ihalede yapılan kaldırım çalışmaları esnasında davacı şirketin alt yapı tesislerinde hasar meydana gelmesi
Devamı...

İdarenin maddi zarara uğratılması nedeniyle tesis edilen bir ihaleden yasaklama kararı
Devamı...

yapım ihalesi restorasyonlar sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği dolayısıyla kültür varlığının orijinalliğinin, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği öte yandan, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararı giderebileceği hk (Danıştay K 451)
Devamı...

hasarın yapının planlama aşamasındaki yapısal tasarım hatalarından kaynaklandığı anlaşılmış yüklenici işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olduğundan kendisine teslim edilen proje ve ekleriyle şartnamelerin fen ve sanat kurallarına uymadığı işin yapılacağı yerin konumuna göre planlanmasında yapısal tasarım hatası bulunduğunu bilmesi gerektiği  proje ve eklerinin kendisine verilmesinden itibaren şartname gereği 15 günlük süre içinde incelenerek yapısal tasarım hatası konusunda iş sahibi idarenin yazı ile uyarıldığı ileri sürülüp kanıtlanmamış olup kendisine verilen proje ve eklerini inceleyerek yapısal tasarım hatası bulunduğunu tespit ve bunların düzeltilmesi için yazılı uyarıda bulunmamak suretiyle Şartnamedeki yükümlülüğünü yerine getirmediği, hükme esas alınan esas alınan bilirkişi raporuna göre hasarın onarım suretiyle giderilmesi mümkün olmayıp yıkılıp yeniden yapılması ve bu haliyle ekonomik değeri olmayacağı ve davacı yüklenici kalan iş bedelini istemekte haklı olmadığından mahkemece davanın reddi yerine şartnamenin bu hükmü gözden kaçırılarak kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür (Yargıtay K321)
Devamı...

ihale konusu işte yüklenicinin vermiş olduğu Zarar gören ancak haksız fiil nedeniyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir Zarar görenin zararı giderebilmek için kendi çalıştırdığı işçilerine ve araç sürücülerine ödediği ücretler ile araç yakıt giderleri genel idare giderleri olup haksız fiil meydana gelmese dahi ödenmesi gereken giderlerdir. Bunların zarar ile ilgisi bulunmamaktadır. Özel olarak işçi tutulup çalıştırıldığı kanıtlanmadıkça haksız fiil meydana gelmeseydi dahi yapılacak bu nitelikteki giderler zarar kapsamına dâhil edilemeyecektir (yargıtay kararlı)
Devamı...

ihale konusu işte kazı çalışmasında tesislerine hasar verildiği davalıların hasar bedelini ödememesi üzerine *TL hasar bedeli *Tl faiz ile birlikte toplam*TL’nin tahsili hk dava kararı
Devamı...

ihale edilen yıkım işinde enkazdan çıkan ekonomik değeri yüksek olan malzemeler karşılığı faturası düzenlenerek kayıtlarına geçirildiği yüklenicinin banka havalesi yoluyla *TL havale edildiği bu durumun genel kurula sunulan yönetim kurulu çalışma raporuyla ortakların bilgisine sunulduğu kooperatifin yıkım masrafı ödememesi nedeniyle zararın oluşmadığı dolaylı zarar niteliğindeki bu kalemler yönünden davacıların aktif husumet ehliyetlerinin olmadığı bununla birlikte bu iddia yönünden davacıların dolaylı ya da doğrudan zararlarının bulunmadığının tespit hk dava kararı
Devamı...

Yapım işi ihalesinde saha çalışması esnasında zarar gören alt yapının yapımının zararın oluşmasında davacı tarafın kusurunun bulunup bulunmadığının tespi için alınan bilirkişi raporunda davacının kendi alt yapısını yöntemine uygun olarak inşa etmediği bu nedenle zararın meydana gelmesinde müterafik kusurunun bulunduğu davacının % 30 oranında kusurlu olduğu davalının ise % 70 oranında kusurlu olduğu hasar bedelinin *TL olduğu davalının kusur oranına göre sorumlu olduğu miktarın *TL olduğu takip tarihine kadar işlemiş faizinin *TL olduğu, toplamda davacının *TL alacaklı olduğu davacının yaptığı hizmet alım sözleşmesinde parça başı ücret değil götürü bedel kararlaştırılmış olması nedeniyle meydan gelen zarar sebebiyle ayrıca bir masrafa girmediğinden işçilik ücreti zararının doğmadığı tespit edilen dava kararı
Devamı...

