proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

İş artışlarına dayalı olarak verilecek süre uzatımlarında yüklenicinin 20 gün içerisinde başvurmuş olması şartı aranmadan süre uzatımı verilmesi gerekir (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

ihale sözleşmesine esas proje içinde yer almayan işin aynı yükleniciye yaptırılması sonucu iş artış bedelinin ödenip ödenememesi
Devamı...

ihale Sözleşme ve eklerinde yer alan depoya ek olarak aynı özellikte ilave bir adet depo binası daha yaptırılması; “sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığından ve sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyeti arz ettiğinden yasal iş artışı kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

ihale sözleşme konusu işin yapımı için idarece gösterilen yerin, özel mülkiyete ait olduğunun tutanakla saptandığını *tarihinde bu kez projede belirtilen yerden başka bir yerin teslimi yapılıp, işe başlanılması talimatı verildiğini ancak bu yerin de mera arazisi çıktığını yer teslimi bakımından idarenin yükümlülüğündeki mülkiyet sorununu çözülmediğini, müvekkilinin işin yapılacağı yerin değiştirilmesine rızası olmadığı gibi mülkiyet sorunu çözülmeden ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu, bu yer değişiminin %25 maliyet artışı getireceğinden, müvekkilince anahtar teslimi götürü bedel ile üstlenilen işin, ihale dökümanında verilen projeye ve mahal listesine göre ihale dökümanında belirtilen şartlar dahilinde yapılması taahhüt edildiğinden, ayrıca yeni duruma göre idarece pursantaj oranının değiştirilmemesi nedeniyle, asıl davada ifası imkansız hale gelen sözleşmenin feshine, teminat mektubunun irat kaydının tedbiren durdurulmasına karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedeli ihale karşılığı üstlenildiğini, işin yapıldığı, davalının onayladığı, kesin kabulün yapıldığı iş yapılırken projelerde ek değişiklikler yapıldığı ihaleye esas sözleşme konusu toplam inşaat alanının çok üzerinde proje hazırlattırılıp ilave işler yapıldığı, bu işlerdeki projelere bağlı kalınarak kesin kabulün yapıldığı iş artışları ile ilgili süre uzatımı için idareye yaptıkları başvurularda konunun işin süresi bittikten sonra değerlendirileceği gerekçesi ile sürüncemede bırakıldığı” sonuçta 16 takvim günü karşılığı *TL tutarında gecikme cezası kesildiği, oysa yüksek orandaki iş artışı, “ilave iş nedeniyle taraflarına en az aynı oranda bir süre uzatımı verilmesi gerektiği halde verilmediği, bu kapsamda yapılan işin yaklaşık %30’ların üzerinde ilave iş bedelinin fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere *TL tutarındaki alacağın yasal faizi ile davalı idareden alınmasının, davalı tarafından gecikme cezası olarak taraflarından tahsili hk
Devamı...

Menfi zarar kapsamında yapıp da ödenmeyen iş ve imalât bedeli, noter masrafı, damga vergisi, teminat mektubu için yapılan masraf, faiz ve komisyonları isteyebilir Bu durumda mahkemece HMK hükmü gereğince hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacının talep ettiği toplam * TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında *maddesinde istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

 ihale ve kesin hesap konusunda uzman olan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde tarafların teknik itirazlarını da karşılamak suretiyle rapor alınarak dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip, sözleşmenin eki Genel Şartname hükümlerine göre %10 iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin şartnamenin 21. maddesindeki tespit yöntemi kullanılarak, %10’u aşan işlerin bedelini de yapıldıkları tarihteki mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplatmak ve mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan, serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmeksizin sonucuna göre karar vermekten ibarettir Mahkemece eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

ihale konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip %10 oranda fazla yapılan imalâtların bedellerinin sözleşmenin 28. ve şartnamenin 21. maddesi uyarınca sözleşme fiyatlarıyla, %10 oranı aşan imalâtların ise bedellerinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla hesaplattırılması, mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmemesi, davacının *TL olarak sınırlandırdığı sözleşme kapsamında yer almayan ilave işler bedeli alacağı kalemine ilişkin olarak ise  Genel Şartnamedeki düzenlemeye göre bedel hesaplattırılması gerekirken, sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri tartışılmaksızın eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

ihalede ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulunun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliği taşırmı
Devamı...

idarenin yaptığı güzergah değişikliğinden dolayı kilit parke alanından geçen kilit parke sökümü * mukayeseli keşif artışında verildiğini, ancak kilit parke yapımının unutulduğunu, yükümlülüklerinde olmadığı halde talimatla ve keşif artışı ile yaptırılan ve bedelleri ödenmeyen işlerin bedelinin ödenmesi gerektiği iddası
Devamı...

