ihale sözleşme gereğince yüklenicinin Hizmet Binası inşa etme işini üstlendiğini işin tasfiye edilip geçici kabulünün yapıldığı bu işe ilişkin yapılan ödemelerin Sayıştay tarafından incelenmesi üzerine hakedişten kesilmesi gereken bir kısım kesintilerin yapılmadığının tespit edildiği özel kesinti iadesi adı altında yüklenici alacağına eklenen *TL’nin daha önce yüklenici tarafından yapılan icra takibi üzerine iş sahibi belediye tarafından yükleniciye ödenip ödenmediği konusunda denetime elverişli belediyenin itirazlarını karşılayacak biçimde ek rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede yüklenici alacağına eklenecek KDV miktarının, fiyat farkı tutarının, geçici kabul kesintilerinin ve yapılacak diğer kesintilerin açıkça yazılmamış olması nedeniyle HMK  kapsamında taleplerin her biri hakkında, taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar hakkında, tereddüt uyandırmayacak şekilde infazı kabil bir hüküm kurulduğundan bahsedilemez. Kararın infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup, infazda tereddüt yaratmayacak şekilde hüküm tesisi zorunludur. Mahkemece davacının taleplerinin dikkate alınarak infazı mümkün bir karar verilmemesi hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale sözleşme süresi içerisinde işin kusursuz ve noksansız olarak bitirilip teslim edildiği mevcut olmayan hayali imalatlardan net * TL kesinti yaparak götürü bedel olarak davacıya *TL.ödendiği yapılan kesintinin işin projelerinde ve mahal listelerinde olmayan hayali imalâtların yapımından vazgeçilme bedeli olarak yapıldığını, proje ve mahal listesinde olmayıp sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesine istinaden davalı tarafından davacıya ilave olarak yaptırılan işlerin bir bölümünün bedelinin ödendiğini bir bölümünün bedelinin ise halen ödenmediğini, sözleşmede birim fiyatlarından tenzilat düşüleceğine dair bir hüküm olmamasına rağmen ilave olarak yaptırılan işlerin birim fiyatlarından hiçbir mesnedi olmayan % 39 oranında kesinti yapıldığını belirterek sözleşme dışı yaptığı ek işlerin bedelinin tahsili hk (Yargıtay K9)
Devamı...

belediyenin ihale  hak edişlerinden SGK primlerinin %5’i oranında kesinti yapmak istemesinin yasal olmadığı davacının daha önceden kesinti yapmaksızın ödediği sigorta primlerinin %5’ini geri istemekte haklı olmadığı bildirilmiştir Bilirkişi raporu, hüküm kurmak için yeterli ve Yargıtay denetimine elverişli niteliktedir Mahkemece, bilirkişi raporu dayanak alınarak yalnızca işçilere ödenmeyen tatil ücreti *TL yönünden davanın kısmen kabulü, fazla istem ile hazinece karşılanan SGK primleri yönünden ise reddi gerekirken, yasa ve sözleşme hükümlerinin hatalı değerlendirilerek raporun aksine hazinece karşılanan SGK primleri yönünden de kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede hakedişlerinden belirtilen miktarda kesinti yapıldığı her 2 tarafın kabulünde olup, dosyadaki bilirkişi raporlarında da davacıdan %5 lik kesinti adı altında * TL kesildiği sabit olduğundan mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davacının davasında haklı olduğu anlaşıldığından davacının taleb miktarı da gözönüne alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve kabül ile davanın reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir(Yargıtay K)
Devamı...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınarak gecikme cezası, teminat güncelleme bedeli şantiyeden götürülen malzemeler nefaset işçi alacakları ve yüklenicinin şantiyeyi terk etmesi sebebiyle güvenlik şirketine ödenen bedel karşılığı iş sahibinin yükleniciden toplam *TL alacağı olduğu kabul edilerek tahsiline karar verildiği ve derecatten geçmek suretiyle kesinleştiği tespit edilmesi
Devamı...