ihaleyi alan yüklenici olduğu alt yapı işinin ihale edenin ise idare olduğu dolayısıyla asıl işveren konumunda olup meydana gelen zararın gerçekleşmesine sebep olan sözleşmesel ilişkinin tarafı konumunda olduğu  Bu sebeple meydana gelen zarardan müştereken ve müteselsilen sorumluluğu olduğu  konulu dava kararı
Devamı...

idare altyapı tesis bakım ve onarım işlerininin yüklenici firma ile ihale usulüyle yürütmekte olduğundan davanın müvekkili idare yönünden “husumet yönünden reddi” gerektiği davanın süresi içerisinde açılmadığını dava ehliyetinin tespiti açısından poliçe kapsamının detaylı incelenmesi gerektiğini, mezkur adreste ve belirtilen tarihte idarelerine herhangi bir arıza bildiriminde bulunulmadığını, binanın inşaası ve tesisat işleri güncel tekniklere uygun ve yasal düzenlemelere riayet edilerek yapılması gerektiğini, müvekkili idarenin olayda kastı, kusuru, ihmali bulunmadığı gibi zararla müvekkili idare arasında bir illiyet bağının kurulmasının da mümkün olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilme talepli dava kararı
Devamı...

ihale konusu işin atıksu kanalları ile ilgili yapım bakım ve onarım çalışmalarını müteahhit firmalar aracılığı ile yürüttüğünü yüklenici firmalara ihale ile iş teslimi sırasında imzalanan sözleşme hükümleri gereğince işin tamamlanmasına kadar meydana gelen her türlü zarar ve ziyandan yüklenici firmaların sorumlu olduğunu zararın tazmini için kusur-zarar-illiyet bağı şartlarının oluşmadığını dava konusu hasarın meydana gelmesinde davacının karşılıklı kusur durumunun da araştırılması gerektiğini davacıya ait altyapı tesislerinin, projesine ve yapı tekniğine uygun bir biçimde döşenip döşenmediği araştırılarak, yerinde kazı yapılmak suretiyle incelenmesi gerektiğini, haksız fiilden kaynaklanan davalarda ise ancak yasal faiz istenebileceğini, davacının, icra inkar tazminatı talebinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek davanın reddine, davanın yüklenici firma tespit edilmesi halinde ilgili iş ortaklığına ihbarına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine ait dava kararı
Devamı...

ihale makamı olmakla birlikte hasarın gerçekleştiği tarihte arıza bildirimi yapıldığını ve söz konusu adresin önünde içme suyu bağlantısı arızasının ihale yüklenicisi firma olan iş ortalığı tarafından gecikmeye mahal verilmeden yapıldığını yüklenici firma ile yapılan Yapım İşlerine Ait Sözleşme maddesi uyarınca sorumluğun yüklenicide olduğu sabit olduğu hk dava kararı
Devamı...

yapılan sözleşme gereğince davalının sözleşme kapsamında taahhüt etmiş olduğu ekipmanları ve hizmetleri sözleşme kapsamında yasal mevzuat gereğince uluslar arası kalite standartlarına aykırı eksik ve ayıplı olarak yerine getirmiş olduğu gerekçesiyle müvekkilinin uğramış olduğu maddi zarar ile talep etmiş oldukları manevi zararın davalıdan ticari faizi ile birlikte ödenmesine ilişkin dava kararı
Devamı...

davalı kurumun ihale makamı olduğu iddia edilen hasara ilişkin ihale yüklenicisi firma olan tarafından kazı çalışması yapıldığını ve bu doğrultuda sorumluluğun yüklenici firmaya ait olduğu davalı idare ile davalı yüklenici şirketler arasında yapılan sözleşme kapsamında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri uyarınca yüklenici firmanın sorumlu olduğu davalı kurumun hukuki sorumluluğunun bulunmadığı davacının talep ettiği hasar bedelinin fahiş olduğunu davacının faiz talebinin dava tarihinden itibaren talep etmesi gerektiğini, zarar ile davalı kurum arasında illiyet bağının olmadığı konulu  dava kararı
Devamı...

