ihale sözleşmesinin tasfiye talebinde bulunulması üzerine sözleşmenin şartlı olarak tasfiye edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek sözleşmeye devam edilmesine yönelik başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin sözleşme ilişkisinin yeniden kurulup kurulamayacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin imzalandığını ancak damga vergisi ile ilgili işlemler tesis edileceğinden bahisle sözleşme aslı veya örneğinin davacı şirkete teslim edilmediği davacının ihale konusu işe başladıktan kısa bir süre sonra davalı şirket yetkililerinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin davacı şirketin şantiye sahasını terketmesini istediğini ve  teminat mektuplarının iade edildiğini davacı tarafından ihtarname gönderildiğini davalı şirket tarafından gönderilen cevapta işin davacı şirkete yaptırılmasının yönetim kurulunca uygun bulunmadığını ve ihalenin iptaline karar verildiğini ve şantiye içerisindeki tüm iş makinası, kamyon, araç gereçlerin kaldırılmasının ihtar edildiğini, bu nedenlerle davacı şirketin mahrum kalınan kârın ve yapılan harcamaların dava tarihinden itibaren ticari reeskont faizi ile davalıdan tahsili hk(Yargıtay K 2022) 
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalayan firmanın ihalenin tasfiye sürecinde yüklenicinin iş için harcadığı giderler aldığı malzemeler, yaptığı masraflar nedeni ile ticari yaşamının zarara girdiğini ayrıca kâr kaybına ve zararına sebebiyet verdiğini işin tasfiye edileceği bildirildikten sonra diğer yüklenici firma ile sözleşme yapıldığını tasfiye geçici kabul heyeti tarafından işin sayılabilir, ölçülebilir hale getirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için * tarihine kadar süre verildiğini ve tasfiye geçici kabul eksiklikler listesinde belirtilen imalatların yapılmasının istendiğini, bunun üzerine müvekkili tarafından işin * eksiksiz ve kusursuz vaziyette teslim edildiğini, bundan sonra yüklenici firmanın çalışmalarına başladığını, işin gerçekleşme oranı ve müvekkilinin ödemeye esas gerçekleşme yüzdelerinin belirlenmesi ve tahsili hk (Yargıtay K.T.2022)
Devamı...

ihale sözleşmesinin her 2 tarafın ortak kusuru ile feshedildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Fesihte tarafların ortak kusurlu olması halinde, yukarıdaki açıklamalar uyarınca yüklenicinin irad kaydedilen teminat mektubu bedelleri ile nakdi teminatlarını ve varsa ödenmeyen hakkediş alacaklarını talep edebileceği, kâr kaybını ise talep edemeyeceği, iş sahibi idarenin ise yapılan imalâtlardaki ayıpların giderilme bedelleri ile nefaset farklarını talep edebileceği hk(Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşme feshinde oluşan Zararın hesaplanmasında izlenecek yöntem ise yüklenicinin yapmadığı kalan imalâtın ilk ihalede yükleniciden sonraki en düşük teklifi veren şirkete verilmiş olması halinde ödenmesi gereken bedelin (kaçırılan fırsat) hesaplattırılıp fesih tarihinden itibaren dava dışı ikinci yükleniciye kalan işin verildiği ikinci ihalenin makul süre içerisinde yapılıp yapılmadığının, ikmâl inşaatının yaptırıldığı ikinci ihale ile 1. ihalenin aynı özellikleri taşıyıp taşımadığının özellikle imalâtın konusu ve niteliklerinin farklı olup olmadığının, ilk ihaleye dahil olmayan bir imalâtın ikinci ihaleye ilave imalât olarak dahil edilip edilmediğinin belirlenmesi, ikinci ihalenin makul süre içinde ve ilk ihale ile aynı koşul ve özelliklerde yapılması halinde olması gereken bedelin hesaplattırılarak bulunacak rakam ile kaçırılan fırsat olarak ilk ihalede yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibine iş verilmesi halinde kalan işlerin tamamlattırılması için o teklif sahibine ödenmesi gereken bedel arasındaki farkın menfi zarar olarak hesaplanması hk(Yargıtay K)
Devamı...

ihalenin tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye *m3 taş payının kaldığı kabul edildiğinden, davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak davacının dilekçesindeki ilk talep *TL olup bozmadan sonra verilen * tarihli ıslah dilekçesiyle artırılan talebin mahkemece kısmende olsa kabulü usul ve yasaya uygun olmaması hk(Yargıtay k)
Devamı...

