e-ihalede birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik kalemlerinin birim fiyatlarının virgülden sonra iki hane olacak şekilde belirlendiği, teklif tutarlarının da virgülden sonra iki hane olarak hesaplandığı dolayısıyla tutarlarda herhangi bir yuvarlama işlemine ihtiyaç olmadığı ayrıca e-teklif verildiğinden aritmetik bir hatanın söz konusu olmadığı
Devamı...

e-teklif ihalelerde isteklilerce elektronik ortamda doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanlar üzerinden değerlendirme yapılacağı, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin isteklilerce sunulan tevsik edici belgelerin teklifin değerlendirilmesinde dikkate alınacağı
Devamı...

e-ihale teklif kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin EKAP’ta oluşturulduğu ve istekliler tarafından sadece iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatlarının verildiği ve ilgili birim fiyat teklif cetvelinde değişiklikte bulunamayacaklarından standart forma aykırı teklif sunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

ihalenin elektronik ihale olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle tekliflerin elektronik ortamda oluşturulduğu, şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihte, peş peşe numaralı teminat mektubu alınmadığı, farklı tarihlerde farklı bankalardan teminat mektuplarının alındığı anlaşıldığı
Devamı...

E-ihalelerde ortak giriişimlerin birim fiyat teklif mektubu standart formunun 5 numaralı dipnotunda yer alan ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubunun bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerektiği hükmü gereği teklif mektubunun iş ortaklığını oluşturan şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişileri tarafından ayrı ayrı e-imza ile imzalanması gerektiği
Devamı...

ihalede  aynı fiyat teklifini, aynı geçici teminat mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu ile birlikte elektronik ortamda 7dakika arayla 2 kez teklif ettiği Kanunun 4 maddesindeki tanım göz önünde bulundurulduğunda, elektronik ortamda verilen elektronik teklif ve eklerinin tamamen aynı olması nedeniyle mevcut durumda ihale kararını etkileyecek nitelikte iki farklı fiyat teklifi verildiği şeklinde değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

elektronik olarak gerçekleştirilen ihalelerde imza sirküleri veya imza beyannamesi sunulması zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

ihalenin e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihale olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin EKAP üzerinden doldurularak hazırlanmak suretiyle ihaleye katılım sağlanacağı, dolayısıyla birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin usulüne uygun olmadığından bahsedilemeyeceği
Devamı...

elektronik ihalelerde teklif mektubu ve ekleri EKAP üzerinden doldurulduğundan ve birim fiyat teklif cetvelindeki toplam ve çarpımlar EKAP tarafından hesaplandığından, aritmetik hata yapılmasının fiilen mümkün olmadığı hk
Devamı...

elektronik ihale ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, dolayısıyla standart forma uygun olarak düzenlendiğinin kabulü gerektiği
Devamı...

ihalelerde geçici teminat mektuplarının Yönetmeliğe uygun olarak alınması ve mektuba ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği, buna uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının ise geçerli kabul edilemeyeceği, dolayısıyla da teklif değerlendirilmesi aşamasında geçici teminatı uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

Elektronik pazarlık usulü ile ihalelerde son teklifin ilk tekliften yüksek olamayacağına ilişkin kontrolün kalem bazında değil toplam teklif tutarı bazında yapılması hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli  ile diğer istekli e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden * tarihinde gönderdikleri tespit edildiği anılan isteklilerin aynı tarihte aynı internet bağlantı noktasını kullanarak teklif vermesinin bu isteklilerin irade birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına kuvvetli karine oluşturduğu, ihaleye bu şekilde teklif verilmesinin de rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek bir davranış olduğu hk
Devamı...