ihale konusu iş sürecinde yapılan çalışma esnasında davalı tarafça gereken dikkat ve özenin gösterilmemiş olması sebebiyle müvekkili şirketin enerji dağıtım altyapısına dahil olan kablo ve tesisata hasar verildiğinin tespit edildiğini meydana gelen tesis hasarı ve enerji kesintisi müvekkili şirketin yüklenici şirketi tarafından giderilmediğini işbu hasarın onarımında sarf edilen malzeme, montaj, işçilik bedelleri ile hasardan kaynaklanan diğer kayıplar müvekkili şirketin maddi zararına sebebiyet verdiği gerekçesi  hk dava kararı
Devamı...

ihaleyi alan Yüklenicinin yaptığı yol çalışması sırasında yer altında bulunan sigortalıya ait çelik doğal gaz borularının hasara uğramasına sebebiyet verdiğini, sigortalının davaya konu poliçe kapsamında olan hasarların tahsili konulu  dava kararı
Devamı...

ihaleyi alan şirketin yaptığı kazı sırasında davacı şirkete ait emtiaya zarar verdiği konusunda çekişme olmayıp çekişme konusunun oluşan zararda taraflara atfı kabil kusur oranı ve buna bağlı olarak talep edilebilecek tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin olduğu gerekçeli ve denetime elverişli olarak düzenlenen ek raporda, haksız fiilin oluşumunda davacı şirketin %40 oranında davalı şirketin ise %60 oranında kusurlu olduğunun belirlenmesi hk 
Devamı...

yapılan çalışma esnasında davalı tarafça gereken dikkat ve özenin gösterilmemiş olması sebebiyle müvekkili şirketin enerji dağıtım altyapısına dahil olan kablo ve tesisata hasar verildiğinin tespit edildiği meydana gelen tesis hasarı ve enerji kesintisi şirketin yüklenici şirketi tarafından giderildiği işbu hasarın onarımında sarf edilen malzeme montaj işçilik bedellerin zarar verenden tahsili amacıyla KDV dahil toplam *-TL borcun davalıya tahakkuk ettirilmesi
Devamı...

 ihale sözleşmesi gereği Genel Şartname maddesine göre yüklenicinin ıslah ve yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bilumum neticelerden işyeri ve çevresindeki bölgede gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hasarın meydana gelmesini engelleyecek tüm önlemleri almak zorunda olduğu hasar ile davalıların eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edilmiştir Tüm dosya kapsamına nazaran, olay tarihinde idarenin, ıslah edilmesi amaca ile diğer davalılara ihale ettiği dereden taşan su nedeni ile sigortalıya ait işyerinde *TL’lik hasar meydana geldiği, hasar bedelinin sigortalıya ödendiği, sigortalının tacir olması nedeni ile davacının takipte avans faiz talep etmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı, sözleşme ve ihale şartnamesine göre derenin ıslahında gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü bulunan davalının zararın oluşmasında kusurlu bulunduğu 
Devamı...

ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne kadar dosyaya sunulmuş olan  raporda davacı zararının giderilmesine yönelik ürün ve işçilik bedelleri hesaplaması yapılmış ise de bu hesaplamanın olay tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine göre yapılması gerektiği hk
Devamı...

Denetçi sorgusunun temel dayanağı niteliğinde olan teknik raporun hatalı hazırlandığının anlaşılması, işin temel kazısı sırasında meydana gelen göçüğün Yüklenicinin hatasından kaynaklanmaması, Yüklenicinin durumu öngörmesi ve kendi gücü ile ortadan kaldırması imkanının bulunmaması, İdare tarafından açıklanan teknik gerekçelerle işin, iş artışı imalatları yapılmadan tamamlanmasının mümkün görülmemesi nedenleriyle, iş artışı yapılması ve gecikme cezası kesilmemesi hususları
Devamı...

kamu ihale kanunu ve  ihale sözleşmeleri kanunlarına göre 3.kişilere verilen zarar ve ziyandan yükleniciyi sorumlu tutulduğu atık su kazı çalışması esnasında  yeraltı şebekesinde meydana gelen hasar * tarihinde giderildiği aynı tarihte yapılan hasar arıza tespitinde toplam malzeme ve işçilik tutarı * TL. olduğunu, dosya kapsamında bulunan …A.Ş. adına düzenlenmiş * tarihli faturada yer alan malzeme ve işçilik kalemlerine ait birim fiyatlar ait olduğu döneme uygun olduğunu, dolayısıyla meydana gelen hasar nedeniyle davacı şirkette *TL. maddi hasar oluştuğunu
Devamı...

ihale konusu doğalgaz bağlantı çalışmaları esnasında hasara uğratıldığı hasarlar nedeniyle şirket çalışanı tekniker tarafından Hasar Tespit Tutanağı düzenlendiğini hasarlar sebebiyle müvekkili kuruluşun zarara uğradığını zararın giderildiğini ancak davalı tarafından rızaen ödenmeyen *TL alacağın hasar tarihi olan * tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uygulanan değişebilir oranlarda avans faizi ile tahsili
Devamı...

ihale konusu YOL İNŞAAT tarafından yapılan atık su imalatlarındaki kazı çalışmaları esnasında hasara uğratıldığını söz konu hasarlar nedeniyle müvekkil Şirket çalışanları Tekniker ve yardımcısı  Hasar Tespit Tutanağı düzenlendiği hasarlar sebebiyle kuruluşumuz zarara uğramış olup zarar giderilmiş ancak davalı tarafça rızaen ödenmeyen alacağımızın hüküm altına alınmasını teminen dava açmak mecburiyeti hasıl olduğu fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla Haklı davalarının kabulü ile *TL Şirket zararımızın hasar tarihi *tarihinden itibaren T C Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uygulanan değişebilir oranlarda avans faizi vekâlet ücreti mahkeme masraflarıyla birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talepli dava kararı
Devamı...

davaya konusu ihalede sorumlu ve davalı aktif hasım olan müteahhit firma olduğu her türlü zarar kaza ve hasarların firmaya ait olduğu, firma ile yüklenici firma arasında bağıtlanan ve taraflar ile üçüncü şahısları bağlayıcı olan Eser sözleşmesi ile İnşaat işleri Teknik şartnamesi İdare Şartname Yapım işleri Genel şartnamesi ve Teknik Şartnamesi ile Müteahhit firma yaptığı işlerle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü kaza, hasar ve ziyandan sorumlu olduğu davalı firma açısından davanın husumet yönünden reddi gerektiğini dava konusu hasarın müteahhit firma tarafından verilen zararlardan firmanın sorumlu olmayacağı muhtelif mahkeme ilamları ile teyit edildiği
Devamı...

idareden ihale ile alınan işe dair akabinde imzalanan sözleşmeye göre müvekkilinin edimlerini sözleşmeye uygun yerine getirdiği halde davalı tarafından işin süresinde teslim edilmediğinden bahisle sözleşmeye aykırı olarak gecikme cezası kesildiğini belirterek hukuka aykırı olarak tahakkuk ettirilen cezanın iadesine iade olmaz ise kısmi kabul ile cezanın *TL’ye indirilmesini talebi hk
Devamı...

ihale şirketine ait yeraltı kablolarının yanması sonucu hasara uğradığını hasarın ardından davacı şirketin teknik elemanlarınca durumun tutanakla tespit edildiğini akabinde hasarın giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını hasara ilişkin *tarihli Hasar Tespit Tutanağı oluşturulduğunu meydana gelen hasar nedeni ile davacı şirketin * TL malzeme gideri *TL firma malzeme gideri * TL firma işçilik gideri *TL işletme zararı olmak üzere toplam * TL zarara uğradığını davalıdan işbu hasar bedelinin ödenmesinin talep edildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını davacının uğramış olduğu zarardan davalının sorumlu olduğunu anılan nedenlerle davanın kabulü ile hasar tarihi olan * tarihinden itibaren * TL’nin avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili hl
Devamı...

