İhale sözleşmesinin fesih irade beyanlarını açıklamaları ve karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğu ve toplanan kanıtlara göre taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından teminat mektubunun iadesi isteminin kabulüne, teminat mektup bedeli üzerinden davalının ücreti vekâlet, harç ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına, fesih iradesini açıklayan tarafı sözleşmeyle bağlı kalmaya zorlama sonucunu doğuracak şekilde feshin iptâline karar verilemeyeceğinden feshin geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine, feshin haklılığı ile ilgili ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış olup kararın bozulması gerektirmesi hk(Yargıtay K)
Devamı...

ihalede ilave kırım işlemi teknik şartname proje veya eklerinin herhangi bir yerinde belirtilmediğinden teklif verme aşamasında tarafımızdan fiyatlandırılmamıştır. Bu işlere ait tarafımızdan yapılan ilave keşif dilekçemizin ekinde yer almaktadır.” denilmek suretiyle konunun incelenerek çözüme kavuşturulması talep edilmiş, akabinde Sözleşme Fesih” konulu dilekçede, “Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde götürü bedel işlerde ilave imalatların ihale bedelinin %10’unu geçemeyeceği hükmü mevcuttur. Yapılması teknik açıdan mecburiyet arz eden söz konusu ilave imalatların, ihale bedelinin %10’unu geçmesi sebebiyle işin yapılamayacağı açıktır.” gerekçesi ile sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminat mektubunun çözülerek iade edilmesi(Danıştay kararı2)
Devamı...

İş sahibi eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.” düzenlenmesi uyarınca sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir
Devamı...

Davalının ihale fesih yazısında fesih nedeni olarak * olayları gösterilmiş olduğundan TBK maddesinde tanımlanan ve uygulamada keyfi fesih diye de adlandırılan tazminat karşılığı fesih söz konusu olmayıp neden gösterilerek fesih söz konusudur Eser sözleşmelerinde sebep gösterilerek fesih yapılmış olması halinde ihtilâf ortaya çıktığında feshin haklı olup olmadığı araştırılıp feshin haklı olması halinde yüklenici ancak gerçekleştirdiği imalât bedelini talep edebilir
Devamı...

Eser sözleşmesi ilişkisinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtın iş sahibi tarafından reddedilemeyecek bir oranda tamamlanmamış olması halinde haksız dahi olsa ihale sözleşmesini tek taraflı irade beyanıyla feshedilebilir
Devamı...

İhale Sözleşmesinden dönme halinde yüklenicinin dönme anına kadar inşa edilmiş taşınmaz yapının işçilik ve malzeme giderlerini iş sahibinden talep etmesi söz konusu olacaktır Bu işçilik ve malzeme giderlerinin hesaplanmasında da bunların sözleşmeden dönme tarihindeki mahalli piyasa rayiç fiyatlarına göre hesaplama yapılması gerekmektedir (yargıtay kararlı 1)
Devamı...

yüklenicinin sözleşmenin haksız feshi halinde sözleşmenin ifa olunacağına güvenerek yaptığı masraflar ve kâr kaybını istemesi mümkündür
Devamı...

yasalarda sözleşmenin feshinin bazı koşullara bağlı tutulduğu istisnalar dışında, sözleşmeden dönme (fesih), mahkeme kararına gerek olmaksızın ileri sürülebilen, karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan, karşı tarafa ulaşmakla sonuç doğuran, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı geri alınması mümkün bulunmayan bozucu yenilik doğuran tek taraflı irade beyanıdır. Genel kural bu olsa da kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, iş sözleşmesi gibi bazı sözleşmeler yönünden yasalarda öngörülen sınırlayıcı kurallardan doğan istisnalar da mevcuttur. Nakit bedel karşılığı eser sözleşmeleri yönünden ise sınırlayıcı istisnai bir kural bulunmadığından mahkeme kararına gerek olmaksızın tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeden dönme mümkündür
Devamı...

inşaat sözleşmesi Müteahhitin fesihten önce inşaatta bir kısım imalatlar gerçekleştirmiş olabilir Sözleşmenin feshi durumunda yapılan imalatlar arsa sahibinin yararına ve yasal ise bu takdirde müteahhidin imalatların bedelini isteme hakkı vardır
Devamı...

sözleşmenin feshedilmesinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş Davacı yükleniciye*tarihinde yer teslimi yapılmış, sözleşmenin 60 günlük yapım süresine ilave işler için verilen 10 günlük süre eklenerek * tarihinde işin tamamlanmış olarak teslimi kabul edilmiş Ancak, süresinde sözleşmeye uygun biçimde imalât ikmâl edilmeyince davalı* tarihli yazısı ile 15 günlük cezalı süre vermiş, verilen sürede de işin tamamlanmadığı görüldüğünden sözleşme, * tarihinde davalı iş sahibi tarafından sözleşmenin feshedilmesi
Devamı...

davalının feshettiği sözleşmenin feshinin iptâli, iş bitirme süresinin uzaması nedeniyle verilen gecikme cezalarının kaldırılması, teminat mektubunun iadesi” taleplerine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

İş sahibi sözleşmeyi haksız fesih ederse yüklenici ondan tüm zararını istemesi
Devamı...

iş tesliminde tesliminden sonra yüklenicinin borcu ayıba karşı üstlenme hükümlerine göre devam eder. Projeye aykırılığın, proje tadilatı suretiyle veya projeye uygun hale getirilmesi şeklinde giderilip giderilemeyeceği
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalamış olan müteahhitlerinizin, mevcut sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda yapılacak uygulamaların belirsizliğinden dolayı 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yeni ve önemli bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, çözüme yardımcı olmak üzere konuya açıklık getirilmesi ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi aşamasında yapımı tamamlanan imalat bedellerinin tespiti konusunda mevzuatta net bir hüküm bulunmadığı için uygulamaya yönelik görüş
Devamı...

İdarenin yapmış olduğu ihale sonucunda imzalanan sözleşme idare tarafından feshedilebileceği gibi yüklenici tarafından da feshedilebilir. Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi halinde idare yeni bir ihaleye çıkarsa ve iki ihale arasındaki fiyat farkı varsa belli şartların varlığı halinde fiyat farkını yükleniciden talep edebilir.
Devamı...

Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması ve İdareye Sözleşmeyi İfa Edemeyeceğini Bildirmesi
Devamı...