İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilen esaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk (Y.Fen kurulu k)
Devamı...

sözleşme eki ihale şartnamesinde süre uzatımı verilecek haller ve şartları belirlenmiş, aynı şartnamenin hizmet bedeli ve ödeme biçimi başlıklı maddesinin son cümlesinde hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyeceği de belirtilmiş Bunun dışında sözleşme ve eki olan şartnamelerde ya da başkaca bir belgede davalı iş sahibinin iş ve imalâtın sözleşmede öngörülen tarihler dışına yüklenicilerin kusurlu olmaksızın sarkması halinde, iş bedelinin eskale edileceği ya da fiyat farkı ödeneceğine dair bir düzenleme olmadığı gibi davalının taahhüdü de bulunmamaktadır. Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması ve yasal dayanağının olmaması halinde sırf iş süresinin uzandığından bahisle ve TMK maddesinden hareketle yüklenici ya da iş sahibi yararına güncelleme yapılması ve fiyat farkı ödenmesi mümkün değildir
Devamı...

Sözleşme öncesi düzenlenen zemin etüt raporları ile inşaat sırasında ortaya çıkan zeminin uygun olmaması sebebiyle meydana gelen bedel farkının talebi
Devamı...

ihale özel teknik şartnamesinde belirtilen zemin özellikleri ile zeminin gerçek özellikleri arasında esaslı fark bulunduğuna, ihale ve sözleşme aşamasında bilinmeyen bu durumun çalışmalara başlandıktan sonra ortaya çıkmış bulunduğuna ve bu farkın uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasını gerektireceği
Devamı...

itiraz edilen hakedişlerdeki fiyat farkı hesaplattırılıp bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde meydana gelmesine ihtimal vermedikleri olağanüstü şart niteliğinde olup uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasının gerekip gerekmediği ile uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınıp Borçlar Kanunu maddesi hükmünün uygulanması gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir Eksik inceleme ile davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

dava konusu işle ilgili tüm hakedişleri ve çıkarılmışsa kesin hesabı ekleriyle birlikte idareden getirtmek, uyuşmazlığın çözümü teknik ve özel bilgiyi gerektirdiğinden konunun uzmanı bilirkişiden gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle rapor alarak sözleşme konusu işte Kararname hükümlerine göre ilave fiyat farkı verilmesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak, gerçekleşmişse hakedilen ilave fiyat farkı miktarını hesaplatmak ve sonucuna göre hüküm vermekten ibarettir.Mahkemece kararname doğrultusunda bir inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yargılama sırasında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, hükme esas alınan bu rapora göre, taraflar arasındaki sözleşme, idari şartname ve yasal mevzuat çerçevesinde, teklif tarihindeki asgari ücret ile yürürlükteki güncel asgari ücret arasındaki fiyat farkı, fazla çalışma yapılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için yürürlükte bulunan güncel asgari ücrete göre ödenmesi gerektiği belirtilerek, davacının davalıdan asgari ücret artışından kaynaklanan fark dolayısıyla ulusal bayram, genel tatil çalışması ve fazla çalışmaları nedeniyle toplam alacağının *-TL olduğu beyan edilmiştir.Dosya içerisinde delil olarak bulunan * Mahkeme Karar sayılı dosyası incelendiğinde, davanın sebebinin ve konusunun aynı olup, aynı sözleşmeye dayanıldığı, davacı tarafın istinafa konu davada davacılardan sadece * şirketi, davalı idarenin yine elediyesi olduğu, hakedişte davacı tarafa ödenmeyen fiyat farkı nedeniyle bu davanın açıldığı, davanın kabulüne karar verildiği, kararın Yargıtay  ilamıyla onandığı anlaşılmıştır Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporu, dosya kapsamına, usul ve yasaya uygundur Yukarıda açıklanan gerekçeler ihaleye ait idari şartnamenin “fiyat farkı” başlıklı *maddesi, davacı tarafın dayandığı delil ve belgeler (aynı konuda açılan aynı taraflar arasında görülen Yargıtay tarafından onanan karar göz önüne alınarak istinaf talebinin reddine karar verilmiştir
Devamı...

yapım ihalesinde düzenlenen hakediş, fiyat farkı hesabında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine TÜİK tarafından artık resmi olarak yayımlanmayan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamlarının esas alınması
Devamı...

ihale sözleşme hükümlerine göre hesaplanan fiyat farkları haricinde ilave işler de dahil olmak üzere toplam *TL ödendiği; söz konusu Bilirkişi Raporu da dikkate alındığında, yükleniciye sözleşme kapsamı dışında iş artışı ile yaptırılan imalatlar için yapılan ödeme * TL iken, yapılan imalat tutarı
Devamı...

