ihale teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin kısmına teklif edilen ürünün Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı hk

Toplantı No 2021/010
Gündem No 62
Karar Tarihi 10.03.2021
Karar No 2021/UM.II-590

BAŞVURU SAHİBİ:

Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/211391 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.04.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2020 tarih ve 24322 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 2021/MK-39 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/921-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 5’inci kısmına teklif verdikleri ancak idare tarafından yapılan değerlendirmede teklif ettikleri malın Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak tekliflerindeki cihazın PIP ayarına izin verdiği ve bunun takibinin yapılmasının mümkün olduğu ve 9’uncu maddede belirtilen hesaplama aralığının ihale üzerinde bırakılan istekli ile aynı olduğu, bu nedenle kendi tekliflerinin uygun görülmemesi durumunda bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından tesis edilen işlemlerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…  

            b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinin 9 numaralı alt bendinde “16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde ise “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde; “… 7.5.6. İstekliler teklif edecekleri kaleme ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tutanağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, ambalaj şekli) satınalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir. İdarenin numuneleri iade etme zorunluluğu yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri değerlendirilemeyecektir. …” düzenlemesi,

 

İhalenin 5’inci kısmına ilişkin Otomatik Resüsitatör (Tek Kullanımlık) Teknik Şartnamesi’nde “… 8. Pıp ayarlanabilmeli ve bu ayarı gösteren göstergesi olmalıdır.

9. İnspiratory-Expiratory resistance 3±1 cm H2o/L/dakika olmalıdır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından pazarlık usulü ile ihale edilen “6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı İşi” için 6 adet ihale dokümanı indirildiği, 22.04.2020 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, itirazen şikayete konu ihalenin 5’inci kaleminde yer alan ” Otomatik Resüsitatör Tek Kullanımlık ” için 08.05.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Tera Sağlık Bilgi İşlem Otom. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, başvuru sahibi Rs Sağlık Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise sunmuş olduğu numunenin Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idare tarafından reddedildiği, bunun üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 24.06.2020 tarihli ve 2020/UM.II-1120 sayılı Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin 18.09.2020 tarihli ve E:2020/1477, K:2020/1191 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan mahkeme kararı üzerine 27.01.2021 tarihli ve 2021/MK-39 sayılı Kurul kararı ile ““24.06.2020 tarihli ve 2020/UM.II-1120 sayılı kararının iptaline ve Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihalenin 5’inci kısmı olan “Otomatik Resitütör Tek Kullanımlık” için teklif verdiği cihaza ilişkin olarak teknik görüş alınarak başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine” karar verildiği görülmüştür.

 

Anılan Mahkeme kararının icabını yerine getirmek üzere ihalenin 5’inci sıra numaralı kaleminde yer alan ürünün Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hakkında ilgili kişi veya kurumdan teknik görüş almak amacıyla, anılan kısma ilişkin idareden numunelerin gönderilmesi 15.02.2021 tarihli ve 2837 sayılı yazımızla istenilmiştir. Söz konusu yazıda “2020/211391 İhale kayıt numaralı “6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı İhalesi (5’inci Kısım)” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımız ile gerekli bilgi ve belge istenilmiş olup, ek olarak Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Tera Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan numunelere de ihtiyaç duyulmuştur

Anılan istekliler tarafından sunulan numunelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur” hükmü gereğince en geç iki (2) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarenin 24.02.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında “19.02.2021 tarih ve 3143 sayı ile hastanemiz kayıtlarına giren ilgi sayılı yazınıza istinaden idaremiz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır. 22.04.2020 tarihinde saat 14:00’de gerçekleşen 6 Kalem Anestezi Yoğun Bakımlar Malzeme Alımı İhalesi için ihale saatinden önce 1 sıra nolu başvuru sahibi Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teslim edilen “1 adet numune” ve 3 sıra nolu başvuru sahibi Tera Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teslim edilen “1 adet numune” ihale komisyonunda görevli işin uzmanları tarafından yapılan numune değerlendirme sırasında kullanılmıştır.

Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13/05/2020 tarih ve 7840 sayılı kesinleşen ihale komisyon karanna yaptığı itiraza istinaden 15.05.2020 tarihinde idaremize teslim ettiği “1 adet numune” idaremizce görevlendirilen raportör tarafından itirazı değerlendirmek üzere kullanılmıştır.

 

Covid-19 salgını nedeniyle hastalarda kullanılan numuneler saklanmayıp tıbbi atık olarak imha edilmiş olup hastanemizde Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Tera Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait söz konusu ihalenin ilgili kısmına ait numune bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek, ellerinde teklif değerlendirmesine esas numune bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

 

İhalenin 5’inci kısmına ilişkin olarak teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin 5’inci kısmına teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla anılan Mahkeme kararı gereği, ihalenin 5’inci kısmına teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin söz konusu kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 5’inci kısmının iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz