Yüksek Fen Kurulunun ihale kararında belirtildiği gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin endekslerin belirlenmemiş olmasına rağmen, fiyat farkı hesabında ÜFE Genel endeksinin esas alınmaması
Devamı...

ihalede yapılacak imalat için ihale eki birim fiyat cetvelinde ÖZEL-01 Eğimli kargir satıhlarda 0.6 mm kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dahil)” iş kalemi fiyat analizinde bulunan “04.265 Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar” rayicindeki 0,6 mm bakır levha birim ağırlığının hatalı olarak hesaplanarak söz konusu özel iş kalemi birim fiyatının belirlenmesi 
Devamı...

ihalede Fiyat farkı hesaplamalarında temel endeksin hatalı belirlenmesi ve güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların (An) hatalı belirlenmesi
Devamı...

ihale sözleşme eki olan şartnamede ödemenin nasıl hesaplanacağı belirtilmiş olup yüklenicinin fiyat farkı veya zam verilmesi talebinde bulunamayacağı belirtilmiş Ne var ki, aynı maddede istisnai olarak imalatta kullanılan ince-kalın BA demiri ve hazır beton için fiyat farkı ödeneceği Bu hükümle, imalatta kullanılan ince-kalın BA demir ve hazır beton yönünden, fiyat farkına ilişkin genel hükümlerden ayrı özel ve istisnai bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu durumda, davacının ince-kalın BA demir ve hazır beton için fiyat farkı talep edebileceği kabul edilerek, bilirkişi kurulundan bu hususta ek rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerektiği hk (Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalenin ödeneğini veren kurumla ihaleyi yapan idarenin ihalede yükleniciye verilmesi gereken fiyat farkını verecek kurumun belirlenmesi hk(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmenin imzalanmasından sonra fiyat farkı alamayacağını bilen yükleniciye istemediği bir bedelin verilmesi yükleniciler arasında haksız rekabete yol açabileceği gibi davacı yüklenicinin anılan sözleşme hükmüne aykırı olarak, malzeme fiyat farkı isteminde bulunması, TMK’nın 2. maddesi hükmü gereğince “objektif iyiniyet kurallarına” aykırı olur(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşme süresi içinde kullanılan demire ilişkin fiyat farkının tahsili hk (Yargıtay K1)
Devamı...

itiraz edilen hakedişlerdeki fiyat farkı (sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmadığının anlaşılması sebebiyle kazının bir bölümünün dinamit patlatılarak yapılmak zorunda kalınması(Yargıtay K)
Devamı...

İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilen esaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk (Y.Fen kurulu k)
Devamı...

sözleşme eki ihale şartnamesinde süre uzatımı verilecek haller ve şartları belirlenmiş, aynı şartnamenin hizmet bedeli ve ödeme biçimi başlıklı maddesinin son cümlesinde hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyeceği de belirtilmiş Bunun dışında sözleşme ve eki olan şartnamelerde ya da başkaca bir belgede davalı iş sahibinin iş ve imalâtın sözleşmede öngörülen tarihler dışına yüklenicilerin kusurlu olmaksızın sarkması halinde, iş bedelinin eskale edileceği ya da fiyat farkı ödeneceğine dair bir düzenleme olmadığı gibi davalının taahhüdü de bulunmamaktadır. Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması ve yasal dayanağının olmaması halinde sırf iş süresinin uzandığından bahisle ve TMK maddesinden hareketle yüklenici ya da iş sahibi yararına güncelleme yapılması ve fiyat farkı ödenmesi mümkün değildir
Devamı...