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İşinde metrajlarda hatalar olması ve fiyat farkı uygulamasının hatalı yapılması
Devamı...

yüklenicilere ödenen fiyat farkı kapsamında sigorta primi kurum karşılığı hesaplanırken çocuk, evlenme ve ölüm yardımlarına ilişkin istisna tutarlarının dikkate alınmaması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı tutarlarının hatalı hesaplanması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

ihale dokümanı ve sözleşmesinde asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle ödenecek fiyat farkı hesabında sadece yeni asgari ücretle ihale tarihindeki asgari ücret arasında meydana gelecek farkın hesap edilerek ödeneceğine ilişkin hüküm yer almasına rağmen, işin devamı sırasında herhangi bir hukuki dayanağı bulunmaksızın, brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası olarak belirlenen ücretlerin asgari ücreti aşan kısımları için de fiyat farkı hesap edilerek ödendiğinin tespiti hk
Devamı...

sözleşmesi imzalanan İnşaatı İşine ilişkin olarak düzenlenen 15 no.lu hakediş ile geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi yapılması sonucu oluşan *TL tutarındaki kamu zararının sorumlularından tazmini hk
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı kapsamında sigorta primi kurum karşılığı hesaplanırken çocuk, evlenme ve ölüm yardımlarına ilişkin istisna tutarlarının dikkate alınmaması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı tutarlarının hatalı hesaplanması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

ortak girişimle yapılan yapım İşi ile ilgili olarak fiyat farkı hesaplanırken iş programına uyulmaması sonucu oluşa kamu zararının Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Diğer Sorumlulara Müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi hk
Devamı...

İnşaatı işine ait fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi sonucu oluşan …-TL kamu zararının …tarih ve … sayılı ödeme emrine ekli aynı işe ait 10 no’lu hakedişten mahsup suretiyle tahsil edilmesi
Devamı...

revize iş programının sözleşme iş programı ile uyumsuz olarak düzenlenerek fiyat farkı ödemelerinin de revize iş programında yer alan ödenek dilimlerine göre geçmişe dönük olarak tekrar hesaplanması
Devamı...

İnşaat işine ait birim fiyatlı imalatlara ilişkin .. no’lu hakediş ile geçmişe dönük olarak yapılan fiyat farkı hesaplamalarında * no’lu hakedişe esas birim fiyatlı imalatlar için fiyat farkı hesaplanmadığı ve güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesi’ne aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

İnşaat ihale işine ait fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

Mevcut Muhtelif Yapıların Revize/Rehabilitesi ve Zemin İyileştirme (Kazı, Kazık ve Destek Sistemleri) İşleri” işinde, yükleniciye İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara uyulmaması nedeniyle fazla fiyat farkı ödenerek kamu zararına sebep olunmuşsa da; yapılan incelemede kamu zararı tutarının … TL yerine …. TL olması gerektiği, bu tutarın da yükleniciye ödenen 11 no.lu hakedişte kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıl ması hk
Devamı...

sözleşmenin imzalanması aşamasında fiyat farkına ilişkin yapılan değişiklik mevzuat hükümlerine uygun değildir İdari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtildiği üzere fiyat farkına ilişkin hesaplama yapılması mümkün değildir Bu itibarla yükleniciye idari şartnamede ve sözleşme tasarısında fiyat farkı ödenmeyeceğine dair hüküm bulunmasına karşılık fiyat farkı ödenmesi suretiyle toplam *TL kamu zararına neden olunmuştur
Devamı...

Fiyat farklarının hesabında yemek bedelinden (yemek bedelinin sigorta primine dahil olan ve olmayan tutarlarındaki değişimden) kaynaklanan maliyet değişikliklerinin dikkate alınmadığı
Devamı...