şirketin Belediyeden ihale yolu ile almış olduğu işi sözleşme ve eklerine tam bir uygunlukta tamamladığını söz konusu işe dair kazı işlemleri devam ederken davalı şirkete ait elektrik kablolarına zarar verildiğinden doğan zararın tahsili
Devamı...

 ihale hattında oluşan kaçak sonucu temiz su baskını meydana geldiği oluşan arıza *tarihinde *TL hasar ödemesi yapılmış bulunmakta olduğunu İşbu ödemenin rücuen tazmini amacıyla müvekkilimiz Şirket ödemiş olduğu tazminat bedelinin rücuen tahsili için  İcra  dosyası üzerinden icra takibi hk
Devamı...

ihale şantiye sahasında hasarda müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını hasarın meydana geldiği yerde alt yüklenici firma tarafından yapılan işten ve müvekkil şirket ile alt yüklenici arasındaki ihale sözleşmesi maddelerinden bahsetmiş  teknik şartnamede yer alan “yüklenici, tüm yer altı tesislerinin ve kazılara yakın bina, duvar, direk vb. bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri kendi sorumluluğu altında almak mecburiyetindedir” hükmü ile sorumlu olduğu hk
Devamı...

ihale konusu işte meydana gelen hasardaki kusur hasarın sigorta kapsamında kalıp kalmadığı ve davalıların hasarın meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alıp almadığı konusunda ve hasarın miktar ve değerine ilişkin rapor düzenlenmesi
Devamı...

ihale konusu işe dair kazı işlemleri devam ederken davalı şirkete ait elektrik kablolarına zarar verildiğinde, doğan zararın ödenmesi hk
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkindir
Devamı...

Kamu görevlileri olan davalılar … ile … nın, davacı idarenin gerçekleştiği ileri sürülen maddi zararlarından ötürü sorumlu tutulabilmesi için somut olayda uygulanması gereken 818 Sayılı Borçlar Yasası nın 41. maddesinde öngörülen tüm koşulların birlikte gerçekleşmesi zorunludur. Çünkü, bu davalıların olaydaki sorumlulukları, kusura dayalı sorumluluktur. Anılan Yasa hükmü gereğince, bir kimseyi ister bile bile, ister ihmal yoluyla olsun hukuka aykırı olarak zarara uğratan kişi, o zararın tazmini ile yükümlüdür
Devamı...

4735 sayılı Kanunun 19–20–21 maddelerine göre sözleşmenin fesih edilmesi halinde, kesin teminat güncellenerek gelir kaydedilir. Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir
Devamı...

davacı tarafça davalının müteahhitliğini yapan dava dışı şirket tarafından yapılan kaldırım çalışması sırasında kablolara zarar verildiğinden bahisle zararın tazminin talep edildiği, davalı —— tarafından davanın öncelikle usulden kabul görmediği takdirde esastan reddine karar verilmesinin talep edildiği, yargılama sırasında davalı şirket aleyhine açılan davanın tefrikine karar verildiği anlaşılmıştır. Davalı Belediyenin yargı yoluna ilişkin itirazları bakımından yapılan incelemede; HMK’nın * maddesinde yargı yolunun caiz olmasının dava şartı olarak düzenlendiği ve HMK’nın *maddesinde dava şartının bulunmaması halinde davanın usulden reddedileceği hükme bağlanmıştır. Eldeki davanın davalı Belediyeden ihale ile alınan iş sonucunda kaldırım çalışması sırasında verilen zarara ilişkin olduğu, davalı Belediyenin hizmet kusurunun bulunduğunun iddia edildiği, bu hali ile Yargıtay * tarihli, ——- Esas ve— Karar sayılı ilamı dikkate alındığında ve *Hukuk Dairesi’nin * Esas ve Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere * sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun *maddesinde idari eylem ve işlemlerden dolayı açılacak tam yargı davalarında İdare Mahkemelerinin görevli olacağı düzenlenmiştir. İşi plan ve projeye bağlamak ve bunun yapımını üçüncü kişiye vermek idari işlem ve eylem niteliğinde bulunduğundan davalı *hakkında davanın yargı yolu yönünden reddine karar verilmesi..” gerektiği yönünde oluşan tam ve bağımsız vicdani kanaat 
Devamı...