ihalede Kesin hakedişten önce açılan dava yönünden kesin hakedişe yapılan kesinti yönünden ihtirazi (şerh) kayda gerek olmadığı hk.
Devamı...

taşeron hakedişindeki miktarların örtüşmediği yapılan işin bu şekilde belirlendikten sonra sözleşmedeki kararlaştırılan bedele göre yapılan iş tutarının karşılığı * TL olarak bilirkişilerce hesap edildiği davalının yapmış olduğu toplam *TL ödeme *TL nakdi teminat kesintisi *TL KDV tefkifatı mahsup edildiğinde denetime elverişli ve mahkememizce de kabul edilen hesaba göre davacının *TL bakiye iş bedeli alacağı olduğu nakdi teminat kesintisinin ise * TL olduğu sözleşme Maddesine göre imalat ve sigorta kesintisinin geçici kabulün yapılması sonrası serbest bırakılması gerekeceği ve bu kapsamda nakdi teminatında iadesinin gerektiği hk
Devamı...

yapım ihalesinin davacıya ihale edildiği davacının edimlerini yerine getirdiği ayıp iddiasında bulunulduğu daha sonra ayıplı işin 3ncü Kişiye yaptırıldığı iddiasıyla hakedişten haksız kesinti yapıldığı yine * işi ile ilgili olarak sözleşmede yer almadığı halde saha kullanım bedeli adı altında *TL haksız kesinti yapıldığı yine yapımı işi malzeme  işçilik olarak ihale edildiği halde davalı tarafın, davacının onayını almadan firmadan *kg ürünü 4.70 TL/kg birim fiyatla aldığı ancak davacı tarafçafirma ile birim fiyatı işçilik dahil *TL/kg olarak anlaşıldığı karşı taraf davalının, davacının onayını almadan yüksek rakama malzeme alımı nedeniyle *TL’nin hakedişten kesinti yapıldığını kesintilerin kesim tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsili istemli dava kararı
Devamı...

dava dışı yüklenicinin davalı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında, temlik sözleşmesinden sonra olmak üzere davalı adına faturalandırılan tahakkuka bağlanmış hakediş tutarlarının bilirkişi heyetince sözleşme ve yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine uygun olarak hesaplandığı, tespit edilen… nolu hakedişlerden kesilen ceza tutarları,… nolu hakedişten kesilen teminat kesintisi, gelir vergisi stopajı, fiyat farkı damga vergisi kesintisi ve yerinde olduğu, tespit edilen yüklenici nam ve hesabına yaptırılmış olan kesin hesap eksiklikleri ile ilgili tutarların tenzili ile hesaplanan toplam hakediş tutarının * TL olduğu, davacının temlik sözleşmesinden sonra düzenlenmiş olan hakedişler nedeniyle davalı …Ş’nin davacı temlik alan adına tahakkuk ettirilmesi gereken %80 oranındaki temlik tutarının *TL olarak belirlendiği, davalı tarafından davacı temlik alana toplam * TL ödeme yapılmış olması nedeniyle, davacının davalıdan bakiye *TL ödenmeyen temlik alacağının bulunduğu gerekçesi ile, davacı tarafın ıslah talebi de nazara alınarak davanın kabulü ile * TL’nin * tarihinden itibaren*TL’nin ise * tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ait karar 
Devamı...

kesilen faturanın sözleşme şartlarına göre *TL fazla olmasına rağmen işbu fatura bedelinin davacı şirkete ödendiğini, böylece taraflar arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sona erdiğini davacının müvekkili şirketten hiçbir alacağı bulunmadığını yapılan fazla ödemenin iadesi hk dava kararı
Devamı...