Sözleşme öncesi düzenlenen zemin etüt raporları ile inşaat sırasında ortaya çıkan zeminin uygun olmaması sebebiyle meydana gelen bedel farkının talebi
Devamı...

ihale özel teknik şartnamesinde belirtilen zemin özellikleri ile zeminin gerçek özellikleri arasında esaslı fark bulunduğuna, ihale ve sözleşme aşamasında bilinmeyen bu durumun çalışmalara başlandıktan sonra ortaya çıkmış bulunduğuna ve bu farkın uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasını gerektireceği
Devamı...

itiraz edilen hakedişlerdeki fiyat farkı hesaplattırılıp bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde meydana gelmesine ihtimal vermedikleri olağanüstü şart niteliğinde olup uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasının gerekip gerekmediği ile uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınıp Borçlar Kanunu maddesi hükmünün uygulanması gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir Eksik inceleme ile davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

dava konusu işle ilgili tüm hakedişleri ve çıkarılmışsa kesin hesabı ekleriyle birlikte idareden getirtmek, uyuşmazlığın çözümü teknik ve özel bilgiyi gerektirdiğinden konunun uzmanı bilirkişiden gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle rapor alarak sözleşme konusu işte Kararname hükümlerine göre ilave fiyat farkı verilmesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak, gerçekleşmişse hakedilen ilave fiyat farkı miktarını hesaplatmak ve sonucuna göre hüküm vermekten ibarettir.Mahkemece kararname doğrultusunda bir inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yargılama sırasında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, hükme esas alınan bu rapora göre, taraflar arasındaki sözleşme, idari şartname ve yasal mevzuat çerçevesinde, teklif tarihindeki asgari ücret ile yürürlükteki güncel asgari ücret arasındaki fiyat farkı, fazla çalışma yapılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için yürürlükte bulunan güncel asgari ücrete göre ödenmesi gerektiği belirtilerek, davacının davalıdan asgari ücret artışından kaynaklanan fark dolayısıyla ulusal bayram, genel tatil çalışması ve fazla çalışmaları nedeniyle toplam alacağının *-TL olduğu beyan edilmiştir.Dosya içerisinde delil olarak bulunan * Mahkeme Karar sayılı dosyası incelendiğinde, davanın sebebinin ve konusunun aynı olup, aynı sözleşmeye dayanıldığı, davacı tarafın istinafa konu davada davacılardan sadece * şirketi, davalı idarenin yine elediyesi olduğu, hakedişte davacı tarafa ödenmeyen fiyat farkı nedeniyle bu davanın açıldığı, davanın kabulüne karar verildiği, kararın Yargıtay  ilamıyla onandığı anlaşılmıştır Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporu, dosya kapsamına, usul ve yasaya uygundur Yukarıda açıklanan gerekçeler ihaleye ait idari şartnamenin “fiyat farkı” başlıklı *maddesi, davacı tarafın dayandığı delil ve belgeler (aynı konuda açılan aynı taraflar arasında görülen Yargıtay tarafından onanan karar göz önüne alınarak istinaf talebinin reddine karar verilmiştir
Devamı...

yapım ihalesinde düzenlenen hakediş, fiyat farkı hesabında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine TÜİK tarafından artık resmi olarak yayımlanmayan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamlarının esas alınması
Devamı...

ihale sözleşme hükümlerine göre hesaplanan fiyat farkları haricinde ilave işler de dahil olmak üzere toplam *TL ödendiği; söz konusu Bilirkişi Raporu da dikkate alındığında, yükleniciye sözleşme kapsamı dışında iş artışı ile yaptırılan imalatlar için yapılan ödeme * TL iken, yapılan imalat tutarı
Devamı...

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İşinde metrajlarda hatalar olması ve fiyat farkı uygulamasının hatalı yapılması
Devamı...

yüklenicilere ödenen fiyat farkı kapsamında sigorta primi kurum karşılığı hesaplanırken çocuk, evlenme ve ölüm yardımlarına ilişkin istisna tutarlarının dikkate alınmaması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı tutarlarının hatalı hesaplanması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

ihale dokümanı ve sözleşmesinde asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle ödenecek fiyat farkı hesabında sadece yeni asgari ücretle ihale tarihindeki asgari ücret arasında meydana gelecek farkın hesap edilerek ödeneceğine ilişkin hüküm yer almasına rağmen, işin devamı sırasında herhangi bir hukuki dayanağı bulunmaksızın, brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası olarak belirlenen ücretlerin asgari ücreti aşan kısımları için de fiyat farkı hesap edilerek ödendiğinin tespiti hk
Devamı...