Götürü bedel kararlaştırılan işlerde, yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan bedele yapmaya mecburdur Yapılacak şeyin tahmin edilen miktardan fazla emek ve masraf gerektirmesi halinde bile, yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, sözleşmesine göre yapılacak işlerin tarafların mutabakatı ile değiştirilmesi ve daha farklı malzeme kullanılması halinde iş bedelinin değiştirilmesi de mümkündür. Sözleşme kapsamında yapılan işler için, sözleşmesinde gösterilen bedel haricinde bir bedel istenmesi mümkün değildir. Sözleşme kapsamında yüklenicinin sorumluluğunda bulunmayan ancak yüklenici tarafından yapılan işlerin mevcudiyeti halindeyse, sözleşmesine göre iş artışı bulunup bulunmadığı belirlenmeli, iş artışının şartlarına göre iş artışı içerisinde kalan bedel sözleşme fiyatlarıyla, iş artışını aşan kısım ise, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçleriyle belirlenmelidir götürü bedelli olsa bile sözleşmede iş artışına ilişkin düzenleme bulunması halinde, sözleşme dışı fazla işlerin iş artış oranının sözleşmesinde sınırlandığı kısma kadar sözleşme fiyatlarıyla belirlenmesi gerekir
Devamı...

hakedişlere giren işler sözleşme dışı olup  iş artış raporundaki gösterilen işler ve her iki kaleme de girmeyen sözleşme dışı fazla işlerin ayrı ayrı belirlenerek hakedişlerin  Genel Şartname maddesine uygun bir ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olması gözetilerek hakedişlere giren imalatlar yönünden istemin reddine karar vermek; sözleşme harici olup da % 10’luk iş artışı içerisinde yer alan imalatlar açısından bedelinin ödendiği savunmasının araştırılarak bu imalatların hakedişlere girmiş olması ya da hakedişlere girmemiş olsa bile bedelinin ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde bu kalemlere yönelik istemin reddine karar vermek; % 10’luk iş artışı içerisinde yer alıp hakedişlere girmeyen ve bedeli ödenmeyen iş tespit edilmesi halinde bu işlerin bedellerinin sözleşmesindeki fiyatlar üzerinden hesaplamak, son olarak hakedişlere girmeyen ve % 10’luk iş artışı içerisinde yer almayan sözleşme dışı fazla imalatların tespit edilmesi halindeyse, işin yapılıp teslim edildiği * yılı serbest piyasa rayiçlerine göre iş bedelinin hesaplanıp * tarihinden itibaren alacağa faiz yürütmekten ibarettir. Kararın açıklanan nedenlerle bozulması hk karar
Devamı...

ihaleyi alan firmanın imalatlar için şirkete detaylı bir proje verilmemesine ve müvekkili standartlara uygun bir imalat yapmasına rağmen imalat sırasında ürün kalınlığının ve boyanın değişmesi sözleşmede ısı işlem derecesi belirtilmemesine rağmen ısı işleminin tekrarlanması vs istenmesi malzeme sertifikalarının menşei hakkında yeni taleplerde bulunulması imalata başlangıç sonrasında yapılan taleplerin imalatın uzamasına sebep olması teslim tarihleri geçmesine rağmen davalı şirket herhangi bir bildirimde bulunmaması sözleşme yürürlükteymiş gibi testler yaptığını yeni taleplerde bulunmaya devam edildiği müvekkili şirketin teslim tarihlerinin uzatılmasını talep etmesine karşı sözleşmenin feshi
Devamı...