davacının yapmış olduğu ihale işlerinden davalı tarafından geçici ve kesin kabul teminatı adı altında kesinti yapıldığı, kesilen miktarın *TL olduğu, bu hususlarda taraflar arasında anlaşmazlığın bulunmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın davalı tarafından yapılan kesintileri davacının isteyip istemeyeceği, söz konusu kesintilerin muaccel olup olmadığı noktasında toplandığı, taraflar arasındaki sözleşme maddesinde davalı tarafından yapılan kesintilerin dayanağının ve ne zaman ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, söz konusu maddeye göre “İşveren taşerona verilen işlerden oluşan hakedişlerinden geçici kabul eksiklikleri için %5’e kadar teminat kesintisi yapmakta serbesttir
Devamı...

imzalanan ihale sözleşme maddesinde hakediş raporlarının sözleşmenin eki olan Genel Şartnamede düzenlenen esaslar çerçevesinde kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk 5 günü içinde düzenleneceği hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanarak 15 gün içinde ödeneceği şeklinde düzenleme mevcut olup sözleşmenin bu hükmü kararlaştırılmış kesin vade niteliğinde değildir Dairemizin Karar sayılı ilâmı ile benzer içtihat ve uygulamalarında sözleşmelerdeki bu hükmün kesin vade değil alacağın istenebilir olduğu tarihi belirleyen bir düzenleme olduğu kabul edilmektedir Bunun dışında sözleşmede ödeme tarihleri konusunda kesin vade ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı gibi davacı tarafça usulüne uygun ihtarla davalı iş sahibinin temerrüde düşürüldüğü de ileri sürülüp kanıtlanmamıştır Bu durumda mahkemece davacının işlemiş faiz ile ilgili icra takibinde haklı olmadığı kabul edilerek davanın tümden reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme sonucu yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

Taraflar arasında İnşaat ihale yapımına ilişkin düzenlenen Sözleşme Ekleri  maddesinde sözleşme ekindeki ihale dökümanı ve diğer belgelerle bir bütündür İdareyi ve yükleniciyi bağlar hükmüne yer verilmiş İhale Dökümanını Oluşturan Belgeler başlıklı maddesinin ise Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedir Anılan şartname maddesine göre yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde itirazlarının neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği  dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen * tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekmektedir şartnamen maddesi hükmü delil sözleşmesi niteliğindedir Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır Ceza kesintisinin yapıldığı *numaralı hakediş yüklenici tarafından gecikme cezası itiraz kaydı ile yazılarak imzalanmıştır Yüklenici tarafından şartnamenin yöntemine uygun ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin imzalandığından hakedişte yapılan ceza kesintisine ilişkin yüklenici isteminin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

ihale hak edişlerinden Kanuna göre haksız olarak geçmişe yönelik kesinti yapıldığını belirterek *TL kesintinin iadesine karar verilmesini istemiştir Mahkemece de kısmen kabul edilerek * TL’nin en son kesinti yapılan * tarihinden itibaren faizi ile tahsiline karar verilmiş ise de davadan önce davalı alacağın varlığı ve miktarını gösterir ihtarname ile temerrüde düşürülmediği halde hüküm altına alınan alacağa daha önceki tarihten faiz uygulanması doğru olmamıştır Kararın bu sebeple bozulması gerekir Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın HMK maddesi yollamasıyla HUMK maddesi gereği düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur
Devamı...

yükleniminde bulunan *TL toplam sözleşme bedelli Yapım İşinde 4 no’lu hakedişte mevzuata aykırı süre uzatımı verilerek müteahhitten gecikme cezası kesilmemesi
Devamı...

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir
Devamı...

davalılarla muhtelif tarihli taşeronluk sözleşmeleri ve zeyilnameler düzenlendiğini, davalılardan hakediş alacağı, hakedişten yapılan %5 teminat kesintisi ve şantiyede zayi olan araç ve malzeme bedeli olarak * alacağının davalılarca ödenmediğini, davalının hakedişten kaynaklanan iş bedeli alacağının kabul edildiğini ileri sürerek, şimdilik * davalılardan tahsiline karar verilmesi istemli dava kararı
Devamı...