ihalenin keşif artışları ile bitmemesi nedeniyle tasfiye kabul tutanağı düzenlendiği taraflar arasında ihtilafsız 10 hakediş imzalandığı ancak işin kesin hesabının çıkartılmadığı müfettiş raporu ile yükleniciye fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle eldeki davanın açıldığı, yargılama aşamasında davacı idare tarafından çıkartılan kesin hesaba göre yüklenicinin *TL borçlu göründüğü yüklenici tarafından çıkartılan  kesin hesaba göre ise yüklenicinin * TL alacaklı göründüğü anlaşılmış ise de hükme esas alınan 3. bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesapta davalı yüklenicinin * TL borçlu olduğu hesaplanmış ve mahkemece de bu bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş ise de; bir alacağa temerrüt faizi yürütülebilmesi için alacağın muaccel olması yeterli olmayıp alacaklının yöntemine uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmesi ya da kararlaştırılan kesin vadede borcun ödenmemiş olması gerekir. Eldeki davada kesin vade bulunmadığı gibi davadan önce usulen temerrüt ihtarı da bulunmadığından temerrüt faizinin dava tarihinden işletilmesi gerekirken ödeme tarihinden işletilmesi doğru olmamıştır (Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması sözkonusu olmadığı ve bu maddelerdeki kâr kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında … İl Özel İdaresi’nin devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış olup kararın bozulması gerektirmiştir(Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin fesih irade beyanlarını açıklamaları ve karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğu ve toplanan kanıtlara göre taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından teminat mektubunun iadesi isteminin kabulüne, teminat mektup bedeli üzerinden davalının ücreti vekâlet, harç ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına, fesih iradesini açıklayan tarafı sözleşmeyle bağlı kalmaya zorlama sonucunu doğuracak şekilde feshin iptâline karar verilemeyeceğinden feshin geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine, feshin haklılığı ile ilgili ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış olup kararın bozulması gerektirmesi hk(Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin idare tarafından feshi halinde kurum payının (sözleşmenin uygulanması ile orantılı olarak) iadesine ilişkin açıklama
Devamı...

ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

götürü bedelli ihale işlerinde işin tamamının yapılmamış olması halinde hakedilen bedelin gerçekleştirilen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanarak hesaplanacağı kabul edilmektedir Bozmadan sonra oluşturulan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ve ek raporda fesih tarihi itibariyle davalı-karşı davacı yüklenicinin feshedilen sözleşmede gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranının %78,55 olduğu kabul edilerek menfi zarar hesabı yapılmış alınan rapor, bu rapora göre yapılan hesaplama ve kurulan hükme davacı-karşı davalı iş sahibince itiraz edilmemek ve temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle fesih tarihi itibarıyla işin fiziki gerçekleşme oranının %78,55 olduğu kesinleşmiştir Bu durumda mahkemece karşı davada teminat mektup bedelinin iadesiyle ilgili davanın reddi yerinde ise de ödenmeyen imalât bedeli ve tasfiye kesin hakediş alacağının tespiti yönünden hükme esas alınan raporu düzenleyen kuruldaki inşaat yüksek mühendisi bilirkişi ve ihale mevzuatı uzmanı bilirkişiden feshedilen sözleşmenin KDV’de eklenerek bulunacak götürü bedel toplamına %78,55 fiziki gerçekleşme oranını uygulayıp fesih tarihi itibariyle gerçekleştirilen imalât bedeli ve bu bedelden fesih tarihine kadar yapılan ödeme, damga vergisi, KDV tevkifatı, SGK kesintileri, teknik personel bulundurmama cezası, gecikme cezası, iş programını geç verme cezası ve iş programına uymama cezaları da mahsup etmek suretiyle yüklenicinin karşı davada isteyebileceği tasfiye hakedişi alacağı miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek karşı davadaki talep ve ıslah gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle karşı davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4. maddeden yararlanma (TASFİYE veya Devir) istemiyle yapılan başvurudan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı yerleri görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamış olup karar bozulmuştur (Danıştay K7)
Devamı...

