ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 
Devamı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı
Devamı...

ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacağı, bununla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisinin akaryakıt gibi asli bir maliyet kalemi için önem arz edeceği, ihale konusu iş kapsamında ise akaryakıtın idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin araç sayısı ve ay üzerinden verilmesinin istenildiği, araçların kiralama bedeline ilişkin idare tarafından yapılacak hakedişlerin de araçların yaptığı kilometre esas alınarak değil, aylık dönemler itibarıyla ödeneceği, dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmaları bakımından herhangi bir engel teşkil etmeyeceği
Devamı...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartnamede açıkça düzenlenen aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesinin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı ancak ünvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu görüldüğün itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamadığı HK (Danıştay K)
Devamı...

isteklinin EKAP’ta kayıtlı olan bilgi ve belgelerinden, ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, EKAP üzerinde ortaklara ilişkin bilgilere dayanak teşkil eden pay defterinin ve bir adet karar defteri örneğinin de yer aldığı fakat söz konusu pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, pay defterindeki ortaklık oranları ile yeterlik bilgileri tablosundaki oranları aynı olsalar da söz konusu yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde bu defterde yer alan kararın şirketin ortaklık durumuna ilişkin olmadığı ve pay defterinde yer alan ortaklık oranlarına dayanak olabilecek başka bir yönetim kurulu kararının da EKAP sistemine yüklenmediği, başka bir ifade ile teklifte beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı pay defterinde yer alan ortaklık yapısına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararı defterinin EKAP sisteminde yüklü olmadığı, bu nedenle dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu hk (Danıştay K)
Devamı...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 nin üzerinde hissesi bulunan iştirak şirketlerince yapılan ihalelere ilişkin olarak ihaleden yasaklama işlemlerinin hangi kurum tarafından yapılması gerektiği ilişkin Kamu İhale Kurul kararında Kanunda belirtilenden farklı bir yol öngörülmüş ise de bu hususun net bir şekilde kanuni düzenleme ile hüküm altına alınmasından dolayı söz konusu kararda belirtilen usule itibar edilemeyeceği hk (Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir yeterlik kriterine yer verildiği söz konusu kriterin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan davalı yanında müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının taahhüdünü zamanında yerine getirmediği ve kalan sürede işin bitirilmesinin teknik olarak imkânsız olduğundan bahisle, davacı idarenin ihtar yazıları sonrasında ihale sözleşmesinin feshedilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede  tazminat isteminin idarece alınan ihale kararlarının yargı yerince iptal edilmesi neticesinde ihaleyi yapan idarece sürecin ağırdan alındığına dayandırıldığı anlaşıldığından, davanın görüm ve çözümünde ihaleyi gerçekleştiren idarenin bulunduğu ve zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesi olan Mahkemenin yetkili olduğu hk (Danıştay K)
Devamı...

hizmet alımı ihale mevzuat hükümleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmaksızın doğrudan temin usulüyle iştiraki olan A.Ş protokol yapmak suretiyle gerçekleştirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmadığı HK (Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce damga vergisi defteri sunulduğu ve sözleşmenin imzalanmasının sağlandığı, ancak sonra ibraz edilen dekontun sahte olduğunun anlaşılması HK (Danıştay K)
Devamı...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihaleye sunulan EKAP’ta  iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan belgede işin maliyetinin sunulan teklifin yaklaşık altında yapılabileceğinin beyan edildiği bu durumdan kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı sonucunun çıkarılabileceği ihalede rekabetin oluştuğundan ve yeterli indirim yapıldığından söz edilemeyeceği ve bu hâliyle ihaleden beklenen kamu yararının gerçekleşmediği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk 
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile  yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen  alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Yapım ihale İşine ait Sözleşmede işyeri teslim tarinden itibaren 45 gün içerisinde taahhüdün tümünün tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesinin belirtildiği yapım işi için durum tespit tutanağı düzenlendiği düzenlenen tutanağa göre süresi biten sözleşme konusu işin * tarihi itibarıyla %31,12 seviyesinde tamamlandığı, yapılan bu tespitler üzerine sözleşme maddesi uyarınca davacıya işin son teslim tarihinden itibaren 25 takvim günü ihtarlı süre verildiği, akabinde davacının idareye başvurarak işin geçici kabulünün yapılmasını istediği geçici kabul başvurusuna istinaden durum tespit tutanağı düzenlendiği, işin genel seviyesinin %51,89 olduğu yapılan kontrolde imalatların eksik olduğunun tespiti ile sözleşmenin Feshi (Danıştay K)
Devamı...

21/b ye göre ihale yapma koşulları arasında işin belirli bir sürede bitirilmesi olmadığından, işin süresinin 600 gün olmasının işin ivediliğiyle bağdaşmadığı gerekçe olara kabul edilemez
Devamı...

İhalede İsteklinin Yurt dışında alt yüklenici olarak yapmış olduğu  işlere ait  iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmesi talebi üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmeliğin maddesi kapsamında söz konusu iş deneyim sertifikasının EKAP’a kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması gerekirken, Yönerge maddesi gerekçe gösterilerek başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştayın KİK Başvurusına ait verdiği Karar)
Devamı...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun … tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının …’nın tayin ettiği … tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ön projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalandığı Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve taahhüdün tümünün iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirileceğinin kararlaştırıldığı, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günlerin ise 75 gün olarak belirlendiği sonrasında davacıya, anılan Sözleşme gereğince iş programına uygun iş yapılmadığından bahisle tutanaklar ile 10’ar günlük süre verilerek işin iş programına uygun hâle getirilmesi gerektiğinin ihtar edildiği, ihaleyi yapan idare bünyesindeki teknik personellerce incelemede herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sözleşmenin fesh edilmesi
Devamı...