Yapılan sondajlar neticesinde kaya dolgusu olduğu anlaşılan zeminde projede olan fore kazık imalatının yapılabilmesi için öncelikle kaya dolgunun hafriyatının yapılmasına, fore kazık üzerine köprü ayak temellerinin yapılabilmesi için çalışma alanına su dolmasını engellemek amacıyla  veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş iksa yapılmasına ve söz konusu iksayı yapabilmek için de kaya dolgusunun çıkarıldığı alanın “stabilize malzeme ile doldurulması” gerektiğine teknik zorunluluklardan ötürü karar verilen iş kapsamında kaya dolgunun hafriyatının yapılması nedeniyle oluşan boşluğun “stabilize malzeme ile doldurulması” imalatının karma sözleşmede yer almaması nedeniyle, bu imalat kalemine ilişkin birim fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamenin“sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti maddesi uyarınca belirlenmesi gerekirken, işin teklif birim fiyatlı kısmında yer verilen Temel Dolgusu Yapılması imalatı için yüklenicinin teklif ettiği fiyat esas alınması sonucu keşifte yer verilmeyen bir imalat kaleminin yeni birim fiyat yapılmaksızın ödenmesi hk
Devamı...

yüklenici firmaya idare tarafından yapılacak altyapı hazırlıklarında diğer kurumların kazılarından kaynaklanan gecikme ve aksamaların yaşandığı gerekçesi ile*gün ve *tarihinde de aynı gerekçeye dayanılarak * gün süre uzatımı kararı verildiği, bahse konu süre uzatımı kararları ile birlikte iş bitim tarihinin *olarak gerçekleştiği, bu iki süre uzatımı sebebiyle de yükleniciye firmaya sözleşme ve şartnamesinde öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiği görülmüştür
Devamı...

hizmet alımı sözleşmesi kapsamında yükleniciye bağlı olarak çalışan personelin belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilmesi sonucu fiyat farkının yanlış hesaplanması
Devamı...

yüklenici arasında akdedilen sözleşmenin Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı ancak mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı aynı Sözleşme maddesinde ise, sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı 
Devamı...

yasal mevzuat çerçevesinde iş programının hazırlanması, fiyat farkı ödemelerinde de bu iş programının dikkate alınması Gerek Yapım İşleri Genel Şartnamesi gerekse sözleşmedeki hükümler gereği hakedişler iş yeri tesliminden sonra aylık düzenlenmelidir
Devamı...

sözleşme götürü bedelle imzalanmış fiyat farkı ödenmeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, davacının mutlak şekilde kararnameden istifadesi mümkün olmayıp, yararlanabilmesi için sözleşme gereği ödenen bedel dışında yapılan işten dolayı fazlasıyla mağdur olduğunun belirlenmesi ve bu hususun hakim tarafından takdir olunması gerekir. Davada hakimin takdir hakkını kullanabileceği derecede bir inceleme yapılmamış, alınan bilirkişi raporunda sadece kararnameye göre fiyat farkı hesabı yapılmıştır. Oysa işin nevi, zorluk derecesi, mahiyetini etkileyecek unsurlar, fiyat farkı verilmemesi halinde işin baliğ olacağı miktar, işin süresi gibi hakkaniyetin takdirine yeterli diğer bulgular bilirkişilere açıklattırılıp, davacının yaptığı iş nedeniyle aldığı bedel ile alınacak bedelin kararlaştırılması yapılmalı ve davacının fiyat farkına hak kazanıp kazanamayacağı MK’nın maddesi de gözetilip dava buna göre sonuçlandırılmalıdır
Devamı...

ihale işine ait onarımının hedeflendiği yüklenici firmanın * yılı sonundaki son hakediş ihtirazı kayıt koymak suretiyle imzaladığını davalı firmanın Fiyat farkı ödemeleri ve Revize iş programı hakkında konulu itiraz yazısının bölge müdürlüğü tarafından itirazın uygun bulunmadığı ve hakediş ödemelerinde bir değişiklik olmayacağı şeklinde cevap verildiğini davalı yüklenicinin itirazının bölge müdürlüğü tarafndan kabul görmemesi üzerinde davalı şirketin Fesih Bildirimi’ konulu yazısı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini bildirilmesi bunun üzerine yükleniciye bölge müdürlüğü tarafından Sözleşme Kanun maddesi uyarınca tek taraflı fesih kararını ileri sürülen sebeplerle alamayacağının bildirildiğinin daha sonra eksikliklerin giderilmemesi üzerine *tarafından söz konusu iş hakkında sözleşmenin feshedildiğini belirterek imzalanan yapım sözleşmesinin feshi nedeniyle kesin teminatın güncelleme bedeli olan *TL’nin sözleşmenin feshedildiği *tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı yersiz açılan davanın öncelikle görev veya esastan reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne toplam  alacağın * TL’sinin * tarihinden * TL’sinin ise * tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ait karar 
Devamı...

