İsteklinin ihaledeki harcamalarını belgeyle ispatlanması hâlinde bu harcamaların menfi zarar kapsamında kabulüne karar verilmesi gerektiği (Danıştay K.2022)
Devamı...

ihale menfi zararın ihalenin eksik bırakılan kısmına ait bedel ile eksik kısmın yeniden yapılan ihale bedeli arasındaki fark olduğu belirtilerek davacının uğramış olduğu menfi zarar, davalı tarafından tamamlanamayan (eksik kalan) işlerin ihale yılı fiyatlarıyla belirlenen tutarının güncellenmesi, bu rakama idarenin kalan işler için ödeyeceği malzeme fiyat farklarının eklenmesi, bulunan toplam bedelden de davalı tarafından tamamlanmayan (eksik kalan) işlerin ihale yılı fiyatlarıyla belirlenen bedelinin mahsup edilmesi suretiyle hesaplanmış Bilirkişilerce menfi zararın yukarıda belirtilen şekilde tanımlanması ve buna bağlı olarak zarar hesabının belirtilen yöntemle yapılması Dairemizin yerleşik uygulamasına aykırıdır(Yargıtay K1)
Devamı...

İhale itirazen şikayet aşamasının ihaleye katılımı kabul edilmeyen bir şirket tarafından kullanılmasına rağmen KİK tarafından mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitine karar verildiği bu nedenle idare ile tarafları arasında sözleşme imzalandığını sonradan idarece inşaatın durdurularak sözleşmenin feshedildiği *TL tazminatın  idareden tahsiline karar verilmesini talep etmiş ıslah dilekçesiyle talebini * TL’ye yükseltmiştir Davalı, sözleşmenin tasfiyesi amacıyla yapılan ve tarafların katılımlarının sağlandığı tespitte inşaat seviyesinin belirlenip bu seviyeye karşılık gelen iş bedelinin davacı yükleniciye ödendiğini ifade ederek davanın reddi gerektiğini savunmuş Mahkemece davanın kısmen kabulü ile * TL alacağın dava tarihinde * TL alacağın ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesinin hatalı olup Bu zarar da akdin ifası sonucu elde edilecek olumlu zararın kaybına ilişkin olmakla ve bu zararı elde etmek için diğer maliyet girdilerinin de kısaca menfi zararın da yapılması zorunlu olduğundan inşaatın kalan kısmından davacının elde etmesi gereken kâr tutarı davacının talebinin bağlayıcılığı da gözetilerek kanun maddesinde belirtilen eksiltme yöntemi de dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır(Yargıtay Kararı)
Devamı...

sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı yaptığı bu işlerle ilgili teklif birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Genel Şartnamedeki iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilip davacıya sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi de ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından yürütülebilmesi ve tarafların sürece dahil olabilmesi için yapılan, belgelendirilebilir nitelikteki zorunlu masraflar (sözleşme noter masrafı, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu payı vb.) menfi zarar kabul edilip,ödenmesi gerektiğine hükmedilmesi (Danıştay K561)
Devamı...

Menfi zarar da uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşmenin ifası için yapılan ve sözleşme ilişkisi kurulmamış olması halinde yapılmayacak olan masraflar olup menfi zararların fesih ya da tasfiyede kusursuz olsa dahi sözleşmenin diğer tarafından talep edilmesi mümkündür Menfi zarar diye nitelendirilen imalât ve harcamalar taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmasa idi yapılmayacak olan masraf ve imalâtlar olduğundan sözleşmeden doğan hak ve alacaklar kapsamındadır Bu durumda sözleşme ilişkisinin mücbir sebeple sonlandırılıp tasfiyesi sonucu akdî ilişki kusuru olmaksızın sonlandırıldığı ve menfi zarar kapsamındaki alacakların sözleşmeden doğan hakların içinde kalması sebebiyle talep edebileceğinden mahkemece davacının kanıtladığı ve menfi zarar kapsamına giren, alacakları ile ilgili toplanan kanıtlar değerlendirilip, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile menfi zararların sözleşmeden doğan hak kapsamı dışında kaldığı ve davacının menfi zarar talep etme hakkından feragat ettiği kabul edilerek davanın reddi doğru olmamış bozulması gerektiği hk 
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

