anahtar teslimi götürü bedel ihale usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği hk
Devamı...

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.
Devamı...

anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una kadar olan işlerin süre hariç sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği öngörüldüğünden öncelikle projesinde olup yaklaşık maliyetinden fazla yapılan işler ile projesinde ve yaklaşık maliyetinde olmayan işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve % 110 kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla (artış oranı götürü bedele oranlanarak), % 110’u aşan işlerin bedelinin de TBK’nın maddeleri uyarınca işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerinin içinde KDV ve müteahhitlik karı da yer aldığından mükerrerliğe sebebiyet verecek şekilde ayrıca eklenmeden bedeli tespit edilip varsa kanıtlanan ödemelerde düşüldükten sonra var ise kalan bedelin bozmadan önce alınan raporda imalatların davalı yararına olduğu da tespit edilmiş olduğundan hüküm altına alınmasından ibarettir Hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale sözleşme dışı imalâtların bedellerinin şartname madde hükümlerine göre hesaplanması zorunludur Bu hükümlere göre sözleşme dışı ilave iş yapılması halinde öncelikle bu işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve %10 kapsamında kalan iş artışı bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, % 10’u aşan kısım yönünden ise iş sahibinin yararına olan imalatların bedelinin işin yapıldığı tarihteki mahalli serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması gerekir Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda sözleşme dışı ilave imalâtların bedellerinin hesabında şartname madde hükümlerinin değerlendirilmesi zorunlu olduğu halde, ihale ve sözleşme harici gerçekleştirilen tüm imalât bedelinin sözleşme bedelleri ile hesaplanmasının, %10’u aşan kısım olup olmadığı değerlendirilmeden sonuca varılmasının YİGŞ maddesine uygun olduğundan söz edilemeyeceğinden hüküm tesisine elverişli olmayan rapora göre verilen karar doğru olmamıştır (Yagıtay K.T.2022)
Devamı...

Anadolu Lisesi Onarım İşi ihale ilanı
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalayan firmanın ihalenin tasfiye sürecinde yüklenicinin iş için harcadığı giderler aldığı malzemeler, yaptığı masraflar nedeni ile ticari yaşamının zarara girdiğini ayrıca kâr kaybına ve zararına sebebiyet verdiğini işin tasfiye edileceği bildirildikten sonra diğer yüklenici firma ile sözleşme yapıldığını tasfiye geçici kabul heyeti tarafından işin sayılabilir, ölçülebilir hale getirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için * tarihine kadar süre verildiğini ve tasfiye geçici kabul eksiklikler listesinde belirtilen imalatların yapılmasının istendiğini, bunun üzerine müvekkili tarafından işin * eksiksiz ve kusursuz vaziyette teslim edildiğini, bundan sonra yüklenici firmanın çalışmalarına başladığını, işin gerçekleşme oranı ve müvekkilinin ödemeye esas gerçekleşme yüzdelerinin belirlenmesi ve tahsili hk (Yargıtay K.T.2022)
Devamı...

sözleşmede imalâtın bedeli KDV hariç * TL olarak kararlaştırılmış Bu haliyle sözleşmedeki bedel dava tarihi itibarıyla yürürlükte olan BK’nunda tanımlanan götürü bedeldir Davalının beyanlarına göre iş bedelinin tamamının ödenmediği anlaşılmaktadır. Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti, bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmesindeki bedel götürü bedel ihale olup Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti, bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hesaplamalar açıklanan ilkeye uygun olmadığından bilirkişilerden açıklanan ilkeye uygun olarak hesaplama yapılmak üzere ek rapor alınıp sonucuna göre bakiye imalât bedeli talebi hakkında karar verilmesi, kâr mahrumiyetine ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerektiği hk Yargıtay K 1
Devamı...

taşeron ihalede revize edilen götürü bedele mahsuben kendisine yapılan nakit ödeme stopaj SSK primi ve işçilik bedelinin KDV tutarını mahsup etmek suretiyle ve ayrıca ihale kapsamından çıkarılan * TL’nin %25 işçiliğine tekabül eden * TL’yi de ilave etmek suretiyle toplam * TL’nin tahsilini talep ettiği dava (Yargıtay k1)
Devamı...

götürü bedel ihale fazlası olarak belirlenen imalâtın sözleşmenin %20 keşif artışı sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın, raporda sözleşme fiyatlarına göre hesaplama sonucu bulunan * TL üzerinden kabulü gerekirken keşif tarihi birim fiyatları üzerinden belirlenen * TL üzerinden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir(Yargıtay K1)
Devamı...

ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını ve sözleşme imzaladığını, davalı iş sahibince söz konusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesinin her birinde ayrı ayrı inşaat yerindeki binanın yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini hk (Yargıtay K1)
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılmış bir sözleşme bulunmaması halinde yüklenici ya da satıcı tarafından ileri sürülen iş yapılmış ya da mal teslim edilmiş ve bunun davalı iş sahibi yararına olması halinde davacı bedelini eser ya da satım sözleşmesi hükümlerine göre talep edemez ise de kanun maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri gereğince yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri ile talep etmesi mümkündür
Devamı...

Götürü bedel eser sözleşmelerinde hak edilen iş bedelinin  fiziki oran yöntemiyle bulunması eksik ve kusurlar dikkate alınarak fizik oran kurulması gerekir. Bu hususa uyulmadan alınan bilirkişi raporuna dayalı karar verilmesi doğru olmamış Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş eksik ve ayıplar gözetilerek fiziki oranın kurulması bulunacak fiziki oranın sözleşme bedeline uygulanıp davalı yüklenicinin hak ettiği iş bedeli bulunmak suretiyle ödemelerin mahsubuyla varsa fazla ödemenin istirdadına karar verilmesi gerektiği hk yargıtay kararı
Devamı...

Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin hakettiği iş bedelinin gerçekleşen imalâtın yapılması gereken tüm imalâta göre fiziki oranının bulunması ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerekir
Devamı...

ihale Uygulama Projesinde Yaralan Ancak Teknik Şartnamede veya Mahal Listesinde Bulunmayan İmalatlar (Sayıştay ve Fen Kurul kararları)
Devamı...

Sözleşmede olmayan ancak işin yapıma başlanması sırasında uygulama projesinin esasına dayanan bir konuda revizyona gidilmesi sonucu ilave iş gerektiren imalatların götürü bedelin % 10 üzerinde gerçekleşecek olması sonucu, projenin ilk haliyle devam edilmesinin de imkansız olmasının anlaşılması üzerine sözleşmenin feshedilerek işin sonlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesine esas proje içinde yer almayan işin aynı yükleniciye yaptırılması sonucu iş artış bedelinin ödenip ödenememesi
Devamı...

götürü bedelli ihale işlerinde işin tamamının yapılmamış olması halinde hakedilen bedelin gerçekleştirilen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanarak hesaplanacağı kabul edilmektedir Bozmadan sonra oluşturulan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ve ek raporda fesih tarihi itibariyle davalı-karşı davacı yüklenicinin feshedilen sözleşmede gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranının %78,55 olduğu kabul edilerek menfi zarar hesabı yapılmış alınan rapor, bu rapora göre yapılan hesaplama ve kurulan hükme davacı-karşı davalı iş sahibince itiraz edilmemek ve temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle fesih tarihi itibarıyla işin fiziki gerçekleşme oranının %78,55 olduğu kesinleşmiştir Bu durumda mahkemece karşı davada teminat mektup bedelinin iadesiyle ilgili davanın reddi yerinde ise de ödenmeyen imalât bedeli ve tasfiye kesin hakediş alacağının tespiti yönünden hükme esas alınan raporu düzenleyen kuruldaki inşaat yüksek mühendisi bilirkişi ve ihale mevzuatı uzmanı bilirkişiden feshedilen sözleşmenin KDV’de eklenerek bulunacak götürü bedel toplamına %78,55 fiziki gerçekleşme oranını uygulayıp fesih tarihi itibariyle gerçekleştirilen imalât bedeli ve bu bedelden fesih tarihine kadar yapılan ödeme, damga vergisi, KDV tevkifatı, SGK kesintileri, teknik personel bulundurmama cezası, gecikme cezası, iş programını geç verme cezası ve iş programına uymama cezaları da mahsup etmek suretiyle yüklenicinin karşı davada isteyebileceği tasfiye hakedişi alacağı miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek karşı davadaki talep ve ıslah gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle karşı davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale dosyasındaki proje dikkate alınarak teklif oluşturulan ısı yalıtım imalâtı toplam alanı (16.150 m²) ile fiilen yapılan işin alanı (18.359,54 m²) arasındaki fark imalat bedelinin talep edilip edilemeyeceği hk (yargıtay K99)
Devamı...

