kat ve/veya arsa karşılığı yapılan işin ilk sözleşmesi miktarının tamamlanması, iş artışını kapsayan yeni bir sözleşmenin olması ve toplam sözleşmede öngörülen işlerin % 80’i oranında tamamlanmış olması gerekmektedir.
Devamı...

mahkeme kararında “…Davacının bazı isteklilerin iş deneyim belgelerinin kat karşılığı alındığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddialarına ilişkin olarak Kurul Kararının; hangi isteklilerin iş deneyim belgelerinin şikayete konu edildiği bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen üçüncü iddiada net olarak kat karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği iddiasında bulunulduğundan ve bu inceleme sonucunda işin esasına geçilerek teklif sahiplerinin iş deneyim belgelerine ilişkin inceleme yapılması ve bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Kamu İhale Kurul kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,
Devamı...

Danıştay kararında kanun hükümlerine göre,şirket ana sözleşmesinde, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun gösterileceği düzenlenmiştir.Dava dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin “Şirketin amaç ve konusu” başlıklı 3. maddesinde, davacı şirketin faaliyet konuları ayrıntılı şekilde bentler hâlinde sayılmış, şirket ana sözleşmesinin3. maddesinin 1. bendinde, “Kat karşılığı arsa ve arazi temin ederek mesken ve işyerleri yapıp satmak, kiraya vermek. Arsa ve arazi satın alarak daire ve iş yeri yapıp satmak ve kiraya vermek. Her çeşit inşaat malzemesi, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik tesisat malzemesi, her türlü boya çeşitleri, seramik, hırdavat ve nalburiye emtiasının toptan ve perakende alım-satımı-ithalatı-ihracatını yapmak” konuları belirtilmiş,aynı maddenin 2. bendinde ise, “Taahhütte bulunmak. Hafriyat işleri yapmak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşların ihalelerine iştirak ederek çeşitli onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir, taşeronluğunu yapar veya taşeronluklar verebilir” konularına yer verilmiştir. Davacı şirketin faaliyet alanındaki işler arasında sayılan “…daire ve iş yeri yapıp satmak…”, ve “…onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir…” kısımları dikkate alındığında,davacı şirketin faaliyet konusu itibarıyla “inşaat yapım işi” ile ilgili alanda faaliyet gösterebileceği anlaşılmaktadır.Bu durumda, ihale konusu işin davacı şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu faaliyetler kapsamında yer alan işler arasında olduğunun kabulü gerektiğinden, doğalgaz dönüşüm inşaatı işinin davacı şirketin faaliyet konusunu oluşturan işler arasında yer almadığından bahisletesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.şeklinde gerekçe belirtilerek anılan “mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir
Devamı...

Mahkeme kararı ile İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. 4734 sayılı Kanun’da ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda, iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak aynî bir bedelin müteahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici kabulünün yapılarak tamamlanması nedeniyle, davacı iş ortaklığın iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.Bu durumda, yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan başvurunun, sunulan iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı.gerekçesi ile “dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir
Devamı...

yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan başvurunun, sunulan iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin idare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesi ile“Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulu’nun kararının iptaline, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir
Devamı...

sunulan kat karşılığı inşaat işi alt yüklenici iş bitirme belgesinin iş deneyim tutar tespitinde idarece yapılan değerlendirmede; yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümüile sözleşmenin imzalandığı yıla ait yapı birim maliyetinin çarpılması sonucu bulunan bu tutar üzerinden iş artışının yapıldığı, belirlenen tutarın güncellenerek isteklinin hissesine düşen kısımın %60’ının alındığı görülmüş, yapılan incelemede yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait yapı birim maliyetinin çarpılması sonucu bulunan bu tutar üzerinden güncelleme yapılarak isteklinin hissesine düşen kısımın %60’ının alınması gerektiği, hesaplamada iş artışının dahil edilmemesi gerektiği tespit edilmiş, ancak idarece yapılan hesaplamanın esasa etkili olmadığı ,
Devamı...

İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak aynî bir bedelin müteaahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici ve kesin kabullerinin yapılarak tamamlanması nedeniyle, davacı şirketin iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.Bu durumda, yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını düzeltici işlem olarak belirleyen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Devamı...

iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun, kat karşılığı – hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan uyuşmazlığa konu sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içerdiği, dolayısıyla, bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabileceği ve haleye katılımda sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin bu haliyle geçerli olduğu belirtilerek reddine ilişkin dava konusu işlemin anılan kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.
Devamı...

mahkeme kararında “…Davacının bazı isteklilerin iş deneyim belgelerinin kat karşılığı alındığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddialarına ilişkin olarak Kurul Kararının; hangi isteklilerin iş deneyim belgelerinin şikayete konu edildiği bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen üçüncü iddiada net olarak kat karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği iddiasında bulunulduğundan ve bu inceleme sonucunda işin esasına geçilerek teklif sahiplerinin iş deneyim belgelerine ilişkin inceleme yapılması ve bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Kamu İhale Kurul kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,
Devamı...

İş deneyim belgesinin “kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri” kapsamında bulunduğu açık olup, her ne kadar davalı Kamu İhale Kurulu’nca, söz konusu iş deneyim belgesine konu işe ait sözleşme hükümleri yorumlanarak “anılan sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içerdiği” gerekçesiyle bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabileceğine karar verildiği görülmüş ise de, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan sözleşmeler, yapım işinin yaptırılması karşılığında iş sahibinin yükleniciye ödeyeceği bedeli düzenleyen nitelikte sözleşmeler olmayıp, yapım işinin tamamlanmasından sonra elde edilecek bağımsız bölümler veya satış toplam gelirinden yükleniciye bırakılacak hissenin (adet) veya tutarın düzenlendiği sözleşmeler olup, bahse konu sözleşmede geçen bedel de, yapım karşılığında iş sahibinin yükleniciye ödeyeceği bedel olmayıp bağımsız bölümlerin satışından elde edilmesi tahmin edilen gelirdir. Bu itibarla, dava konusu ihalede en avantajlı 1. Teklif sahibi olan Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kat karşılığı inşaat işine ilişkin düzenlendiği, bu belgenin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacağı, bu nedenle davacının buna ilişkin itirazının reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Devamı...