firmanın çalıştırmış olduğu personeline karşı sözleşmenin “Ödeme Yen ve Şartları” başlıklı maddesinde yer alan Yüklenici, bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı tüm personelin işvereni olarak İş Kanunu SGK Kanunu SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik çalışma hayatı ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre personelinin her türlü ücret vergi harç SGK ve İşsizlik Sigortası primi vs tüm yasal yükümlüklüleri eksiksiz olarak süresi içerisinde yerine getirecek ve bunlarla ilgili belgeleri her ay düzenleyeceği faturanın ekinde işletmeye verecektir hükmünden doğan yükümlülüklerim yerine getirmemesi hk yargı kararı
Devamı...

Kamu İhale Kanuna Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ödeme talebinde bulunması üzerine davalı tarafından gerekli hesaplamaların yapıldığı ve * TL’nin işçilere ödenmek üzere müvekkili şirketin hakedişinden kesileceğini bunun * tarihli yazı ile bildirildiğini ve * da da hakedişten bu tutarda kesinti yapıldığını, 4857 Sayılı İş Kanununun maddesi gereğince son kamu kuruluşu olan davalı tarafından işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerektiği, bu nedenle kesintinin haksız olduğunu belirterek *TL miktarında hak edişten yapılmış olan kesintinin * tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep edilen dava kararı
Devamı...

ihale hak ediş kesintilerinin haksız olduğu gerekçesi ile davalıya müracaat edildiği davalı * tarihli kesinti konulu yazısı ile İlgi dilekçede belirtilen SGK ile ilgili %5 lik teşvik indirimi Kurumumuz lehine faydanılması gerekli bir indirim olduğundan tarafınıza ödeme yapılamaması hk
Devamı...

ihalede işe başlama tarihi* iş bitim tarihi ise * olan söz konusu yapım işi niteliği itibariyle yıllara sari bir iş olmasına rağmen * yılında yapılan hakediş ödemelerinden %3 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılmaması sonucu * TL kamu zararına neden olunduğu hk
Devamı...

ihale hakedişlerinden 5510 sayılı Kanuna göre haksız olarak geçmişe yönelik kesinti yapıldığını belirterek kesintinin iadesi hk dava
Devamı...

Sokağa parke döşenmesi, yağmur suyu oluğu döşenmesi, yol kenarına taş duvar örülmesi ve parke duvar işlerinin yapılması hususunda davalı … ile 4734 sayılı Yasa nın 22/b maddesi gereği doğrudan temin yolu ile anlaştıklarını, kendilerine verilen işin haricinde aynı yer sokağın da merdivenleri, perde ve taş duvarlarını yaptığını, Sulh Hukuk Mahkemesinin * iş sayılı dosyası ile tespit yaptırdığını, yaptığı işlerin bedelinin toplamda * TL olduğunu, davalı idare tarafından * TL sinin ödendiğini belirterek bakiye *TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir
Devamı...

sözleşmelerden kaynaklı, fiyat farkı alacağının ve sözleşme dışı işlerin bedelinin tahsilini, hakedişin geç ödenmesinden kaynaklanan zararın tazminini ve hakedişten haksız olarak kesilen bedelin iadesini talep etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Devamı...

ortak girişim olup, yanlar arasında*tarihinde …. demiryolu projesi … Arası Altyapı İnşaatı işine dair sözleşme imzalandığını, 41 nolu hakedişte yapıldığı bildirilen imalât kalemlerine ait tutarların iş ortaklığına ödenmekle birlikte imalât kalemleri için belirlenen %15 müteahhit kârı ve genel giderlerin haksız olarak ödenmediği
Devamı...

