İhalelere katılan istekli için açılmış davalarda mahkumiyet kararı yoksa ihalelere katılabilir(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
60/ 100

İhalelere katılan istekli için açılmış davalarda mahkumiyet kararı yoksa ihalelere katılabilir

4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (a) bendinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamayacak kişiler arasında düzenlenmiştir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2021/5179, K. 2022/87, T. 17.01.2022

Karardan Alıntı :…“Hükümlü bulunanlar” ifadesinden olağan kanun yolları tükendikten sonraki kesin hükümlülüğün anlaşılması gerekli olup; temyiz aşamasının devam etmesi halinde henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığı için “hükümlü bulunma” şartının sağlanması ve bu kişilerin değerlendirme dışı bırakılması mümkün değildir.

3713 sayılı Kanun’un kapsamına giren suçlara 3. ve 4. maddelerde yer verilmiştir.

Bu suçlar, terör suçları veya terör amacı ile işlenen suçlardır. 3713 sayılı Kanun’un 1. maddesinde terör tanımlanmıştır.  Bu tanımda yer verilen amaçlara ulaşmak maksadıyla oluşturulan örgütlere mensup olanlar veya mensup olmasa dahi bu örgütler adına suç işleyenler terör suçlusu kabul edilmektedir. Bu kişilerin Kanun kapsamındaki ihalelere katılması milli güvenliğin korunması amacıyla sınırlanmaktadır.

2016 yılında 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname715 ile “terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” de 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere katılamayacak kişilere dahil edilmiştir.

678 sayılı KHK’de “olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması” öngörülmüş ancak söz konusu kuralın yalnızca “olağanüstü hal kapsamında” uygulanması bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (g) bendine eklenen KHK düzenlemesi, 2018 yılında 7071 sayılı Kanun ile “terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde değiştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Bu değişiklikte de uygulanacağı dönem bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiş ve düzenleme 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

image_pdfimage_print