İhale sözleşmelerine uygun olarak mal alım sözleşmelerinin uygulanmasının kanun hükmü gereği zorunlu olduğu sözleşme hükümlerinin değerlendirilmesinde sözleşmenin tümüne bakılarak tarafların bu sözleşmeyle muratlarının ne olduğunu tespitin önem taşıdığı teslim tarihi ve miktarının sözleşmenin ifası sırasında idarece belirlendiği ve davacının bu doğrultuda edimini ifa ettiği sorunsuz teslim edilen yahut teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanmasının hakkaniyete de aykırı olduğu bu doğrultuda, idarece sipariş edilen parti mal bedeli üzerinden gecikme cezasının uygulanması gerektiği oysa mahkemenin yalnızca sipariş edilen mallar arasında teslimde gecikilen kısım kadarıyla hesaplama yaparak hatalı ve eksik inceleme ile hüküm tesis ettiği direnme kararının bu değişik gerekçe ile bozulmasına ait (Yargıtay K1)
Devamı...

4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmelerde imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak fesh edilip tasviye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarında ilk ihale şartları devir tarihi itibariyle aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz…Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir… ” düzenlemesine yer verilmiş olup, maddenin uygulama alanı bulması için madde yürürlük tarihi itibariyle sözleşmelerin devam etmesi gerekmekte olup, somut olayda taraflar arasında ki sözleşme bu tarihten önce feshedilmiş olup bu maddenin davacı lehine uygulanamayacağı hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin haksız fesih nedeniyle tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığının tespiti
Devamı...

İş Sahibinin Yaklaşık Bedelin Aşırı Aşılması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Taşınmaz Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Yüklenicinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.” düzenlenmesiyle, genel bir hüküm olarak sözleşmeden dönme hakkına yer verilmiştir
Devamı...

ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen şartlarda ihale konusu işin müvekkil tarafından ifa edilmeye başlandığını ancak aradan aylar geçtikten sonra davalı tarafından şartnamede ve sözleşme hükümlerinde yazılı olmamasına rağmen müvekkil yükleniciden haksız ve dayanaksız olarak ekstra taleplerde bulunulduğunu müvekkili yükleniciden şartname ve sözleşmede belirtilen işçi sayısının 2 katı işçi ile çalışmasının talep edildiğini ihale konusu işin *Ay süreli olmak üzere 4 Adet Operatörlü ve Operatör Yardımcılı Vinç Kiralama Hizmeti olduğu davacının da ihale konusu işi 4 adet vinç ile bu vinçlerde çalışmak üzere operatör ve operatör yardımcısından oluşan 2 personelini her bir vinç için ayrı ayrı olmak üzere 24 saat hazır şekilde çalıştırdığını ancak aradan geçen aylar sonra davalı tarafından her bir vinç için 4 personel ile çalışma yapılmadığı gerekçe gösterilerek önce müvekkili davacıya tutanak tutulduğunu daha sonra da ihtar ile müvekkil üzerine ihale edilen işin *tarihi itibariyle feshedildiğinin bildirildiğini kısacası davalı tarafın haksız ve hukuki temelden dayanaksız olarak; müvekkil üzerine bırakılan ihaleyi tek taraflı irade beyanı ile feshetmesine ait dava kararı
Devamı...