ihale dökümanına aykırı sözleşme düzenlenemeyeceği belirtilmiş olup taraflarca imzalı sözleşmelerin maddesinde, sözleşme hükümleriyle ihale dökümanını oluşturan belgeler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dökümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı açıklanmıştır Bu nedenle şartname hükmünde gösterilen alınacak malzemeler için fiyat farkının yükleniciye ödeneceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır Ne var ki anılan hüküm uyarınca davalı yükleniciye ödenen fiyat farkı hesabının denetimi yapılmadan müfettiş raporundaki miktar üzerinden hüküm kurulmuştur. Bu haliyle yeterli incelemenin varlığından söz edilemez
Devamı...

Hizmet Alım ihalelerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Maddesinde yer alan İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark hk yargı kararı
Devamı...

ihalede süre uzatım kararları neticesinde sözleşmesinde öngörülmediği halde yükleniciye fiyat farkı ödenmesi sonucunda *TL kamu zararına neden olunması
Devamı...

bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa geçici maddeler eklendiği * tarihleri arasında hazırlana fatulardaki fiyat farkları yerine uygulanması gereken yeni ek fiyat farkı hesap tabloları hazırlandığını ve davalı İdareye gönderildiğini davalı idare müvekkili şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici Madde(3)’ te düzenlenen ek fiyat farkı alacağının bulunduğunu ve belirttiği şekilde fatura tanzim edilmesi halinde talep edilmesi halinde ödeme sürecinin başlatılacağı yazılı olarak ikrar etmiş ancak müvekkili şirketin koyduğu ihtirazi kayıt şerhi nedeniyle kötü niyetle bu ödemeyi yapmayı reddetmesi hk
Devamı...

sözleşmelerden kaynaklı, fiyat farkı alacağının ve sözleşme dışı işlerin bedelinin tahsilini, hakedişin geç ödenmesinden kaynaklanan zararın tazminini ve hakedişten haksız olarak kesilen bedelin iadesini talep etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Devamı...

Uyuşmazlık ilave iş bedelinden kaynaklanmakta olup; %10 iş artışına ilişkin kısmın davacıya ödendiğinin anlaşılmasına göre; bunun dışında kalan kısma ilişkin iş bedeli; idarenin poz fiyatlarıyla değil, işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplanmalıdır. Mahkemece dairemizin bozma ilâmına uyulmasına karar verilmiş olup mahkeme tarafından bozma ilâmı gereğinin yerine getirilmesi zorunludur
Devamı...

sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. ve 40. maddesi gereğince davada istek kalemlerinin hangilerinin geçici hakedişlerde yer aldığının belirlenerek davacı yüklenicinin geçici hakedişlere giren talepleriyle ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. maddesinde düzenlenen usule uygun biçimde itirazda bulunmadığı, ödeme tarihinden itibaren 10 günlük yasal süre içinde itiraz ettiğine dair belge de ibraz etmediği nazara alınarak hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağından, itiraz edilmeyen istek kalemlerinin reddedileceği hususu gözetilmeden karar verilmesi de doğru olmamıştır.
Devamı...

Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava kesin hakedişten yapılan haksız kesintiler fiyat farkı, işletme proje ve revize fiyat uygulamasından kaynaklanan alacaklarının tahsili, birleşen *Esas sayılı dosyadaki dava eksik ödenen aynı hendeğe dönüşen boru bedelinin düşülmesinden doğan alacak ile fiyat farkı işletme projesi ve revize fiyat uygulamasından kaynaklanan alacakların tahsili, birleşen*Mahkemesi'nin * Esas sayılı dosyasındaki dava ise her iki sözleşme nedeniyle haksız olarak yapılan revize fiyat kesintisi alacaklarının tahsili istemlerine ilişkindir
Devamı...