sözleşmesi imzalanan İnşaatı İşine ilişkin olarak düzenlenen 15 no.lu hakediş ile geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi yapılması sonucu oluşan *TL tutarındaki kamu zararının sorumlularından tazmini hk
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı kapsamında sigorta primi kurum karşılığı hesaplanırken çocuk, evlenme ve ölüm yardımlarına ilişkin istisna tutarlarının dikkate alınmaması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

yükleniciye ödenen fiyat farkı tutarlarının hatalı hesaplanması sonucu *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

ortak girişimle yapılan yapım İşi ile ilgili olarak fiyat farkı hesaplanırken iş programına uyulmaması sonucu oluşa kamu zararının Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Diğer Sorumlulara Müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi hk
Devamı...

İnşaatı işine ait fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi sonucu oluşan …-TL kamu zararının …tarih ve … sayılı ödeme emrine ekli aynı işe ait 10 no’lu hakedişten mahsup suretiyle tahsil edilmesi
Devamı...

revize iş programının sözleşme iş programı ile uyumsuz olarak düzenlenerek fiyat farkı ödemelerinin de revize iş programında yer alan ödenek dilimlerine göre geçmişe dönük olarak tekrar hesaplanması
Devamı...

İnşaat işine ait birim fiyatlı imalatlara ilişkin .. no’lu hakediş ile geçmişe dönük olarak yapılan fiyat farkı hesaplamalarında * no’lu hakedişe esas birim fiyatlı imalatlar için fiyat farkı hesaplanmadığı ve güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesi’ne aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

İnşaat ihale işine ait fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi
Devamı...

Mevcut Muhtelif Yapıların Revize/Rehabilitesi ve Zemin İyileştirme (Kazı, Kazık ve Destek Sistemleri) İşleri” işinde, yükleniciye İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara uyulmaması nedeniyle fazla fiyat farkı ödenerek kamu zararına sebep olunmuşsa da; yapılan incelemede kamu zararı tutarının … TL yerine …. TL olması gerektiği, bu tutarın da yükleniciye ödenen 11 no.lu hakedişte kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıl ması hk
Devamı...

sözleşmenin imzalanması aşamasında fiyat farkına ilişkin yapılan değişiklik mevzuat hükümlerine uygun değildir İdari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtildiği üzere fiyat farkına ilişkin hesaplama yapılması mümkün değildir Bu itibarla yükleniciye idari şartnamede ve sözleşme tasarısında fiyat farkı ödenmeyeceğine dair hüküm bulunmasına karşılık fiyat farkı ödenmesi suretiyle toplam *TL kamu zararına neden olunmuştur
Devamı...

Fiyat farklarının hesabında yemek bedelinden (yemek bedelinin sigorta primine dahil olan ve olmayan tutarlarındaki değişimden) kaynaklanan maliyet değişikliklerinin dikkate alınmadığı
Devamı...

Yapılan sondajlar neticesinde kaya dolgusu olduğu anlaşılan zeminde projede olan fore kazık imalatının yapılabilmesi için öncelikle kaya dolgunun hafriyatının yapılmasına, fore kazık üzerine köprü ayak temellerinin yapılabilmesi için çalışma alanına su dolmasını engellemek amacıyla  veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş iksa yapılmasına ve söz konusu iksayı yapabilmek için de kaya dolgusunun çıkarıldığı alanın “stabilize malzeme ile doldurulması” gerektiğine teknik zorunluluklardan ötürü karar verilen iş kapsamında kaya dolgunun hafriyatının yapılması nedeniyle oluşan boşluğun “stabilize malzeme ile doldurulması” imalatının karma sözleşmede yer almaması nedeniyle, bu imalat kalemine ilişkin birim fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamenin“sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti maddesi uyarınca belirlenmesi gerekirken, işin teklif birim fiyatlı kısmında yer verilen Temel Dolgusu Yapılması imalatı için yüklenicinin teklif ettiği fiyat esas alınması sonucu keşifte yer verilmeyen bir imalat kaleminin yeni birim fiyat yapılmaksızın ödenmesi hk
Devamı...