ihaleye katılırken sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun 3. maddesinde yer alan ifadesinin 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde dokuz bent hâlinde sayılan taahhütname kapsamında nitelendirilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla davacının teminat mektubunu nakde çevrildiği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği istekliye ödenmesine karar verilmiştir (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin kendisine yapılan bildirime ve verilen süreye rağmen taahhüdünü sözleşmede öngörülen süre içeresinde ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hususunun sabit olduğu, davacı şirketin bu durumun aksini ispat eder herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı dolayısıyla ihale sözleşmesindeki teslim yükümlülüğü çerçevesinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

İhale işinin teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde bitirilmesi gerektiği yüklenici tarafından henüz işe başlanmadığı davalı idarece davacı şirkete verilen 30 günlük ilave sürede de işin tamamlanmadığı, bilahare  gerçekleştirilen denetimde de işin tamamlanmadığının tespit edildiği açık olduğundan, dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmaması ile ihalenin feshi
Devamı...

ihale sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde iş yerini teslim alarak işe başlaması gerekirken, işe başlamadığı ihtilafsız olan davacının sözleşme ile yüklendiği taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ile sözleşmenin feshi olamaycağı sözleşmenin feshi öncesinde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın yasal bir zorunluluk olduğu, şayet söz konusu ihtara ve verilen mühlete rağmen sözleşme hükümlerine aykırılık devam ederse, ancak o şart altında sözleşmenin feshedilebileceği (Danıştay K)
Devamı...

pazarlık usulüyle gerçekleştirilen Onarımı İşi ihalesinde ihtarlı süre sonunda işin geçici kabule hazır hâle getirilmediğinin kontrol teşkilatının tespiti edilmesi üzerine sözleşmesinin feshedilmesi (Danıştay K)
Devamı...

Yapım İhalesine ait analizlerde yer alan makine girdilerinin kendi malı araçlarla açıklanmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinden makine ile her derinlikte dar, derin, yumuşak, sert toprak kazılması, serilmesi ve düzeltilmesi iş kalemi ile kırılmamış elenmemiş çakıllı malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması iş kaleminin girdilerinin tümü için birer adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin, idarece sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatına uygun olmadığı, başka bir ifadeyle, anılan fiyat tekliflerinde “makine, yakıt, işçilik, malzeme vb.” şeklinde ayrı ayrı girdilere yer verildiği, ancak isteklilere gönderilen analiz formatındaki girdi cinslerini belirtir şekilde bir açıklamaya yer verilmediği, dolayısıyla analiz formatına aykırı açıklamalarda bulunulduğu, davacının idare tarafından oluşturulmuş olan analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken, belirtilen iş kalemlerinin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

ihale sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde ifa edilmediğinin tespit edildiği işin bitirilmesi gereken tarihin işin bitme oranın %48,80 olduğu, 30 günlük ek süre sonunda ise işin bitme oranın %74,25 olarak hesaplandığı ve işin bitirilemediği nin anlaşıldığından ihale dokümanı veya sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünün yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 1  yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay Kararı)
Devamı...

Yapım işi ihale sözleşmelerinde adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacakları ve iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin danıştay Kararı
Devamı...

İhale şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul’ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin ihalede işe başlamasının ihtar edildiği davacı şirketin cevabi yazısı ile asfalt plentinin ÇED başvurusu sonucunun beklendiğinin dışarıdan asfalt temin edilemeyeceğinin asfalt plentinin devreye alınması ile işe başlanıp işin süresi içerisinde bitireceğinin taahhüt edildiği davacı şirketin bu yazısına cevaben idareye tekrar yazı yazarak Asfalt Plentinin çalıştırılıp çalıştırılmamasına bakılmaksızın yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlanmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

İhale şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer almayan Teknik Şartname maddesinin birbiri ile çeliştiği iddialarının ileri sürülemeyeceği dava konusu düzenlemelerin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin idarenin takip ve ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik olduğu, işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu (Danıştay K)
Devamı...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3 defa ek süre verildiği buna karşın kendisine verilen süreler içerisinde projeyi tamamlamadığı ve geçici kabule hazır hâle getirmediğinin tespit edildiği hk (Danıştay K)
Devamı...

21/b pazarlık usulü ihale ile yapılan Yapım İşi ihalesine davet edilmesi istemiyle idareye yapılan başvurunun zımnen reddine yönelik Danıştay Kararı
Devamı...

Yüklenici tarafından operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalarda dahil ücretsiz teknik destek sunulmasını öngören düzenlemenin, idarece operatör olarak istihdam edilen personelin sebep olduğu hatalardan kaynaklanan arızalara ilişkin maliyetin de davacıya yüklenmesi sonucunu doğuracağından teklif verenler için ek bir külfet oluşturabileceği, bu külfetin de önceden öngörülemeyen ve teklif verenler açısından maliyet unsuru olarak hesaplanamayacak nitelikte olduğu, bu hâliyle şartname’nin ilgili hükmünün istekli olabilecekler açısından tereddüt yaratabileceği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3 defa ek süre verildiği buna karşın kendisine verilen süreler içerisinde projeyi tamamlamadığı ve geçici kabule hazır hâle getirmediğinin tespit edildiği hk (Danıştay K)
Devamı...

Yüklenicinin ihale işini tamamladığını belirterek geçici kabule arz ettiği ihaleyi yapan idarenin teknik personelince yapılan inceleme neticesinde ise işin sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmadığının ve geçici kabule hazır olmadığının tespiti ile mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 5B Grubunda yer almadığının değerlendirilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...