Yapım ihalesine esas projesinde belirtilenden daha farklı ve daha fazla imalat yapılması gündeme geldiğinden yapılacak ilave imalat için yeni birim fiyat hazırlanmasının talepli edilmesine ait dava kararı
Devamı...

davacının hak edişler kapsamına girmeyen sözleşme fazlası olarak yaptığı işlerin mevcut olup bu imalat bedellerinin yapıldığı tarihteki serbest mahalli piyasa rayiçlerine göre toplam tutarının *TL olduğu kaba inşaat işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmesi kapsamında 11 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişlerin tümünü itirazsız imzaladığı bu sebeple sözleşme kapsamında kalan eksik belirtildiği söylenen imalat bedelinden dolayı alacak isteminde bulunamayacağı ince işlere ilişkin sözleşmenin ise tarafların karşılıklı rızasıyla feshedilerek fesih tasfiye protokolü düzenlendiği bu sözleşme kapsamında da toplam 7 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişleri de itirazsız imzaladığı bu sebeple bu sözleşme kapsamında kalan imalat bedellerinden dolayı da başkaca alacak isteminde bulunmayacağı davacının malzeme bedellerinin bir kısmının davacıya ödendiği bedeli ödenmeyen malzemelerin davacıya teslim edilmiş olduğunun fesih protokolünde düzenleme altına alınarak taraflarca imzalandığı davacının ıslah dilekçesi de göz önüne alınarak sözleşme kapsamı dışında yapıldığı anlaşılan imalat bedellerine yönelik olarak davacının *TL talep edebileceği kabul edilerek davanın bu miktar üzerinden kısmen kabulüne fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verilmiş bu karara karşı davalı vekili tarafından yukarıda belirtilen gerekçelerle istinaf yasa yoluna başvurulmuş olup toplanan deliller değerlendirilerek yasal düzenlemelere uygun ve isabetli gerekçeyle karar verilmiş olduğu ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında sözleşme dışı yapıldığı anlaşılan fazla imalatların davalı yüklenici tarafından yapıldığının davalı tarafça usulüne uygun delillerle ispatlanamadığı kaba inşaatlara ilişkin alt yüklenici sözleşmesi yönünden taraflar arasındaki sözleşme feshedilmemiş olduğundan iş mahallindeki imalatların fazla imalatlar da dahil taraflar arasındaki sözleşme kapsamında alt yüklenici tarafından yapıldığının karine olarak kabulü gerektiği hk
Devamı...

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının ilk projede yer almakta iken sonradan projeden çıkartılan işler nedeniyle uğranılan kâr kaybı ve zararın mukayeseli keşfin (artış ve eksiliş hesaplarının) yeniden düzenlenmesi sonucu oluşacak fark alacağının idarece haksız kesilen gecikme cezalarının geçici kabul onay tarihinden kesin kabul ve kesin teminatın iadesi aşamasına kadar bankaya ödenen dönem faizlerinin yarısının tahsili istemleri
Devamı...

Eser sözleşmesi ilişkisinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtın iş sahibi tarafından reddedilemeyecek bir oranda tamamlanmamış olması halinde haksız dahi olsa ihale sözleşmesini tek taraflı irade beyanıyla feshedilebilir
Devamı...

davacıya ait binanın bozuk yapılmış kısımlarının onarımı ilave beton işleri ve duvar yapımı işlerinin hükme esas raporu düzenleyen teknik bilirkişiden alınacak ek raporla eksik ve kusurlar dikkate alınıp düşülmek suretiyle işin yapıldığı yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bu bedelin içinde KDV ve yüklenici kârı olacağından ayrıca eklenmeksizin bedeli hesaplattırılıp davacı tarafından yapıldığı ileri sürülen ödemelere makbuzda yazılı *TL katılmaksızın kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra bulunacak eksik ve kusurlu işler de dahil olmak üzere fazla ödeme miktarına *TL doğalgaz boru bedeli eklenerek sonucuna uygun ve özellikleri belirlenen HİLTİ makinesinin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

