götürü bedel ihale sözleşmelerinde işin daha fazla emek ve masrafla yapıldığı iddia edilerek bedelin artırılmasının talep edilemeyeceği ile YİGŞ maddesi uyarınca işin yapılması için gerekli olan araç, makine, taşıt, malzeme vb. giderlerin yüklenici tarafından karşılanmak zorunda olduğu gerekçesiyle fazla bedele hükmedilemeyeceği belirtilmiş ise de, söz konusu hükümler sözleşme şartlarının değişmemesi durumunda sözleşme imzalandıktan sonra davalı idarenin tek taraflı iradesi ile işyeri değişikliğine gidilmiş, davacı değişen işyeri nedeniyle daha fazla servis yolları açtığını, saha içi nakliyeler, tünel kalıp ek revizyonları, kule vinç ek maliyetleri yaptığını iddia etmiş ve yapıldığı iddia edilen bu masrafların davalı idare tarafından düzenlenen ve davacı yüklenici tarafından çekincesiz imzalanan mukayeseli keşiflere de girmediği anlaşılması
Devamı...

ihaleyi alan firma ile alt yüklenici sözleşmesinin imzalandığı sözleşme kapsamında işin yapımında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV’den muaf olarak kesilmesi gerektiği gerekçesiyle akaryakıt tutarı ÖTV’sinin iade edilmediği sözleşme maddesi gereğince davalının ödediği *TL  * tl bedeli priminin tamamının müvekkilinin hak edişinden kesildiği bu tutarın haksız olduğu sözleşme maddesi uyarınca hakedişlerden %5 oranında kesilen teminatın iadesi talepli dava kararı
Devamı...

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE EK İŞ YAPILMASI HALİNDE İHALE BEDELİNİN BELİRLENMESİ (yargıtay kararlı)
Devamı...

 taraflar arasında düzenlenen ihale sözleşme maddesi gereği sözleşmenin eki olan  Genel Şartname maddelerinde ifade edilen ilke ve esaslara göre hesaplama yapılmadığı için usul ve yasaya uygun olmadığı gibi sonuç miktarlar itibariyle de farklı rakamları içermektedir Alınan raporlara köklü ve teknik itirazlar bulunmasına rağmen alınan ek raporlar bu itirazları karşılamaktan uzaktır Hesaplama yöntemi ile doğru olmayan ve çelişkiler içeren, köklü ve teknik itirazları karşılamaktan uzak raporlar dayanak alınarak karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

ihale sözleşmesinin maddesinde sigorta giderinin sözleşme bedeline dahil olduğu, YİGŞ’nin  maddelerinde de yüklenici hizmetinde çalışanların bütün giderlerinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir Bu sebeple davacı yüklenici çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK’ya ödediği sigorta primlerini davalıdan talep edemez. Tasfiye kesin hesabında bu kalem alacağın da reddi gerekir Mahkemece dayanağı ve gerekçeleri gösterilmeden bu kalem talebin kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

sözleşme süresi dolduktan sonra da fiilen satış ilişkisinin devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır Uyuşmazlık, sözleşme süresi dolduktan sonra satılan *satış tarihindeki rayiç bedelin mi yoksa süresi biten sözleşmede kararlaştırılan satış bedelinin mi uygulanacağı yönünde toplanmaktadır Sözleşmede süre bittikten sonra aynı şartlarla uzayacağına dair bir hüküm bulunmadığından süreli olan sözleşmenin süre dolduktan sonra uygulanmasının yerinde olmadığının kabulü gerekir
Devamı...

sözleşme bedeline beton da dahildir ve taşeron tarafından temini kararlaştırılmış olması Bu kararlaştırılmaya rağmen bir kısım betonun davalı yüklenici tarafından temin edilerek taşerona verildiği de uyuşmazlık konusu olmayıp Davalı yüklenici bir kısım betonun davacının nakit sıkıntısı nedeniyle kendisi tarafından temin edilerek davacıya verildiğini bu sebeple iş bedelinden mahsubu gerektiğini savunmuş olsada Her ne kadar taraflarca * tarihli celsede ödemeler konusunda mutabakatlar alınmış ise de davalının temin ettiği ve davacının da karşı çıkmadığı beton bedelinin dahil olup olmadığı açıklattırılmamış Bu durumda mahkemece yapılacak iş bu hususun taraf vekillerine açıklattırması suretiyle beton bedeli ödeme tutarına katılmış ise, şimdiki gibi davayı kabul etmek, ödeme tutarından ayrıca davacı namına beton bedeli olarak 3. şahıslara (satıcılara) ödenmiş olduğu anlaşıldığı taktirde yapılan iş bedelinden mahsubuyla sonucuna göre hüküm kurulmasından ibarettir. Eksik inceleme ile verilen karar doğru olmayıp hükmün bozulması hk
Devamı...

