Mevcut ihale projesinde veya mahal listesinde yer almayıp iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2709 oranında indirim yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulması
Devamı...

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.
Devamı...

sözleşme dışı iş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı
Devamı...

sözleşme dışı fazla imalât bedelinin istenmesine engel teşkil etmeyeceği delil olarak o dosyada kesinleşen olgular bu davada yapılacak değerlendirme
Devamı...

yüklecinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi *TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde *TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı
Devamı...

anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una kadar olan işlerin süre hariç sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği öngörüldüğünden öncelikle projesinde olup yaklaşık maliyetinden fazla yapılan işler ile projesinde ve yaklaşık maliyetinde olmayan işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve % 110 kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla (artış oranı götürü bedele oranlanarak), % 110’u aşan işlerin bedelinin de TBK’nın maddeleri uyarınca işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerinin içinde KDV ve müteahhitlik karı da yer aldığından mükerrerliğe sebebiyet verecek şekilde ayrıca eklenmeden bedeli tespit edilip varsa kanıtlanan ödemelerde düşüldükten sonra var ise kalan bedelin bozmadan önce alınan raporda imalatların davalı yararına olduğu da tespit edilmiş olduğundan hüküm altına alınmasından ibarettir Hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

kurumun ihalede iş eksilişine gitmesi nedeniyle yasa gereği ödenmesi gereken * TL’nin ödenmediğini bu miktarın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda; 4735 sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince davacının davalıdan iş eksiliş bedeli karşılığı * TL talep edebileceği, * TL işlemiş faiz alacağının bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair Yargıtay kararı 2022
Devamı...

ihale işlerinin yapımını üstlenen firma ihale kapsamında kalan işleri tamamlayıp teslim ettiğini, işin devamı sırasında ihale kapsamında olup ihale bedelini aşan miktarda imalâtlar yaptığını, bunların bedellerinin ödenmemesi hk karar (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşme bedelinin %50’sine kadar olan iş artışlarında iş bedelinin sözleşme fiyatlarına göre belirlenmesine dair düzenlemeler yer almasına karşın, %50 oranının üzerinde gerçekleşen iş artışlarında artan bu kısım için iş bedelinin nasıl hesaplanacağına dair (Yargıtay k1)
Devamı...

sözleşmede imalâtın bedeli KDV hariç * TL olarak kararlaştırılmış Bu haliyle sözleşmedeki bedel dava tarihi itibarıyla yürürlükte olan BK’nunda tanımlanan götürü bedeldir Davalının beyanlarına göre iş bedelinin tamamının ödenmediği anlaşılmaktadır. Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti, bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir(Yargıtay K1)
Devamı...

 ihale sözleşme bedeli üzerinden idarenin ilave işler için hazırlayarak onayladığı ek maliyet keşif dosyasıyla işte oranında artış olduğu yapımından vazgeçilen imalâtlar tutarıyla yükleniciye yapılan ödemeler düşüldükten sonra sözleşme bedelinden artan tutarın olduğu yükleniciye ödenecek bedelin ise kesin hesapla belirlenmesi gerektiği belirtilmesi(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşme süresi içerisinde işin kusursuz ve noksansız olarak bitirilip teslim edildiği mevcut olmayan hayali imalatlardan net * TL kesinti yaparak götürü bedel olarak davacıya *TL.ödendiği yapılan kesintinin işin projelerinde ve mahal listelerinde olmayan hayali imalâtların yapımından vazgeçilme bedeli olarak yapıldığını, proje ve mahal listesinde olmayıp sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesine istinaden davalı tarafından davacıya ilave olarak yaptırılan işlerin bir bölümünün bedelinin ödendiğini bir bölümünün bedelinin ise halen ödenmediğini, sözleşmede birim fiyatlarından tenzilat düşüleceğine dair bir hüküm olmamasına rağmen ilave olarak yaptırılan işlerin birim fiyatlarından hiçbir mesnedi olmayan % 39 oranında kesinti yapıldığını belirterek sözleşme dışı yaptığı ek işlerin bedelinin tahsili hk (Yargıtay K9)
Devamı...

