ihalede ortaklık  tespit  belgesinde  imzanın bulunmamasının, belgenin geçerliliğini doğrudan etkileyen esaslı bir eksiklik olmadığı, bunun sonradan tamamlanabilecek  bir  eksiklik  olduğu  iddiası  yönünden  davanın  reddine,  en  az  bir  yıllık  ortaklık  şartı yönünden dava konusu işlemin iptali hk
Devamı...

ihalede kiralama maliyetlerine ilişkin açıklamalarda işin süresinin dikkate alınmadığı yönündeki iddianın davalı idarece incelenmediği, amortisman, MTV, egzoz emisyon ve muayene maliyetlerine ilişkin açıklamalarda işin süresinin dikkate alınmadığı yönündeki iddianın yalnızca “işin süresinin dikkate alındığı” açıklamasına yer verilerek karşılandığı, bu hususa ilişkin başkaca herhangi bir açıklamaya yer verilmediği hususların kimisi hakkında yeterli inceleme yapılmadığı eksik kalan hususlar bulunduğu, kimisinin ise yeterli olarak karşılanmadığı hk
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği, hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına belli hijyen ve kalite standartlarının istenmesinin ise idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu, istenen belgelerin yalnızca yedek mutfak için talep edilen belgeler olduğu ve yalnızca ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından sözleşmenin yapılmasından 3 iş günü içinde idareye sunulması gerektiği, bu durumun rekabete aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı kararın iptali hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede fiziki ortamda yapılan şikayet başvurusunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile yapılmadığı, itirazen şikayet başvurusunun ön şartının gerçekleşmediğinden bahisle usul yönünden reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihale yeterlilik kriteri niteliğinde düzenlemeler içerdiği ve işin yürütülmesi için işlerinde bulundurulması gereken tesis makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,
Devamı...

ihalede yapı müteahhitliği yetki belge numarasının  olduğu ve kaydının aktif durumda olduğunun görüldüğü, dolayısıyla YAMBİS yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının kamu kurumu olan Çevre Şehircilik Bakanlığı internet sayfası üzerinden sorgulanarak davalı idarece temin edilebileceği ve anılan eksikliğin teklifin esasını etkilemediği anlaşılmakta dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

İta Amirinin istekli teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ve bu yetki çerçevesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 
Devamı...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki “yetersiz”, “çok az”, “yeterince”, “herhangi bir katkı” vb. muğlak ifadelerden ve komisyon üyelerinin farklı farklı puanlama yapması
Devamı...

ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kesinleşen ihale kararının davacıya bildiriminde 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin yazıldığı, başvurunun e-şikayet yöntemi ile yapılması gerektiğine yönelik herhangi bir uyarının yapılmadığı, davacının idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından şikayetin incelenerek başvurunun reddine karar verildiği, buna karsı davacı tarafından  itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, Kamu İhale Kurumu’nca idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun “şikayet” olarak değerlendirilmeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddedildiği, başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında, fiziki ortamda yapılan şikâyet başvurusunun, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile yapılmadığı, itirazen şikayet başvurusunun ön şartının gerçekleşmediğinden bahisle usul yönünden reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı  işlemin iptaline ait verilen karar
Devamı...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile  yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen  alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale hakkında şikayet başvurusunda bulunmayan davacı ortaklık tarafından kendisine tebliğ edilen başka bir istekli
Devamı...

Kamu İhale Kurulu kararı ile bu iddialardan bir kısmının haklı görülerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği dava dışı kişiler tarafından bu karara karşı açılan davalar neticesinde ise, kararın bir kısmının iptal edildiği,
Devamı...