ihale sözleşme sonrasında sözleşmeye konu işlerin hizmetlerin görülmesi için işçi istihdam edildiğini, sözleşmenin *maddesi ile idari şartnamenin * maddesinde fiyat farkı uygulanacağına dair hüküm bulunduğunu, buna göre davalı idarenin, ihale alıcısı olan davacılara fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretinde meydana gelecek olan asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarını ödemesi gerektiğini, ulusal ve dini bayram günleri ve fazla çalışma saatleri için, asgari ücretin artışından kaynaklanan fiyat farklarına istinaden; *Nisan ayına ait 1 nolu hakedişten başlamak üzere (*/Ağustos ayına ilişkin 5 no.lu hakediş hariç) */Ağustos ayına kadar her ay geçerli olmak üzere 29 nolu hak edişe kadar toplamda 28 adet hakediş yapıldığını, bu hakedişlere ilişkin olarak fiyat farkı ödenmediğini, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretinden kaynaklanan fiyat farkı alacağı saklı kalmak kaydı ile ihtirazi kayıt konularak bu hakedişlerin imzalandığını, bu şekilde davacılara eksik ödeme yapıldığı hk yargı kararı
Devamı...

yakıt alımına ilişkin sözleşme incelendiğinde davacının yazılı olarak talepte bulunduktan sonra ödeme yapılacağının yazıldığını yazılı olarak başvurmadan icra takibi yapma yoluna gittiklerini yapılan son ihaleyi alamadıklarından davacı tarafın bu şekide davrandığını kötü niyetli olarak icra takibi başlattıklarını mal alımına ilişkin borç yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödendiğini davacıya herhangi bir borçlarının kalmadığını iddia edilen alacak bir kamu kurumuna ihale yolu ile mal satılmasına ilişkin olduğunu sadece davacının şirket olmasının temerrüt faizi talep edilebilmesine imkan tanımayacağının açık olduğunu söz konusu talebin isabetli olmadığını, ancak yasal faiz istenebileceğini
Devamı...

faturayı alan kimsenin, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde kapsamı hakkında itirazda bulunmaması sonucu fatura kapsamını kabul etmiş sayılabilmesi için, faturanın yanlar arasındaki yazılı sözleşme şartını değiştirecek içerikli olmaması gerekir. Çünkü, yanlar arasında bir yazılı sözleşme mevcut ise, taraflardan birisi tek yanlı olarak sözleşme hükümlerini değiştiremez. Ancak, taraflar arasında bir yazılı sözleşme yoksa, fatura kapsamına sekiz gün içinde itiraz edilmemiş olması halinde, fatura bir yazılı delil niteliği kazanmış ve karşı tarafın susması sonucu olarak da "sözlü" sözleşmenin koşulunun değiştirilmesi hususunda taraf iradeleri birleşmiş olur. Somut olayda ise, az yukarıda açıklandığı üzere; delil sözleşmesine uygun olarak, bedeli uyuşmazlık konusu olan işin fiyatının belirlenmediği davacı tarafça ileri sürülmektedir. İş bedeli delil sözleşmesine göre belirlenmemişse, fatura kapsamına süresinde itiraz etme zorunluluğu yoktur
Devamı...

Davalılar arasında yapılan protokolde belirlenen * aylık sürenin davacılar ile davalı Belediye arasında geçerli olduğu kabul edilemez. Davacılar, teslim yükümlülüğü konusunda davalı Belediye yi de ayrıca temerrüde düşürmedikleri dosya kapsamı ile de sabittir. Davalı * ile davalı Belediye arasında tanzim edilen*tarihli sözleşmenin teslim yükümlüğü ile ilgili maddesi davacıları bağlamayacağından, davacıların bu sözleşmeye dayalı olarak talepte bulunması ve davanın kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin geriye etkili olarak değiştirilmesine * TL'nin toplam bedelden düşülmesine, her ne kadar davacı tespit edilen * TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesini talep etmiş ise de, bu bedelin davalıdan alınması halinde kararın infazında tereddüt olacağı kanaatine varıldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına dair karar
Devamı...

