İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ekinde yer alan imza sirkülerlerinin kamu ihale mevzuatı gereğince belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması açıkça talep edilmedikçe söz konusu belgelere ilişkin sunuluş şekli şartlarının aranmasına imkân bulunmadığı hk 2
Devamı...

Aşırı düşük açıklaması istenilen analiz girdileri arasında yer alan “kamyon” girdi fiyatının tevsiki için kendi malı olan kamyonun satın alma bedelinin kullanıldığı, bu bedelin idare tarafından verilen analiz formatındaki katsayılar ile çarpıldığı ve hesaplanan tutarların açıklama kapsamında kullanıldığı, isteklinin açıklamada yer verdiği kamyonun kendi malı olduğu hususunu tevsik eden belgelerin de açıklama kapsamında sunulduğu görülmüş olup özel poz niteliğinde olan “kamyon” girdi fiyatının tevsiki için yapılan açıklamanın anılan Tebliğe uygun olduğu
Devamı...

ihalede istenilen analiz girdileri arasında yer alan ve yapılan incelemeler neticesinde resmi rayici olmadığı anlaşılan kamyon analiz girdisi fiyatı için kendi malı olan kamyonun satın alma bedelinin kullanıldığı, bu bedelin idare tarafından verilen analiz formatındaki katsayılar ile çarpıldığı ve hesaplanan tutarların açıklama kapsamında kullanıldığı, isteklinin açıklamada yer verdiği kamyonun kendi malı olduğu hususunu tevsik eden belgelerin de açıklama kapsamında sunulduğu görülmüş olup özel poz niteliğinde olan kamyon girdi fiyatının tevsiki için yapılan açıklama
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılan fiyat tekliflerinin üzerinde ilgili geçici vergi beyanname döneminin belirtilmesinin gerekli olmadığı, anılan bilginin ilgili tespit tutanağında yer aldığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasındaki fiyat tekliflerinde ilgili beyan ifadesinde tarih ve sayı bilgileri verilen tespit tutanaklarında, tespitin yapıldığı geçici vergi beyanname döneminin belirtilmiş olduğu, belirtilen sebeplerle anılan isteklinin teklifinin, teklif açıklamasında motor yağı, arazöz ve damperli kamyon girdilerine ilişkin olarak fiyat tekliflerinde ilgili geçici vergi beyanname döneminin belirtilmemiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında isteklinin açıklama istenilen yedi adet paçal iş kalemi içinde yer alan tüm işçilik girdileri için “15 90” TL öngördüğü bu tutarın da yukarıda da bahsi geçtiği üzere  ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olmadığı idarece yapılan saatlik asgari ücret hesabının doğru olmadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemine ait analizlerin Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve projeye özel olduğu daha önceden başka yerlerde kullanılmamış olduğundan iş kalemine ait bir fatura bedeli olamayacağı tespiti ile ilgili Tebliğ maddesi uyarınca meslek mensupları tutanaklarda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğundan bahsi geçen faturanın idarece, belgeyi düzenleyen meslek mensubundan istenilerek değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede açıklanması gereken analiz girdileri ile açıklanması istenilmeyen analiz girdileri belirlenirken iş kalemini oluşturan girdilerden hangisinin açıklanması gerektiği belirlenirken, “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği ve bunların en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlenerek, %15’lik tutarı aşan analiz girdisi hariç diğerlerinin “açıklanması istenilmeyen analiz girdisi” olarak belirleneceği ancak işçilik girdisinin bu durumda bile “açıklanması istenilmeyen analiz girdisi” olarak belirlenemeyeceği bu bağlamda “açıklanması istenilmeyen analiz girdileri” belirlenirken işçilik girdisinin de bu hesaba dahil edileceği, ancak açıklanması istenilmeyen analiz girdisi olarak belirlenemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı
Devamı...

yükleyici analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer almakla birlikte analiz formatlarında oluşturulan bu farklılığın aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler arasında tereddüde neden olduğu dolayısıyla açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer alan bir girdinin analiz formatlarında da açıklama durumu sütununda “istenecek” ifadesine yer verilmesi analiz formatlarının açıklama istenilen analiz girdileri listesi ile uyumlu olması gerektiği hk
Devamı...

ihalede özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanarak aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilmek suretiyle teklif fiyatı sınır değerin altında olan istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi 1
Devamı...