İstekli teklifinin ihale komisyonu tarafından avantajlı bir teklif olarak değerlendirilmediğinden ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklife yer verilmediği,
Devamı...

ihale ilan tarihinden önce sona ermiş belirli süreli sözleşmelerin damga vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede pilot ortağa ait ortaklık bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden tespit edilebileceğinden ve
Devamı...

ihale birim fiyat teklifi cetvelinde ayrıksı bir hususa yer verilmeden sözleşme tasarısının 7.maddesi uyarınca yol giderleri dahil olmak üzere giderlerin idari şartname uyarınca ödeneceği düzenlemesinin yer aldığı, bu haliyle isteklilerin teklif hazırlaması aşamasında yol giderlerinin tereddüte yol açmayacağı gerekçesine yer verilmiş ise de yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca ihale dokümanlarının birbirine aykırı olamayacağının hüküm altına alındığı, bir hukuk devletinde idarenin kanun, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere uygun işlem tesis etmesi gerekliliğinin açık olması karşısında sözleşme tasarısı ile bahse konu çelişkinin ortadan kaldırıldığından bahisle açıkça yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil eden hususun hukuka uygun olduğundan bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla belge sahibinin ihaleden önce geriye dönük olarak en az 1 yıldır kesintisiz şirkete ortak ve yönetici olması şartını sağlamadığına ilişkin iddia kapsamında bir değerlendirme yapılmamıştır. Her ne kadar Kurul tarafından değerlendirilmeyen bu iddia Mahkeme tarafından incelenerek bir karar verilmiş olsa da, Kurul tarafından incelenmesi gereken iddianın Mahkeme tarafından Kurul’un yerine geçerek incelenemeyeceği, bu hususta Mahkeme tarafından eksik inceleme nedeniyle dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu itibarla, davalı idarece, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı bir şekilde eksik inceleme yapılmak suretiyle tesis edilen dava konusu Kurul kararının uyuşmazlığa konu kısmında bu yönüyle hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir(Danıştay Kararlı)
Devamı...

isteklilerin ortakları ve/veya yöneticileri zaman içerisinde benzerlik gösterse bile ihale dokümanları, teminat mektupları ve tekliflerine ilişkin elektronik işlemlerinin farklı bilgisayarlar kullanılarak farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca ticaret odası kayıtlarında şirket telefonu ve internet adresinin güncellenmemiş olabileceği hususları dikkate alındığında, ihalenin her iki kısmına birbirlerine yakın tekliflerin peş peşe verilmiş olması husususun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluşturmayacağı anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmışolup gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

İhale şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul’ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhaleye katılan isteklinin ticari hayatın akışı içerisinde tüzel kişiliklerdeki ortakların ve/veya yöneticilerin zaman içerisinde değişerek aynı alanda faaliyet gösteren başka tüzel kişiliklerde ortak ve/veya yönetici olabileceği isteklilerin ortakları ve/veya yöneticileri zaman içerisinde benzerlik gösterse bile ihale dokümanları, teminat mektupları ve tekliflerine ilişkin elektronik işlemlerinin farklı bilgisayarlar kullanılarak farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca ticaret odası kayıtlarında şirket telefonu ve internet adresinin güncellenmemiş olabileceği hususları dikkate alındığında, ihalenin her iki kısmına birbirlerine yakın tekliflerin peş peşe verilmiş olması husususun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluşturmayacağı
Devamı...

İhale şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul’ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhale itirazen şikâyet dilekçesinde toplam personel sayısının % 3’ü oranında engelli personel çalıştırılması zorunluluğuna uyulmayan ihale dokümanı kısımları ve ihlal edilen mevzuat hakkında açıklama yapıldığı, davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan dava konusu  iddiasının, yeni bir iddia olarak değil, şikayet başvurusunda yer alan dördüncü iddiaya ilişkin açıklama olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığından, davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan  iddiasının esasının incelenmesi gerekirken iddiasının uygun bulunmaması şeklinde tesis edilen kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

özel sektör iş deneyim için damga vergisinin ödendiğine ilişkin sunulan tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındısının iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olduğu ödenen damga vergisinin iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olmadığından bahisle davacının değerlendirme dışı bırakılarak sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulunun kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

ihalede toplam personel sayısının % 3’ü oranında engelli personel çalıştırılması zorunluluğuna uyulmayan ihale dokümanı kısımları ve ihlal edilen mevzuat hakkında açıklama yapıldığı, davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan dava konusu dördüncü iddiasının, yeni bir iddia olarak değil, şikayet başvurusunda yer alan dördüncü iddiaya ilişkin açıklama olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığından, davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan dördüncü iddiasının esasının incelenmesi gerekirken, iddiasının uygun bulunmaması şeklinde tesis edilen kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