Sözleşmesi fesih edilen ihalenin İdarece yeni ihaleden doğan zararlarını talep etmiş olup, Mahkemece bilirkişiden raporu alınmış raporda ilk ve ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetleri incelenerek ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetinin ilk işe ait yaklaşık maliyeti teşkil eden imalât miktarlarında ve poz numaralarında değişiklikler yapıldığı tespit edildiği ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı belirlenmiş yeni ihalede Değişiklik yapıldığı belirlenmiş olması yeni çıkılan ihalenin aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

Menfi zarar kapsamında yapıp da ödenmeyen iş ve imalât bedeli, noter masrafı, damga vergisi, teminat mektubu için yapılan masraf, faiz ve komisyonları isteyebilir Bu durumda mahkemece HMK hükmü gereğince hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacının talep ettiği toplam * TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında *maddesinde istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

sözleşmenin feshinde menfi zarar miktarı konusunda açıklanan yönteme göre gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, menfi zarar hesabı hususunda eksik inceleme ile daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği hk
Devamı...

menfi tespit davası,yapım sözleşmesi imzalandığı ve sözleşmeye bağlı olarak çeşitli tarihlerde ilave işlere ilişkin sözleşmeler imzalanarak yürürlüğe girdiğini davacı şirketin sözleşme konusu eseri %100 oranında tamamlayarak teslim ettiğini Kabul etmemekle beraber İdarenin Sözleşme konusu eserin %99 oranında tamamlanmış olduğunu hakkedişlerde ve yazışmalarda kabul ve ikrar ettiğini davacının sözleşmede belirlenen teslim tarihinden önce teslim alarak işletmeye başladığı halen işlettiği ve *TL bedelle mal ettiği tesiste *TL gelir elde etmiş olmasına rağmen performans ve gecikme cezası adı altında davacı şirketi yaklaşık *milyon TL tutarında haksız bir ceza tehdidi ile de karşı karşıya bıraktığını, idarenin tüm bunlarla birlikte kendi kusurları proje eksiklikleri tesis iyileştirme ve verimliliği artırma tesisin işletilmesinden kaynaklı meydana gelen yıpranmalar gibi davacı şirkete atfı kabil kusuru mümkün olmayan hususlara ilişkinde eksik iş adı altında davacı nam ve hesabına tamamlatma yoluna gittiğini tesiste eksiklik olmaması, davalı İdarenin taleplerinin yükümlülüğünde olmamasına iyileştirme kapsamında yerine getirilmesine rağmen davalı idarenin bu doğrultuda davacıya göndermiş olduğu yazı ile davacı namı hesabına ihaleye çıkıldığını ve müvekkil şirketçe varlığı kabul edilmeyen eksik işler nedeniyle tl bedelli sözleşmenin Şti İmzalandığını davacı şirkete bildirdiğini söz konusu eksiklikler davacı şirketten kaynaklanmayan proje eksiklikleri olduğunu, söz konusu eksiklikler incelendiğinde görüleceği üzere davalı idarenin eksik olarak bahsetmiş olduğu hususların davacı şirketin yapım işinden kaynaklanan eksiklikler olmayıp gerek davalı idarenin projesindeki eksiklikler gerekse tesisin 5 yıldır idare tarafından işletilmiş olması nedeniyle ortaya çıkan yıpranmalar olduğunun anlaşıldığını davacı namı hesabına sözleşme yapılmasını kabul etmekle birlikte yapılan sözleşme bedelinin fahiş olması nedeniyle davacı şirketçe kabulünün mümkün olmadığını belirterek davacı şirket namı hesabına davalı idare tarafından yapılan ihale sonucu imzalanan sözleşmeden kaynaklanan borçtan davacı şirketin şimdilik TL borcunun olmadığının tespiti hk karar
Devamı...