ihale imalâtlarının sözleşme ve ekindeki belgelere göre sözleşme kapsamında yapılması gerekip de bilahare iş sahibinin talimatıyla vazgeçilen imalâtlardan bulunup bulunmadığı ve bunun sonucuna göre davacı yüklenicinin ödenmeyen iş bedeli ya da sözleşme kapsamındaki imalâtlardan olması halinde YİGŞ göre yapmış olduğu gerçek giderler ve kârına karşılık isteyebileceği bedel farkı olup olmadığı ve miktarı gerekçeli ve denetime elverişli olarak hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede fazla iş bedeli olarak hesaplanan imalât bedeli mahsup edildiğinde geriye kalan bunun %18 KDV ilave edildiğinde davacının elektrik işleriyle ilgili eksik işlere ilişkin talebi ile de bağlı kalınarak toplam tutar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle anılan bu bedele hükmedilmiştir Ancak hükmedilen bedelle ilgili KDV’nin hesap şekli usul yasaya ve yönteme uygun olmamıştır (Yargıtay K1)
Devamı...

götürü bedel ihale fazlası olarak belirlenen imalâtın sözleşmenin %20 keşif artışı sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın, raporda sözleşme fiyatlarına göre hesaplama sonucu bulunan * TL üzerinden kabulü gerekirken keşif tarihi birim fiyatları üzerinden belirlenen * TL üzerinden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale menfi zararın ihalenin eksik bırakılan kısmına ait bedel ile eksik kısmın yeniden yapılan ihale bedeli arasındaki fark olduğu belirtilerek davacının uğramış olduğu menfi zarar, davalı tarafından tamamlanamayan (eksik kalan) işlerin ihale yılı fiyatlarıyla belirlenen tutarının güncellenmesi, bu rakama idarenin kalan işler için ödeyeceği malzeme fiyat farklarının eklenmesi, bulunan toplam bedelden de davalı tarafından tamamlanmayan (eksik kalan) işlerin ihale yılı fiyatlarıyla belirlenen bedelinin mahsup edilmesi suretiyle hesaplanmış Bilirkişilerce menfi zararın yukarıda belirtilen şekilde tanımlanması ve buna bağlı olarak zarar hesabının belirtilen yöntemle yapılması Dairemizin yerleşik uygulamasına aykırıdır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede ilave işin sözleşmenin hangi kısmıyla ilgili olduğu kesin biçimde saptanmalı, birim fiyatlı işler nedeniyle ilave işlerin bedelinin ödenmesi istenmekte ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara hükmedilmelidir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edileceği hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede olmayan işler için hesaplama yapılırken öncelikle yapılan işlerin  idarenin yararına olup olmadığı bilirkişilerce belirlenir ve yalnızca idarenin yararına olan işlerin bedeli işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre hesaplanır. İdarenin yararına olmayan işler için bir bedel hesabı yapılmaz. Hükme esas alınan raporda, yapılan işlerin idarenin yararına olup olmadığı değerlendirilmediğinden ve hesaplama Bayındırlık birim fiyatlarıyla yapıldığından bu rapor hüküm tesisi için yeterli ve elverişli bulunmadığı HK (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmesinde olmayan ve sözleşmeyle bağlantısı da olmayan bir kısım imalâtların davacı yükleniciler tarafından yapıldığı yapılan imalâtların iş sahibinin belediye olup olmadığını araştırılması zorunlu olduğu (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede uygulama yılı birim fiyatları ile hesaplanan bedelden %51,52 ihale tenzilatını düşmek ve %18 KDV’yi eklemek suretiyle hesaplamışlardır. Davacı bu hesap şekline itiraz etmiş, fazla imalâtın ancak %30 keşif artışı kapsamında kalan kısmına ihale indirimi uygulanabileceğini, %30’u aşan kısma ihale indirimi uygulanamayacağını  itirazları sözleşme ve eklerine uygun olduğu O halde bilirkişiden ek rapor alınarak fazla imalâtın tekabül ettiği iş artış oranı belirlenmeli, bunun %30 keşif artışı kapsamında kalan kısmı uygulama yılı birim fiyatları ile hesaplanarak %51,52 ihale tenzilatı uygulanmalı ve %18 KDV eklenmeli, %30’u aşan kısım ise işin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçleri ile hesaplanmalı, piyasa rayiçlerinin içinde KDV’de yer aldığından ayrıca KDV eklenmemeli ve ihale tenzilatı uygulanmamalı, kesin hakedişe dahil edilmeyen fazla işler bedelinin talep edilebilmesi için kesin hakedişe bu yönde ihtirazi kayıt konulmasına gerek olmadığından ihtirazi kayıt aranmaksızın bu yöntemle bulunan alacağa hüküm verilmelidir Mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşme dışı iş yapıldığını da iddia edilen  Sözleşme dışı işlerin hesaplanmasında  BK uyarınca yapılan işin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayici ile hesaplanması gerekir Sözleşme kapsamında hak edilen iş bedeli ile sözleşme dışı hak edilen iş bedeli bulunup toplam bedelden ödemelerin mahsubundan sonra yüklenicinin ve dolayısıyla davacı temlik alanın alacağı olup olmadığı saptanmalıdır(Yargıtay K)
Devamı...