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Hakediş Raporlarına Dayanan Alacak Talebi ve Hakediş Raporlarının Geçerliliğinin Tesbiti )
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme kira karşılığı inşaat yapımından kaynaklandığından tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçlarını doğurur. Davacı, arsa sahibi Mahkemesi dosyasında açtığı dava ile fesih iradesini açıklamış ve dava dilekçesinin tebliği suretiyle fesih gerçekleşmiştir. Sözleşme geriye etkili olarak feshedilmiş olmakla taraflar sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre aldıklarını geri vermek zorundadır
Devamı...

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir." hükmü getirilmiştir. O halde, aşırı yararlanmadan (gabinden) söz edilebilmesi, objektif unsur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında, bir tarafın darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik) hallerinin bulunması, diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki sübjektif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlıdır. Gabinin varlığı zarar görene (sömürülene), sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirerek iptâl davası açıp iddiasını her türlü delille kanıtlama ve verdiğini geri isteme hakkı ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı verir. Hemen belirtmek gerekir ki aşırı yararlanma iddiasında öncelikle edimler arasındaki, aşırı oransızlık üzerinde durulmalı, objektif unsur ispatlandığı takdirde zarar gördüğünü iddia edenin kişiliği, yaşı, sağlık durumu, toplumdaki yeri, ekonomik gücü psikolojik yapısı gibi maddi, manevi yönler yani sübjektif unsur derinliğine araştırılıp incelenmelidir
Devamı...

sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan H.U.M.K.nın 287. maddesindeki delil sözleşmesi niteliğinde olup taraflarca ileri sürülmese bile mahkemece re'sen dikkate alınması gerekir. Bir hususun ispatı için münhasır delil sözleşmesi yapılmış ise, delil sözleşmesinde kararlaştırılan delilden başka delil kabul olunmaz. Buna göre, taraflar, delil sözleşmesi ile aynı zamanda delillerinde hasretmiş olurlar, yani taraflar, delil sözleşmesinde kararlaştırdıkları deliller dışında başka delil gösteremezler
Devamı...

Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen ve projenin davalıdan kaynaklanan nedenlerle … 'nin uygun gördüğü şekillerde yapılmaması halinde durumun kendisine bildirimini müteakip belirtilen tarihten önce kendisine yapılan tüm ödemeleri geri vereceğine dair cezai şart koşullarının somut olayda gerçekleşmediği, dosya kapsamına göre davalı taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin … tarafından onaylandığı, fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldığından mahkemece konunun uzmanı bilirkişi kurulundan rapor alınarak davalının yapmış olduğu işin bedeli saptamalı, çekişme konusu olmayan ödemeler düşülerek sonucuna göre bir karar verilmelidir
Devamı...

Taraflar arasında akdî ilişkinin kurulduğu ihtilâfsız olup bedel konusunda bir anlaşmanın varlığı ispatlanmamıştır. Bedelin ihtilâflı olması halinde kural olarak sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte olan BK'nın maddesine göre imalât bedelinin yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir
Devamı...

Bir yasadan yetki almaksızın sözleşmelere müdahale eder şekilde kararname çıkarılması mümkün değildir.
Devamı...

Dosyadaki ihale onay belgesinden yapılan işin 2 kalem tıbbi cihaz bakım, onarım hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır. Bu belge ihale yetkilisi olarak Başhekim Op.Dr…. tarafından imzalanmış,İcra takibine ilişkin dosyaya Baştabip tarafından yapılan itiraz dilekçesi başlığında … … Devlet Hastanesi Baştabipliği ibaresi yer almaktadır. … Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin tüzel kişiliği bulunmadığından, yapılan tebligatların …’nı temsilen yapıldığı, ihale onay belgesinin de Baştabip tarafından bu sıfatla imzalandığı anlaşılmakta olup,davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA karar verilmiştir
Devamı...