bilirkişi kurulunca sunulan asıl rapor ile ek raporun kapsamları, kendi içinde çelişkilidir. Davada; bedeli istenen işler, yanlar arasındaki sözleşme kapsamında kalan işlerden olduğunun ve geçici hakediş raporlarına girdiğinin kabulü halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40. maddesi; kesin hakediş raporu kapsamında ise 41. maddesi hükmüne uygun şekilde yüklenici tarafından itiraz olunmaması durumunda, yüklenici yönünden hakedişler kesinleşmiş olacağından ve hakediş bedelleri de ödenmişse yüklenicinin isteyebileceği iş bedeli kalmayacaktır. Sözleşme dışında işler yapılmışsa bedelleri; Borçlar Kanunu’nun * ve izleyen madde hükümleri ve “vekâletsiz iş görme koşulları” gözetilerek, işlerin yapıldığı zamandaki serbest piyasa fiyatlarına göre uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla yerinde keşif yapılmak suretiyle yaptırılacak inceleme sonucu mahkemece belirlenmesi gerekir
Devamı...

Davacının alacak istemine gelince; mahkemece bilirkişi raporuna göre davacı alacağına hükmedilmiştir. Oysa hükme dayanak raporda, hakedişler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40 ve 41. madde hükümlerince incelenmediği gibi dosya içeriğine de uygun, itirazları cevaplandıran nitelikte olmadığından yeterli değildir. Davalı iş sahibi temerrüde düşen yükleniciden gecikme cezası kesmekte haklı olduğu gibi esasen YİGŞ’nin az yukarıda değinilen hükümlerine uygun biçimde ceza kesintisi yapılan hakedişlere usulüne uygun itirazî kaydı bulunmadığından cezanın iadesine karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

mahkemece yapılacak iş; davalının imâl ve teslim ettiği direklerin ağırlıklarının * birim fiyat ve analizlerindeki ağırlıkların altında kaldığı ve teknik şartname hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle 18 nolu kesin hakedişte dava dışı iş sahibince davacı yüklenicinin alacağından yapılan kesintiden * tarihli protokol hükümleri uyarınca davalının sorumlu olduğunu kabul ederek, davalının sorumlu olduğu kesinti miktarının bilirkişi kurulundan alınacak ek raporla belirlemek ve sonucuna uygun hüküm kurmaktan ibarettir.
Devamı...

davalı kurumun hakediş hesapları yaparken, eksik personel için yapacağı kesintilerde, günlük bedel kişi başı 68,67 TL kesmesinin yanı sıra ,ayrıca kişi başı 13,96 TL yol ve 16,76 TL yemek bedelini de kestiğini, bu durumda zaten 68,67 TL içerisinde bulunan 13,96 TL yol ve 16,76 TL yemek bedelinin ayrıca tekrar kesilerek mükerrer kesinti yapıldığı
Devamı...

sözleşmede asıl iş sahibince kesin hakedişin yapılmasından sonra davacının kesintilerinin ödeneceği şartı bulunmadığı ve işin eksiksiz yapıldığı
Devamı...

bilirkişi kurulu asıl raporunda davacı alt taşeron tarafından yapılan işin tutarı, davalı taşeron ile akidi olan …….ve Ticaret A.Ş arasında düzenlenen . onay tarihli taşeron şantiye ilişiksiz tutanağı ekindeki hakediş dökümüne göre 286.686,43 TL olarak kabul edilmiş, bu miktardan %… oranında nefaset kesilerek bulunan 272.352,… TL’den yapılan ödemeler tutarı 248.003,… TL mahsup edilmek suretiyle davacı alt taşeronun 24.348,99 TL alacaklı olduğu hesaplanmıştır
Devamı...

Hakedişten yapılan nefaset kesintisine usulünce itiraz etmeyen yüklenici daha sonra itirazda bulunması
Devamı...