İhale konusu işte  mevcut imalatın kimin yararına olarak gerçekleştirildiğini saptamak Belediye yararına yapıldığı anlaşılırsa BK maddeleri uyarınca yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla (sözleşme fiyatını aşmamak üzere) imalat bedelini hesaplatmak saptanan bedelden gözetilerek uygulamalar da değerlendirilmek suretiyle hakkaniyet dairesinde indirim yapıldıktan sonra tazmini gereken bedelin belediyeden tahsiline karar vermek sözleşmeyi imzalayan yararına yapıldığı ve Belediye ile ilgisi olmadığı anlaşıldığında ise sözleşme bedelinden yine kuyu faal olmadığından hakkaniyet indirimi yapılarak makul ve kabul edilebilir bedelin davalı Hatice den tahsiline karar vermekten ibarettir Eksik inceleme ile ve hukuki değerlendirmede hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale sözleşmesi fesih edilerek hükümsüz olduktan sonra tekrar sözleşmeye dayanarak borcun ifa edilmemesinden doğan zarardan söz edilemez istenilecek zarar menfi zarardır Menfi zarar kavramına ise şunların gireceği kabul edilmektedir  Sözleşmenin yapılmasına ilişkin giderler sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar sözleşmenin yerine getirilmesi dolayısıyla uğranılan zarar sözleşmenin geçerliğine inanılarak başka bir sözleşme fırsatının kaçırılması dolayısıyla uğranılan zarar başka bir sözleşmenin yerine getirilmemesi dolayısıyla uğranılan zarar ve dava masraflar olup Bu tür bir zarar ayrımı sözleşme sorumluluğunda söz konusu olmaktadır Genel olarak menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından müspet zarar ise ifa edilmemesinden doğan zararı ifade eder 1
Devamı...

sözleşme maddelerinde yükleniciye sözleşme kapsamındaki işlerden istediği kısımları değiştirme, vazgeçme yetkisi tanınmış ve bu durumda yüklenicinin hiçbir sebep ve suretle işverenden herhangi bir nam altında masraf ve kâr mahrumiyeti talep edemeyeceği kabul edilmiştir. * madde hükmüyle de iş sahibine herhangi bir sebep göstermeden ihbar suretiyle sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır. Sözleşme serbestliği ilkesi ışığında geçerli olduğu anlaşılan ve davacı yüklenici tarafından da herhangi bir irade fesadı nedeniyle iptal davasına konu edilmediği anlaşılan bu maddelerin BK’nın*madde hükmüne tabi olacağı yönündeki mahkeme kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

ihale sözleşmesi yapılmasına güvenilerek başka bir sözleşme fırsatının kaçırılmasından doğan zarar sözleşme giderleri sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar, sözleşmenin yerine getirilmesi dolayısıyla uğranılan zarar başka bir sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle uğranılan zarar ve dava masrafları girer
Devamı...

Sözleşme maddesinde düzenlenen ve projenin davalıdan kaynaklanan nedenlerle * nin uygun gördüğü şekillerde yapılmaması halinde durumun kendisine bildirimini müteakip belirtilen tarihten önce kendisine yapılan tüm ödemeleri geri vereceğine dair cezai şart koşullarının somut olayda gerçekleşmediği dosya kapsamına göre davalı taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin … tarafından onaylandığı, fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldığından mahkemece konunun uzmanı bilirkişi kurulundan rapor alınarak davalının yapmış olduğu işin bedeli saptamalı, çekişme konusu olmayan ödemeler düşülerek sonucuna göre bir karar verilmelidir
Devamı...

ihale masrafları ve KDV istemiyle açılmış, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre sözleşmenin feshi nedeniyle davacı idarenin herhangi bir zarara uğramadığının anlaşıldığı, rapordaki hesaplama yönteminin Yargıtay’ın menfi zarar hesabı için kabul ettiği yerleşik uygulamaya uygun bulunduğu gerekçesi hk
Devamı...