İhale sözleşmesi uyarınca işin tamamının bu sözleşmenin konusunu oluşturmadığını müvekkilinin kendisinden istenen işleri ifa ederken içine girdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle iflasın ertelenmesi istemiyle dava açtığını ve atanan kayyım heyetince yapılan inceleme sonucu dava konusu işin tasfiye edilmesi gerektiği sonucuna varıldığını bunun üzerine davalı ile görüşüldüğünü ve *Tarihi itibariyle %65 oranında tamamlanan işin tasfiye edilmesi hususunda şifahi olarak mutabakata varıldığını tasfiye protokolü ve ibranamenin davalı tarafça imzalandığını ancak davalı tarafça bir kısım çekler nedeniyle açılan menfi tespit davasında sunulan dava dilekçesinde tasfiye protokolü ve ibraname içeriğinin ikrar edildiğini aynı şekilde müvekkiline gönderilen ihtarnamede de mutabakatla işin tasfiye edildiğinin kabul ve beyan edildiğini ancak ihtarnamede sözü edilen şantiyetin terk edildiği iddiasının doğru olmadığını müvekkilinin mutabakat çerçevesinde çalışmalarına devam etmesine karşın davalının ihtarname ile sözleşmeyi tek taraflı ve gerekçesiz olarak feshettiğini ancak açıklandığı üzere davalının talebi ile çalışmaya devam edildiğini, davalı tarafından ihtarname ile bir kısım işlerin eksik ve hatalı yapıldığının ileri sürüldüğünü müvekkilinin de kesin hesabın çıkarılarak sözleşme kapsamında yapılmış olup hak edişe yansıtılmayan ve sözleşme dışı yapılan işlerin bedelini talep ettiğini, ancak taleplerinin kabul edilmediğini davalının bununla 3 ncü kişilere yaptırdığı imalatlardan kaynaklanan alacağını talep ettiğini ancak davalının müvekkiline yazılı olarak bildirilmeyen işlerin yapılmadığını ve bu nedenle işi başkasına yaptırdığını iddia etmesinin hukuka ve sözleşmeye aykırı olduğunu gerek sözleşme kapsamında yaptığı imalatlar, gerek ara hak edişlerden yapılan ve sonrasında ihale makamından davalının tahsil ettiği kesinti tutarları ve gerekse sözleşme dışı olarak yapılan imalatlardan kaynaklı olarak davalıdan alacaklı olduğunu ancak davalının ısrarla kesin hesabı çıkartmaması nedeniyle alacaklı olunan tutarın bilinmediğini ileri sürerek muarazanın giderilmesi ile sözleşme uyarınca yapılan işe dair taraflar arasındaki kesin hesabın çıkartılmasına kesin hesap sonucunda müvekkilinin alacaklı olduğu tutarın HMK maddesi uyarınca tespitine ve fazlaya ilişkin hakları hk dava kararı
Devamı...

İhalenin ikmâl inşaatı işi olduğunu kesin hakedişe göre ödenmesi gereken* TL’nin ödenmesi için talepte bulunulmuşsa da, ödeneğin bulunmadığının bildirilip ödeme yapılmadığını, başlatılan takibe de itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptâli ile takibin devamı ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini istemiştir Davalı vekili ise, davacı şirketin idare ile hesaplaşıp kesin hesabın yapılması için şirketin davete icabet etmediğini, ödeme emrinin dayanağı olan hakediş raporunun geçerli olmadığını, davanın reddine ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir Mahkemece, davanın reddine dair verilen hüküm davacı vekilinin temyizi üzerine dairemizin kararı ile “kesin hesabın mahkemece çıkartılması, tasfiye devam ediyor ise, tasfiye kesin hakedişinin belirlenmesi ve varılacak sonuca göre uyuşmazlığın çözüme bağlanması” gerektiğinden bahisle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, * tarihli, her iki tarafın imzasını taşıyan sulhname ile tarafların anlaştıkları hk
Devamı...

ihale işi fesih edilmiş olduğundan Şartname maddesine göre yine aynı şartname maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerekecektir Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve * ne göre hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmamıştır Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve *aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi olmasına rağmen idarenin yer teslimini *Sonra yapması işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu değerlendirilmiştir
Devamı...

davacının tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye kalan parke taş payının kaldığı kabul edildiğinden davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır Ancak davacının dilekçesindeki ilk talep *TL olup bozmadan sonra verilen * tarihli ıslah dilekçesiyle artırılan talebin mahkemece kısmende olsa kabulü usul ve yasaya uygun olmamıştır
Devamı...

İhale Sözleşmesi davalı idarenin yönetim kurulu kararı ile feshedilmiştir Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu asıl ve ek raporlarında, davalının fesihte kusurlu olduğu sonucuna varılmış mahkemece de davalı fesihte tam kusurlu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir Bilirkişi raporunda belirtilen nedenlerle özellikle boru ve diğer malzemeleri temin etmede gecikmesi depolarında gerekli malzeme bulunmaması ve davacı yükleniciyi tek ekiple çalışmaya zorlaması nedeniyle davalı idarenin fesihte kusurlu olduğu anlaşılmaktadır Ancak davacı da idarece kendisine verilen süre uzatımlarına rağmen işi uzatılan sürede tamamlamaması nedeniyle fesihte kusurlu bulunmaktadır. Böylelikle fesihte her iki tarafın ortak kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır  Ortak kusur halinde sözleşme ilişkisinin tasfiye yoluyla sona erdirilmesi gerektiğinden kesin teminat mektubunun gelir kaydına karar verilemez
Devamı...

