idarenin verdiği süre uzatımı nedeniyle işin yıllara sari olduğundan bahisle oluşan fiyat farkını istemektedir. Davacının bildirdiği 2 ve 3 numaralı hakedişlere, bu hak edişlerin ödeme tarihlerinden itibaren on gün içerisinde davalı idareye itiraz dilekçesi verilip verilmediğini araştırılıp, 1 ve 4 numaralı hak edişten yapılan kesinti yönünden ise davacı tarafça bu hakediş ihtirazi kayıtsız imzalandığının ortaya konulup bu hakedişten yapılan fiyat farkı kesintisi yönünden dava

sözleşme götürü bedelle imzalanmış, fiyat farkı ödenmeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, davacının mutlak şekilde kararnameden istifadesi mümkün olmayıp, yararlanabilmesi için sözleşme gereği ödenen bedel dışında yapılan işten dolayı fazlasıyla mağdur olduğunun belirlenmesi ve bu hususun hakim tarafından takdir olunması gerekir. Davada hakimin takdir hakkını kullanabileceği derecede bir inceleme yapılmamış, alınan bilirkişi raporunda sadece kararnameye göre fiyat farkı hesabı yapılmıştır. Oysa işin nevi, zorluk derecesi, mahiyetini etkileyecek unsurlar, fiyat farkı verilmemesi halinde işin baliğ olacağı miktar, işin süresi gibi hakkaniyetin takdirine yeterli diğer bulgular bilirkişilere açıklattırılıp, davacının yaptığı iş nedeniyle aldığı bedel ile alınacak bedelin kararlaştırılması yapılmalı ve davacının fiyat farkına hak kazanıp kazanamayacağı MK’nın 2. maddesi de gözetilip dava buna göre sonuçlandırılmalıdır.

ihale dökümanına aykırı sözleşme düzenlenemeyeceği belirtilmiş olup taraflarca imzalı sözleşmelerin 9. maddesinde, sözleşme hükümleriyle ihale dökümanını oluşturan belgeler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dökümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı açıklanmıştır. Bu nedenle şartname hükmünde gösterilen…. alınacak malzemeler için fiyat farkının yükleniciye ödeneceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, anılan hüküm uyarınca davalı yükleniciye ödenen fiyat farkı hesabının denetimi yapılmadan müfettiş raporundaki miktar üzerinden hüküm kurulmuştur. Bu haliyle yeterli incelemenin varlığından sözedilemez.

dilekçe ile itirazlarını davalı işsahibine bildirmiş ise de dosya kapsamından şartnamedeki usule göre dilekçenin süresinde idare kayıtlarına girdiği anlaşılamamaktadır. Dilekçenin şartnamede belirtilen usule uygun ve süresinde idareye verilip verilmediği araştırılmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece yapılması gereken iş, davacı yüklenici tarafından verilen 27.12.2012 tarihli dilekçenin idare kayıtlarından veriliş tarihi araştırılarak, itiraz dilekçesinin şartnamede belirtilen sürede idareye verildiğinin anlaşılması halinde bilirkişilerce sözleşmeye uygun olarak hesaplanan fiyat farkı alacağının davadan önce davalının temerrüde düşürüldüğü kanıtlanmadığından dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline şartname hükmüne uygun itiraz bulunmadığı takdirde davanın tümüyle reddine karar vermekten ibarettir

geçici kabul tutanağında çok sayıda eksiklik olduğunun tespit edildiğini, geçici kabul tutanağının eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması kaydıyla onaylandığını, kendi kusuru ile işi geciktiren davacının, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, imalat kusuruna bağlı ayıpların ortaya çıktığını, davacının haksız ve kötü niyetli tutumu yüzünden kesin kabul işleminin yapılamadığını, davacının üstlendiği işi eksik bıraktığını, eseri tam olarak teslim borcunu ifa etmediğini, inşaat devam ederken Türkiye’de sabit kur uygulanmasından dalgalı kur uygulanmasına geçilmesi üzerine yapılan devalüasyon nedeniyle yaşanan ekonomik krizden işin etkilenmemesi, sürdürülebilmesi

sözleşmenin imzalanmasından sonra fiyat farkı alamayacağını bilen yükleniciye, istemediği bir bedelin verilmesi yükleniciler arasında haksız rekabete yol açabileceği gibi davacı yüklenicinin anılan sözleşme hükmüne aykırı olarak, malzeme fiyat farkı isteminde bulunması, TMK’nın 2. maddesi hükmü gereğince “objektif iyiniyet kurallarına” aykırı olur. Açıklanan tüm bu sebeplerle, mahkemece fiyat farkı istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hukuksal olmayan gerekçelerle 52.639,91 TL fiyat farkının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır. Davacılar yüklenici, davalı iş sahibidir. poz numaralı makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması ile …. poz numaralı kazı nakli ile ilgili imalât bedellerinin sözleşme eki uygulama projesinde gösterilen miktar ve %20 fazlasının sözleşme fiyatlarıyla, artan kısımlarının mahalli piyasa rayiçleriyle hesaplanması için bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak ve yine kesin teminatın iadesi ile ilgili sözleşme maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğun kararın bozulması gerekmiştir.