dosyada ara hakedişlerin tamamı bulunmadığından ve yüklenicinin hangi hakedişinden ne kadarlık gecikme cezası kesildiği anlaşılamadığından tüm ara hakedişlerin getirtilerek yüklenicinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119/2. maddesi gereğince yapacağı açıklama da gözetilmek suretiyle, yeniden seçilecek konusunda uzman bilirkişi kurulundan her bir alacak kalemi bakımından sözleşme ve eklerine uygun şekilde değerlendirme yapılmak suretiyle gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

taraflar arasındaki beton alım sözleşmesi uyarınca oluşan fiyat farkının tahsili için başlattığı icra takibinin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davalı adına sözleşmeyi imzalayan …'ün fiyat farkı ödenmesi ile ilgili sözleşme yapmaya yetkisinin bulunmadığını, fiyat farklarının olması gerekenden yüksek hesaplandığını ve faturalarda fiyat farkının gösterilmediğini savunarak davanın reddi ile kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki beton alım sözleşmesinin 12. maddesi ve dosya kapsamı uyarınca davalıya teslim edilen çimento miktarı ve zamanı dikkate alındığında davacı şirketin, davalı şirketten talep edebileceği fiyat farkının 10.319,99TL olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile itirazın 10.319,99.TL asıl alacak üzerinden iptaline ve takibin bu miktar üzerinden devamına, alacağın likit olmayıp bilirkişi raporu ile belirlendiği dikkate alınarak davacının icra inkar tazminatı talebi
Devamı...

İlköğretim okulu inşaatının yapımını sözleşme ile üstlendiğini, idarece yer tesliminin geç yapılması nedeniyle * yılına sarkmadan doğan fiyat farkı olan *TL ve fesih tarihine kadar yapılmış olan imalât ve ihzarat miktarından halen ödenmemiş olan*TL olmak üzere toplam * TL alacaklarının olduğunu, işin devamı sırasında davalı idarece güvenli bir iş ortamının yaratılmadığını, bu nedenle edimlerini yerine getiremediklerini, hakedişlerin zamanında ödenmediğini, sonuçta sözleşmenin haksız olarak fesih edildiğini, haksız fesih nedeni ile icra takipleri, ipoteklerin paraya çevrilmesi ve kamu ihalelerine girmelerinin engellenmesi nedeniyle manevi zararlarının olduğunu belirterek işyerinin geç teslimi nedeniyle * yılına sarkmadan doğan fiyat farkı olan* TL ve fesih tarihine kadar imalât ve ihzarat miktarından henüz ödenmemiş olan * TL'nin ayrıca sözleşmenin haksız feshi nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak * TL ve manevi zararları yönünden ise *TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek menfi zarar talebini *TL'sine, müspet zarar talebini *TL'ye çıkarmıştır.
Devamı...

Fiyat farkı ile ilgili olarak ise yüklenicinin iddiası ve iş sahibinin savunmasına göre bir kısım ödeneğin *yılında harcanamaması nedeniyle *yılına sarktığı ve iş artışı da bulunduğundan iş artışı nedeniyle davacının isteyebileceği fiyat farkı ile ilgili olarak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekçeli ve denetime açık rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken harcanmayan ve ertesi yıla sarkan bedel dikkate alınmaksızın fiyat farkı hesabı yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın sonuçlandırılması doğru olmadığı gibi …'nın temyizi ile ilgili olarak birleşen dava SSK başkanlığı tarafından açılmış ise de SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri nedeniyle bu davada da davacı sıfatı Sağlık Bakanlığı'na geçtiği halde karar başlığında SSK Başkanlığı hasım gösterilip aleyhine vekalet ücreti hükmedilmesi de doğru olmamış, kararın temyiz eden taraflar yararına bozulması gerekmiştir.
Devamı...

Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 9.2 maddesinde sözleşme ekleri sayılmış olup sayılan ekler arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi de bulunmaktadır. Bu şartname 6100 sayılı HMK'nın 193. maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemelerce görevi gereği kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Anılan şartnamenin 21. maddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10'u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 413 ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir.
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler ana başlıklı 22. maddesi hükmü gereğince KDV, fiyat farkı ve fazlaya ilişkin haklarının faizi ile birlikte saklı kalmak kaydıyla en son ödenen hakedişteki imalâtların bozulmasından dolayı fesih hakedişinde 16.182,06 TL idare alacağının ortaya çıktığını, KDV, fiyat farkı ve fazlaya ilişkin haklarının faizi ile birlikte saklı kalmak kaydı ile iki ihale arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkan 7.396.324,33 TL idare alacağının ikinci sözleşme (ikmâl inşaat sözleşmesi) tarihinden itibaren işleyecek en yüksek orandaki ticari reeskont faizi ile birlikte, fesih hakedişi sebebiyle ortaya çıkan 16.182,06 TL İdare alacağının fesih hakedişinin onaylama tarihi olan 13.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek orandaki ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir
Devamı...