Yasak fiil ve davranışta bulunduğu tespit edildiği durumlarda ihale sözleşmesinin feshi
Devamı...

ihalede Yer tesliminin kısmen yapılamaması nedeniyle sözleşmenin feshi
Devamı...

ihale fesih kararının hukuksuzluğu ile oluşan tüm zararların davalı tarafça tazmini talebi hk
Devamı...

genel salgın hastalığa dayalı mücbir sebep davacı şirketin lehine ihale süre uzatımı hakkı oluşturmuş  süre uzatımının doğal sonucu oluşan fiyat farkları fiyat farklarının sözleşme bedelinin %20 sini aşması aslında sözleşmenin tasfiye şartlarını oluşturması
Devamı...

Anahtar teslimi götürü bedel ile ihale edilen işin sonucu maliyeti artmış olup Bu halde iş artışının %10’dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından işin tasfiye edilmesi gerekirken tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek suretiyle davalı iş sahibi fesihte kusurlu olduğu gibi davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı sona ermiş olmasına rağmen işi tamamlamayıp %25 seviyesinde bıraktıkları ve düzenlenen tutanaklara göre imalâtı da durdurduklarından yükleniciler de fesihte kusurludur Tarafların fesihte ortak kusurlu olmaları halinde teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün olmayacağından iade edilmesi gerekmektedir Bu durumda mahkeme tarafların fesih irade beyanlarını açıklamaları ve karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğu ve toplanan kanıtlara göre taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından teminat mektubunun iadesi isteminin kabulüne teminat mektup bedeli üzerinden davalının ücreti vekâlet, harç ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına, fesih iradesini açıklayan tarafı sözleşmeyle bağlı kalmaya zorlama sonucunu doğuracak şekilde feshin iptâline karar verilemeyeceğinden feshin geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine feshin haklılığı ile ilgili ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihalede yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80 ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5’inin verilebilmesi için işin tamamlanmış ancak tamamlanan işin bedelinin sözleşme bedelinin %80’inden daha az olması gerekmektedir Somut olayda davacının iddiası ve dosya kapsamına göre * TL bedelli işte *TL lik imalât yapılmış olup iş davalı iş sahibince teknik sebeplerle tasfiye edilmiştir İşin sözleşme bedelinin %80’inden düşük bedelle tamamlanması hali sözkonusu değildir Davacının işin tamamlandığına dair bir iddiası bulunmadığı gibi gerçekleştirdiği imalât bedeli ile ilgili bir talebi de yoktur Bu durumda mahkemece taraflar arasındaki sözleşme ve Genel Şartname maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı ve bu maddelerdeki kar kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında * İdaresine devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış kararın bozulması gerektirmiştir
Devamı...

ihale işinin tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı
Devamı...

idare gerekçesinde ihalesinin tasfiyesi ile ihale konusu projede olması muhtemel proje revizyonunun neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konmadığı, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplama veya değerlendirmede bulunulmadığı anlaşılması
Devamı...

idarenin talimatına rağmen malzemelerin alınıp götürülmeyerek iş yerinde bırakılmasının sonuçlarından davacı yüklenici sorumludur yükleniciye ait malzemeleri korumakla ilgili bir yükümlülük yükletilemez. Bu sebeple davacı yüklenicinin malzeme bedeline dair talebi yerinde olmayıp tasfiye kesin hesabında bu kalem talebin reddi gerekir. Mahkemece dayanağı ve gerekçeleri gösterilmeden bu kalem talebin kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

yüklenicilerin taahhütlerini sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine göre yerine getirmemeleri nedeniyle tasfiye edildiği ancak teminat tutarlarının tasfiye işlemi nedeniyle gelir kaydedilirken güncellenmediği hk
Devamı...

