21/b ye göre ihale yapma koşulları arasında işin belirli bir sürede bitirilmesi olmadığından, işin süresinin 600 gün olmasının işin ivediliğiyle bağdaşmadığı gerekçe olara kabul edilemez
Devamı...

İhalede İsteklinin Yurt dışında alt yüklenici olarak yapmış olduğu  işlere ait  iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmesi talebi üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmeliğin maddesi kapsamında söz konusu iş deneyim sertifikasının EKAP’a kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması gerekirken, Yönerge maddesi gerekçe gösterilerek başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştayın KİK Başvurusına ait verdiği Karar)
Devamı...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun … tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının …’nın tayin ettiği … tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ön projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalandığı Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve taahhüdün tümünün iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirileceğinin kararlaştırıldığı, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günlerin ise 75 gün olarak belirlendiği sonrasında davacıya, anılan Sözleşme gereğince iş programına uygun iş yapılmadığından bahisle tutanaklar ile 10’ar günlük süre verilerek işin iş programına uygun hâle getirilmesi gerektiğinin ihtar edildiği, ihaleyi yapan idare bünyesindeki teknik personellerce incelemede herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sözleşmenin fesh edilmesi
Devamı...

ihaleye katılırken sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun 3. maddesinde yer alan ifadesinin 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde dokuz bent hâlinde sayılan taahhütname kapsamında nitelendirilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla davacının teminat mektubunu nakde çevrildiği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği istekliye ödenmesine karar verilmiştir (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin kendisine yapılan bildirime ve verilen süreye rağmen taahhüdünü sözleşmede öngörülen süre içeresinde ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hususunun sabit olduğu, davacı şirketin bu durumun aksini ispat eder herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı dolayısıyla ihale sözleşmesindeki teslim yükümlülüğü çerçevesinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

İhale işinin teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde bitirilmesi gerektiği yüklenici tarafından henüz işe başlanmadığı davalı idarece davacı şirkete verilen 30 günlük ilave sürede de işin tamamlanmadığı, bilahare  gerçekleştirilen denetimde de işin tamamlanmadığının tespit edildiği açık olduğundan, dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmaması ile ihalenin feshi
Devamı...

ihale sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde iş yerini teslim alarak işe başlaması gerekirken, işe başlamadığı ihtilafsız olan davacının sözleşme ile yüklendiği taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ile sözleşmenin feshi olamaycağı sözleşmenin feshi öncesinde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın yasal bir zorunluluk olduğu, şayet söz konusu ihtara ve verilen mühlete rağmen sözleşme hükümlerine aykırılık devam ederse, ancak o şart altında sözleşmenin feshedilebileceği (Danıştay K)
Devamı...

pazarlık usulüyle gerçekleştirilen Onarımı İşi ihalesinde ihtarlı süre sonunda işin geçici kabule hazır hâle getirilmediğinin kontrol teşkilatının tespiti edilmesi üzerine sözleşmesinin feshedilmesi (Danıştay K)
Devamı...

Yapım İhalesine ait analizlerde yer alan makine girdilerinin kendi malı araçlarla açıklanmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinden makine ile her derinlikte dar, derin, yumuşak, sert toprak kazılması, serilmesi ve düzeltilmesi iş kalemi ile kırılmamış elenmemiş çakıllı malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması iş kaleminin girdilerinin tümü için birer adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin, idarece sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatına uygun olmadığı, başka bir ifadeyle, anılan fiyat tekliflerinde “makine, yakıt, işçilik, malzeme vb.” şeklinde ayrı ayrı girdilere yer verildiği, ancak isteklilere gönderilen analiz formatındaki girdi cinslerini belirtir şekilde bir açıklamaya yer verilmediği, dolayısıyla analiz formatına aykırı açıklamalarda bulunulduğu, davacının idare tarafından oluşturulmuş olan analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken, belirtilen iş kalemlerinin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

ihale sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde ifa edilmediğinin tespit edildiği işin bitirilmesi gereken tarihin işin bitme oranın %48,80 olduğu, 30 günlük ek süre sonunda ise işin bitme oranın %74,25 olarak hesaplandığı ve işin bitirilemediği nin anlaşıldığından ihale dokümanı veya sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünün yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 1  yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay Kararı)
Devamı...

Yapım işi ihale sözleşmelerinde adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacakları ve iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin danıştay Kararı
Devamı...