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı davacı ile yüklenici arasında yapılan KDV hariç 798.000 TL. sözleşmeyi KDV hariç 637,710 TL. olarak * tarihinde onaylandığı, aradaki farkın 160.290,00 TL. olduğu, bu durumda eksik alınan boru bedeli davacı ve yüklenici arasındaki mutabakata göre iade alındığı varsayıldığında davacının davalıdan talep edebileceği fark ancak montaj bedeli farkı olabileceği, bu montaj bedel farkını da yükleniciden mutabakatla talep etmeyen davacının montaj bedelini; montajı yapmadığı halde ücretini alan dava dışı… firmasından da talep edebilecek olması davalı da montaj bedeliyle ilgili farkın hak edişinin onaylanmasından doğan sorumluluğunu kaldırmayacağı, bununla birlikte asıl sorumlu olan dava dışı… firması olup montaj bedel farkını iade etmesi gerektiği, montaj bedelinin tüm borular için KDV hariç 65.650 TL. olup fazla ödenen bedelin KDV hariç 61.273,00 TL. olduğu, davalının sorumluluğunun bu miktarla sınırlı olarak bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Devamı...

sözleşmenin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla son hakedişten kalan bakiye alacağı, hakedişten sonra gerçekleştirdiği imalât bedeli ve fiyat farkı, nakdi teminat kesintileri, işin durdurulduğu dönemde işçiler için ödemek zorunda kaldığı … primleri, ve işi tamamlayamaması nedeniyle mahrum kaldığı kârın ödenmesini istenmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüyle 81.750,41 TL alacağın faiziyle birlikte davalı iş sahibi … Genel Müdürlüğü’nden tahsili
Devamı...

yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarının sözleşme bedelinin %0,5'i (binde beşi) olacağı, kesilecek ceza tutarının sözleşme bedelinin %30'unu aşmayacağı kararlaştırılmıştır. Davacı eksik ve geç teslim nedeniyle sözleşme bedelinden %20 kesinti yaparak davalı hakedişini ödemiştir. Davada, gecikme nedeniyle cezai şart ile karşılanmayan fiyat farkı ve sair nedeniyle oluşan cezayı aşan zararın tahsili talep edilmektedir. Sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte bulunan * tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı *maddelerinde alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza miktarını aşsa bile alacaklının borçlunun kusurlu olduğunu ispat edmedikçe cezayı aşan zararını isteyemeyeceği kabul edilmiştir. Bu halde gecikmede yüklenicinin kusurlu ve gecikme nedeniyle uğranılan zararın kararlaştırılan ceza miktarından fazla olduğunun alacaklı-iş sahibi tarafından kanıtlanmış olması koşuluyla cezayı aşan zararın istenmesi mümkündür. Cezayı aşan zararın istenebilmesi için sözleşmede bu konuda hüküm bulunmasına gerek olmadığı gibi eseri teslim alırken ihtirazî kayıt konulmasında da zorunluluk bulunmamaktadır. 
Devamı...

Genel Şartnamesi'nin sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 21. meddesinin 5. bendinde "sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tanımlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yüklenciye yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olup Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin ek olduğu sözleşmelerde iş sahibi işin tamamı ile %80'i arasında kalan kısmındaki işi yaptırmaktan, herhangi bir bedel, kâr kaybı ya da tazminat ödemeksizin vazgeçebilecektir. İş sahibinin iş eksilişine rağmen tazminat ya da kâr kaybı ödemesinin koşulu, iş azalışı sonucu bedelin %80'den daha düşük bir bedelle tamamlanacak miktara düşmesi hali olup, bu durumda yüklenici gerçek giderleri ve kârına karşılık ödenecek miktar sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i olan geçici kabul tarihindeki fiyatlar olacaktır. Sözleşme bedeli 1.451.500,00 TL'ye %18 KDV eklendiğinde 1.712.770,00 TL olacağından bunun %20'si olan 342.554,00 TL'lik işi, davalı iş sahibi %20 kapsamında herhangi bir gider, tazminat ve kâr ödemeksizin yaptırmaktan vazgeçebilecektir
Devamı...