davacının keşif artışı ile sözleşme ve keşif artışı kapsamındaki imalâtları bitirip bedelini aldığı, bu imalâtlarında dışında olmak üzere sözleşme dışı imalâtlar yaptığı belirtilerek bunların bedeli yapıldığı yıl piyasa rayiç fiyatlarına göre hesaplanmış olup bu hesap şekli doğru olmakla beraber Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında götürü bedelli işlerde açıkça kararlaştırılmadıkça KDV’nin götürü bedele dahil olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle asıl rapor ve ek raporda belirlenen fazla imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmesi doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş bilirkişiden alınacak ek rapor ile belirlenen imalât bedellerine ayrıca KDV eklenmeksizin alacağın hesaplattırılması, dava tarihinden önce davalı usulüne uygun olarak temerrüde düşürülmediğinden ve kesin vade de bulunmadığından hüküm altına alınacak alacağa dava ve ıslah tarihinden faiz uygulanmasından ibarettir. Açıklanan bu gerekçe ile kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme düzenlendiği Davada sözleşme dışı fazla imalât bedelleri talep edildiğine göre Kanun maddelerine göre kural olarak sözleşme dışı yapıldığı iddia edilen imalâtların bedelinin vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması gerekir Mahkemece hakedişe girmeyen iş bedeli talepleri birim fiyat gözetilerek hesaplama yapan bilirkişi kurulu raporu esas alınarak hüküm altına alınması doğru olmamış hükmün bozulması uygun bulunmuştur Öte yandan yüklenicinin Kanun maddesinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri gereği yapılan işin davalı iş sahibi yararına olduğu kısımlar belirlenerek bu işlerin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatları ile bedelinin hesaplanması bu hesaplama yapılır iken serbest piyasa fiyatlarına KDV dahil olduğu hususu gözden uzak tutulmamalı bu ilkeler doğrultusunda iş bedeli hesaplatılmalı taleple bağlılık ilkesine dikkat edilerek talep doğrultusunda iş bedeli kabul edilmeli ve belirlenecek bu bedelin * TL’sine *tarihli dilekçe nazara alınarak temerrüt tarihi belirlenerek faiz işletilmeli geri kalan kısım var ise bu kısma da dava ve ıslah tarihleri gözetilerek faiz başlatmak olmalıdır
Devamı...

keşif yapılarak sözleşme eki ihale evrakları ve dokümanlarında yapılması kararlaştırılan işlerin sözleşme tarihi itibariyle gerçek piyasa fiyatlarının ticaret ve sanayi odaları ile ilgili meslek kuruluşlarından sorularak tespit edildikten sonra bilirkişi kurulundan yaklaşık maliyet cetveli mahal listesi, ihale evrakları ve sözleşme bedelinin belirlenmesinde davalı idare elemanlarının ihmal ve kusurları bulunup bulunmadığı varsa dereceleri ve miktarları ile davalı yüklenicinin sözleşme ile eki ihale dokümanlarına göre Yargıtay denetimine de elverişli olacak şekilde yapımını üstlendiği halde hiç yapmadığı ya da eksik yaptığı işler olup olmadığı ve bunlar sebebiyle kendisine ne miktarda fazla ödeme yapıldığı kontrol ile geçici kabul komisyonunda görevli olan davalı idare çalışanlarının kontrol ve denetim görevini ihmal sebebiyle fazla ödemeye neden olup olmadıkları konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp rapora itiraz olması halinde ek rapor alınarak itirazlar giderilecek şekilde davalı yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine ve davacının harçtan muaf tutulmasına karar verilmesi doğru olmamış bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ilave iş kesin kabul eksik ve ayıplarının giderim bedeli düşüldükten sonra cezai şartla ilgili herhangi bir indirim yapılmaksızın sonucuna uygun bir karar verilmesi olmalıdır Bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile asıl davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

uzman bilirkişi heyetinden gerektiğinde mahallinde keşif de yapmak suretiyle raporlar arasındaki çelişkileri giderecek mahiyette rapor alınarak proje değişikliği sonucu ilave iş yapılması nedeniyle ilave iş fiyatını sözleşmenin eki Genel Şartname maddelerinde açıklanan yönteme uygun biçimde hesaplatmak var ise davalı savunmasında sözü edilen yeni fiyat anlaşma tutanakları da incelenerek hakedişe giren fiyat ve ödemeleri tespit edip davacının alacağından mahsup etmek tarafların itirazları olduğunda cevaplandırmak için ek rapor almak ve Yargıtay denetimine elverişli biçimde hesaplama yaptırılarak sonucuna uygun hüküm kurmaktan Kabule göre de gerekçeli kararın 1 ve 2 sayfasında dava ve uyuşmazlık konusu olmayan * günlü iş alanı içerisinde muhtelif cadde ve  sokaklar pis su ve yağmur suyu hatlarının inşaat yapım işine ilişkin sözleşmeden söz edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından dava konusu ile ilgisi olmayan sözleşmeye ilişkin açıklama kısmının karardan çıkarılarak hüküm kurulması için kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