elektronik ihale ortamında düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin bankalar tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekliler tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderileceği hk
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin belgeler olduğu görülmüş belgelerin sunuluş şekline ilişkin iddialarının ancak e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyen bir ihalede incelemeye konu edilebileceği hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

elektronik ihalede teklif alınmasına imkân tanınan ihalelerde, geçici teminat mektuplarının yalnızca elektronik ortamda sunulabileceği fiziki geçici teminat mektuplarının yeterliliği tevsik için sunulamayacağı, süreç içerisinde idarenin e-teminatı serbest bırakması sonucunda elektronik ihale uygulamaları gereği ihale tarihinden sonra e-teminatın ihaleye ilişkin olarak tanımlanmasının teknik olarak mümkün olmamasından kaynaklı olarak, isteklilerin Kanun’da belirtilen ve geçici teminat olarak belirlenen diğer değerleri idareye sunmalarının mümkün olduğundan idare tarafından serbest bırakılan e-geçici teminatın yerine ihalede istenilen asgari kriterleri sağlayan farklı geçici teminatların talep ve kabul edilmesi 
Devamı...

geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınan mektuplara ilişkin ayırt edici numaranın  geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği hk
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

Elektronik İhale Yönetmeliğinin Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgelerde banka referans mektuplarına ilişkin bilgilerin Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol imzalamış olan bankalar tarafından elektronik ortamda alınması 
Devamı...

Elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde e-teklif verilebilmesi için isteklilerin sistem tarafından istenen teknik altyapıya uygun donanım ve yazılıma sahip olması ve e-teklif verilmesi ile ilgili kontrollerin yapılması gerektiği gibi sistemin de tüm isteklilerin son teklif verme saatine kadar ihaleye teklif vermesine olanak sağlaması gerekmektedir Somut durumda sistem üzerinde oluşan teknik arıza belirli bir zaman aralığı ile sınırlı olmakla birlikte bu sürenin ihale saatinin içinde bulunduğu süre içerisinde olduğu ve bu süreçte teklif sunulamadığı anlaşıldığından, söz konusu durumun Kanunun 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen e-ihalelerde teklif hazırlama/gönderme aşamalarında yaşanan aksaklıkların veya sorunların istekliler tarafından EKAP Etkileşim Merkezi’ne bildirilmesi mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden belirlenen yönlendirmelere uyulması ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz doğru ve güncel olarak yapılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği ve bu hususta sorumluluğun da istekliye ait olduğu  diğer 3 geçerli teklif sahibi istekli tarafından söz konusu iş gruplarına ilişkin sisteme veri girişinde herhangi bir sorun yaşandığına ilişkin bir şikayette bulunulmadığı ve başvuru sahibi tarafından iddiasına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belge (ekran görüntüsü vs) sunulmaması
Devamı...

e-teklif verme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği tespiti karşısında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği 
Devamı...

e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede isteklinin Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmasına gerek olmadığı hk
Devamı...

Elektronik ihale sürecinde oluşan sorunlara karşılık idarenin ihaleye katılan isteklilere ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ihalenin saat 16 da gerçekleştirileceğine dair Kurum tarafından bildirim yapıldığı mevzuat uyarınca bu konudaki yetkinin Kurumda olduğu ihale işlem dosyası incelendiğinde istekli iddiasının aksine isteklilerden bu konuda herhangi bir talepte bulunulmadığının anlaşılması gerekçe olarak kabul edilirmi
Devamı...

isteklinin elektronik eksiltme ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye vermiş olduğu teklifin (e-imza hizmetini veren) imzacı programına gönderilmiş olmakla birlikte imzalama işleminin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle teklifin son teklif olarak geçerli kabul edilmemesi hk 1
Devamı...

ihalede ortaklık durum belgesi olarak ifade edilen ortaklık yapısını göstermek üzere fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede sunulması gerekliliği bulunmadığından bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmasına da ihtiyaç olmadığı yukarıda belirtilen Ticaret Sicili Gazeteleri’nde TC kimlik numaralarına yer verildiğinin görüldüğü sunulan belgelerde TC kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen TC kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı 1
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının beyan edilmesi ile idare tarafından söz konusu ayırt edici numaranın sorgulanması üzerine gerekli bilgilere ulaşılması ve değerlendirmenin bu bilgiler üzerinden yapılması
Devamı...

