mahkeme kararında “…Davacının bazı isteklilerin iş deneyim belgelerinin kat karşılığı alındığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddialarına ilişkin olarak Kurul Kararının; hangi isteklilerin iş deneyim belgelerinin şikayete konu edildiği bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen üçüncü iddiada net olarak kat karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği iddiasında bulunulduğundan ve bu inceleme sonucunda işin esasına geçilerek teklif sahiplerinin iş deneyim belgelerine ilişkin inceleme yapılması ve bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Kamu İhale Kurul kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print