yüklenici firmaya idare tarafından yapılacak altyapı hazırlıklarında diğer kurumların kazılarından kaynaklanan gecikme ve aksamaların yaşandığı gerekçesi ile*gün ve *tarihinde de aynı gerekçeye dayanılarak * gün süre uzatımı kararı verildiği, bahse konu süre uzatımı kararları ile birlikte iş bitim tarihinin *olarak gerçekleştiği, bu iki süre uzatımı sebebiyle de yükleniciye firmaya sözleşme ve şartnamesinde öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiği görülmüştür
Devamı...

hizmet alımı sözleşmesi kapsamında yükleniciye bağlı olarak çalışan personelin belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilmesi sonucu fiyat farkının yanlış hesaplanması
Devamı...

yüklenici arasında akdedilen sözleşmenin Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı ancak mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı aynı Sözleşme maddesinde ise, sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı 
Devamı...

yasal mevzuat çerçevesinde iş programının hazırlanması, fiyat farkı ödemelerinde de bu iş programının dikkate alınması Gerek Yapım İşleri Genel Şartnamesi gerekse sözleşmedeki hükümler gereği hakedişler iş yeri tesliminden sonra aylık düzenlenmelidir
Devamı...

sözleşme götürü bedelle imzalanmış fiyat farkı ödenmeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, davacının mutlak şekilde kararnameden istifadesi mümkün olmayıp, yararlanabilmesi için sözleşme gereği ödenen bedel dışında yapılan işten dolayı fazlasıyla mağdur olduğunun belirlenmesi ve bu hususun hakim tarafından takdir olunması gerekir. Davada hakimin takdir hakkını kullanabileceği derecede bir inceleme yapılmamış, alınan bilirkişi raporunda sadece kararnameye göre fiyat farkı hesabı yapılmıştır. Oysa işin nevi, zorluk derecesi, mahiyetini etkileyecek unsurlar, fiyat farkı verilmemesi halinde işin baliğ olacağı miktar, işin süresi gibi hakkaniyetin takdirine yeterli diğer bulgular bilirkişilere açıklattırılıp, davacının yaptığı iş nedeniyle aldığı bedel ile alınacak bedelin kararlaştırılması yapılmalı ve davacının fiyat farkına hak kazanıp kazanamayacağı MK’nın maddesi de gözetilip dava buna göre sonuçlandırılmalıdır
Devamı...

ihale işine ait onarımının hedeflendiği yüklenici firmanın * yılı sonundaki son hakediş ihtirazı kayıt koymak suretiyle imzaladığını davalı firmanın Fiyat farkı ödemeleri ve Revize iş programı hakkında konulu itiraz yazısının bölge müdürlüğü tarafından itirazın uygun bulunmadığı ve hakediş ödemelerinde bir değişiklik olmayacağı şeklinde cevap verildiğini davalı yüklenicinin itirazının bölge müdürlüğü tarafndan kabul görmemesi üzerinde davalı şirketin Fesih Bildirimi’ konulu yazısı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini bildirilmesi bunun üzerine yükleniciye bölge müdürlüğü tarafından Sözleşme Kanun maddesi uyarınca tek taraflı fesih kararını ileri sürülen sebeplerle alamayacağının bildirildiğinin daha sonra eksikliklerin giderilmemesi üzerine *tarafından söz konusu iş hakkında sözleşmenin feshedildiğini belirterek imzalanan yapım sözleşmesinin feshi nedeniyle kesin teminatın güncelleme bedeli olan *TL’nin sözleşmenin feshedildiği *tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı yersiz açılan davanın öncelikle görev veya esastan reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne toplam  alacağın * TL’sinin * tarihinden * TL’sinin ise * tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ait karar 
Devamı...

ihale dökümanına aykırı sözleşme düzenlenemeyeceği belirtilmiş olup taraflarca imzalı sözleşmelerin maddesinde, sözleşme hükümleriyle ihale dökümanını oluşturan belgeler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dökümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı açıklanmıştır Bu nedenle şartname hükmünde gösterilen alınacak malzemeler için fiyat farkının yükleniciye ödeneceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır Ne var ki anılan hüküm uyarınca davalı yükleniciye ödenen fiyat farkı hesabının denetimi yapılmadan müfettiş raporundaki miktar üzerinden hüküm kurulmuştur. Bu haliyle yeterli incelemenin varlığından söz edilemez
Devamı...

