dosyaya sunulan deliller ve davadan sonra taraflarca imzalanan kısmı sulh protokolü de dikkate alınarak yeninden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak, davacının fesih tarihi itibari ile sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât oranı, sözleşme dışı ilave iş ya da iş artışı nedeni ile fazla imalât yapıp yapmadığı ve bunun süreye etkisi ile davacı yüklenicinin fesih tarihinde temerrüdünün gerçekleşip gerçekleşmediği ve davalı iş sahibinin fesihte haklı olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken teminat mektubu konusunda eksik inceleme ile paraya çevrilmesinin önlenmesine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun bulunmuştur

Bilindiği üzere İçtihadı Birleştirme Kararları bağlayıcı olup resen dikkate alınması gerekmektedir.  İçtihadı Birleştirme Kararı ile bu kararın değiştirilmesine gerek olmadığına dair ** sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; bir yargılama işlemi olan ıslah, soruşturma ve yargılama bitinceye kadar yapılması mümkün olup, karar, temyiz incelemesi sonucunda bozulduktan sonra artık ıslah yapılamayacağından mahkemece …. tarafından açılan asıl davada ıslahla artırılan miktarın reddi ile 10.000,00 TL üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken içtihadı birleştirme kararı gözden kaçırılarak ıslah ile arttırılan miktara da hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur

Yapılması gereken iş, bilirkişilerden rapora itirazlar da dikkate alınmak suretiyle her iki rapordaki farklılıkların gerekçeleri ile açıklattırılarak ek rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesinden ibaret iken yazılı şekilde karar verilmesi ve kabule göre alacağın ıslah ile arttırılan kısmına daha önce temerrüt olmadığından ıslah tarihinden itibaren faiz başlatılması yerine tümüne dava tarihinden faiz uygulanması, davalı … Bakanlığı harçtan muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi de doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.