İhalede istenilen Aşırı düşük savunmada isteklinin açıklaması kapsamında sunmuş olduğu fiyat tekliflerinde yer alan girdilerin Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan girdiler olduğu beyan edilmiş olup ihale komisyonunca yapılan incelemede ilgili düzenlemede teklif verilirken dikkate alınması gereken hususların yer aldığı ancak idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında söz konusu hususlara ilişkin sorgulamanın yapılmadığının anlaşılması 1
Devamı...

İş ortaklığı tarafından ihalede analiz formatında hazırlanan i iş makineleri için teklif edilen tutarın yabancı para birimi  Euro cinsinden Türk Lirasına çevrilirken döviz kurunun kullanıldığı döviz cinsinden belirlenen birim fiyatın TL ye çevrilirken hangi tarihteki döviz kurunun kullanılması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapılması gerekmektedir Kurumun yayımladığı Birim Fiyat Tarifleri kitabında her ne kadar anılan analiz girdisine yönelik bir birim fiyat yayımlanmamış olsa da aynı kitap içeriğinde birim fiyatı döviz cinsinden yayımlanan emsal olabilecek nitelikteki diğer girdilerde birim fiyatın TL ye çevrilmesinde baz alınacak döviz kurunun cari yıldan bir önceki yılın son günü TCMB tarafından ilan edilen değer üzerinden alınması gerektiği belirtilmektedir Buradan hareketle somut olaya da bu kuralın uygulanabileceği hk 1
Devamı...

Aşırı düşük savunmada iş kalemlerine ilişkin fiyat tekliflerinin ekinde sunulan Ek O satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunma analizlerinde gerekli girdilere yer verildiği ve işçilik girdilerinin tamamı için açıklama istenildiği itiraz konusu iş kalemleri kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ve idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) kapsamında bulunduğundan iş kalemi analizlerindeki girdi miktarlarının KGM Birim Fiyat Kitabına ve Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olma zorunluluğu bulunmadığı nitekim ihale dokümanındaki birim fiyat tariflerinde Karayolları Teknik Şartnamesinden önce işin projesindeki esaslar ve şartlara atıf yapılarak aşırı düşük savunma verilmesi 
Devamı...

İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde yer verilen analiz formatlarında açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz girdilerine istekliler tarafından bir bedel öngörülmesi gerektiği anlaşılmış olup idarece iş kaleminde açıklama istenilecek analiz girdisi olarak belirlenen erbab işçi için bedel öngörmeyen teklifin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

bir kamu kurum ve kuruluşuna ait iş kaleminin analizinin girdi ve miktarlarının özel/paçal iş kalemlerinin analizinde kullanılmasına yönelik bir zorunluluğun kamu ihale mevzuatında bulunmadığı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasında ifade edilen iş kalemlerinin alt analizlerinde yer alan analiz girdi ve miktarlarının doğrudan dikkate alınarak miktar hesaplaması yapılmasına yönelik bir zorunluluğun aranmasının da mümkün olmadığı anlaşılması hk
Devamı...

Yapım aşırı düşük savunmasında hazır beton harçları  girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi alınan yerler ile ihale konusu işin yapılacağı yer olan * arasındaki mesafenin, yüklü kamyonların hız kapasiteleri ve kanunen belirlenen hız limitleri çerçevesinde Karayolu Teknik Şartname’sinde belirtilen süreden çok daha uzun sürede katetileceği anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında fiyat tekliflerinin işin gerçekleştirileceği yere yakın yerden alınma zorunluğu bulunmamakta ise de söz konusu istekliler tarafından fiyat tekliflerinin alındığı yerlerden  işin yapım yerine  beton harcının özelliklerinin bozulmadan nakledilmesinin teknik olarak mümkün bulunmadığı, beton harcının sınırsız mesafe ve sınırsız sürede teslim edilebilecek bir emtia cinsi olmadığı ve bahse konu istekliler tarafından anılan hususta teknik bir çözümün de sunulmadığı dikkate alındığında, anılan  fiyat tekliflerinin uygun olmadığı hk
Devamı...