yapılan ihalenin (KDV hariç) * TL bedelle davalı şirkete ihale edildiği ve ihale komisyonunun 33 sayılı kararı ile * tarihinde ihalenin onaylandığı; ancak, davalı şirketin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş SSK prim borcunun bulunması sebebiyle sözleşme imzalanamadığı ve.*Genel Müdürlüğü'nden *TL temin edildiği, fazladan * TL bedel ödendiği, ayrıca damga vergisi, ihale ilânı ve ihaleden yasaklama kararı ile ilgili masraf yapıldığı ileri sürülerek * TL maddi tazminatın davalıdan tahsili istenmiştir.Taraflar arasında kurulması amaçlanan akdî ilişki; niteliğince, somut olayda uygulanması gereken Borçlar Kanunu'nun * maddesinde tanımı yapılan bir “eser” sözleşmesidir. Davacı iş sahibi; davalı şirket ise yüklenicidir. Ancak, ihale dökümanına aykırı olarak yüklenicinin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunduğu halde ihaleye katılan yüklenici şirket ile davacı, sözleşme yapmamıştır. Davacı tarafından yapılan ihale “ihtiyari ihale” niteliğinde olup, davacı 4734 Sayılı Kamu İhaleKanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Kural olarak, ihtiyari ihalede ihaleden dönülmesi ve yazılı sözleşme yapılmaması sebebi ile “olumlu” zarar istenemez. Ancak, davalının kusurlu tutum ve davranışları yahut işlemleri sonucu yanlar arasında sözleşme kurulamamışsa, kurulmasına güvenilen sözleşmenin kurulamaması yüzünden uğradığı menfi zararı davacı davalıdan isteyebilir
Devamı...

Mahkemece hüküm altına alınan alacağa * tarihinden itibaren faiz yürütülmüştür. Dosya kapsamından faize başlangıç yapılan tarihin yüklenici tarafından tek taraflı olarak çıkartılan kesin hesabın iş sahibi idareye verildiği tarih olduğu anlaşılmaktadır. Yüklenicinin kesin hesabı çıkarıp idareye vermesi kesin hesaptan kaynaklanan alacak yönünden idareyi temerrüde düşürmez. Sözleşme tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken Borçlar Kanunu'nun * maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşeceğinden ve dava öncesi borçlunun ihtarla temerrüde düşürüldüğüne dair iddiada bulunup kanıtlanmadığından temerrüt davanın açıldığı * tarihinde oluşmuştur. Mahkemece temerrüt tarihinin belirlenmesinde yanılgıya düşülerek faizin dava tarihi yerine önceki bir tarihten başlatılması doğru olmamıştır.
Devamı...

faize başlangıç yapılan tarihin yüklenici tarafından tek taraflı olarak çıkartılan kesin hesabın iş sahibi idareye verildiği tarih olduğu anlaşılmaktadır. Yüklenicinin kesin hesabı çıkarıp idareye vermesi kesin hesaptan kaynaklanan alacak yönünden idareyi temerrüde düşürmez. Sözleşme tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 101/1. maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşeceğinden ve dava öncesi borçlunun ihtarla temerrüde düşürüldüğüne dair iddiada bulunup kanıtlanmadığından temerrüt davanın açıldığı 14.07.2005 tarihinde oluşmuştur. Mahkemece temerrüt tarihinin belirlenmesinde yanılgıya düşülerek faizin dava tarihi yerine önceki bir tarihten başlatılması doğru olmamıştır. Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekirse de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken 1086 Sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur
Devamı...

