirsekler vb. boru hattındaki bağlantı elemanları Botaş’m Endüstriyel Tesislerde Doğalgaza geçiş standartlarına uygun olmalıdır. Boru ve boru bağlantı elemanı standartları bütünlük içinde çap ve et kalınlıkları standartlara uygun olmalıdır.

7.1.10.4.2. Kademe basınç düşürme istasyonu ve bu istasyon ile yakıcı cihazlar arasındaki doğalgaz dahili (iç) tesisatı borulaması (CNG Sahası 1. Kademe Basınç düşürme istasyonu dahil) EPDK sertifikalı Müşavir firma onayı ile inşa edilecektir. Müteahhit ve müşavir firmaların EPDK sertifikalarının vize tarihleri güncel olmalıdır. (Vize tarihi geçen sertifikalar kanunen geçersizdir.)

2.Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili (İç) Tesisatı için İş başlama ve iş bitirme dosyası 2 Takım hazırlanacaktır. Kullanılan malzemelerin özellikleri ve katalog bilgileri idareye teslim edilecektir.

7.1.10.5.Mevcut istasyon montajı ve devreye alma işleri de yükleniciye aittir. Kurutucu gaz yolu ve Kızgın yağ kazanı gaz yolu imalat ve montajı ilgili standartlara uygun olarak yapılacaktır.

7.1.10.6.Bağlantılar yapıldıktan sonra NDT X-RAY röntgen kontrolleri ve raporlaması yapılacaktır.

7.1.10.7.Mukavemet, sızdırmazlık testleri yapılarak devreye alınacaktır.

7.1.10.8.2. Kademe basınç düşürme istasyonunun uygun yerine, şantiyeye gelen CNG miktarını ölçmek amaçlı standartlara uygun (Qmax=2.000,00 m3) süzme sayaç takılacaktır.

7.1.10.9.2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri, EPDK standartları, NFPA’nın ilgili standartları ve BOTAŞ kriterlerine uygun olacaktır.

7.1.10.10.Mal teslimatı sırasında alınması gereken tedbirler Yüklenici tarafindan İdareye yazıh olarak verilecektir.

7.1.11. 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Yasasına uygun olarak çalışılacak olup, oluşabilecek herhangi bir kaza, olay ve çevreye zarar vermesinde sorumluluk yükleniciye aittir.

7.1.12.Montajı tamamlanan 2.Kademe Basınç Düşürme İstasyonu, test edilip, devreye alınarak, çalışacak olup; işletme talimatının bir nüshası idareye teslim edilecektir.

7.1.13.Yüklenici tarafindan 2.Kademe Basınç Düşürme İstasyonuna ait tüm donanım için topraklamanın direnci 5 ohm’dan yüksek olmamalıdır.

7.1.14.CNG tesisat sistemi ile iç tesisat sistemi (1. ve 2. Kademe CNG tesisat sistemi) birbiriyle uyumlu olarak çalışacak ve sorun çıkarmayacaktır.

7.1.15.Yüklenici, Plent ve CNG tesisat sisteminin korunması için gerekli tedbirleri alacaktır.

7.1.16.Montaj ve imalat süresince kullanılacak elektrik(380 V ve/veya 220 V), su idare tarafından sağlanacak olup, doğabilecek diğer ihtiyaçlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

7.1.17. Stok sahasında 8 adet 6 kg’lık veya 4 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü yüklenici tarafından sağlanacaktır.

7.1.18. Yüklenici 1. ve 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu sahasına yetkisiz kişilerin girişine olanak vermeyecek, aksi durumlarda idareye bilgi verecektir.

7.2. İDARENİN SORUMLULUKLARI

7.2.1.Montaj ve imalat süresince firmanın montaj ve imalat malzemelerinin muhafazası için yer gösterecektir. 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu bileşenlerinin dışında, 160 T/Saat kapasiteli E-MAK Marka Batch tipi Sabit asfalt plent tesisinin devreye alınması esnasmda, yükleniciden kaynaklanmayan arıza durumlarında(Yetkili firma tarafından tespit raporu ile belgelenmesi durumunda) her türlü parça ve işçilik idare tarafından karşılanacaktır.

7.2.2.İdare CNG stok sahasını da kapsayacak şekilde paratoner sistemi kuracaktır. Ölçüm raporunu Elektrik Mühedisleri Odasına kayıtlı bir mühendis tarafından raporlayacak ve bu ölçüm raporunu ilk gaz ikmalinden(devreye alma) önce yükleniciye teslim edecektir. (Ölçüm Sonucu 5 ohm dan düşük olmalıdır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İtirazen şikayete konu “ÖBF-10” poz numaralı “2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili (İç) Tesisatının Kurulumu” iş kaleminin birim fiyat tarifinin “Asfalt Plentinin çalışması için yukarıda belirtilen belge ve lisanslara sahip firma tarafından yapılıp, 1. Kademe tesisat sistemi ile uyumlu olacaktır.