götürü bedelli ihale  sözleşmesinde kararlaştırıldığı halde yapılmayan ya da yapımından vazgeçilen imalât bedellerinin Dairemiz uygulamalarında fiziki oran yöntemi diye adlandırılan yapılmayan ya da yapımından vazgeçilen işlerin işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerektiği Sözleşmenin maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşme ekleri arasında sayılmış şartnamede  proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ihale dökümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya gruplarının ve yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin tespit edilecek yeni birim fiyatlar üzerinden ödeneceği hk
Devamı...

sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmaması sebebiyle yapılması gereken gerçek kazı bedeli arasındaki fark ile bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde meydana gelmesine ihtimal vermedikleri olağanüstü şart niteliğinde olup uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasının gerektirip gerekmediği ile uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp TBK hükmünün uygulanması gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedeli ihale karşılığı üstlenildiğini, işin yapıldığı, davalının onayladığı, kesin kabulün yapıldığı iş yapılırken projelerde ek değişiklikler yapıldığı ihaleye esas sözleşme konusu toplam inşaat alanının çok üzerinde proje hazırlattırılıp ilave işler yapıldığı, bu işlerdeki projelere bağlı kalınarak kesin kabulün yapıldığı iş artışları ile ilgili süre uzatımı için idareye yaptıkları başvurularda konunun işin süresi bittikten sonra değerlendirileceği gerekçesi ile sürüncemede bırakıldığı” sonuçta 16 takvim günü karşılığı *TL tutarında gecikme cezası kesildiği, oysa yüksek orandaki iş artışı, “ilave iş nedeniyle taraflarına en az aynı oranda bir süre uzatımı verilmesi gerektiği halde verilmediği, bu kapsamda yapılan işin yaklaşık %30’ların üzerinde ilave iş bedelinin fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere *TL tutarındaki alacağın yasal faizi ile davalı idareden alınmasının, davalı tarafından gecikme cezası olarak taraflarından tahsili hk
Devamı...

ihale götürü bedel olarak belirlenmişse yüklenici eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür Eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Sözleşme kapsamı dışında kalan fazla işlerin yapılması halinde ise bedelinin  TBK maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, imalâtın yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi ve mahalli piyasa rayiçleriyle hesaplanan bu tutara KDV ve yüklenici kârı dahil olduğundan, ayrıca KDV ve yüklenici kârı ilave edilmeksizin hesaplanması gerekir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiş Şartnamede götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TBK’ maddesi ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir
Devamı...

yapım işinin ihalesi anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalandığını onaylı vaziyet planında imalât sınırı içinde bulunmayan bir kısım işlerin yapılmasının da idare tarafından istenildiği, yüklenilen işin tamamının miktarının 23.695m² ile sınırlı olduğunu, bu miktarın üstündeki tüm işlerin sözleşme dışı işler olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kesin hesaba dahil edilmeyen ve itiraz konusu imalâtlar ile proje ve sözleşme harici fazladan yaptırılan inşaat imalâtlarının ve %10 kapsamında yaptırılan ancak işin miktarı ve bedeli konusunda ihtilaf çıkan ve itiraz edilen tüm işlerin karşılığında fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla * TL’nin Katma Değer Vergisi eklenmek ve imalâtların yapıldıkları tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari reeskont faizi ile tahsil talepli dava kararı
Devamı...

sözleşme kapsamından olmayan ilave 2. katın davacılar tarafından inşa edildiği, anahtar teslimi götürü bedel ihale kapsamında yapılan en fazla toplam sözleşme bedelinin %10 oranında iş artışı yapılabildiği halde, ilave 2. katın yapılmasıyla bu oranın fazlasıyla aşıldığı, dava konusu hastanenin ilave 2. katının davalı belediyenin bilgisi olmadan davacı tarafça yapılmış olması mümkün olmadığından ve taraflar arasında yazılı sözleşme olmamasına rağmen yapılan iş davalı yararına olup, davalı tarafça kabul edilerek kullanılmakta olduğundan, bilirkişilerce hesaplanan *TL’lik yapım maliyetinden davalı belediyece davacılara mal alımı ile ödenmiş olan *TL ile * TL’nin mahsubu neticesinde* TL yapım işi alacağı olduğu bu bedele %18 KDV tutarı olan *TL’nin eklenmesi neticesinde davacıların talep edebileceği alacağın *TL olduğu ve taleple bağlılık ilkesi gereğince dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile *TL nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı belediyeden alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiş Şartnamede götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise, bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TBK maddesi ve devamı maddeleri gereğince, iş sahibi yararına olması koşuluyla, yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir
Devamı...

