ihalenin 1. oturumunda yapılan e-teklif değerlendirme işlemleri sonucunda düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda anılan istekliye ilişkin geçici teminat değerlendirmesinin idare tarafından yapılması sonucunda “UYGUN/Geçici teminat uygundur” olarak belirtildiği görülmüş olup isteklinin tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun ihale komisyonu tarafından teyidinin yapılarak ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlaşılması
Devamı...

elektronik ihale ortamında düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin bankalar tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekliler tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderileceği hk
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin belgeler olduğu görülmüş belgelerin sunuluş şekline ilişkin iddialarının ancak e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyen bir ihalede incelemeye konu edilebileceği hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

elektronik ihalede teklif alınmasına imkân tanınan ihalelerde, geçici teminat mektuplarının yalnızca elektronik ortamda sunulabileceği fiziki geçici teminat mektuplarının yeterliliği tevsik için sunulamayacağı, süreç içerisinde idarenin e-teminatı serbest bırakması sonucunda elektronik ihale uygulamaları gereği ihale tarihinden sonra e-teminatın ihaleye ilişkin olarak tanımlanmasının teknik olarak mümkün olmamasından kaynaklı olarak, isteklilerin Kanun’da belirtilen ve geçici teminat olarak belirlenen diğer değerleri idareye sunmalarının mümkün olduğundan idare tarafından serbest bırakılan e-geçici teminatın yerine ihalede istenilen asgari kriterleri sağlayan farklı geçici teminatların talep ve kabul edilmesi 
Devamı...

geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınan mektuplara ilişkin ayırt edici numaranın  geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği hk
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

Elektronik İhale Yönetmeliğinin Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgelerde banka referans mektuplarına ilişkin bilgilerin Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol imzalamış olan bankalar tarafından elektronik ortamda alınması 
Devamı...

Elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde e-teklif verilebilmesi için isteklilerin sistem tarafından istenen teknik altyapıya uygun donanım ve yazılıma sahip olması ve e-teklif verilmesi ile ilgili kontrollerin yapılması gerektiği gibi sistemin de tüm isteklilerin son teklif verme saatine kadar ihaleye teklif vermesine olanak sağlaması gerekmektedir Somut durumda sistem üzerinde oluşan teknik arıza belirli bir zaman aralığı ile sınırlı olmakla birlikte bu sürenin ihale saatinin içinde bulunduğu süre içerisinde olduğu ve bu süreçte teklif sunulamadığı anlaşıldığından, söz konusu durumun Kanunun 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen e-ihalelerde teklif hazırlama/gönderme aşamalarında yaşanan aksaklıkların veya sorunların istekliler tarafından EKAP Etkileşim Merkezi’ne bildirilmesi mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden belirlenen yönlendirmelere uyulması ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz doğru ve güncel olarak yapılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği ve bu hususta sorumluluğun da istekliye ait olduğu  diğer 3 geçerli teklif sahibi istekli tarafından söz konusu iş gruplarına ilişkin sisteme veri girişinde herhangi bir sorun yaşandığına ilişkin bir şikayette bulunulmadığı ve başvuru sahibi tarafından iddiasına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belge (ekran görüntüsü vs) sunulmaması
Devamı...

e-teklif verme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği tespiti karşısında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği 
Devamı...

e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede isteklinin Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmasına gerek olmadığı hk
Devamı...

Elektronik ihale sürecinde oluşan sorunlara karşılık idarenin ihaleye katılan isteklilere ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ihalenin saat 16 da gerçekleştirileceğine dair Kurum tarafından bildirim yapıldığı mevzuat uyarınca bu konudaki yetkinin Kurumda olduğu ihale işlem dosyası incelendiğinde istekli iddiasının aksine isteklilerden bu konuda herhangi bir talepte bulunulmadığının anlaşılması gerekçe olarak kabul edilirmi
Devamı...

isteklinin elektronik eksiltme ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye vermiş olduğu teklifin (e-imza hizmetini veren) imzacı programına gönderilmiş olmakla birlikte imzalama işleminin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle teklifin son teklif olarak geçerli kabul edilmemesi hk 1
Devamı...

ihalede ortaklık durum belgesi olarak ifade edilen ortaklık yapısını göstermek üzere fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede sunulması gerekliliği bulunmadığından bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmasına da ihtiyaç olmadığı yukarıda belirtilen Ticaret Sicili Gazeteleri’nde TC kimlik numaralarına yer verildiğinin görüldüğü sunulan belgelerde TC kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen TC kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı 1
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının beyan edilmesi ile idare tarafından söz konusu ayırt edici numaranın sorgulanması üzerine gerekli bilgilere ulaşılması ve değerlendirmenin bu bilgiler üzerinden yapılması
Devamı...