asıl davada istenen maddi tazminat, eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeline ilişkindir. Sözleşme konusu inşaatların yıktırılıp kaldırılarak yerine sözleşmedeki koşullarla inşaatların yapılması gerektiği kabul edilmiş olduğuna göre, buna ilişkin maddi tazminatın kapsamı içinde kalan eksik ve kusurlu işlerin bedeline ayrıca hükmedilemez. Buhukuksal sebeple, davalılar … mirasçıları ile … hakkındaki asıl davanın reddi gerekirken, mahkemece kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl davada arsa sahibi, sözleşmeye ek olarak düzenlenen taahhütnamenin geçersizliğinin tesbitini, birleşen davalarında eksik ve kusurlu işler bedeliyle gecikme tazminatının ödenmesini istemiştir. Davalı yüklenici karşı davasında, sözleşmenin ifa ile sonuçlandığını belirterek bağımsız bölümlerinin adına tescilini, birleşen davasında ise fazladan gerçekleştirilen imalat bedelinin ödenmesini istemesi hk
Devamı...

lojman binasının davalılardan ….ye ihale edildiği ve * tarihli sözleşme yapıldığı; ancak, anılan yüklenicinin ölümü ile * tarihli sözleşme ile işin yapımını davalılardan … nin yüklendiği, *tarihinde işlerin geçici kabulünün yapıldığı, kesin kabulün yapılmadığı, inşaatların tesisat kontrolörlüğü işini ….Müdürlüğü nde görevli Mühendis … nun yüklendiği, inşaatların kontrolü görevini ise inşaat teknikeri olan ….ı nın yürüttüğü ve inşaatın yıktırılıp yeniden yapılmasını gerektirecek ve kabul edilmeyecek derecede ayıplı olmasında tüm davalıların kusurlarının etkili olduğu ileri sürülerek;* TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsili istenmiş; * sayılı birleşen davada ise az yukarıda açıklanan iddialar ileri sürülerek, inşaatın yeniden yapım bedeli olan * TL maddi tazminatın tahsili hk
Devamı...

Menfi zarar kapsamına; sözleşme yapılmasına güvenilerek başka bir sözleşme fırsatının kaçırılmasından doğan zarar, sözleşme giderleri, sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar, sözleşmenin yerine getirilmesi dolayısıyla uğranılan zarar, başka bir sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle uğranılan zarar ve dava masrafları girer.
Devamı...

davada, ihale konusu teknolojik özellikli hangar kapısını yurtdışı firmadan döviz ile temin ettiğini, Mahkemenin Karar sayılı kararında kapı bedelinin 593.785,06 TL olduğunun belirlendiğini, bu bedelin 111.032,98 TL'lik kısmının dava yoluyla ancak  yasal faiziyle tahsil edebildiğini, idarenin geç ödemesi nedeniyle hangar kapısını döviz ile ithal etmekten kaynaklanan gerçek ithalat bedelini alamamaktan dolayı faizi aşan zararı bulunduğunu belirterek, munzam zararından şimdilik 10.000,00 TL'sinin tahsilini istemiş, daha sonra ise **** tarihinde harçlandırdığı ıslah dilekçesi ile dava değerini 129.528,65 TL artırarak, 139.528,65 TL'ye çıkarmıştır. Davalı işsahibi idare ise, hangar kapı bedelinin kesinleşen ilâm ile faiziyle ödendiğini, davacı taleplerinin önceki davada hükme bağlandığından kesin hüküm nedeniyle davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, davacının ıslah talebi de dikkate alınarak davanın kabulü ile munzam zarar karşılığı 139.528,65 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, faizin 10.000,00 TL için dava tarihi, bakiyesi için ıslah tarihi olan **** tarihinden itibaren yürütülmesine karar verilmiştir. 
Devamı...

Akdin feshi halinde alacaklı aksi kararlaştırılmamışsa ** maddesi gereğince sadece menfi zararının tazminini isteyebilir. Menfi zarar, hüküm ifade ettiğine veya in'ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in'ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır. Akdin kurulması masrafları, damga pulu parası, noter harçları ve posta masrafları menfi zarar kapsamında olduğundan davacı idarenin buna yönelik taleplerinin kabulü gerekirken davanın tümden reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
Devamı...