özel sektör iş deneyime ait damga vergisinin ödendiğine ilişkin sunulan tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındısının iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olduğu anlaşıldığından ödenen damga vergisinin iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olmadığından bahisle davacının değerlendirme dışı bırakılarak sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

ihalede Teknik Şartname’nin servis araçlarına ilişkin maddesinde yüklenicinin sözleşmeyi imzalamadan önce, bu işte çalıştıracağı aracın sahibi olduğunu gösteren belgeyi veya araç kiralık ise bu aracın işin sürecince kiralandığını gösterir sözleşmeyi idareye ibraz etmek zorunda olduğunun düzenlendiği İdari Şartname’nin Diğer hususlar maddesinde ise, yüklenicinin sözleşme sırasında, bu işte kiralık araç çalıştıracaksa, kiraladığı aracın noter kıra sözleşmesinin sözleşme aşamasında idareye ibraz edileceğinin düzenlendiği, söz konusu belgelerin yeterlilik kriteri olarak düzenlenmediği görülmemesi
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak 2. ihale komisyonu kararının alındığı, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanunda öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmamakla birlikte anılan ihale komisyonu kararıyla davacıların hukuki durumunda ilk ihale komisyonu kararından farklı herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalenin kesinleşen ihale dokümanına göre gerçekleştirileceği ve eşit teklifler çıkması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin dokümanda öngörülen kriterler çerçevesinde belirleneceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının (II). iddiaya ilişkin kısmında hukuka uygunluk, temyize konu Mahkeme kararının bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen onanmasına, kısmen bozulması
Devamı...

 ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi/belge sunulmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmeye ait damga vergisi ödemesine ilişkin bilgi ve belgelerin belirlendiğinden, bu hususun 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesi kapsamında olduğu ve belgenin ödeme tarihinin değiştirilerek ihalede sunulduğundan bahisle dava konusu işlem tesis edilmişse de, sahte olduğu ileri sürülen belgenin, davacı tarafından düzenlendiği hususu net bir şekilde açıklığa kavuşturulmadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale kapsamında temizlik yanında dosya, eşya ve benzerinin taşıtılacağı, çay servisi yaptırılacağı düzenlenmişse de, ihale dokümanı incelendiğinde, çalışma saatlerinin idare tarafından belirlendiği ve bu işlerin de ancak bu saatlerde yaptırılabileceği dolayısıyla bu düzenlemeler göz önüne alındığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığ
Devamı...

idarenin onayı alınmaksızın ihaledeki personelin iş akdinin yüklenici tarafından fesih edilmesi nedeniyle işçiye yapılacak tüm ödemelerin yüklenicinin teminatından kesileceğine ilişkin ihale dokümanı düzenlemelerinin mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varıldığından dava konusu kurul kararının ihalenin iptaline yönelik kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır
Devamı...

İdari Şartnameye aykırı olarak davacı tarafından verilen tekliflerin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı, şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen iki ölçüte göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak verilen tekliflerin “aşırı düşük teklif olarak” değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken ” idarenin Kanunda verilmiş bulunan takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ” belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

idare tarafından belirlenen süre içerisinde ihale teklif geçerlilik süresini uzatma iradesini göstermediği anlaşılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhale itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek ihalenin iptaline kararının  Anayasa Mahkemesinin emsal kararı birlikte değerlendirildiğinde davacının ödediği başvuru bedeli mülkiyet hakkı kapsamında iade edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

ihale itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul’ca incelenmesi mümkün olmadığı
Devamı...

ihalede düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin başvuruya konu ihalede yeni bir hukuki durum ortaya çıkaracağının açık olduğu gerekçesinin bu durumda da geçerli olacağı,yine davac ışirket tarafından, iş deneyim belgesinin sahte olduğu ileri sürülen A.Ş.nin belgelerinin esasına ilişkin ayrıca inceleme yapılmadığı anılan şirketin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin gelinen aşama itibariyle davacı şirketin ihaleyi gerçekleştiren idarece yapılan başka bir ihaleye katılımında sahte iş deneyim belgesi kullandığının tespit edildiğinden bahisle anılan ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalelere katılmaktan yasaklanması sebebiyle, yeniden komisyon kararı alınarak adı geçen şirketin ihale dışı bırakılması ve ihalenin iş ortaklıkları üzerinde bırakılması” talebiyle yapmış olduğu başvurusunun süresinde olduğu kabul edilerek esasının incelenmesi
Devamı...

