itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen hususların somut dayanaktan uzak genel hukuki aykırılık ifadeleri içerdiği, hangi belgelerin iddiaya konu olduğunun anlaşılmadığı, dolayısıyla iddianın soyut iddia niteliğinde olduğu gerekçesi ile başvurunun reddine karar verilmiş İhale Kanunu maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almış; “İhalelelere yönelik başvurular”  maddesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer verilecek hususlar arasında sayılmış; aynı maddede başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır. İtirazen şikayet başvurusunda bulunanların, ihaleye katılan diğer isteklilerin teklif dosyalarının içeriğini bilemeyecek durumda bulunmaları ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı, kaldı ki bu iddia kapsamında değerlendirilebilecek pek çok husus bakımından somut bir biçimde başvuru yapıldığı dikkate alındığında, yapılan itirazen şikayet başvurusunun yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı ve esasının incelenmesi gerektiği sonucuna varıldığından, bu iddia bakımından itirazen şikayet başvurusunun soyut olduğu gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print