mahkemece tarafların imzaladığı götürü bedelli sözleşmenin eki Genel Şartname maddeleri uyarınca %10’a kadar iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla hesaplanıp, ödenmesi gerektiğinden davacının, davalı iş sahibi idarenin kontrol mühendisleri ile birlikte imzaladığı mukayeseli keşif artış tutanağına dayanarak talep ettiği * TL ilave iş bedeli tutarı da %10’luk keşif artışı içinde kaldığından davanın istem gibi tam kabulüne karar verilmesi gerekirken %10 keşif artışı dahilindeki dava konusu işlerin bedelini serbest piyasa rayiçlerine göre hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış Açıklanan nedenlerle verilen kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale Sözleşme dışı iş bulunması ve bu işlerin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartname maddesindeki sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla %10’u aşan imalâtın sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle sözleşmede ve eki belgelerde bulunmayıp idare tarafından talep edilen ihale dökümanı ve teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ve gruplarının bedellerinin de şartname maddesi uyarınca belirlenerek yükleniciye ödenmesi gerekir
Devamı...

ihalede Sözleşme dışı yapıldığı iddia olunan imalâtların iş sahibi yararına olması halinde Kanun maddelerinde tanımlanan vekâletsiz iş görme hükümlerine göre bedelinin iş sahibinden istenmesi mümkündür Somut olayda mahkemece keşif yapılmaksızın alınan bilirkişi raporunda dikildiği belirtilen iş ile ilgili olarak iş emri veya belge olmadığı belirtilmiştir Aynı raporda bu imalâtların faydalı imalât olup olmadığı konusunda da belge bulunmadığı belirtilmiş ise de keşif yapılmaksızın bunun saptanması mümkün değildir Mahkemece mahallinde uzman bilirkişi ile keşif yapılarak işin yapılıp yapılmadığının araştırılması bunların varlığının ve iş sahibinin yararına olduğunun saptanması halinde bedelinin yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre hesaplanması ve bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale Genel Şartname maddesindeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara  ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle saptanacak temerrüt tarihinden itibaren faizi hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermekten ibarettir Eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır 1
Devamı...

Davacının talebinin fiyat farkına ilişkin olmayıp sözleşme kapsamında yer alıp metraj olarak fazla yapılan işlere ilişkin olduğu anlaşıldığından bu değerlendirme hatalı olmuştur. Diğer tarafta *TL’lik sözleşme dışı ilave işlerin bedeli de bilirkişi raporunda yaklaşık maliyet hesabında rayiçlerin esas alındığı belirtilerek yaklaşık maliyet üzerinden yapılan hesaplama ile * TL olarak belirlenmiş ise de Genel Şartname maddesinde gösterilen usuller dairesinde hesaplama yapılmaması hatalı olmuştur mahkemece HMK maddesi gereğince gerçeğin ortaya çıkması için yeniden oluşturulacak ihale ve kesin hesap konusunda uzman bilirkişi kuruluna dosyanın tevdi edilerek önceki raporlar ile varsa çelişkiler giderilecek şekilde davacının * TL olarak sınırladığı yaklaşık maliyette yer alıp miktar olarak fazla yapılan işler kalemi alacağı bakımından dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip %10 oranda fazla yapılan imalâtların bedellerinin sözleşmenin ve şartnamenin maddesi uyarınca sözleşme fiyatlarıyla, %10 oranı aşan imalâtların ise bedellerinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla hesaplattırılması mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmemesi sözleşme kapsamında yer almayan ilave işler bedeli alacağı kalemine ilişkin olarak ise Yapım İşleri Genel Şartname maddesindeki düzenlemeye göre bedel hesaplattırılması gerekirken sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri tartışılmaksızın eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

sözleşme dışı imalâtın iş sahibinin yararına olarak yapılmış olması halinde bedelinin BK maddelerince vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre ödenmesi gerekir Somut olayda fazla imalâtın sözleşmeye dahil imalâtların %10 karşılığı kadar olan kısmının bedelinin sözleşme fiyatlarıyla ödeneceği kabul edildiğine göre bu kısmı aşan imalât bedelinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda tüm fazla işlerin bedeli * yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre hesaplanmış ayrıca bu fiyatlara * yılı fiyat farkı uygulanmak suretiyle sonuca varılmış olup bu haliyle hükme esas alınması doğru olmamıştır 
Devamı...