idarece Aşırı düşük açıklama istenilen tesisat iş kalemlerinden malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı içeren iş kalemlerinin de idarece belirlendiği, ancak bu vb. iş kalemlerinin malzeme ve montaj kısımlarının ayrı ayrı gösterildiği analiz formatlarının aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde hazırlanarak isteklilere gönderilmemesi
Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT, TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeye ve İmar Mevzuatına Aykırılık Hali
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi
Devamı...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshi
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapu İptali
Devamı...

Sözleşmenin feshinde menfi zarar talebi
Devamı...

uyuşmazlık arsa karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacılar bu dava ile sözleşmede açıklanan teslim tarihinden itibaren davacılara ait 9 bağımsız bölüme beher daire için aylık kira tazminatı
Devamı...

tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap hatalarının düzeltilebileceği” hükmü gereğince; Davalılar vekilinin tavzih isteminin kabulüne
Devamı...

Resmi şekle uyulmadan düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapılan devrin önalım davası bakımından geçerli bir satış olarak kabulü
Devamı...

Arsa sahipleri ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi kararı geriye etkili fesih niteliğinde olduğundan mahkemece davacılar ile davalılar ve dahili davalıların dava konusu payları gerçekte kimden satın aldıkları konusunda beyanları alınıp, bu hususta taraflara delilleri ibraz ettirilip toplandıktan ve sunulacak delillerin geçerliliği ile bağlayıcılığı denetlenip değerlendirildikten sonra, arsa sahiplerinin hissesini devralanlarla ilgili davanın tapuda pay devri arsa sahiplerince yapılmış olsa dahi kabulüne karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz
Devamı...

yüklenicinin bıraktığı %4 oranındaki noksanlığın paraya dönüştürülerek tamamlanmasının da arsa sahibi açısından tahammül edilebilir boyutta olduğunun kabulü
Devamı...

Yüklenici geç teslimden dolayı arsa sahibine karşı sorumludur
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, arsa sahibi tarafından yükleniciye ya da onun istemiyle üçüncü kişi ve kişilere yapılan taşınmaz ya da taşınmaz payı temliki, “avans” niteliğinde olup; yüklenici yüklendiği karşı edimini ifa ettiği oranda “şahsi hak” elde edebilir ve ancak kazandığı şahsi hakkını üçüncü kişilere temlik edebilir. Yüklenici, tüm edimlerini ifa ettiği takdirde ve sözleşmede ifa ile sonuçlanması
Devamı...

arsa sahibinin, arsa payını veya üzerinde inşaat yapılacak taşınmazın tamamını tapuda müteahhide satış şeklinde göstererek devretmesi
Devamı...

kararlaştırılan paylaşım oranlarının kat irtifakı kurulurken değiştirilmesi
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE, YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİNİN MALVARLIĞINDA ARTI BİR DEĞER YARATMIŞSA, BU DEĞERİN İADESİNİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ
Devamı...

kat mulkiyeti veya kat irtifakı kurulma olanağı yoktur. Mahkemece bozma kararımızın gereği yerine getirilmeyerek binanın fiziki ve hukuki durumu araştırılmadan eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde davanın kabulune karar verilmiş olması
Devamı...

bilirkişi raporunda yapılan masraflar hesaplanırken, harcanan miktarın eski TL üzerinden yapıldığı dikkatten kaçırılarak bu miktar yeni TL ile yapılmış gibi rapora alınmış, dava konusu taşınmazın eski arsa sahibi tarafından yapılan masraflar da yanlışlıkla hesaplamaya dahil edilmiştir. Buna göre mahkemece öncelikle, davacı tarafa dava dilekçesinin talep sonucu
Devamı...

