İhaleye fesat karıştırma suçunda geniş anlamda mağdur ihalenin dürüstlük ve rekabet kurallarına uygun bir şekilde yapılması konusunda mevcut olan menfaatleri ihlal edildiğinden toplumdur

image_pdfimage_print
66/ 100

Kanunda sayılı fiillerin kendilerine karşı işlendiği ihale yetkilileri ile ihaleye katılma yeterliği veya koşullarına sahip olup da bu haklarına saldırıda
bulunulan kişiler ise bu suçun dar anlamda mağdurudur.

Örneğin, cebir veya tehditle ya da hileyle ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişinin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmasının engellenmesi hâlinde, kendisine cebir veya tehdit uygulanan ya da aldatılan gerçek kişi, bu suçun mağduru olur393. İhaleye katılması engellenen devlet ve
diğer tüzel kişiler ise bu suçun mağduru değil, suçtan zarar görenidir

Ancak Yargıtay’ın aksi yönde değerlendirmesi şu şekildedir:

“Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasa’nın 18. maddesine göre Hazine ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu suçun mağduru ve suçtan zarar göreni olduğu, bu sıfatlarının gereği olarak CMK’nin 234/b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmeleri için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iddianame gönderilerek duruşmadan haberdar edilmeleri gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre de kamu davasında haberdar edilmemiş bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların müdahil olmasalar dahi kanun yollarına başvurma
haklarının bulunduğu, dosyada Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün ile… Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine duruşmadan haberdar edildiğine veya temyiz haklarını kullanabilmesi için hükmün tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmaması karşısında; davanın Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile … Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine haber verildiğini veya hükmün tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosyasına eklenmesi, yoksa hükmü temyiz etme yetkisi olduğu, nereye, nasıl ve ne şekilde başvurabileceği ve temyiz süresini de gösterecek şekilde açıklamalı davetiye ile tebliği ve buna ilişkin belgelerin ve ilgililer tarafından hükümlerin temyiz edilmesi durumunda temyiz dilekçelerinin eklenmesi ve gerekirse bu konuda ek tebliğname düzenlendikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine 02.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

image_pdfimage_print