ilave iş bedelinden kaynaklanmakta olup %10 iş artışına ilişkin kısmın davacıya ödendiğinin anlaşılmasına göre bunun dışında kalan kısma ilişkin iş bedeli idarenin poz fiyatlarıyla değil işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplanmalıdır Mahkemece dairemizin bozma ilâmına uyulmasına karar verilmiş olup mahkeme tarafından bozma ilâmı gereğinin yerine getirilmesi zorunludur Çünkü bu konuda yararına bozma yapılan taraf için kazanılmış hak oluşur Bu doğrultuda işlem yapılarak kazanılmış hak ilkesi dikkate alınmalıdır Davacı yüklenicinin ilave iş yaptığı ve bunun iş sahibi yararına olduğu anlaşıldığına göre mahallinde yeniden seçilecek bilirkişi vasıtasıyla ilave işlerin bedelleri işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayicine KDV ilave edilmeden belirlenmeli ve bedel belirlenirken pozlardan yararlanılmamalıdır Mahallinde rapor alınamadığı ve kanaate varılamadığı takdirde büyük merkezlere talimat yazılarak yeniden seçilecek bilirkişilere dosyanın tevdi edilerek %10 iş artışı dışında ilave işlerin bedeli yapıldığı yıl serbest piyasa rayicine göre hesaplanmalı ve KDV ilave edilmeden hüküm kurulması gerekmekte olup bu husus gözden kaçırılarak davanın yazılı miktardaki kısmının kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

sözleşme dışı imalâtlara ilişkin iddiaları ile ilgili olarak da mahallinde keşif yapılarak sözleşme dışı fazla imalât yapılıp yapılmadığı tespit ve yapılmış ise Genel Şartname  maddeleri aşan kısım içinde vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldıkları mahalli piyasa rayiçleri ile bedelinin hesaplanması gereği Sözleşme dışı fazla imalât eser sözleşmesinde kararlaştırılmamış olmakla birlikte sözleşmenin ifası sırasında iş sahibinin talimatı ile ya da iş sahibinin talimatı olmaksızın işin gereği olarak yüklenici tarafından yapılan ve iş sahibi yararına olan iş ve imalâtlar olarak tanımlanmaktadır Sözleşme dışı fazla imalât bedelinin iş sahibinden istenebilmesi için bunların iş sahibinin talimatı ile yapılmış olması zorunlu değildir Fazla imalât bedelinin sözleşmede bu konuda hüküm varsa sözleşme hükümlerine yoksa TBK nın maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri gereğince yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanması gerekir
Devamı...

Davada ihale sözleşme dışı ilave işlerin bedeli ve sözleşmede yer almasına rağmen fazla miktarda yaptırılan işlerin bedeli de istendiğinden, bu alacak kalemlerine ilişkin bedelin sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddesi hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekir  Şartname maddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Yapılan incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Kanununun maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerektiği Hesaplamaların buna göre yapılması gerektiği halde hükme esas alınan bilirkişi raporlarında, hesaplama bu düzenlemelere uygun yapılmamış, alınan raporda *TL sözleşme kapsamında bulunmayan fazla işlere ilişkin alacak kaleminin sözleşme maddesinde yer alan fiyat farkı verilmesi talebinde bulunulamayacağına yönelik düzenleme gerekçe gösterilerek reddi gerektiği belirtilmiştir Davacının talebinin fiyat farkına ilişkin olmayıp sözleşme kapsamında yer alıp metraj olarak fazla yapılan işlere ilişkin olduğu anlaşıldığından bu değerlendirme hatalı olduğu tespit edilmiş olup kararın bozulmasına hükmedilmesi
Devamı...

imalâtların ihale sözleşmesi kapsamında olmayıp ilave iş olarak nitelendirilmesi durumunda taraflar arasındaki keşif artışı da gözetilerek keşif artışına girip girmediği, keşif artışına girmiş ise ara ve kesin hakedişler kapsamında bedelinin ödenip ödenmediği, keşif artışına girmemiş ise şartnamede belirtilen * maddesine göre keşif artışı da gözetilerek yapılan imalatlar bedelinin sözleşme bedelinin %50’sine kadar olan oran dahilinde sözleşme fiyatlarıyla, %50’yi aşan ilave iş yapılmışsa aşan kısmın bedelinin işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa fiyatlarıyla (serbest piyasa fiyatları içinde KDV olduğu gözetilerek ayrıca eklenmeksizin) hesaplanması için ek rapor alınmasından ibaret olmalıdır
Devamı...