İhale şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul’ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin ihalede işe başlamasının ihtar edildiği davacı şirketin cevabi yazısı ile asfalt plentinin ÇED başvurusu sonucunun beklendiğinin dışarıdan asfalt temin edilemeyeceğinin asfalt plentinin devreye alınması ile işe başlanıp işin süresi içerisinde bitireceğinin taahhüt edildiği davacı şirketin bu yazısına cevaben idareye tekrar yazı yazarak Asfalt Plentinin çalıştırılıp çalıştırılmamasına bakılmaksızın yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlanmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

İhale şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer almayan Teknik Şartname maddesinin birbiri ile çeliştiği iddialarının ileri sürülemeyeceği dava konusu düzenlemelerin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin idarenin takip ve ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik olduğu, işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu (Danıştay K)
Devamı...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3 defa ek süre verildiği buna karşın kendisine verilen süreler içerisinde projeyi tamamlamadığı ve geçici kabule hazır hâle getirmediğinin tespit edildiği hk (Danıştay K)
Devamı...

21/b pazarlık usulü ihale ile yapılan Yapım İşi ihalesine davet edilmesi istemiyle idareye yapılan başvurunun zımnen reddine yönelik Danıştay Kararı
Devamı...

Yüklenici tarafından operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalarda dahil ücretsiz teknik destek sunulmasını öngören düzenlemenin, idarece operatör olarak istihdam edilen personelin sebep olduğu hatalardan kaynaklanan arızalara ilişkin maliyetin de davacıya yüklenmesi sonucunu doğuracağından teklif verenler için ek bir külfet oluşturabileceği, bu külfetin de önceden öngörülemeyen ve teklif verenler açısından maliyet unsuru olarak hesaplanamayacak nitelikte olduğu, bu hâliyle şartname’nin ilgili hükmünün istekli olabilecekler açısından tereddüt yaratabileceği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3 defa ek süre verildiği buna karşın kendisine verilen süreler içerisinde projeyi tamamlamadığı ve geçici kabule hazır hâle getirmediğinin tespit edildiği hk (Danıştay K)
Devamı...

Yüklenicinin ihale işini tamamladığını belirterek geçici kabule arz ettiği ihaleyi yapan idarenin teknik personelince yapılan inceleme neticesinde ise işin sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmadığının ve geçici kabule hazır olmadığının tespiti ile mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 5B Grubunda yer almadığının değerlendirilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

İhaleye katılan isteklilerin teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilebilmeleri için Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ”A/XVIII grubu ”Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri” yaptığına dair bir iş deneyim belgesinin sunulacağı, bu iş deneyim belgesinde ise iş bitirme alanının m² olarak belirtileceği, iş deneyim belgesinin toplam alanının tek sözleşmede * m² ve üzerinde olması durumunda istekliye tam puan verileceği, altında olması halinde ise puanın doğrusal orantı yapılmak suretiyle hesaplanacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

 iş ortaklığında ihaleye katılmanın amaçlarından birinin de asgari iş deneyimine ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerden yararlanmak olduğu, kişinin aynı zamanda ortağı olduğu şirket ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinin önünde bir engel bulunmadığı, mevzuatta çizilen sınırlar içerisinde iş ortaklığı oluşturularak sağlanan bir avantajın haksız olduğunun söylenemeyeceği, şirketin uzunca süredir faâl halde bulunması karşısında salt “asgari iş deneyim tutarı engelinin aşılması” saikiyle hareket edildiğinden bahsedilemeyeceği, anılan iş bitirme belgesinin birden fazla işlevi mevzuatta yer alan farklı düzenlemelerle kurala bağlanmışken bu belgenin aynı ihalede her iki işlevini belgelendirmek amacıyla kullanılmasının yeterlilik şartlarının iş ortaklığının her bir ortağınca ayrı ayrı karşılanması gerektiği kuralını bertaraf edeceği şeklinde yorumlanamayacağı 
Devamı...