elektronik ihalelerde ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı dikkate alındığında istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere göre değerlendirme yapılması gerektiği istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ilişkin olarak EKAP üzerinden temin edilen bilgilere göre * yılına ait kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının *olduğu ve bu oranın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından elektronik ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın beyan edildiği yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun Yönetmelik maddesine uygun olarak alınması durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı hk 2
Devamı...

yeterlik bilgileri tablolarının standart formda yer alan sütunları içerdiği ve tablonun ilgili kısımlarının doldurulduğu ayrıca ihalenin elektronik ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği tekliflerin e imza kullanmak suretiyle verildiği iş ortaklığı beyannamesinin e teklif ekinde isteklilerce beyan edildiği ve idarenin de iş ortaklığına dair bilgileri buradan görebildiği idare tarafından ilgili belge sunulması gereken belgeler kapsamında istenilmediğinden anılan iş ortaklığı tarafından fiziki olarak iş ortaklığı beyannamesi sunulmadığı bu açıdan bahse konu belgenin standart forma uygunluğunun kontrol edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ait elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunun ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı elektronik geçici teminat mektuplarının Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği, dolayısıyla anılan Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği,
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği 
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir sürenin verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale başlıklı maddesi kapsamında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması hususunda bir yükümlülüğünün bulunmadığı, dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sözleşme ve faturaların başvuru  kapsamında yer verilen iddialar bakımından incelenmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere yeterlik değerlendirmesinin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı ancak istekliler tarafından beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı gibi yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları gereğince de söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalelere teklif veren firmaların ihalelerde aynı internet İP kullanımlarına dikkat etmeleri gerektiği hk emsal kararlardan bir örnek
Devamı...

Elektronik ihalede istekli adayların dosya yükleme ve ekap’a ekle butonunda yaşanılan sorunlara ait karar
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli adaylarının sunmuş oldukları gelir tabloları iş hacmine yönelik yeterlik kriterlerinin vergi beyannameleri ile tablolar arasında bir uyuşmazlık olup olmadığının araştırılması gerekirmi?
Devamı...

Elektronik ihalelere katılan Firmaların Bilgisine,Bankalardan almış olduğunuz teminat  mektuplarınıza ait dikkat  etmeniz gereken  hususlara ait  emsal  karar
Devamı...

İdarenin tespit ettiği aynı IP numarasının müstakil bir bilgisayara değil server sistemine ait olduğu, doküman indirilen bilgisayarın IP adresinin değil, server sisteminin internete bağlandığı IP adresinin önem arz ettiği, EKAP üzerinde, doküman indirilen bilgisayarın kendine özel IP adresinin değil, internete bağlanılan server sisteminin IP adresinin görülebildiği, dolayısıyla aynı anda en az 60 adet cihaza hizmet verebilen server sistemlerinde aynı bilgisayardan doküman indirildiğinin tespit edilmesi hk
Devamı...

Elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede  Şti tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname maddesinin alt maddelerine istinaden beyan edilen bilgilerin yeterli olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı indirme işlemini de aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği, dolayısıyla gerek ihale dokümanı indirme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği gerekse de e-teklif verme işleminin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği tespitleri karşısında  anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu hk
Devamı...

 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

Elektronik ihaleye ilişkin aktarılan ilgili kurallar ışığında her ne kadar idarece tereddütlerin oluşması sebebi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu alan isteklilerden beyan edilen belgeler istenmiş ve bunun üzerine sunulmayan ve teklif geçerlilik süresinden önce iptal ettirilen geçici teminat mektupları olduğu anlaşılmışsa da bu durumun “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir konu olarak değerlendirilmeyeceğinden, sınır değerin tespit edilmesi işleminden sonra ikinci oturumda gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğundan ve sınır değer hesabının da mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden *tarihli ihale komisyon kararında tespit edildiği belirtilen * TL’lik sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, idare tarafından isteklilerce sunulan yeterlik bilgileri tablosundaki teklif mektubu ve geçici teminat için beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminatlar için istekliler tarafından beyan edilen bilgiler dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği hk
Devamı...