ihalede taşeron yükleniciden yüklenici yararına olması halinde bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle ödenmesinin talep edilmesi mümkündür
Devamı...

Yapım işi ihalesinde iş miktarındaki artış oranının %9,3 hesaplanması suretiyle iş bedelini hesaplatmak ve bu bedelden de  bilirkişi raporundaki kesin hesap tablosunda yer alan kesintiler bedeli mahsup edilerek bulunacak bedelin hüküm altına alınması iş bedelinin fazla hesaplanması doğru olmamış kararın bu nedenle bozulması gerektirdiği hk(Yargıtay K)
Devamı...

Yapım işi ihalesinde iş miktarındaki artış oranının %9,3 hesaplanması suretiyle iş bedelini hesaplatmak ve bu bedelden de  bilirkişi raporundaki kesin hesap tablosunda yer alan kesintiler bedeli mahsup edilerek bulunacak bedelin hüküm altına alınması iş bedelinin fazla hesaplanması doğru olmamış kararın bu nedenle bozulması gerektirdiği hk(Yargıtay K)
Devamı...

ihale sözleşme dışı yapıldığı tespit edilen tüm işlerin yapıldıkları yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre bedellerinin hesaplattırılıp davacı alacağı hesaplanırken hükme esas alınan bilirkişi ek raporunda yasal dayanağı olmadan belirlenen davacı alacağının dava tarihine güncellenmesinin yanlış olduğu anlaşılmakla güncelleme yapılmadan bulunacak bedelden hesaplanan sözleşme dışı iş bedelinin mahsup edilmesi konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp, davalı yüklenici ve müşavirin, ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı ve avukatlık ücreti ile ilgili olarak da kararın verileceği tarihteki hükümler dikkate alınarak ret sebebinin ortak veya farklı olduğu sebebi değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hk(Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşme dışı fazla iş ve imalât olarak kabul ettikleri imalâtların sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartname maddeleri göz ününde tutarak %10’una kadar olan kısmının sözleşme fiyatlarıyla %10’u aşan kısımların da iş sahibinin yararına ise vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli, yine geçici kabulde saptanan eksik ve kusurlarla ilgili az yukarıda belirtilen yöntemle ve saptanacak tarihteki mahalli piyasa rayiçleriyle giderim bedeli ve yine kesin kabul tutanağındaki eksik ve kusurlarla ilgili de yine az yukarıda açıklandığı gibi saptanacak tarihteki mahalli piyasa rayiçleriyle giderim bedeli konusunda piyasa rayiçleri içerisinde KDV ve yüklenici kârı olacağından bunlar eklenmeksizin gerekçeli, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli ek rapor alınıp hesaplanacak ilave iş bedellerine yüklenicinin kabul ettiği ve ödenmeyen 13 numaralı hakedişten sonra yapıp hakettiği iş bedeline KDV’si eklenip bulunacak toplam miktardan yüklenici namına iş sahibinin ödediği kabul edilen *TL iskân masrafları ile hesaplanacak geçici kabul ve kesin kabul eksik ve ayıplarının giderim bedeli düşüldükten sonra, cezai şartla ilgili herhangi bir indirim yapılmaksızın sonucuna uygun bir karar verilmesi olmalıdır. Bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile asıl davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmayıp kesin teminatın kalan yarısının ödenmesi sözleşmeye göre yüklenicinin bu işten dolayı iş sahibine herhangi bir borcu olmaması koşuluna da bağlandığı ve asıl davada yüklenicinin iş sahibinden alacağının olduğunun kabulü halinde bu koşul gerçekleşmiş olacağından asıl davada yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili iş sahibine borcun olmadığı saptanırsa davacı yükleniciye bu işle ilgili .ilişiksiz belgesi ibraz ettirildikten sonra irad kaydedilen miktarın irad kaydedildiği tarihten takip tarihine kadar davacının talebini aşmamak koşuluyla değişen oranlarda avans faizi oranı üzerinden işlemiş faizi istemekte haklı olduğu gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken SGK ilişiksiz belgesi getirilmesi koşulu aranmaksızın birleşen davanın da kabulü usul ve yasaya aykırı olmuştur(Yargıtay K)
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