Dosyada bulunan 8 nolu hakedişe itiraz dilekçesi eklenmediğinden yüklenici tarafından bu hakedişe geçerli şekilde itiraz edildiği kabul edilemez. Bu nedenle tüm hakedişler itirazsız olarak kesinleştiğinden, davacı yüklenici şirketi bağlayıcı nitelik kazanmıştır. Davacı yüklenici şirket, hakedişe girmeyen ve bedelini tahsil edemediği imalâtı varsa, bunların bedelini Borçlar Kanunu'nun 410 ve devamı maddeleri gereğince işin yapıldığı yıl mahalli rayiçlere göre iş sahibinden isteyebilir
Devamı...

imzalanan sözleşme ile davacı yüklenici, davalıya ait villanın çatısının çelik çatı, vmzinc titanyum çinko, braas kiremit ve tamamlayıcı malzemelerle 115.000,00 TL+KDV bedelle yapımını üstlenmiştir. Davacı sözleşme uyarınca üzerine düşen işleri yaptığı gibi sözleşme dışı işler de yaptığını, toplam iş bedelinin 178.230,61 TL olduğunu, bundan 70.000,00 TL ödeme düşüldükten sonra 108.230,61 TL bakiye alacağının kaldığını iddia etmiş, davalı iş sahibi ise davacının üzerine düşen işi tam olarak yapmadığını, ayıplı ve eksik olarak yaptığını, ayıplı ve eksik işlerin üçüncü kişilere giderildiğini belirterek davanın reddini talep etmiş, mahkemece yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu dikkate alınarak sözleşmede kararlaştırılan KDV dahil toplam iş bedeli 135.700,00 TL’den, hatalı ve kusurlu imalât için takdir edilen %15 nefaset kesintisi karşılığı 20.355,00 TL ile 70.000,00 TL ödeme düşülerek 45.345,00 TL’ye hükmedildiği anlaşılmış ise de; mahkemece davacının sözleşme dışı iş yaptığına dair iddiasının değerlendirilmediği anlaşılmıştır. Bilirkişilerin gerek asıl gerekse de ek raporda, davacının tek taraflı olarak düzenlediği “Toplam Çatı Maliyeti” başlıklı belgede yer alan 151.042,89 TL+KDV’ye göre de hesaplama yaptıkları, bu belgede yer alan sözleşme dışı işlerin davalı iş sahibinin bilgisi dahilinde yapıldığını belirttikleri anlaşılmıştır
Devamı...

Bölge Müdürlüğü ile işveren idare olarak yapmış olduğunuz inşaat onarım sözleşmesi ile yapılan imalatlara ilişkin ödemelerin hakedişlerle yapılacağı ve bu hakediş tutarına %18 KDV hesaplanıp işverence, yüklenici firma olarak tarafınıza hakedişlerin ödeneceğinin kararlaştırıldığı, söz konusu sözleşmede, hakedişlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi durumunda idarece işveren olarak faiz vade farkı veya benzeri bir ödemenin yapılacağına dair
Devamı...

Hak ediş ödemelerinde, sözleşme gereği geçici kabul noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak kesintinin KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı hk.
Devamı...

Hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
Devamı...

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu ve ilişkin formları
Devamı...

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİLERİ
Devamı...

Raporlu İşçi İçin Hakedişten Kesinti
Devamı...

Şirket Ortağının Kredi kartından şirket harcamalarına ait vergisel ve hukuki boyutu
Devamı...

ortak girişim olarak alınan ihale sonrası kurulan adi ortaklıkta basit usulde vergilendirilen ortaklarının her birinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan 8.000 TL kazanç indiriminden ayrı ayrı yararlanmasının mümkün olduğu hk.
Devamı...

Araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçların kullanımı ve masrafların ödenmesi konusunda müşterileri ile çok detaylı sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu sözleşmede yer alan tutarların damga vergisi matrahının belirlenip beyan edilmesi konusunda yaygın olan görüş sözleşmede belirtilen kiralama bedelleri üzerinden binde 1,89 damga vergisi hesaplaması
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat İşinin Devrinde Belge Düzeni ve Kdv Oranı
Devamı...

sözleşme devirlerinde damga vergisi
Devamı...

MÜTEAHHİT PERSONELLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinin devrinde belge düzeni ve KDV oranı
Devamı...

ŞİRKET BİLANÇO ZARARLARININ ORTAKLARCA KARŞILANMASI
Devamı...

Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
Devamı...