Pojelerinin uygulanması işlerini ihale yolu ile aldığını,bu işlerin yapımı sırasında davalıların, müvekkili şirketin onay ve rızasını almaksızın müvekkiline ait arsanın üzerine ve etrafına 10 metre yükseklikte sıkıştırılmış 60.000 m3 civarındaki hafriyat toprağını döktüklerini,davalılar tarafından müvekkili şirkete ait arsa üzerine hafriyat dökülmesi sonucu arsa üzerinde bulunan 500 m3 su depolama kapasiteli su deposu, 150 m²’lik bina, günlük 600 ton su kapasiteli 450 metre derinliğinde artezyen kuyusunun kullanılamayacak ölçüde zarar gördüğünü,müvekkili şirketin artezyen kuyusundan elde ettiği suyu, pazarlamakta ve aylık * gelir elde ettiğini, davalıların haksız eylemi sonucu su pazarlamasından kaynaklı olarak * gelir kaybına uğranıldığını,davalıların * yılı Nisan ayında başladıkları hafriyat dökümünde sehven müvekkili şirketin arsasına hafriyat döküldüğünü, yanlışlığın durdurulup, durumun düzeltileceğini, oluşan zarar var ise tazmin edeceklerini sözlü olarak bildirdiklerini,ancak herhangi olumlu hareket gelmeyince, müvekkili şirket tarafından *Noterliği’nin * tarih, …. nolu ihtarnamesi keşide edilerek iki aylık kazanç kaybı olan * zararın tazmini ile arsaya dökülen hafriyatın kaldırılması ve zarar gören su deposu, bina , su kuyusunun kallanılabilir hale getirilmesinin talep edildiğini,davalıların eyleminden kaynaklı zararın asgarı *olduğunun ihtar edildiğini ancak zararın tazmin edilmediği gibi hafriyatında kaldırımadığını belirterek şimdilik * TL’nin ihtarname tebliğ tarihinden itibaren işleyecek reeskot faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir
Devamı...

sözleşmenin 33.18 maddesinde “Herhangi bir hafriyat esnasında su, elektrik, gaz, telefon v.b. Yer altı tesislerine tesadüf edildiği takdirde bu aksamda yapılacak hasar müteahhide ait olacağı gibi hafriyat sahası kapatılıncayakadar bunların muhafaza ve zayiinden de doğrudan doğruya tmüteahhit mesul olacaktır.” denilmekte olduğu ve yine Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ nin 9. Maddesindeki “İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlaa uymak zorundadır.” denildiğini, Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ nin ilgili maddeleri doğrultusunda ………A.Ş.’ ye ait tesislere hasar verildiğinin tespit edilmesi durumunda verilen hasar yüklenici sorumluluğunda olduğu ve idarelerinin sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenlerle davacının idarelerine yönelik talebinin haksız ve yersiz olduğunu, yasal şartları taşımayan alacak talebinin idareleri yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir
Devamı...

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.
Devamı...

İdarenin hukuka aykırı işlemine güvenerek faaliyette bulunan davacının zararının tazmini
Devamı...

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi
Devamı...

İhale işleminde yanlış değerlendirme sonucunda daha yüksek fiyata ihale edilmesinde aradaki farkının tahsili
Devamı...

Sözleşmeden kaynaklanan gecikme cezasının hesaplanması
Devamı...

Sözleşmede eksik ve kusurlu işin tazmini
Devamı...

Ürünlerin gerçekten ayıplı olup olmadığı saptanmadan maddi zararın tahsili
Devamı...

Yüklenicinin iş yaparken verdiği zararın tahsili
Devamı...

Kamu ihalelerine konu olan işlerde alacak takibi ve tahsili
Devamı...

iş sahibi, bedeli ödenmesine rağmen yüklenicinin eseri teslim etmediği
Devamı...

Kamu yararı düşünülerek sözleşmenin uzatmanın yüklenici lehine gerçekleştirilmemesi
Devamı...

Kamu zararında illiyet bağı ve sorumlular hakkında karar özeti
Devamı...