Hizmet Alım ihalelerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Maddesinde yer alan İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark hk yargı kararı
Devamı...

ihalede süre uzatım kararları neticesinde sözleşmesinde öngörülmediği halde yükleniciye fiyat farkı ödenmesi sonucunda *TL kamu zararına neden olunması
Devamı...

bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa geçici maddeler eklendiği * tarihleri arasında hazırlana fatulardaki fiyat farkları yerine uygulanması gereken yeni ek fiyat farkı hesap tabloları hazırlandığını ve davalı İdareye gönderildiğini davalı idare müvekkili şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici Madde(3)’ te düzenlenen ek fiyat farkı alacağının bulunduğunu ve belirttiği şekilde fatura tanzim edilmesi halinde talep edilmesi halinde ödeme sürecinin başlatılacağı yazılı olarak ikrar etmiş ancak müvekkili şirketin koyduğu ihtirazi kayıt şerhi nedeniyle kötü niyetle bu ödemeyi yapmayı reddetmesi hk
Devamı...

sözleşmelerden kaynaklı, fiyat farkı alacağının ve sözleşme dışı işlerin bedelinin tahsilini, hakedişin geç ödenmesinden kaynaklanan zararın tazminini ve hakedişten haksız olarak kesilen bedelin iadesini talep etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Devamı...

Uyuşmazlık ilave iş bedelinden kaynaklanmakta olup; %10 iş artışına ilişkin kısmın davacıya ödendiğinin anlaşılmasına göre; bunun dışında kalan kısma ilişkin iş bedeli; idarenin poz fiyatlarıyla değil, işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplanmalıdır. Mahkemece dairemizin bozma ilâmına uyulmasına karar verilmiş olup mahkeme tarafından bozma ilâmı gereğinin yerine getirilmesi zorunludur
Devamı...

sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. ve 40. maddesi gereğince davada istek kalemlerinin hangilerinin geçici hakedişlerde yer aldığının belirlenerek davacı yüklenicinin geçici hakedişlere giren talepleriyle ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. maddesinde düzenlenen usule uygun biçimde itirazda bulunmadığı, ödeme tarihinden itibaren 10 günlük yasal süre içinde itiraz ettiğine dair belge de ibraz etmediği nazara alınarak hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağından, itiraz edilmeyen istek kalemlerinin reddedileceği hususu gözetilmeden karar verilmesi de doğru olmamıştır.
Devamı...

Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava kesin hakedişten yapılan haksız kesintiler fiyat farkı, işletme proje ve revize fiyat uygulamasından kaynaklanan alacaklarının tahsili, birleşen *Esas sayılı dosyadaki dava eksik ödenen aynı hendeğe dönüşen boru bedelinin düşülmesinden doğan alacak ile fiyat farkı işletme projesi ve revize fiyat uygulamasından kaynaklanan alacakların tahsili, birleşen*Mahkemesi'nin * Esas sayılı dosyasındaki dava ise her iki sözleşme nedeniyle haksız olarak yapılan revize fiyat kesintisi alacaklarının tahsili istemlerine ilişkindir
Devamı...

dosyada ara hakedişlerin tamamı bulunmadığından ve yüklenicinin hangi hakedişinden ne kadarlık gecikme cezası kesildiği anlaşılamadığından tüm ara hakedişlerin getirtilerek yüklenicinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119/2. maddesi gereğince yapacağı açıklama da gözetilmek suretiyle, yeniden seçilecek konusunda uzman bilirkişi kurulundan her bir alacak kalemi bakımından sözleşme ve eklerine uygun şekilde değerlendirme yapılmak suretiyle gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...