İsteklinin hazırladığı ihale birim fiyat teklif cetvelinde her ne kadar maddî bir hata söz konusu olsa da, birim fiyat teklif cetvelinin, idarenin isteklilere gönderdiği standart formda yer alan miktarlar esas alınarak ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlandığı görüldüğünden, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmakta olup davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu, pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik olarak ise herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağının olmadığı, pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği ve söz konusu durumda bilgi eksikliği değil, belge eksikliği bulunduğu ve eksikliğin tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek Mahkemece verilen kararın bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlenemeyeceği açık olup, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, işin tasfiye edildiği aşamada teklif birim fiyatlı işlerden hat üst yapısı, mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve güç temini işlerinin imalatlarının yapılmadığı, anahtar teslim götürü bedel işlerden ise elektrik sistemleri, güç temini, kontrol ve haberleşme ile ray sistemi imalatlarının yapılmadığının görüldüğü; bu durumda, söz konusu işe ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgesinde ilgili mevzuat uyarınca esaslı unsur belirlemesi yapılamayacağından, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün hâlinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerin, bir bina inşaatının temel karakteristiğini yansıtan unsurlarının bir bölümünü içerdiği kadar bir bölümünü de içermediği, dolayısı ile söz konusu belgenin baştan sona gerçekleştirilen B-II grubu bir üst yapı işine ait olmadığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya noter onaylı suretinin sunulmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede revize iş programı ve termin planının ivedilikle sunulmasının ve en kısa sürede işe başlanmaması hâlinde 4735 İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin başlatılacağının bildirildiği 10 gün içerisinde revize iş programı ile termin planının sunulması ve ivedilikle işe başlanılması gerektiğinin, aksi takdirde, ihalenin feshedileceğinin ihtar edildiği tarihde yapılan denetimde çalışmalara başlanılmadığının tutanak altına alındığı; bu itibarla, davacının mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirket ve ortağının banka hesaplarının aktif olarak kullanıldığı bu hesaplarda ciddi tutarda para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, anılan şahıs hakkında verilen ve Mahkemece hükme esas alınan beraat kararının FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme suçu açısından verildiği ihalede şirket ve ortağının terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair araştırma tutanaklarının olduğu terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin de bu kapsamda olduğu, buna rağmen ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı ve haklarında 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ihalelerden yasaklama kararı verileceği, bu nedenle davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale revize iş programındaki artışları şerhli imzalandığı ve onay kısmının boş olduğu bu nedenle davacı şirketin taahhüdünü iş programına uygun olarak yerine getirmesi gerektiği bildirimlerinin ödenek yetersizliğinden kaynaklanan ek süre uzatımı sonrasında yapıldığı, revize iş programında işin bitim tarihinin açıkça belirtilmediği Genel Şartnamede idare tarafından onaylanan iş programına yüklenicinin uymak zorunda olduğunun ve ihale konusu işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin programın idare tarafından onayladıktan sonra geçerli hâle geleceğinin düzenlendiği anlaşıldığından, davacının 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Danıştay K
Devamı...

Yapım ihalesi kapsamında sunmuş olduğu teklif zarfından 2 adet teklif çıktığına ilişkin mevzuatın aradığı şekilde ve usulüne uygun olarak tutulmuş bir “Zarf Açma ve Belge Kontrol” tutanağı olmaksızın, ihaleden 5 gün sonra tutulan uygun olmayan belgelerin uygun sayılmamasına ilişkin  tutanak esas alınarak tesis edilen dava konusu yasaklama işlemi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye katılan 2 farklı şirketlerden birinin farkında olmadan farklı 1 günde komşu şirketinin kullanmış olduğu internete dizüstü bilgisayarın bağlanması neticesinde aynı IP adresinden e-teklif verildiği ileri sürülmüş ise de, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak elektronik teklif vermiş olmasının rekabeti etkileme ihtimali hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalelerden yasaklama hükümlerinin genişletilmesi(Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” maddesi ile 2020/DK.D-222 sayılı Kurul kararında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesine uygun olarak elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektubunu (asıllarını) idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanun’un 17. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi öngörülmüş Böylece, söz konusu Yönetmelik kuralı ve Kurul kararı ile anılan fiil, ihale kararını etkileyip etkilemediğine ilişkin ihaleyi gerçekleştiren idarelere niteleme imkânı tanınmaksızın ve somut olayın koşulları ve mâkûl bir sebebi bulunup bulunmadığından bağımsız olarak mutlak bir yasaklama sebebi olarak düzenlenmiş, dava konusu düzenleyici idarî işlemler ile ihalelerden yasaklamaya ilişkin fiil ve davranışları belirleyen Kanun hükmünün kapsamı ve çerçevesi genişletilmiştir) Danıştay K
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin karara bağlandığı, ancak davacının durumunun şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü ve ihaleyi yapan idare tarafından karara bağlanan hususların itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ileri sürülmemesinden dolayı davalı idarece karara bağlanmamasından kaynaklandığı, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun, davacı şirketin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından incelenerek karara bağlanması gerektiği, dolayısıyla davacı şirketin idareye şikayet başvurusunda ileri sürdüğü hususun, itirazen şikayet başvurusunda bulunurken doldurduğu dilekçede ileri sürülmemesi halinde bunun davalı idarece karara bağlamamasının hukuken mümkün bulunmadığı, öte yandan her ne kadar idarece kurul kararında karara bağlanmayan hususların incelenmeksizin reddi gerektiği ileri sürülmekte ise de, mevzuatta buna yönelik bir kısıt olmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Kurul kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmaması hk
Devamı...