 ihale ve kesin hesap konusunda uzman olan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde tarafların teknik itirazlarını da karşılamak suretiyle rapor alınarak dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip, sözleşmenin eki Genel Şartname hükümlerine göre %10 iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin şartnamenin 21. maddesindeki tespit yöntemi kullanılarak, %10’u aşan işlerin bedelini de yapıldıkları tarihteki mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplatmak ve mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan, serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmeksizin sonucuna göre karar vermekten ibarettir Mahkemece eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

ihale sözleşme ve tüm ekleri  hakediş raporu incelenerek fazla imalât olup olmadığı, var ise şartnameye uygun olarak fazla imalâtın neden ibaret olduğu, %10 oranda fazla yapılan imalâtların denetime açık bir şekilde belirlenip bedellerinin sözleşmenin ve şartname uyarınca sözleşme fiyatlarıyla %10 oranı aşan imalâtların ise bedellerinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla hesaplattırılması, sözleşme ve eki belgelerde bulunmayıp proje değişikliği şartlarının gerçekleşmesi halinde idare tarafından talep edilen ihale dokumanı ve teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ve iş gruplarının bedellerinin de şartname uyarınca hesaplattırılması ve ayrıca bakiye iş bedeli ve fiyat farkı alacak kalemleri bakımından da sözleşme ve eklerine uygun şekilde değerlendirme yapılarak önceki raporlar arasındaki çelişki de giderilmek suretiyle gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri tartışılmaksızın eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale sözleşmesinin tüm ekleri tüm ihale işlem dosyası ile yazışmalar, sözleşme eki şartnameler, faturalar ve hakediş raporlarının tasdikli suretleri dava dışı iş sahibinden getirtilip, taraflar arasındaki taşeronluk sözleşmesinin götürü bedelli olduğu gözetilmek suretiyle yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan fiziki oran yöntemi olarak adlandırılan yönteme uygun şekilde, ayrıca eksik işlerin sözleşme kapsamında kalıp kalmadığı, giderim bedeli ile tarafların itirazları da göz önünde tutulmak suretiyle, cezai şart ve varsa davacının fazla ödeme iddiaları ile ilgili rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

ihale konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip %10 oranda fazla yapılan imalâtların bedellerinin sözleşmenin 28. ve şartnamenin 21. maddesi uyarınca sözleşme fiyatlarıyla, %10 oranı aşan imalâtların ise bedellerinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla hesaplattırılması, mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmemesi, davacının *TL olarak sınırlandırdığı sözleşme kapsamında yer almayan ilave işler bedeli alacağı kalemine ilişkin olarak ise  Genel Şartnamedeki düzenlemeye göre bedel hesaplattırılması gerekirken, sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri tartışılmaksızın eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemine ilişkindir İhale Sözleşmesi Kanunun maddesi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasının ise götürü bedel işlerde, işin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığı durumlarda uygulanması mümkündür. Davacı ihalenin feshine kadarki bedeli aldığına göre talep edebileceği başka bir hakkı bulunmamaktadır. Mahkemece davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Götürü bedel kararlaştırılan işlerde, yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan bedele yapmaya mecburdur Yapılacak şeyin tahmin edilen miktardan fazla emek ve masraf gerektirmesi halinde bile, yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, sözleşmesine göre yapılacak işlerin tarafların mutabakatı ile değiştirilmesi ve daha farklı malzeme kullanılması halinde iş bedelinin değiştirilmesi de mümkündür. Sözleşme kapsamında yapılan işler için, sözleşmesinde gösterilen bedel haricinde bir bedel istenmesi mümkün değildir. Sözleşme kapsamında yüklenicinin sorumluluğunda bulunmayan ancak yüklenici tarafından yapılan işlerin mevcudiyeti halindeyse, sözleşmesine göre iş artışı bulunup bulunmadığı belirlenmeli, iş artışının şartlarına göre iş artışı içerisinde kalan bedel sözleşme fiyatlarıyla, iş artışını aşan kısım ise, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçleriyle belirlenmelidir götürü bedelli olsa bile sözleşmede iş artışına ilişkin düzenleme bulunması halinde, sözleşme dışı fazla işlerin iş artış oranının sözleşmesinde sınırlandığı kısma kadar sözleşme fiyatlarıyla belirlenmesi gerekir
Devamı...