davacı tarafından sözleşme dışı imalât yapıldığı iddia edildiğine göre bu iddianın sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda açıklandığı gibi sözleşme dışı imalâtlar için hakedişlere ihtirazî kayıt konulmasına gerek olmadığından mahkemece yapılması gereken iş konusunda uzman bilirkişilerden alınacak rapor ile öncelikle sözleşme kapsamında yapımı gereken imalâtların yapılıp yapılmadığının saptanması, bundan sonra sözleşme götürü bedelli olduğundan %10 oranda yapıldığı belirtilen fazla imalâtların denetime açık bir şekilde belirlenip bedellerinin sözleşme fiyatlarıyla hesaplattırılması, bu oranı aşan imalât yapıldığının saptanması halinde ise bedellerinin yine sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 410. maddesine göre yapıldığı yıl mahalli rayiçlerine göre ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre KDV’nin piyasa fiyatlarının içinde olduğu dikkate alınarak belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale sözleşme dışı imalâtlar ile birlikte işi tamamladığını ancak ilave iş bedelleri ile bunlardan kaynaklanan fiyat farklarının ödenmediğini, bu imalâtlar nedeniyle süre uzatımı verilmesi gerekirken verilmediğini, yer tesliminin geç yapılmasına rağmen geçici kabulün geç yapıldığı gerekçesi ile 6 nolu hakedişte gecikme cezası kesintisi yapıldığını, kesilen bu cezaya haksız olarak KDV uygulandığını, ödemelerin de geç yapıldığını, 6 nolu hakedişin geç düzenlenmiş olması nedeniyle fiyat farkı alacağının oluştuğunu belirterek ilave işler nedeniyle *TL, ilave işlerden kaynaklanan fiyat farkı bedeline karşılık * TL, 6 nolu hakedişten kesilen gecikme cezasına karşılık *TL, 6 nolu hakedişin geç düzenlenmesi nedeniyle oluşan fiyat farkına karşılık * TL’nin faiziyle davalıdan tahsilini talepli dava kararı
Devamı...

davalının ve kontrol teşkilatının talimatları ile sözleşme, projeler, mahal listeleri ve pursantaj (ödeme)listesinde bulunmayan imalâtların nelerden ibaret olduğu HMK maddesi gereğince hakimin davayı aydınlanma ödevi kapsamında davacıya açıklattırılarak talepler açık ve belirgin hale getirilmeli ve sonrasında sözleşme kapsamında yapılan iş ve imalâtlardan ara ve kesin hakedişlere giren iş ve imalâtlar yönünden yukarıda açıklanan şekilde itiraz bulunup bulunmadığı değerlendirilmeli ve bunun sonucunda bu kalemden alacak talep edilip edilemeyeceği belirlenmeli, sözleşme dışı yapılan işlerden alacak kalemlerinin aynı şekilde hakedişlerde yer alıp almadığı ve usulüne uygun itiraz bulunup bulunmadığı belirlenmeli, sözleşme dışı olup da hakedişe girmeyen iş ve imalât bedelleri ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalara göre sözleşme götürü bedelli olduğundan %10 fazlasının sözleşme fiyatları ile %10’dan fazlasının ise vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması, sözleşmede güncelleme yapılacağına ilişkin bir hüküm de bulunmadığından güncelleme yapılmaksızın hesabın yapılması hususu da dikkatten kaçırılmamalıdır
Devamı...

ihalenin yapıldığı tarihteki maliyetinin * TL olduğunun belirlendiğini, ihalede belirtilen metrekare ve verilen * TL bedelden bu tutarın çıkarılması sonucu *TL alacaklarının bulunduğunu belirterek davacı tarafından fazla yapılan işin bedeli olan * TL ve * TL KDV toplamı *TL’nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, tespit giderlerinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini talepli yargı kararı
Devamı...

ihale imalâtların idarenin yazılı ve sözlü talimatları, onay yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama revize vaziyet planı ve revize projeler doğrultusunda yapıldığını, ancak sözleşme dışı iş olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesi talepli yargı kararı
Devamı...