ihale kararında geçici teminatı iade edilen ancak Kurul veya yargı kararları üzerine ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan avantajlı birinci ve/veya ikinci isteklinin değişmesi gibi  durumlarda geçici  teminatı yeniden sunması talep edilen isteklinin geçici teminat mektubu sunması gerektiği
Devamı...

kamuya taahhüt edilen ihale kısımları için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli (davacı şirket) tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin (davacı şirketin) teklifinin değerlendirme dışı bırakılma KİK kararının iptali
Devamı...

kamu ihalelerine yönelik şikâyet başvurusu süresi ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak olup, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylem aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilen hususlara ilişkin olduğunda, “farkına varıldığı tarihin” söz konusu yazının tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

Yüklenici tarafından operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalarda dahil ücretsiz teknik destek sunulmasını öngören düzenlemenin, idarece operatör olarak istihdam edilen personelin sebep olduğu hatalardan kaynaklanan arızalara ilişkin maliyetin de davacıya yüklenmesi sonucunu doğuracağından teklif verenler için ek bir külfet oluşturabileceği, bu külfetin de önceden öngörülemeyen ve teklif verenler açısından maliyet unsuru olarak hesaplanamayacak nitelikte olduğu, bu hâliyle şartname’nin ilgili hükmünün istekli olabilecekler açısından tereddüt yaratabileceği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere davacı ihale itirazında haklı çıkmasına rağmen itirazen şikayet başvuru bedelinin iade edilmemesi suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin davacı şirketin menfaatlerinin dikkate alınmaması nedeniyle ölçüsüz olduğu, şikayetinde haklı çıkan davacı şirketin söz konusu başvuru bedelini doğrudan yatırdığı Kamu İhale Kurumundan almak yerine ayrı bir dava açmaya zorlanmasının, davacı şirket aleyhine külfet yükleyeceği, davalı kurum tarafından söz konusu bedelin ilgili idareye rücu edilebileceği de açık olduğundan; davacı şirket tarafından, itirazen şikayet başvuru bedeli olarak ödenen bedelin davalı idare tarafından davacı şirkete iadesi gerekirken, davacı şirketin talebinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihalenin iptali konusunda takdir yetkisi tanındığı, ancak bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki niteliği taşımadığı ve bu yetkinin anılan Kanunun 5. maddesinde sayma suretiyle belirtilen temel ilkeler ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde hareket edilerek kullanılması gerekmektiği hk
Devamı...

 iş ortaklığında ihaleye katılmanın amaçlarından birinin de asgari iş deneyimine ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerden yararlanmak olduğu, kişinin aynı zamanda ortağı olduğu şirket ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinin önünde bir engel bulunmadığı, mevzuatta çizilen sınırlar içerisinde iş ortaklığı oluşturularak sağlanan bir avantajın haksız olduğunun söylenemeyeceği, şirketin uzunca süredir faâl halde bulunması karşısında salt “asgari iş deneyim tutarı engelinin aşılması” saikiyle hareket edildiğinden bahsedilemeyeceği, anılan iş bitirme belgesinin birden fazla işlevi mevzuatta yer alan farklı düzenlemelerle kurala bağlanmışken bu belgenin aynı ihalede her iki işlevini belgelendirmek amacıyla kullanılmasının yeterlilik şartlarının iş ortaklığının her bir ortağınca ayrı ayrı karşılanması gerektiği kuralını bertaraf edeceği şeklinde yorumlanamayacağı 
Devamı...

İsteklinin hazırladığı ihale birim fiyat teklif cetvelinde her ne kadar maddî bir hata söz konusu olsa da, birim fiyat teklif cetvelinin, idarenin isteklilere gönderdiği standart formda yer alan miktarlar esas alınarak ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlandığı görüldüğünden, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmakta olup davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu, pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik olarak ise herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağının olmadığı, pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği ve söz konusu durumda bilgi eksikliği değil, belge eksikliği bulunduğu ve eksikliğin tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek Mahkemece verilen kararın bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...