mahkemece taraflar arasındaki sözleşme 4735 sayılı KİSK’nın 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması sözkonusu olmadığı ve bu maddelerdeki kâr kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında İdarenin devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

sözleşme konusu projenin *tarafından kabul edildiği bildirilmiş Bakanlığın yazısında da aynı husus tekrarlanmakla birlikte bedelden sorumlu olmadıkları açıklanmıştır Davalı  Başkanlığı davacıya gönderilen ihtarında projeye yaptıkları katkıları inkâr edilememekle birlikte sözleşmenin ifasının imkansız olması nedeniyle sözleşmedeki bedelin belirlenemediği ancak fesih tarihi itibariyle hizmet bedellerinin birlikte belirlenebileceği belirtilerek sözleşme feshedilmiş Bu haliyle davacının sözleşme konusu edimin ifası için çalışmalara başladığı ancak * yaptığı değişiklik sonucu sözleşmede kararlaştırıldığı üzere doğrudan davalıya   ödeme yapılmadığı uyuşmazlık konusu değildir Bakanlığın dosya arasında mevcut bulunan cevabi yazısında, projenin *tarihinde *tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup davalı da gerek cevabi yazılarında gerekse fesih ihtarında davacının projeye hizmetlerinin varlığını kabul etmiştir Bu durumda bakanlıkta bulunan ve onaylı proje üzerinde uzman bilirkişilerce yeniden inceleme yaptırılarak davacının çalışmalarının bu projeye katkısı belirlendikten sonra sözleşmeye göre hakettiği ücretin gerektiğinde  BK maddesi de gözetilmek suretiyle belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik araştırma ve yetersiz bilirkişi raporuyla karar verilmesi bozma nedenidir
Devamı...

Uyuşmazlık esas itibariyle davalı idarece satın alınmasına karar verilen * bedelinin hangi tarihe göre ve hangi birim fiyatlarla hesaplanması gerektiği noktasında toplanmaktadır  Dosya kapsamından ihale tarihinin * sözleşme tarihinin *  son hakedişin tanzim tarihinin *, onay tarihinin * dava tarihinin de *olduğu davanın açılmasından sonra *günlü tasfiye kabul tutanağı düzenlenerek işin tasfiye edildiği ancak tasfiye kesin hesabının çıkarılmadığı anlaşılması hk dava kararı
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu maddesi çerçevesinde fesih ve tasfiye edilmiş olup Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler maddesinde yer alan ve aynı Kanun maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi hallerinde gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği hükmü çerçevesinde, sorumlu itirazlarının reddi ile sözleşme bedelinde meydana gelen … TL iş artışından ek kesin teminat alınmaması ve sözleşme damga vergisi kesilmemesi mevzuata uygun değildir
Devamı...

ihale sözleşmesinin feshi ile teminat mektubunun nakte çevirilerek el konulmasının haksız olduğu davalının belirttiği 10 günlük ihtar yazısının * tarihli yazı olduğu tebliğ belgesinde 10 günlük ihtar yazısının tebliğ edilemediğinin açıkça görüldüğü adreste tanınmadığı yazılarak *tarihinde iade edildiğinin öğrenildiği tebligat yapılamamasına rağmen davalının yeniden ihtar göndermemesi
Devamı...

ihale sözleşmesinin idarece feshi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir
Devamı...

ihale sözleşmesinin imzalandığını ancak davalı tarafın yüklenimi altında bulunan sözkonusu iş ile ilgili olarak süresi içerisinde gerekli imalâtları sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmediğini bu nedenle idarenin zarara uğradığını ve sözleşmenin feshedildiği hk
Devamı...

İhale Sözleşmenin % 90 oranında tamamlanmasının sözleşmenin ileriye feshi sonucunu doğuracağı
Devamı...

ihale sözleşmesinin bir kısmının yapımının olanaksız olması nedeni ile yüklenicinin sözleşmenin feshi için geçerlimidir
Devamı...

ihale sözleşmesi karşılıklı borçlar doğuran tam iki yanlı sözleşmelerdendir Kural olarak Borçlar Kanunu hükümlerine göre akdin feshine ilişkin irade beyanı tek taraflı bozucu yenilik doğuran haklardan olup, karşı tarafın kabulüne bağlı olmaksızın ona ulaşmasıyla hüküm doğurur
Devamı...

ihale Sözleşmesinin ileriye doğru feshi halinde gecikme cezası kesilebileceği hakkında
Devamı...

İhalede Geçici imkansızlığın giderilmesiyle sonucun alınmasına, normal koşullarla çok kısa bir süre kalmış ise süre uzatımı verilmesi gerektiği, söz konusu durumda sözleşmenin fesih edilmesinin haksız fesih oluşturacağı hk
Devamı...

Yüklenicinin temerrüdün de geriye etkili fesih esas olmakla birlikte, olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda ileriye etkili fesihte söz konusu olabileceği
Devamı...