hakedişlere giren işler sözleşme dışı olup  iş artış raporundaki gösterilen işler ve her iki kaleme de girmeyen sözleşme dışı fazla işlerin ayrı ayrı belirlenerek hakedişlerin  Genel Şartname maddesine uygun bir ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olması gözetilerek hakedişlere giren imalatlar yönünden istemin reddine karar vermek; sözleşme harici olup da % 10’luk iş artışı içerisinde yer alan imalatlar açısından bedelinin ödendiği savunmasının araştırılarak bu imalatların hakedişlere girmiş olması ya da hakedişlere girmemiş olsa bile bedelinin ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde bu kalemlere yönelik istemin reddine karar vermek; % 10’luk iş artışı içerisinde yer alıp hakedişlere girmeyen ve bedeli ödenmeyen iş tespit edilmesi halinde bu işlerin bedellerinin sözleşmesindeki fiyatlar üzerinden hesaplamak, son olarak hakedişlere girmeyen ve % 10’luk iş artışı içerisinde yer almayan sözleşme dışı fazla imalatların tespit edilmesi halindeyse, işin yapılıp teslim edildiği * yılı serbest piyasa rayiçlerine göre iş bedelinin hesaplanıp * tarihinden itibaren alacağa faiz yürütmekten ibarettir. Kararın açıklanan nedenlerle bozulması hk karar
Devamı...

Götürü bedel kararlaştırılan işlerde, yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan bedele yapmaya mecburdur. Yapılacak şeyin tahmin edilen miktardan fazla emek ve masraf gerektirmesi halinde bile, yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez  Ancak sözleşmesine göre yapılacak işlerin tarafların mutabakatı ile değiştirilmesi ve daha farklı malzeme kullanılması halinde iş bedelinin değiştirilmesi de mümkündür
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından söz konusu pojenin yapım işinde geçici kabul tutanağında ilave topraklama hattın çekilmesi gerektiğinin belirtildiği buna yönelik davacı tarafça imalat yapıldığı tip projede detayları verilen mevcut elektrik işlerine ilave olarak davacı tarafça kaçak akım şartelinin konulduğu motor bağlantı ve topraklama tesisatlarının da sayı ve kapasitesinin sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla arttırılarak yapıldığı, soğuk su tesisatlarına ilave olarak sıcak su tesisatları da yapıldığı, bina zemininde bulunan kanalların boru çaplarının arızaları engellemek amacıyla arttırıldığı, paket arıtma tesisinin kapasitesinin arttırıldığı, kesim sonrası hizmet edecek olan beton üzeri seramik kaplama tezgahların daha hijyenik olan paslanmaz çelik tezgah olarak yapıldığı, bu sayılan imalatların bedellerinin teknik şartnamenin üç ve onbeşinci maddesi uyarınca davacı tarafça davalıdan istenilmediği anlaşılmaktadır. Yani davacı taraf fen ve teknik olarak taraf proje kapsamında sayılabilecek ancak proje dışında olan bir takım imalatları gerçekleştirmesi
Devamı...

ihalede imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe fiziki oranının tespiti, bulunacak bu oranın toplam iş bedeline yani dava konusu uyuşmazlıkta *TL’ye uygulanarak hak edilen bedelin hesaplattırılarak hüküm altına alınması ve hüküm altına alınan alacağa dava tarihinden önce asıl dosya davalısı temerrüdü düşürülmediğinden ve sözleşmede kesin vade de olmadığından dava tarihinden faiz işletilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile açıklanan hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olması
Devamı...

ihale özel teknik şartnamesinde belirtilen zemin özellikleri ile zeminin gerçek özellikleri arasında esaslı fark bulunduğuna, ihale ve sözleşme aşamasında bilinmeyen bu durumun çalışmalara başlandıktan sonra ortaya çıkmış bulunduğuna ve bu farkın uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasını gerektireceği
Devamı...