Davacının talep ettiği ihale sözleşme dışı imalât bedelinden mahkemece %10 iş artışı kapsamında hesaplanan imalât bedelinden ihale tenzilatı yapılarak ödenmeyen kısmının tahsili
Devamı...

ihale sözleşme dışı imalâtların bedellerinin şartname maddesi hükümlerine göre hesaplanması zorunludur Bu hükümlere göre sözleşme dışı ilave iş yapılması halinde öncelikle bu işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve %10 kapsamında kalan iş artışı bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, % 10’u aşan kısım yönünden ise iş sahibinin yararına olan imalatların bedelinin işin yapıldığı tarihteki mahalli serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması gerekmektedir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin şartname maddesi hükümlerine göre hesaplanması zorunludur Bu hükümlere göre sözleşme dışı ilave iş yapılması halinde öncelikle bu işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve %10 kapsamında kalan iş artışı bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, % 10’u aşan kısım yönünden ise iş sahibinin yararına olan imalatların bedelinin işin yapıldığı tarihteki mahalli serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

kamu ihale kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu hukukunda tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları ihalelere teklif vermekte ve aldığı ihaleleri yaparak ticari faaliyetini sürdürmekte olduğunu, dövize bağlı olan inşaat malzemelerindeki artışın, yapılan iş ortaklıklarına sağlanan nakdi yardımların, ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin ve bu süreç sonrasında hükümetin kurulamaması nedeniyle ihale makamı olan idareler tarafından hak edişlerin gecikmeli olarak onaylanmasının ve onaylanan hak edişlere rağmen süresinde ödeme yapılmaması
Devamı...

Sözleşme maddesinde işin icrası sırasında iş eksilişi meydana gelmesi hâlinde yükleniciye nasıl ve ne miktarda ödeme yapılacağı düzenlenmiş olup, sözleşmenin yargı kararı sonrası Kamu İhale Kurumu kararı nedeniyle feshinden dolayı bu maddedeki iş eksilişi talebi koşulları bulunmayıp mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine yanlış anlam verilerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup davalı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olup,HMK’nun *.maddesi gereğince istinafa başvuranın sıfatı, istinaf konusu yapılan nedenler ve kamu düzeni ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda, menfi zarar kapsamında bir talepte bulunulmaksızın sadece iş eksilişinin ödenmesinin istenilmesi, iş eksilişi ödenmesi için gerekli koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup davalının istinaf başvurusunun bu sebeple esas bakımından kabulü ile bu durum yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK *maddesi gereğince mahkeme kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulması gerekmiştir.
Devamı...

Yapım İşinde iş artışı kapsamında yapılan bazı imalatlar için yeni fiyat hesaplanırken bulunan tutara, idare ile yüklenicinin anlaştığı % 2 oranında; iş eksilişi kapsamında sözleşmeden çıkarılan benzeri imalatlar için fiyat tespiti edilirken, yaklaşık maliyetle sözleşme bedeli arasındaki farktan hareketle bulunan % 31,136 oranında indirim uygulanması
Devamı...

Denetçi sorgusunun temel dayanağı niteliğinde olan teknik raporun hatalı hazırlandığının anlaşılması, işin temel kazısı sırasında meydana gelen göçüğün Yüklenicinin hatasından kaynaklanmaması, Yüklenicinin durumu öngörmesi ve kendi gücü ile ortadan kaldırması imkanının bulunmaması, İdare tarafından açıklanan teknik gerekçelerle işin, iş artışı imalatları yapılmadan tamamlanmasının mümkün görülmemesi nedenleriyle, iş artışı yapılması ve gecikme cezası kesilmemesi hususları
Devamı...

iş iskelesi imalatı öngörülen bazı yapım işlerinde iş iskelesi imalatının genel ve detay durumunu gösteren CD düzenlenmeden ve bu CD ödeme evrakına eklenmeden yükleniciye hakediş ödenmesi hk
Devamı...

Yapım İşinde %10 luk iş artışında, işe yeni giren imalatlarda * yılı Bayındırlık birim fiyatları olduğu gibi alınırken, vazgeçilen imalatlarda ise * yılı Bayındırlık fiyatlarına *(sözleşmede yapılan indirim kadar) oranında tenzilat uygulanmış, daha sonra ortaya çıkan iş artışına ödeme dönemindeki fiyat farkı oranı eklenerek hak edişlerin ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi”  maddesindeki “Belirtilen Sözleşme fiyatı ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 Yükleniciye ödenir” ve söz konusu işe ait hizmet alımına ait sözleşme maddesi hükümlerinee göre bulunan tazminata % 18 KDV ilave edilmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası hk
Devamı...

işin tamamı için % 20 iş artışına onay verilmiş olduğu, niteliği itibarı ile götürü olarak belirlenen ve asıl işten ayrılması mümkün olmayan 6, 7 ve 8’inci sıradaki iş kalemlerinin iş artışının dışında kaldığının söylenemeyeceği, bu nedenle yapılan uygulamada mevzuata aykırılık bulunmaması
Devamı...