ihale işinin bitirilmemesi durumunda Sözleşmeye göre işlem yapılacağı hususunu bildiren ancak süre içermeyen ihtar yazısında davacıya verilmesi gereken sürenin sehven verilmediği şirkete belirlenen noksanlıkların giderilmesi için en az 10 gün süre verilmesi ve bu hususların da davacı şirkete usulüne uygun olarak bildirilmesi gerekirken, davacıya gönderilen ihtar yazısında süre verilmesi yoluna gidilmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin ve elektronik olarak alınmamış olan geçici teminat mektubunun süresi içinde sunulmadığı, bunun üzerine ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve Mal AlımUygulama Yönetmeliği uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması gerektiğine karar verildiği yapılan yasaklama talebi üzerine  Bakanlığın  ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanmasına karar verildiği, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sunduğu geçici teminat mektubu tutarının gelir kaydedilmesinin davacının fiilinin bulunmadığı sırf Yönetmeliğin bu maddeye göndermede bulunması nedeniyle kanuni dayanak olmaksızın davacıya yasaklama verilemeyeceği açık olduğundan, davacı şirketin bir (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye konu olan taşınmazların riskli alan ve yılında rezerv alanı ilan edildiği ihale konusu işin bitirilme süresinin 680 gün olarak belirlenmesinin işin ivediliği ile bağdaşmadığı niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilen işin yaklaşık 22 ay gibi uzun bir sürece yayıldığı, yapım tekniği açısından özellik arz ettiği ileri sürülen hususların somut gerekçelere dayanmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesinde belirtilen şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin pazarlık usulü ile yapılması hk(Danıştay K)
Devamı...

Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama ihalesine ilişkin ve uygulanan yapı tekniğinin Toprak İşleri Sanat Yapıları, Üst Yapı (plent-miks Alttemel, Plent-miks Temel, Bitümlü Sıcak Temel, Asfalt Betonu Binder ve Asfalt Betonu Aşınma Tabakaları) ve Otokorkuluk Yapım İşleri olarak belirtildiği iş deneyim belgesinin sunulduğu ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B/II grubu üstyapı bina işleri benzer iş olarak kabul edileceğinden, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girmediği, mevzuattan kaynaklanan söz konusu engel nedeniyle ihaleye katılması mümkün olmayan davacı şirketin güncel menfaatinin ihlâl edildiğinden söz edilemeyeceği HK(Danıştay K)
Devamı...

ihalede pay defterlerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden olduğu, dolayısıyla idarece istenildiği Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale maddesi çerçevesinde fiziki olarak sunulması gerektiği verilen makûl süre içerisinde sunulmadığı takdirde ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece verilen süre zarfında belgelerini sunmayan davacının teklifinin değerlendirilme dışı bırakılarak, geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, pay defterinin istenmesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu, davacının bu tebligattan geç haberdar olmasının tebligatın aynı gün yapılmış sayılmasına engel teşkil etmediği, idarenin takdir yetkisi kapsamında tayin edilen sürenin makul olduğu sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi işleminde ve buna karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmesinin tasfiye talebinde bulunulması üzerine sözleşmenin şartlı olarak tasfiye edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek sözleşmeye devam edilmesine yönelik başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin sözleşme ilişkisinin yeniden kurulup kurulamayacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin müdürünün şirketin %50‘sinden fazlasına sahip ortağı olduğu ve yapılan güvenlik soruşturması sonucunda hakkında terör örgütü adına kurumların internet sitelerinin çökertilmesine yönelik program yapma suçundan işlem yapıldığı bu nedenle ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak fiilini işlediğinden bahisle davacı şirket hakkında ihalelerden yasaklama kararı verilmiş ise de, davacı şirketin müdürü hakkında açılmış bir kamu davası bulunmadığından, davalı idarece, şirket müdürü hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle davacı şirketin kamu ihalelerinden bir yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır(Danıştay K)
Devamı...