bedelle satışını vaat ettiklerini, sözleşmede satış bedelinin nakden ve tamamen ödendiğinin yazılı olduğunu, ancak taşınmazın tapusunun devredilmediğini belirterek, 2 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini, tescilin mümkün olmadığı takdirde
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde cezai şart
Devamı...

arsa payı karşılığı davalı arsa sahibine bırakılacak taşınmaz üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın yükleniciye düşen taşınmaz üzerinde yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda yüklenicinin edimini yerine getirdiği gerekçesiyle eksik inceleme ile karar verilmesi
Devamı...

satıldığı tespit edilen olayda, devamlılık unsurunun varlığına işaret eden sayıda satış işlemi bulunmakla beraber, ivazsız iktisaptan dolayı alışlar yönünden, bu şartın gerçekleştiğinden söz edilemeyeceği, veraset yoluyla intikal eden arsa üzerine inşa olunan binadan mirasçılara bağımsız bölüm bırakılması servetin biçim değiştirmesi niteliğinde olup, bu şekilde bağımsız bölüm satışından elde edilen gelirin, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilemeyeceği.”
Devamı...

eraset yoluyla intikal eden arsa üzerine arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa olunan binadan arsa sahibinin hissesine düşen bölümlerin satışında, veraset yoluyla intikal eden arsanın değil, arsa üzerine inşa edilen bağımsız bölümlerin satışı söz konusu olup, GVK’nın mükerrer 80 inci maddesinin 6 ncı bendinde öngörülen süre dolmadan yapılan daire satışından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirileceği.”
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ YÜKLENİCİYE YAPILAN DEVRİ
Devamı...

miras yoluyla intikal eden hisseli arsanın müteahhide kat karşılığı verilmesi suretiyle hissesine düşen dairelerin satışı nedeniyle elde edilen gelirin, inşaatın yapıldığı gayrimenkulün iktisabında ticari amaç bulunmadığı, arsanın binaya binanın da nakde çevrilmesi yoluyla miras kalan taşınmazın servetin değerlendirilmesi kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle yapılan satışların ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde kat inşa etme unsuru nedeniyle eser sözleşmesi hükümleri uygulanmakta, idarenin belli katları devir borcu altına girmesi nedeniyle yapılan sözleşme satışı da içerdiğinden, karma sözleşme olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda yapım işinin yanında satışında gerçekleştiği kat karşılığı inşaat ihalelerinin, 4734 sayılı Yasa kapsamında münhasıran bir yapım işi olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Kat karşılığı inşaat ihalelerinde yapım işi ile belirlenen katların mülkiyetinin devri tek bir ihaleye konu olmakta, idare yapım işinin bedelini yapıdan belli katların mülkiyetini devretmek suretiyle karşıladığından, bu tür karma sözleşmeyi gerektiren ihalelerin 4734 sayılı Kanuna göre yapılması mümkün olmadığından 2886 sayılı Yasa hükümlerince gerçekleştirilmesi
Devamı...

bağımsız bölümlerin  elden çıkarılmasında mükerrer 80 inci maddede öngörülen dört yıllık sürenin başlangıcı olarak bağımsız bölümlerin özgülendiği arsa paylarının muris adına tescilinin yapıldığı tarihten başlatılarak hesaplanmasının gerektiği.
Devamı...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshi
Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TAPU İPTALİ VE TESCİL SÖZLEŞMENİN FESHİ
Devamı...

ARSA KARŞILIĞI ORTAKLIK PAYI SÖZLEŞMESİ ( Arsanın Bir Bölümünün İmar Durumu Nedeniyle Yola Terk Edilmesi/Belediyeden Satın Alınan Arsa İle Tevhit Edilerek Yeni Parsel Oluşturulması – Arsa Sahibinin Paylarını Belirleme )
Devamı...

tamamlamayan yüklenicinin payının bir bölümünü 3. şahsa temlik etmesi
Devamı...

İnşaatın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tamamlanamaması
Devamı...