İhalelerde Teknik kriterlerin belirlenmesi hk(Danıştay Kararlı)1

image_pdfimage_print
62 / 100

İhalelerde Teknik kriterlerin belirlenmesinde verimliliği ve fonksiyonelliği dikkate almak kaydıyla idarelere ihtiyaç duyduklarının vasfını belirleme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.

(Emsal karar Danıştay 13. Daire, E. 2014/3141, K. 2019/3797)

Kurul idarelerin bu takdir yetkisini, yapılan itirazen şikâyet başvurularındaki iddialar bakımından incelemekte olup; somut olaya göre farklı sonuçlara ulaşmaktadır.

Ancak bu başvurularda idarenin hangi düzenlemelerle Kanun’un 12. maddesinde yer alan kuralları ihlal ettiği açıkça ortaya konulmadan ihtiyacına yönelik sorgulama yapılması mümkün olmamakta ve bunun yerindelik denetimi kapsamında kalacağı değerlendirilmektedir. 

Kanun’un 12. maddesine aykırılığı itirazen şikâyet dilekçesinde açıklanmış teknik kriterler hakkında Kurul tarafından inceleme yapılmaktadır. Bu incelemenin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Kurul, Kanun’un 53. ve 56. maddeleri uyarınca resmi ve özel kurum, kuruluş veya kişilerden belge, bilgi, görüş isteyebilir ya da özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili ihtisas sahibi kişilerin görüşüne
başvurabilir. Bu bir zorunluluk olmayıp, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların karşılanması için uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak takdir yetkisi kullanılmaktadır.(Emsal Karar Danıştay 13. Daire, E. 2021/340, K. 2021/482, T. 15.02.2021)

Ancak itirazen şikâyet dilekçesinde somut ve ciddi nitelikte açıklamalara yer verilmiş olması, aynı zamanda incelemenin teknik uzmanlık
gerektirmesi halinde Kurul’un ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmektedir.(Emsal Karar Danıştay 13. Daire, E. 2021/4738, K. 2021/4486, T. 13.12.2021,)

Kurul tarafından teknik görüş alınmasına karar verilmesi halinde, teknik görüşün amacına ulaşabilmesi ve karara esas alınabilmesi için ihtilafın özünü, bilimsel gerekçeleri içerecek ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatması
gerekir.(Emsal karar Danıştay 13. Daire, E. 2021/2898, K. 2021/2741, T. 09.09.2021)

Teknik kriterler bakımından rekabeti daraltıcı nitelikte olduğuna ilişkin açık bir tespite yer verilmeden, ihtimale dayalı ve rekabeti artırıcı önerilerin yer aldığı teknik görüş ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değildir.(Emsal karar Danıştay 13. Daire, E. 2022/2444, K. 2021/2768, T. 21.06.2022,)

Bu gibi durumlarda tahmine dayalı olmayan ve net bit teknik görüş alınarak karar verilmesi gerekir.

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun’da teknik kriterlerde objektifliğin ve ihalede tarafsızlığın sağlanabilmesi için teknik kriterler bakımından detaylı kurallara yer verildiği ve idarenin belirlediği koşulların objektifliğinin teknik görüş alınarak Kurul tarafından incelenmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer bir ifadeyle, rekabeti engelleyici teknik kriterler belirlenmesini engelleyen kurallara uyulmasıyla Kanun’un eşitler arası rekabetin gerçekleştirilmesini amaçlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

image_pdfimage_print