götürü bedelli sözleşmelerinde iş bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenmemiş ise yüklenici işi kararlaştırılan götürü bedelle yapmak zorunda olduğundan yüklenicinin hakettiği imalât bedelinin fiziki oran yöntemi ile yüklenicinin sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalâtların eksik ve ayıpları da dikkate alınarak işin tamamına göre fiziki oranının tespit edilip bulunacak bu oranın götürü iş bedeline uygulanması suretiyle saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerektiği hk dava kararı
Devamı...

yüklenici sıfatıyla malzeme işçilik olarak yapılması konusunda sabit birim fiyatlı götürü bedel anahtar teslimi sözleşme imzalandığını, toplam iş bedelinin *TL+ KDV olduğunu, işin tamamlandığını, ancak davalının teslim almadığını ve borcunu ödemediğini, ihtara rağmen geçici kabul tutanağını imzalamadığını, buna rağmen konutları asıl iş sahibine teslim ettiğini, * tarihli ihtarla davalının temerrüde düşürüldüğünü, ödenmeyen sözleşme konusu *TL ve sözleşme dışı ilave işler nedeniyle *TL + KDV alacakları bulunduğunu, bu konuda davalıya kestikleri faturanın iade edildiğini, davalı tarafından gönderilen ihtarnamede 8 nolu kesin hakediş kapak hesabında toplam gerçekleşen imalat tutarının *TL + KDV olarak belirtildiğini, toplam iş bedeli *TL + KDV ile toplam *TL iken bu imalat tutarını aşan ilave işler yapıldığının davalının da kabulünde olduğunu, buna göre en az *TL + KDV ilave işlerden alacakları olduğunun ortaya çıkacağını, taraflar arasında TBK maddesi uyarınca belirsiz bedelli bir ek iş anlaşması olduğu hk karar
Devamı...

anahtar teslim götürü bedelli ihale sözleşmesi imzalanmış olup yüklenicinin sözleşmenin haksız feshi halinde sözleşmenin ifa olunacağına güvenerek yaptığı masraflar ve kâr kaybını istemek için talep ettiği toplam *TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanun maddesine göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur 1
Devamı...

Götürü Bedel ihalede Beklenilmeyen Olgular Nedeniyle Gerçekleşen Masraf Kalemlerinden Ötürü Aşırı Ölçüde Aşılması ve Bu Durum Karşısında Sözleşmenin Uyarlanmaması Nedeniyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

ihalede Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmiş ise bedel yapıldığı yer zamanda değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir” hükmü gereğince yapılan işlerin bedelinin işin yapıldığı yer ve zamandaki mahalli piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi gerekir
Devamı...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeyle ilgili götürü bedel esaslarına göre hesaplama yapılması gerektiği yönünde bozma yapılmış ise de sözleşme maddesinde bedelin belirlenmesinden sonra belirlenen bedelin yaklaşık keşif üzerinden çıkarıldığı ve daha sonraki hesaplamanın kesin ölçüye göre yapılacağı belirtildiğinden önceden kesin olarak kararlaştırılmış götürü bedel olmayıp yaklaşık bedel kapsamındadır Sözleşmenin kabul edilen bu vasfına göre götürü bedelli kabul edilerek bozma yapılması maddi hataya dayalı olup usuli kazanılmış hak oluşturmamaktadır Sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte olup, somut olayda uygulanması gerekli BK maddesi gereğince yaklaşık suretle kararlaştırılmış bedelin yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçlerine göre saptanması gerekir
Devamı...

Götürü Bedelli İhale konusu işteki maliyet artışı enflasyon veya malzeme fiyatlarının arttırılmasından kaynaklanmış olabilir Bununla birlikte sözleşme tarafları fiyatlarda meydana gelecek azalışların da bedele yansıtılacağı konusunda mutabık kalabilirler
Devamı...

Götürü bedelli işlerde yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması yada iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir
Devamı...

