dosyaya sunulan deliller ve davadan sonra taraflarca imzalanan kısmı sulh protokolü de dikkate alınarak yeninden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak, davacının fesih tarihi itibari ile sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât oranı, sözleşme dışı ilave iş ya da iş artışı nedeni ile fazla imalât yapıp yapmadığı ve bunun süreye etkisi ile davacı yüklenicinin fesih tarihinde temerrüdünün gerçekleşip gerçekleşmediği ve davalı iş sahibinin fesihte haklı olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken teminat mektubu konusunda eksik inceleme ile paraya çevrilmesinin önlenmesine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun bulunmuştur

...

Detayları oku

Yanlar arasındaki uyuşmazlık, kesin hesabın çıkarılmasına ilişkin olup, uyuşmazlık konuları fiyat farkları ve iş artışı dışındaki fazla imalâtlar olmak üzere iki noktada toplanmaktadır.

...

Detayları oku

Bu durumda yapılacak iş, fazla imalâtın hangi oranda iş artışına sebebiyet verdiğini belirlemek, %10 dahilinde kalanların bedelini sözleşme fiyatlarıyla, yani % olarak belirlenecek iş artış oranını götürü bedele uygulamak suretiyle, %10’u aşan fazla imalâtın bedelini de sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca yapıldıkları tarihteki serbest piyasa rayiçleriyle hesaplamak olmalıdır.

...

Detayları oku

yapılacak iş, fazla imalâtın hangi oranda iş artışına sebebiyet verdiğini belirlemek, %10 dahilinde kalanların bedelini sözleşme fiyatlarıyla, yani % olarak belirlenecek iş artış oranını götürü bedele uygulamak suretiyle, %10’u aşan fazla imalâtın bedelini de sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca yapıldıkları tarihteki serbest piyasa rayiçleriyle hesaplamak olmalıdır

...

Detayları oku

Bilindiği üzere İçtihadı Birleştirme Kararları bağlayıcı olup resen dikkate alınması gerekmektedir.  İçtihadı Birleştirme Kararı ile bu kararın değiştirilmesine gerek olmadığına dair ** sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; bir yargılama işlemi olan ıslah, soruşturma ve yargılama bitinceye kadar yapılması mümkün olup, karar, temyiz incelemesi sonucunda bozulduktan sonra artık ıslah yapılamayacağından mahkemece …. tarafından açılan asıl davada ıslahla artırılan miktarın reddi ile 10.000,00 TL üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken içtihadı birleştirme kararı gözden kaçırılarak ıslah ile arttırılan miktara da hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur

...

Detayları oku

Yapılması gereken iş, bilirkişilerden rapora itirazlar da dikkate alınmak suretiyle her iki rapordaki farklılıkların gerekçeleri ile açıklattırılarak ek rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesinden ibaret iken yazılı şekilde karar verilmesi ve kabule göre alacağın ıslah ile arttırılan kısmına daha önce temerrüt olmadığından ıslah tarihinden itibaren faiz başlatılması yerine tümüne dava tarihinden faiz uygulanması, davalı … Bakanlığı harçtan muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi de doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

...

Detayları oku

Somut olayda alınan bilirkişi raporuna göre ihale fazlası olarak belirlenen imalâtın sözleşmenin %20 keşif artışı sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın, raporda sözleşme fiyatlarına göre hesaplama sonucu bulunan 60.611,36 TL üzerinden kabulü gerekirken keşif tarihi birim fiyatları üzerinden belirlenen 62.914,71 TL üzerinden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir

...

Detayları oku

yapılan ihale ile davalı belediyeye ait kaldırım ve yol düzenlemesi işini üstlendiğini, ihale fazlası olarak yaptığı imalâtların bedelinin ödenmediğini belirterek 70.959,31 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak dava 62.914,71 TL üzerinden kabul edilmiştir

...

Detayları oku

davacı müvekkilinin ihale ile işi aldığını ve davalıya teslim ettiğini ayrıca fazla yapılan işler bulunduğunu ve bu fazla işlerin bedelinin ödenmediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL’nin **tarihinden işleyecek faizi ile tahsiline karar verilmesi hk

...

Detayları oku

yüklenicinin öncelikle sözleşme kapsamında yapımı gereken imalâtların yapılıp yapılmadığının saptanması, bunların iş sahibinin yararına olması halinde bedellerinin yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre hesaplanmasına hükmedilmiş ve bozmaya uyulmakla bu ilkeler doğrultusunda bedel belirleme zorunlu hale gelmiştir. Bozmadan sonra alınan ek rapor bu ilkelere uygun olmamasına rağmen hükme esas alınması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

...

Detayları oku

İş Artışları , İş eksilişleri

...

Detayları oku

İhale edilen bir yapım işinde herhangi bir imalat yapılmayarak, işin yüklenicisi ile anlaşma yoluyla, iş programı ve ödenekler revize edilerek ve sözleşme hükümleri değiştirilerek % 10 iş artışıyla birlikte başka yerlerde yapılan imalat bedellerinin ödenmesi;

...

Detayları oku
error: Content is protected !!
Loading...