elektronik ihalelerde ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı dikkate alındığında istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere göre değerlendirme yapılması gerektiği istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ilişkin olarak EKAP üzerinden temin edilen bilgilere göre * yılına ait kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının *olduğu ve bu oranın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından elektronik ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın beyan edildiği yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun Yönetmelik maddesine uygun olarak alınması durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı hk 2
Devamı...

yeterlik bilgileri tablolarının standart formda yer alan sütunları içerdiği ve tablonun ilgili kısımlarının doldurulduğu ayrıca ihalenin elektronik ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği tekliflerin e imza kullanmak suretiyle verildiği iş ortaklığı beyannamesinin e teklif ekinde isteklilerce beyan edildiği ve idarenin de iş ortaklığına dair bilgileri buradan görebildiği idare tarafından ilgili belge sunulması gereken belgeler kapsamında istenilmediğinden anılan iş ortaklığı tarafından fiziki olarak iş ortaklığı beyannamesi sunulmadığı bu açıdan bahse konu belgenin standart forma uygunluğunun kontrol edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ait elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunun ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı elektronik geçici teminat mektuplarının Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği, dolayısıyla anılan Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği,
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği 
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir sürenin verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale başlıklı maddesi kapsamında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması hususunda bir yükümlülüğünün bulunmadığı, dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sözleşme ve faturaların başvuru  kapsamında yer verilen iddialar bakımından incelenmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere yeterlik değerlendirmesinin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı ancak istekliler tarafından beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı gibi yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları gereğince de söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalelere teklif veren firmaların ihalelerde aynı internet İP kullanımlarına dikkat etmeleri gerektiği hk emsal kararlardan bir örnek
Devamı...

Elektronik ihalede istekli adayların dosya yükleme ve ekap’a ekle butonunda yaşanılan sorunlara ait karar
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli adaylarının sunmuş oldukları gelir tabloları iş hacmine yönelik yeterlik kriterlerinin vergi beyannameleri ile tablolar arasında bir uyuşmazlık olup olmadığının araştırılması gerekirmi?
Devamı...

Elektronik ihalelere katılan Firmaların Bilgisine,Bankalardan almış olduğunuz teminat  mektuplarınıza ait dikkat  etmeniz gereken  hususlara ait  emsal  karar
Devamı...

İdarenin tespit ettiği aynı IP numarasının müstakil bir bilgisayara değil server sistemine ait olduğu, doküman indirilen bilgisayarın IP adresinin değil, server sisteminin internete bağlandığı IP adresinin önem arz ettiği, EKAP üzerinde, doküman indirilen bilgisayarın kendine özel IP adresinin değil, internete bağlanılan server sisteminin IP adresinin görülebildiği, dolayısıyla aynı anda en az 60 adet cihaza hizmet verebilen server sistemlerinde aynı bilgisayardan doküman indirildiğinin tespit edilmesi hk
Devamı...

Elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede  Şti tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname maddesinin alt maddelerine istinaden beyan edilen bilgilerin yeterli olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı indirme işlemini de aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği, dolayısıyla gerek ihale dokümanı indirme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği gerekse de e-teklif verme işleminin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği tespitleri karşısında  anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu hk
Devamı...

 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

Elektronik ihaleye ilişkin aktarılan ilgili kurallar ışığında her ne kadar idarece tereddütlerin oluşması sebebi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu alan isteklilerden beyan edilen belgeler istenmiş ve bunun üzerine sunulmayan ve teklif geçerlilik süresinden önce iptal ettirilen geçici teminat mektupları olduğu anlaşılmışsa da bu durumun “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir konu olarak değerlendirilmeyeceğinden, sınır değerin tespit edilmesi işleminden sonra ikinci oturumda gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğundan ve sınır değer hesabının da mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden *tarihli ihale komisyon kararında tespit edildiği belirtilen * TL’lik sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, idare tarafından isteklilerce sunulan yeterlik bilgileri tablosundaki teklif mektubu ve geçici teminat için beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminatlar için istekliler tarafından beyan edilen bilgiler dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

Elektronik ihalelerde kafa karıştıracak bir uygulama
Devamı...

e- teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirmenin öncelikle Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, bu nedenle İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinde de belirtildiği gibi ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği ve bu husustaki sorumluluğun da isteklilere ait olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında sadece * tutarının beyan edildiği, “Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin doldurulmadığı, diğer bir deyişle söz konusu hususa ilişkin olarak bu kısımda herhangi bir beyana yer verilmediği görüldüğünden, adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