Eser sözleşmesi ilişkilerinde sözleşmenin varlığının sabit olması halinde, iş de yapılmış ise; ana kural sözleşme kapsamındaki işlerin bunu üstlenen yüklenici ya da taşeron tarafından yapılmış olmasıdır. Bunun aksini ileri süren iş sahibi, ya da taşeron-yüklenici ilişkisinde yüklenici, işin eksik bırakılıp kendisi veya temin ettiği başka biri tarafından yapılıp tamamlandığını yasal delillerle kanıtlamak zorundadır. Somut olayda davalı vekili eksik imalâtların kendi elemanlarınca tamamlandığını ileri sürmekle birlikte bu savunmasını ispatlayacak delil sunmamıştır.
Devamı...

salt sözleşmeye aykırılık manevi tazminat istemi için yeterli değildir. Bu aykırılığın özel hal ve şartlar sebebiyle aynı zamanda davacının haklarını M.K.nun 24.maddesi anlamında zedelediğinin ortaya çıkması ve bu yüzden de B.K.nun 41.maddesi gereğince haksız bir eylem olarak nitelenmesi gerekir
Devamı...

bazen sözleşmedeki edimin yerine getirilmesi edimin yok olması gibi maddi, sözleşme konu ¬sunu yapılamaz kılan hukuki veya ekonomik bir nedenle mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda ifa imkansızlığı gündeme gelmektedir. şžayet ifa imkansızlığı sadece söz -leşmenin tarafları bakımından değil, herkes için söz konusu ise, buna objektif imkansızlık, yalnız sözleşmenin tarafla ¬rından birinin tutumundan doğmuşsa buna da sübjektif imkansızlık denir. İfâ imkansızlığı sözleşme yapılmadan önce varsa ve bu olgu herkes bakımından aynı sonucu meydana getirmekte ise sözleşme geçersizdir
Devamı...

Davacı tarafça mahallinde keşif yapılması istenmediğinden ve dosya kapsamından da sözleşme dışı imalât yapıldığı anlaşılamadığından mahkemenin kanıtlanmayan fazla imalâta yönelik istemin reddi kararı yerinde ise de, davalı Birliğin gerek ….. Müdürlüğü'ne gönderdiği **** tarihli yazısında, gerekse mahkemeye gönderilen****tarihli cevabi yazının ekinde idare elemanlarınca düzenlenen ve Valilikçe onaylanan  tutanak içeriğinde davacının 83.900 metrelik stabilize yol çalışmasını tamamladığı ve **** tarihinde idareye teslim ettiği kabul edilmiştir. Yaptırılan bilirkişi incelemesinde davacının .. metre yolun bedelini alamadığı ve bunun da teklif fiyatına göre 144.000,00 TL olup, ayrıca KDV'siyle ödenebileceği belirtildiği ve davacı da bu miktara itiraz etmediği
Devamı...

davacının ıslah dilekçesinde faiz isteminde bulunmadığı dikkate alınmadan ıslah edilen miktar için de faize hükmedilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece yapılması gereken iş, gerektiğinde mahallinde yeniden keşif yapılarak sözleşme dışı yapılan kanal, kazan dairesi ve baca imalâtının yapıldığı yıl piyasa rayiç fiyatlarına göre bedelinin bilirkişi kurulundan ek rapor alınması suretiyle belirlemek, belirlenen bu iş bedelinin dava ve ıslah dilekçesindeki istemler dikkate alınarak karar vermek olmalıdır
Devamı...

Davacı tarafından yapılan ihale “ihtiyari ihale” niteliğinde olup, davacı 4734 Sayılı Kamu İhaleKanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Kural olarak, ihtiyari ihalede ihaleden dönülmesi ve yazılı sözleşme yapılmaması sebebi ile “olumlu” zarar istenemez. Ancak, davalının kusurlu tutum ve davranışları yahut işlemleri sonucu yanlar arasında sözleşme kurulamamışsa, kurulmasına güvenilen sözleşmenin kurulamaması yüzünden uğradığı menfi zararı davacı davalıdan isteyebilir
Devamı...

sözleşme her iki tarafı da bağlayacağından uyuşmazlığın sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi zorunludur. Sözleşmede ödenmesi yönünde hüküm bulunmayan ya da açıkça ödenmemesi kararlaştırılan alacakların davacıya ödenmesi mümkün değildir.
Devamı...

delil sözleşmesi,mahkemece yapılacak iş; delil sözleşmesi niteliğindeki ve içeriği yukarıda belirtilen sözleşme hükmünde kararlaştırılan şirketlerden S… A.Ş.'nin elektrolitik bakır fiyatının bedelin tespitinde esas alındığı bildirilmiş ve fiyat listelerinin de bu şirket tarafından dosya kapsamına sunulmuş olması hk
Devamı...

Fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. Fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumludurlar.
Devamı...

ilk yıl için öngörülen ödeneğin sözleşmeyi müteakip ödenek tutarının düşürülmesi
Devamı...