Ölçü :Yerinde gerekli incelemeler yapılarak çalışır vaziyette olmak suretiyle tespit edilen birim tesisattır.

Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Poz ÖBF-10’daki “2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili(iç) Tesisatının kurulumu” Adet teklif birim fiyatı üzerinden yapılır.

ASFALT PLENTİ TESİSİ 2. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU VE DOĞALGAZ

DAHİ!

Lİ (İÇ) TESİSATINDA YAPILACAK İŞLER

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTARI

1

CNG SAHASI 1. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU (Q=1.850,00 m3/h Pg=6-8 bar Pç=3 bar

1 GRUP

2

YER ALTI DOĞALGAZ HATLARI YAPIM İŞİ

25 METRE

3

İLETİM HATLARI YAPIM İŞİ

1 GRUP

4

MEVCUT İSTASYON MONTAJI VE DEVREYE ALMA (Ql=l.685,00 m3/h Pg 1=3 bar Pç 1=0,3 bar) (Q2=157m3/h Pg2=3 bar Pç2=0,3 bar)

1 GRUP

5

KURUTUCU GAZ YOLU İMALAT VE MONTAJI

1 GRUP

6

KIZGIN YAĞ KAZANI GAZ YOLU İMALATI VE MONTAJI

1 GRUP

7

NDT X-RAY RÖNTGEN KONTROLÜ

1 TAKIM

8

SÜZME SAYAÇ TEMİNİ VE MONTAJI (Qmax=2.000,00 m3)

1 ADET

9

İŞ BAŞLAMA İŞ BİTİRME DOSYASI HAZIRLAMA

2 TAKIM

10

MUKAVEMET, SIZDIRMAZLIK TESTLERİ VE DEVREYE ALMA

1 GRUP

11

MÜŞAVİRLİK BEDELİ

1 ADET

 şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen işlem dosyası yer alan Teklif türünün belirlenmesine ilişkin formda ihale konusu işe ön proje üzerinden çıkıldığı, gerekçe olarak da “İşin 4734 sayılı KİK Tanımlar Madde 4 e göre yapım işi olması ayrıca Gaziantep Şahinbey Belediyesinde çalışır vaziyette iken demontaj yapılıp Kürkçü Asfalt Şantiyemize montajı yapılan 160 Ton/saat kapasiteli E-MAK marka Batch tipi asfalt plentinin, gaz arzı sağlanarak devreye alınıp, işin esasım teşkil eden 4734 sayılı KİK madde 62 uyarınca bina işi olmadığından,…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından iddia edilen hususun özet olarak “ÖBF-10” pozu numaralı “2.kademe basınç düşürme istasyonu ve doğalgaz dahili(iç) tesisatının kurulumu” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel niteliği taşıması sebebiyle ihale dokümanı kapsamında anılan kaleme ilişkin projelere, pursantaj cetveli yüzdeliklerine yer verilmesi gerektiği, mevcut düzenlemeler çerçevesinde sağlıklı bir maliyet hesaplaması yapılamayacağı, diğer yandan anılan iş kaleminin ihale konusu işten bağımsız olduğu ve bu iş kalemi için ayrı bir ihaleye çıkılması gerektiği yönünde olduğu anlaşılmış olup,  başvuru sahibinin iddiaları bu çerçevede incelenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin Akdeniz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Akdeniz Belediyesi Sınırları İçerisinde İdare Malı Asfalt Plenti İle Bsk Üretimi Yapılarak Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklarda Bsk Kaplama ve Yama Yapılması İşi” olduğu, ihalenin  birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmek istenildiği,  Teknik Şartname kapsamında itirazen şikayete konu iş kalemine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, idarece ihale dokümanı kapsamında “ÖBF-10” poz numaralı “2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu ve Doğalgaz Dahili (İç) Tesisatının Kurulumu” iş kalemine ilişkin projeye yer verilmemesinin isteklilerin teklif fiyatları oluşturmalarını engelleyecek nitelikte olmadığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olmaları beklenen isteklilerin mevcut doküman çerçevesinde teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri, idarece belirtilen gerekçelerle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı, dolayısıyla pursantaj listelerine de yer verilmesinin gerekmediği, öte yandan ihale konusu iş kapsamında idareye plent tesisinin devreye alınarak çalıştırılması ile Akdeniz belediyesi sınırları içerisinde BSK üretimi yapılarak muhtelif mahallelerdeki sokaklarda BSK kaplama işi yapılacağı,  dolayısıyla itirazen şikayete konu iş kaleminin ihale konusu iş ile bağlantılı olduğu, bu çerçevede değerlendirildiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde anılan iş kalemi için ayrı bir ihaleye çıkılıp çıkılamaması idarenin yetkisinde olduğundan belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna  varılmıştır.

Toplantı No2023/028
Gündem No15
Karar Tarihi10.05.2023
Karar No2023/UY.II-737
image_pdfimage_print