 Elektronik İhalede yeterlik bilgileri tablosunda ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinde bulunduğunu beyan ettiği şirket ortağına ait TC Kimlik numarası bilgisinin Ticaret Sicili Gazetesi internet adresi üzerinden sorgulanarak teyit edilebilen bir bilgi olduğu, dolayısı ile başvuru sahibi isteklinin beyan ettiği TC Kimlik numarasının ihale komisyonunca doğrudan esas alınamayacağı, mevzuat gereğince ihale komisyonunca bu bilginin beyan edilen Gazetelerden kontrol edilmesi gerektiği, yapılan incelemede bu bilginin başvuru sahibinin beyan ettiği Sicili Gazetesinde yer almadığı, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” bölümünde herhangi bir bilginin de beyan edilmediği,  diğer taraftan mevzuat gereğince, katılım ve yeterlik bilgileri için isteklilerce beyan edilen bilginin hangi belge üzerinden teyidinin yapılacağı noktasında isteklilerin seçim hakkı bulunmakta, bunun yanında beyan edilen bilginin teyidi için gösterilen belge (ticaret sicil gazetesi, pay defteri vb.) üzerinden ulaşılabilir olması noktasında sorumluluğun isteklilerde olduğu, dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesinin 9’uncu fıkrasında da belirtildiği üzere katılım ve yeterlik kriterine ilişkin istekli tarafından beyan edilen bilgi için teyit kriterine yönelik ilgili kısımda teyit için belirtilen belge üzerinden değerlendirme yapılmasının gerektiği, bu açıdan başvuru sahibinin “İmza Sirküleri” bölümünde beyan ettiği imza sirkülerindeki bilgilerin şirket ortağının TC Kimlik numarasının teyidinde esas alınamayacağı hk
Devamı...

ihale  yasaklısı bir kişi tarafından EKAP üzerinden elektronik ihaleye teklif verilebilmesinin kolay bir şekilde engellenmesi mümkün iken bunun yapılmadığı hk
Devamı...

Elektronik ihaleye katılan isteklini EKAP sisteminde geçici teminat mektuplarının bulunduğunun, mektup üzerindeki ihale kayıt numarasının uyumlu olduğu ancak sistemdeki bir sorun nedeniyle mektup içeriğinin görüntülenmemesi nedeni ile elenmesi 
Devamı...

elektronik ihalede geçici teminat mektubunda ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı anlaşılmışsa da bu hatalı durum “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir durum olarak değerlendirilmeyeceğinden ve sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

elektronik İhaleye  teklif veren ortak girişimde özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe veya ihale dokümanında düzenlenen benzer işlere uygun olarak değerlendirilemez
Devamı...

elektronik ihalede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekli tarafından hiçbir beyana yer verilmemiş bir hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılması mümkünmüdür
Devamı...

elektronik ihale sistemi doğru şifre girişi yapılmasının isteklilerin kendi sorumluluğunda olduğu sisteme doğru şifre girilmesi halinde işlemin gerçekleşeceği ayrıca istekliler tarafından kullanılan şifrenin güvenliğinin sağlanabilmesi için sistem kaydı tutulmadığı istekli tarafından hatalı şifre kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir tespit yapılmasının da  mümkün olmadığı hk
Devamı...

İdarece ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerinin neticesinde başvuru sahibine hitaben yazılan yazıda yaşanılan finans sıkıntısı nedeni ile ileride hak ediş sonrası ödeme zorluğu sebebinden firmanızın zarara uğramaması için ihale iptal edilmiştir ifadelerine yer verildiği fakat iptal işleminin gerekçesinin açıkça ortaya konulması zarureti anlamında finans sıkıntısının kaynağının ne olduğu ihaleye ayrılan ödenekte bir sorunun bulunup bulunmadığı veya ihale konusu işin hakediş ödemelerinin yapılmasına mani olacak bir durumun bulunup bulunmadığı hususlarında hukuki incelemeye imkân tanıyacak somut ve objektif bir gerekçeye yer verilmediği e-Değerlendirme için İhale Yetkilisi Kararı Nedeniyle ihalenin iptal edilmesi bildiriminde ise herhangi bir gerekçeye yer verilmeyerek tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiğinin ifade edildiği bu itibarla idarece anılan gerekçelerle verilen ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup ihalenin iptal gerekçelerinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır
Devamı...

elektronik ihalede eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki tekliflerinin değerlendirmeye alınmaması gerektiği firmanının * turda verdiği * TL tutarındaki teklifin geçerli kabul edilmesi gerektirdiği hk 
Devamı...

elektronik ihalelerde tip idari şartname esas alınarak dokümanının hazırlanacağı belirtilmek zorunluluğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından e teklif kapsamında firma sözleşmesinin ve röntgen dışındaki tetkiklerin yapılacağı gezici isg aracına ilişkin yetki belgesinin beyan edilmediği log kayıtlarının incelenmesi durumunda bahse konu belgelerin ihale saatinden sonra beyan edildiğinin anlaşılacağı yönündeki iddiasının somut delil ve gerekçelere dayandırılmadığı hk
Devamı...