Götürü bedelli işlerde aksi kararlaştırılmadıkça Katma Değer Vergisi götürü bedele dahil olduğundan ayrıca talep edilemez
Devamı...

davacının keşif artışı ile sözleşme ve keşif artışı kapsamındaki imalâtları bitirip bedelini aldığı, bu imalâtlarında dışında olmak üzere sözleşme dışı imalâtlar yaptığı belirtilerek bunların bedeli yapıldığı yıl piyasa rayiç fiyatlarına göre hesaplanmış olup bu hesap şekli doğru olmakla beraber Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında götürü bedelli işlerde açıkça kararlaştırılmadıkça KDV’nin götürü bedele dahil olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle asıl rapor ve ek raporda belirlenen fazla imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmesi doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş bilirkişiden alınacak ek rapor ile belirlenen imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmeksizin alacağın hesaplattırılması, dava tarihinden önce davalı usulüne uygun olarak temerrüde düşürülmediğinden ve kesin vade de bulunmadığından hüküm altına alınacak alacağa dava ve ıslah tarihinden faiz uygulanmasından ibarettir. Açıklanan bu gerekçe ile kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

davacı ortak girişim iş ortaklığının iptâl davası açtığını iptal davasının ortak girişim lehine sonuçlanması ve akabinde davalı idarenin ihalenin iptali yönündeki kararının da taraflarınca Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz üzerine kaldırılması sonucunda ihale konusu işin, davacı ortak girişim şirket üzerinde bırakıldığını, davalı tarafından Şti yüklenimindeki işin tasfiye edildiğini tasfiye tarihine kadar Şti tarafından yapılan iş miktarı ve bu tarihten sonra davacı ortak girişim tarafından yapılması gereken iş miktarının geçici tasfiye tutanağı ile tespit edildiğini kalan iş miktarı üzerinden yapılan oranlama sonucu davalı ile *TL bedelli sözleşme imzalandığını davacı ortak girişimin bu işi %10 iş artışı ile birlikte tamamladığını iş artışı ile birlikte davalının ödemesi gereken bedelin *TL olduğu halde denetçinin raporuna göre dava dışı Ltd. Ştinin yaptığı işin %19 olup kalan %81 in davacı iş ortaklığının teklifi olan *TL ile çarpıldığında sözleşme bedelinin * TL olması gerekirken Şti ile yapılan sözleşmedeki bedele göre oranlama yapılarak *TL  yüksek bedel belirlendiğinin bildirildiğini ayrıca düzenlenen kesin hakedişle *TL kesintiye ek olarak elektrik  su faturası bedeli, *TL sebepsizce kesilen bedel toplam *TL tutarında kesinti yapıldığını belirterek davalı tarafından kesin hakedişte ödenmeyen *TL alacağın KDV’si ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş davalı vekili, sözleşme bedeli hesaplanırken davacının teklifi üzerinden kalan işin hesaplanması gerekirken sehven sözleşmesi feshedilen dava dışı … Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin dikkate alındığını, idarenin bu konuda maddi hata yaptığını, bu bedelin hakediş ödemelerinde düşüleceğinin davacıya bildirdiğini ve bu bildirimlere itiraz edilmediğini, davacı ortak girişimin işi yaparken kullandığı elektrik ve su giderlerinin davacı tarafından karşılanması gerektiğini, davacının yapımını üstlendiği işi * gün gecikmeyle ikmal etmesi nedeniyle hakedişinden kesilen gecikme cezası
Devamı...

Yapım işine ait sahanın deprem ve heyelan kuşağında olması nedeniyle sağlıklı yapılamayacağı proje tadilat ve ek maliyet, ek imalât gerektirdiği iddia edilerek feshin haksızlığına karar verilmesi istenmektedir Mahkemece öğretim üyesi bilirkişilerden alınan raporda, yüklenicinin yaptığı kazı ve dolgu imalâtlarının tekniğine uygun ve teknik şartnamede öngörülen hususlara uymadan yapıldığı, dolayısıyla yükümlülüklerini istenilen şekilde yerine getirmediği, ancak yükleniciye isnat edilemeyecek bir beklenilmeyen halin ortaya çıktığı, yüklenicinin TBK maddesi uyarınca sözleşmenin feshini isteyebileceği sonucuna varılmış, bu rapor hükme esas alınmıştır Sözleşme, düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan BK maddelerince eser sözleşmelerinden olup götürü bedellidir. Kural olarak yüklenici götürü bedelin arttırılmasını isteyemez ise de başlangıçta öngörülmeyen durumlar işin yapımını son derece güçleştirirse yüklenici, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bu mümkün olmaz veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir
Devamı...