ihaleden 1 yıl süreyle sehven yasaklanmış olan firmanın Resmi Gazete yayınlanan ilanla söz konusu işle ilgili tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması kaldırılmıştır ifadelerine yer verildiği dilekçe ekinde de davacının  Yapım İşi ihalesinden kaynaklı olarak 1 yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklanması kararının kaldırılmasına dair işlemin ibraz edildiği bu durumda davacının ihaleden kaynaklı olarak 1 yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklanması yönünde tesis edilen işlemin ortadan kaldırıldığı davanın konusuz kaldığı sabit olduğundan, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine imkân bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede istekliden pay defterinin sunulmasının istenmediği, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre de istekli tarafından pay defteri sunulması zorunluğunun bulunmadığı, dolayısıyla sunulması zorunlu olmayan söz konusu belgelerin, sunulmuş olsa dahi belgelerin sunuluş şekline uygunluğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasına imkân ve gerek bulunmadığı, öte yandan, davalı idarece  A.Ş.’den  tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının (boş sayfalar dahil) ve yönetim kurulu karar defterinin asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin gönderilmesinin istenildiği, anılan istekli tarafından gönderilen pay defterleri incelendiğinde, anılan şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler
Devamı...

yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra davacı şirket tarafından ihaleye teklif verilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu sonucuna varılarak, anılan Kanun’un 58. maddesi gereğince tesis edilen dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir
Devamı...

ihale konusu yapının mimarlık kültürü açısından önemli olduğu ve bir dönemin mimari kültürünü yansıttığı ileri sürülerek ihalenin iptalinin talep edildiği, meslekle ilgili alanlarda doğal ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi ile mimarlık kültürünün korunması ve geliştirilmesinin sağlanması mevzuat tarafından Odaya verilen görevler arasında olduğundan davacı Odanın amaçları ve faaliyet sahasıyla ilgili olması nedeniyle kişisel, güncel ve meşru menfaatinin bulunduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

kamu menfaatini süre kaybı yönüyle olumsuz yönde etkileyeceği, işin önemli bir kısmının (%71,70) tamamlanmış olduğu, işin süresinin 720 gün olduğu, işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranının %71,70 olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde yüklenicinin iş programının gerisinde kaldığının anlaşıldığı” gerekçeleriyle reddedildiği, ilgili mevzuat uyarınca imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle Bakanlığın görüşü alınarak ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmelerin feshedilip tasfiye edilebileceğinin düzenlendiği, bu konuda idareye takdir yetkisinin tanınmış olması k(Danıştay K)
Devamı...

EKAP üzerinde yer almayan iş deneyim belgesinin de taraflarından istenildiği iddia edilmekle birlikte, davacıya gönderilen yazının ekinde yer alan ve başvuru sahibi ile birlikte bir diğer istekliye dağıtımlı olarak gönderilen yazıda iddia konusu belge ile ilgili bilgiye yer verilmiş ise de davacıya özel olarak gönderilen yazıda anılan belgenin istenilmediğinin davalı idarece belirtildiği, ayrıca uyuşmazlığın konusunun yalnızca iddia edilen belge olmadığı, söz konusu diğer belgelerinde süresinde gönderilmediğinden davacının anılan iddiası yerinde görülmediği, dava konusu Kurul kararında “…sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelinin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibine iadesi gerektiği” yönünde karar verdiği, bu durumda, davacı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresinde teslim edilmediğinden bahisle davacı hakkında tesis edilen işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

muhtelif okul binalarının enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatların kaldırılması ihalesinin iptaline ilişkin işlem ile aynı işin 15/06/2021 tarihinde ihaleye çıkılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiş Mahkemece verilen kararda şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Mahkeme kararıyla davanın reddine karar verildiği davacı tarafından her ne kadar ihalenin yasaklama kararından evvel yapıldığı ileri sürülmüş ise de ihale komisyonu tarafından alınan ihale kararlarının ita amirince onaylanacağının düzenlendiği ita amirince onaylanmadan ihalenin tamamlandığından söz edilemeyeceğinden davacının söz konusu iddiasına itibar edilmediği bu durumda, dava konusu ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararı ile aynı işin  ihale edilmesine ilişkin ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla iptal edilmesi nedeniyle  malzemelerin Kuruma satılmasına yönelik başvurunun reddine ilişkin işlemin de iptalinin istenildiği bu kısma ilişkin davanın konusunun kalmadığının kabul edilemeyeceği dikkate alındığında, Mahkeme tarafından davanın bu kısmı hakkında inceleme yapılıp hüküm kurulması gerekirken, davanın konusu kalmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukukî isabet bulunmamaktadır.
Devamı...