İş artışlarına dayalı olarak verilecek süre uzatımlarında yüklenicinin 20 gün içerisinde başvurmuş olması şartı aranmadan süre uzatımı verilmesi gerekir (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

ihale sözleşmesine esas proje içinde yer almayan işin aynı yükleniciye yaptırılması sonucu iş artış bedelinin ödenip ödenememesi
Devamı...

ihale Sözleşme ve eklerinde yer alan depoya ek olarak aynı özellikte ilave bir adet depo binası daha yaptırılması; “sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığından ve sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyeti arz ettiğinden yasal iş artışı kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

ihale sözleşme konusu işin yapımı için idarece gösterilen yerin, özel mülkiyete ait olduğunun tutanakla saptandığını *tarihinde bu kez projede belirtilen yerden başka bir yerin teslimi yapılıp, işe başlanılması talimatı verildiğini ancak bu yerin de mera arazisi çıktığını yer teslimi bakımından idarenin yükümlülüğündeki mülkiyet sorununu çözülmediğini, müvekkilinin işin yapılacağı yerin değiştirilmesine rızası olmadığı gibi mülkiyet sorunu çözülmeden ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu, bu yer değişiminin %25 maliyet artışı getireceğinden, müvekkilince anahtar teslimi götürü bedel ile üstlenilen işin, ihale dökümanında verilen projeye ve mahal listesine göre ihale dökümanında belirtilen şartlar dahilinde yapılması taahhüt edildiğinden, ayrıca yeni duruma göre idarece pursantaj oranının değiştirilmemesi nedeniyle, asıl davada ifası imkansız hale gelen sözleşmenin feshine, teminat mektubunun irat kaydının tedbiren durdurulmasına karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedeli ihale karşılığı üstlenildiğini, işin yapıldığı, davalının onayladığı, kesin kabulün yapıldığı iş yapılırken projelerde ek değişiklikler yapıldığı ihaleye esas sözleşme konusu toplam inşaat alanının çok üzerinde proje hazırlattırılıp ilave işler yapıldığı, bu işlerdeki projelere bağlı kalınarak kesin kabulün yapıldığı iş artışları ile ilgili süre uzatımı için idareye yaptıkları başvurularda konunun işin süresi bittikten sonra değerlendirileceği gerekçesi ile sürüncemede bırakıldığı” sonuçta 16 takvim günü karşılığı *TL tutarında gecikme cezası kesildiği, oysa yüksek orandaki iş artışı, “ilave iş nedeniyle taraflarına en az aynı oranda bir süre uzatımı verilmesi gerektiği halde verilmediği, bu kapsamda yapılan işin yaklaşık %30’ların üzerinde ilave iş bedelinin fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere *TL tutarındaki alacağın yasal faizi ile davalı idareden alınmasının, davalı tarafından gecikme cezası olarak taraflarından tahsili hk
Devamı...

