İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin İdari Şartnameye uygun şekilde idareye sunulmasının istenildiği mevzuat hükümlerinde belgelerin sunuluş şekline ilişkin olarak açık düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda istekliler tarafından idarece talep edilen belgelerin ne şekilde sunulacağının belirli olduğu ancak istekli tarafından belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak ilgili yazıda istenilen belgelerin elektronik ortam da e-mail olarak idareye gönderildiği anlaşıldığı ilgili mevzuat hükümleri ve  Kurul Kararı uyarınca idare tarafından anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi hk

image_pdfimage_print
69 / 100

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin  İdari Şartnameye uygun şekilde idareye sunulmasının istenildiği mevzuat hükümlerinde belgelerin sunuluş şekline ilişkin olarak açık düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda istekliler tarafından idarece talep edilen belgelerin ne şekilde sunulacağının belirli olduğu ancak istekli tarafından belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak ilgili yazıda istenilen belgelerin elektronik ortam da e-mail olarak idareye gönderildiği anlaşıldığı ilgili mevzuat hükümleri ve  Kurul Kararı uyarınca idare tarafından anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi hk

Toplantı No2023/030
Gündem No24
Karar Tarihi24.05.2023
Karar No2023/UM.II-790

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çarşamba Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/205012 İhale Kayıt Numaralı “Masaüstü, İş İstasyonu Bilgisayar ve Lens Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çarşamba Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10.03.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Masaüstü, İş İstasyonu Bilgisayar ve Lens Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Güneş’in 03.04.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.04.2023 tarih ve 90056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/552 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 10.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 2 istekliye ait teklifin usulüne uygun aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği,  bunun üzerine taraflarına EKAP üzerinden yapılan bildirimde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin idareye sunulmasının istenildiği, kendilerinin de idare personeli F.K’nın yönlendirmesi ile söz konusu belgeleri e-mail olarak idareye gönderildiği, idare tarafından e-mail olarak gönderilen belgelerin usulüne uygun olmadığı ve beyan edilen belgelerde yer alan belge sayısı ile tevsik edilen belge sayısının uyumsuz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ve ihalenin iptal edildiği, geçici teminatlarının belirtilen gerekçelerle gelir kaydedilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyetin olması gerekenden çok yüksek hesaplanmasına rağmen ihaleye katılan Octa İnteraktif Çözümler Yazılım San. ve Tic. A. Ş. tarafından yaklaşık maliyetten sadece %4 oranında daha düşük teklif verildiği, bir başka ifade ile idare tarafından yaklaşık maliyetin anılan istekliye sızdırıldığı, şöyle ki Octa İnteraktif Çözümler Yazılım San. ve Tic. A. Ş. ile idare personeli F.K’nın sosyal medya üzerinden birbirlerini takip ettikleri, idare tarafından tekliflerinin hukuka aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı ve teminat mektuplarının gelir kaydedildiği,  geçici teminat tutarı ile kamu ihale kurumuna yatırılan itirazen şikayet bedelinin taraflarına iade edilmesi gerektiği, bununla birlikte idare görevlisi F.K tarafından şifahen yapılan yönlendirmeler ve itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen gerekçelerle ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 58’inci maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde (1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

b) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesi halinde bu isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları ve ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçevesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan veya numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi uygun görülen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilir.

3) Aşırı düşük tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya reddedilmesi halinde, teklif fiyatı aşırı düşük bulunmayan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine ilişkin olarak (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.

4) Aşırı düşük teklifler arasından geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları yeniden istenmeksizin ihale işlemlerine devam edilir.

5) Aşırı düşük teklifler arasından tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunması veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermesi/kurulumlarını yapması yeniden istenmez. İhalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise bu isteklinin tespitinde (a) bendindeki esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir.

c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yükleniciler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Masaüstü, İş İstasyonu Bilgisayar ve Lens Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Masaüstü, İş İstasyonu Bilgisayar ve Lens Alımı 3 Kalem

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 5. Kat Destek Hizmetleri Müdürüğü Birimi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

22.07.2020 tarihli  ve 2020/DK.D-222 sayılı Kurul Kararında “…Açıklanan nedenlerle, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde;

1- İdarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine,…” karar verilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalenin Çarşamba Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait “Masaüstü, İş İstasyonu Bilgisayar ve Lens Alımı” ihalesi olduğu, 10.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli katıldığı,

 

İdarece belirlenen sınır değerin altında teklif sunan 2 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, anılan istekliler tarafından sunulan açıklamaların uygun olmadığı/usulüne uygun açıklama sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği,

 

Bunun üzerine idare tarafından başvuru sahibi istekliye 22.03.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin 28.03.2023 tarihine kadar idareye ulaştırılmasının istenildiği,

 

30.03.2023 tarihli ihale komisyonu kararından anlaşıldığı üzere başvuru sahibi Onur Güneş tarafından anılan belgelerin idareye e-mail olarak gönderildiği, itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği üzere anılan istekli tarafından da bu durumun kabul edildiği, idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin usulüne uygun olarak tevsik edilmediği gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, diğer yandan idarece diğer istekliler tarafından sunulan teklif fiyatları da göz önünde bulundurulduğunda yeterli rekabet ortamının tesis edilmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı,

 

EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak idareye sunulması gerektiği,

 

İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilemeyeceği, ayrıca Aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yükleniciler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, itirazen şikayete konu ihalede, başvuru sahibi istekliye 22.03.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin 28.03.2023 tarihine kadar İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun şekilde idareye sunulmasının istenildiği, ilgili mevzuat hükümlerinde belgelerin sunuluş şekline ilişkin olarak açık düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda istekliler tarafından idarece talep edilen belgelerin ne şekilde sunulacağının belirli olduğu, ancak anılan istekli tarafından belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak ilgili yazıda istenilen belgelerin elektronik ortam da e-mail olarak idareye gönderildiği anlaşıldığından ilgili mevzuat hükümleri ve 22.07.2020 tarihli ve 2020/DK.D-222 sayılı Kurul Kararı uyarınca idare tarafından anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan Octa İnteraktif Çözümler Yazılım San. ve Tic. A. Ş. tarafından teklif edilen tutarın yaklaşık maliyete çok yakın olmasının, tek başına idare tarafından yaklaşık maliyetin anılan istekliye sızdırılmış olmasına karine teşkil etmeyeceği, kaldı ki idare tarafından gerekli rekabet ortamı tesis edilmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği huşuları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi isteki tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde, idare görevlisi F.K tarafından şifahen yanlış yönlendirmeler yapıldığı, Octa İnteraktif Çözümler Yazılım San. ve Tic. A. Ş. ile F.K’nın sosyal medyada birbirlerini takip ettikleri ve aralarında hemşerilik ilişkisi bulunduğu ve bu huşular birlikte değerlendirildiğinde idare görevlisi F.K tarafından ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilse de mevcut iddiaların kamu ihale mevzuatı açısından ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu iddiaların yerinde yapılacak bir inceleme ile neticelendirilebileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin bu yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

image_pdfimage_print