Menfi zarar kapsamında yapıp da ödenmeyen iş ve imalât bedeli, noter masrafı, damga vergisi, teminat mektubu için yapılan masraf, faiz ve komisyonları isteyebilir Bu durumda mahkemece HMK hükmü gereğince hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacının talep ettiği toplam * TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında *maddesinde istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

 ihale ve kesin hesap konusunda uzman olan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde tarafların teknik itirazlarını da karşılamak suretiyle rapor alınarak dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip, sözleşmenin eki Genel Şartname hükümlerine göre %10 iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin şartnamenin 21. maddesindeki tespit yöntemi kullanılarak, %10’u aşan işlerin bedelini de yapıldıkları tarihteki mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplatmak ve mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan, serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmeksizin sonucuna göre karar vermekten ibarettir Mahkemece eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

ihale konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip %10 oranda fazla yapılan imalâtların bedellerinin sözleşmenin 28. ve şartnamenin 21. maddesi uyarınca sözleşme fiyatlarıyla, %10 oranı aşan imalâtların ise bedellerinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla hesaplattırılması, mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmemesi, davacının *TL olarak sınırlandırdığı sözleşme kapsamında yer almayan ilave işler bedeli alacağı kalemine ilişkin olarak ise  Genel Şartnamedeki düzenlemeye göre bedel hesaplattırılması gerekirken, sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri tartışılmaksızın eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

ihalede ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulunun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliği taşırmı
Devamı...

idarenin yaptığı güzergah değişikliğinden dolayı kilit parke alanından geçen kilit parke sökümü * mukayeseli keşif artışında verildiğini, ancak kilit parke yapımının unutulduğunu, yükümlülüklerinde olmadığı halde talimatla ve keşif artışı ile yaptırılan ve bedelleri ödenmeyen işlerin bedelinin ödenmesi gerektiği iddası
Devamı...

Götürü bedel kararlaştırılan işlerde, yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan bedele yapmaya mecburdur Yapılacak şeyin tahmin edilen miktardan fazla emek ve masraf gerektirmesi halinde bile, yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, sözleşmesine göre yapılacak işlerin tarafların mutabakatı ile değiştirilmesi ve daha farklı malzeme kullanılması halinde iş bedelinin değiştirilmesi de mümkündür. Sözleşme kapsamında yapılan işler için, sözleşmesinde gösterilen bedel haricinde bir bedel istenmesi mümkün değildir. Sözleşme kapsamında yüklenicinin sorumluluğunda bulunmayan ancak yüklenici tarafından yapılan işlerin mevcudiyeti halindeyse, sözleşmesine göre iş artışı bulunup bulunmadığı belirlenmeli, iş artışının şartlarına göre iş artışı içerisinde kalan bedel sözleşme fiyatlarıyla, iş artışını aşan kısım ise, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçleriyle belirlenmelidir götürü bedelli olsa bile sözleşmede iş artışına ilişkin düzenleme bulunması halinde, sözleşme dışı fazla işlerin iş artış oranının sözleşmesinde sınırlandığı kısma kadar sözleşme fiyatlarıyla belirlenmesi gerekir
Devamı...

hakedişlere giren işler sözleşme dışı olup  iş artış raporundaki gösterilen işler ve her iki kaleme de girmeyen sözleşme dışı fazla işlerin ayrı ayrı belirlenerek hakedişlerin  Genel Şartname maddesine uygun bir ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olması gözetilerek hakedişlere giren imalatlar yönünden istemin reddine karar vermek; sözleşme harici olup da % 10’luk iş artışı içerisinde yer alan imalatlar açısından bedelinin ödendiği savunmasının araştırılarak bu imalatların hakedişlere girmiş olması ya da hakedişlere girmemiş olsa bile bedelinin ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde bu kalemlere yönelik istemin reddine karar vermek; % 10’luk iş artışı içerisinde yer alıp hakedişlere girmeyen ve bedeli ödenmeyen iş tespit edilmesi halinde bu işlerin bedellerinin sözleşmesindeki fiyatlar üzerinden hesaplamak, son olarak hakedişlere girmeyen ve % 10’luk iş artışı içerisinde yer almayan sözleşme dışı fazla imalatların tespit edilmesi halindeyse, işin yapılıp teslim edildiği * yılı serbest piyasa rayiçlerine göre iş bedelinin hesaplanıp * tarihinden itibaren alacağa faiz yürütmekten ibarettir. Kararın açıklanan nedenlerle bozulması hk karar
Devamı...

ihaleyi alan firmanın imalatlar için şirkete detaylı bir proje verilmemesine ve müvekkili standartlara uygun bir imalat yapmasına rağmen imalat sırasında ürün kalınlığının ve boyanın değişmesi sözleşmede ısı işlem derecesi belirtilmemesine rağmen ısı işleminin tekrarlanması vs istenmesi malzeme sertifikalarının menşei hakkında yeni taleplerde bulunulması imalata başlangıç sonrasında yapılan taleplerin imalatın uzamasına sebep olması teslim tarihleri geçmesine rağmen davalı şirket herhangi bir bildirimde bulunmaması sözleşme yürürlükteymiş gibi testler yaptığını yeni taleplerde bulunmaya devam edildiği müvekkili şirketin teslim tarihlerinin uzatılmasını talep etmesine karşı sözleşmenin feshi
Devamı...

Yapım ihalesine esas projesinde belirtilenden daha farklı ve daha fazla imalat yapılması gündeme geldiğinden yapılacak ilave imalat için yeni birim fiyat hazırlanmasının talepli edilmesine ait dava kararı
Devamı...

davacının hak edişler kapsamına girmeyen sözleşme fazlası olarak yaptığı işlerin mevcut olup bu imalat bedellerinin yapıldığı tarihteki serbest mahalli piyasa rayiçlerine göre toplam tutarının *TL olduğu kaba inşaat işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmesi kapsamında 11 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişlerin tümünü itirazsız imzaladığı bu sebeple sözleşme kapsamında kalan eksik belirtildiği söylenen imalat bedelinden dolayı alacak isteminde bulunamayacağı ince işlere ilişkin sözleşmenin ise tarafların karşılıklı rızasıyla feshedilerek fesih tasfiye protokolü düzenlendiği bu sözleşme kapsamında da toplam 7 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişleri de itirazsız imzaladığı bu sebeple bu sözleşme kapsamında kalan imalat bedellerinden dolayı da başkaca alacak isteminde bulunmayacağı davacının malzeme bedellerinin bir kısmının davacıya ödendiği bedeli ödenmeyen malzemelerin davacıya teslim edilmiş olduğunun fesih protokolünde düzenleme altına alınarak taraflarca imzalandığı davacının ıslah dilekçesi de göz önüne alınarak sözleşme kapsamı dışında yapıldığı anlaşılan imalat bedellerine yönelik olarak davacının *TL talep edebileceği kabul edilerek davanın bu miktar üzerinden kısmen kabulüne fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verilmiş bu karara karşı davalı vekili tarafından yukarıda belirtilen gerekçelerle istinaf yasa yoluna başvurulmuş olup toplanan deliller değerlendirilerek yasal düzenlemelere uygun ve isabetli gerekçeyle karar verilmiş olduğu ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında sözleşme dışı yapıldığı anlaşılan fazla imalatların davalı yüklenici tarafından yapıldığının davalı tarafça usulüne uygun delillerle ispatlanamadığı kaba inşaatlara ilişkin alt yüklenici sözleşmesi yönünden taraflar arasındaki sözleşme feshedilmemiş olduğundan iş mahallindeki imalatların fazla imalatlar da dahil taraflar arasındaki sözleşme kapsamında alt yüklenici tarafından yapıldığının karine olarak kabulü gerektiği hk
Devamı...

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının ilk projede yer almakta iken sonradan projeden çıkartılan işler nedeniyle uğranılan kâr kaybı ve zararın mukayeseli keşfin (artış ve eksiliş hesaplarının) yeniden düzenlenmesi sonucu oluşacak fark alacağının idarece haksız kesilen gecikme cezalarının geçici kabul onay tarihinden kesin kabul ve kesin teminatın iadesi aşamasına kadar bankaya ödenen dönem faizlerinin yarısının tahsili istemleri
Devamı...

Eser sözleşmesi ilişkisinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtın iş sahibi tarafından reddedilemeyecek bir oranda tamamlanmamış olması halinde haksız dahi olsa ihale sözleşmesini tek taraflı irade beyanıyla feshedilebilir
Devamı...

davacıya ait binanın bozuk yapılmış kısımlarının onarımı ilave beton işleri ve duvar yapımı işlerinin hükme esas raporu düzenleyen teknik bilirkişiden alınacak ek raporla eksik ve kusurlar dikkate alınıp düşülmek suretiyle işin yapıldığı yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bu bedelin içinde KDV ve yüklenici kârı olacağından ayrıca eklenmeksizin bedeli hesaplattırılıp davacı tarafından yapıldığı ileri sürülen ödemelere makbuzda yazılı *TL katılmaksızın kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra bulunacak eksik ve kusurlu işler de dahil olmak üzere fazla ödeme miktarına *TL doğalgaz boru bedeli eklenerek sonucuna uygun ve özellikleri belirlenen HİLTİ makinesinin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

davacının keşif artışı ile sözleşme ve keşif artışı kapsamındaki imalâtları bitirip bedelini aldığı, bu imalâtlarında dışında olmak üzere sözleşme dışı imalâtlar yaptığı belirtilerek bunların bedeli yapıldığı yıl piyasa rayiç fiyatlarına göre hesaplanmış olup bu hesap şekli doğru olmakla beraber Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında götürü bedelli işlerde açıkça kararlaştırılmadıkça KDV’nin götürü bedele dahil olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle asıl rapor ve ek raporda belirlenen fazla imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmesi doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş bilirkişiden alınacak ek rapor ile belirlenen imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmeksizin alacağın hesaplattırılması, dava tarihinden önce davalı usulüne uygun olarak temerrüde düşürülmediğinden ve kesin vade de bulunmadığından hüküm altına alınacak alacağa dava ve ıslah tarihinden faiz uygulanmasından ibarettir. Açıklanan bu gerekçe ile kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme düzenlendiği Davada sözleşme dışı fazla imalât bedelleri talep edildiğine göre Kanun maddelerine göre kural olarak sözleşme dışı yapıldığı iddia edilen imalâtların bedelinin vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması gerekir Mahkemece hakedişe girmeyen iş bedeli talepleri birim fiyat gözetilerek hesaplama yapan bilirkişi kurulu raporu esas alınarak hüküm altına alınması doğru olmamış hükmün bozulması uygun bulunmuştur Öte yandan yüklenicinin Kanun maddesinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri gereği yapılan işin davalı iş sahibi yararına olduğu kısımlar belirlenerek bu işlerin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatları ile bedelinin hesaplanması bu hesaplama yapılır iken serbest piyasa fiyatlarına KDV dahil olduğu hususu gözden uzak tutulmamalı bu ilkeler doğrultusunda iş bedeli hesaplatılmalı taleple bağlılık ilkesine dikkat edilerek talep doğrultusunda iş bedeli kabul edilmeli ve belirlenecek bu bedelin * TL’sine *tarihli dilekçe nazara alınarak temerrüt tarihi belirlenerek faiz işletilmeli geri kalan kısım var ise bu kısma da dava ve ıslah tarihleri gözetilerek faiz başlatmak olmalıdır
Devamı...

keşif yapılarak sözleşme eki ihale evrakları ve dokümanlarında yapılması kararlaştırılan işlerin sözleşme tarihi itibariyle gerçek piyasa fiyatlarının ticaret ve sanayi odaları ile ilgili meslek kuruluşlarından sorularak tespit edildikten sonra bilirkişi kurulundan yaklaşık maliyet cetveli mahal listesi, ihale evrakları ve sözleşme bedelinin belirlenmesinde davalı idare elemanlarının ihmal ve kusurları bulunup bulunmadığı varsa dereceleri ve miktarları ile davalı yüklenicinin sözleşme ile eki ihale dokümanlarına göre Yargıtay denetimine de elverişli olacak şekilde yapımını üstlendiği halde hiç yapmadığı ya da eksik yaptığı işler olup olmadığı ve bunlar sebebiyle kendisine ne miktarda fazla ödeme yapıldığı kontrol ile geçici kabul komisyonunda görevli olan davalı idare çalışanlarının kontrol ve denetim görevini ihmal sebebiyle fazla ödemeye neden olup olmadıkları konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp rapora itiraz olması halinde ek rapor alınarak itirazlar giderilecek şekilde davalı yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine ve davacının harçtan muaf tutulmasına karar verilmesi doğru olmamış bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ilave iş kesin kabul eksik ve ayıplarının giderim bedeli düşüldükten sonra cezai şartla ilgili herhangi bir indirim yapılmaksızın sonucuna uygun bir karar verilmesi olmalıdır Bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile asıl davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır
Devamı...