ihalenin 1. oturumunda yapılan e-teklif değerlendirme işlemleri sonucunda düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda anılan istekliye ilişkin geçici teminat değerlendirmesinin idare tarafından yapılması sonucunda “UYGUN/Geçici teminat uygundur” olarak belirtildiği görülmüş olup isteklinin tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun ihale komisyonu tarafından teyidinin yapılarak ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlaşılması
Devamı...

ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin * tarihinde sunulduğu idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği, ancak geçici teminata ilişkin belgenin idare tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddiasının yerinde olduğu
Devamı...

ihalede Sunulmayacak Belgeler Tablosunda elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası sehven belirtilmemiş olsa da söz konusu durumun geçici teminat mektubunun olmadığı anlamına gelmeyeceği, teminat tutarının yeterli olduğu, işin adı, istekli bilgileri, geçerlik süresi gibi bilgilerin söz konusu elektronik geçici teminatta net bir şekilde belirtildiği görüldüğünden, anılan isteklinin geçici teminat mektuplarının kabul edilmesi ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarih ve saatte peş peşe numaralı elektronik geçici teminat mektuplarının alındığı, bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığı, dolayısıyla  teklifin idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

elektronik ihalede teklif alınmasına imkân tanınan ihalelerde, geçici teminat mektuplarının yalnızca elektronik ortamda sunulabileceği fiziki geçici teminat mektuplarının yeterliliği tevsik için sunulamayacağı, süreç içerisinde idarenin e-teminatı serbest bırakması sonucunda elektronik ihale uygulamaları gereği ihale tarihinden sonra e-teminatın ihaleye ilişkin olarak tanımlanmasının teknik olarak mümkün olmamasından kaynaklı olarak, isteklilerin Kanun’da belirtilen ve geçici teminat olarak belirlenen diğer değerleri idareye sunmalarının mümkün olduğundan idare tarafından serbest bırakılan e-geçici teminatın yerine ihalede istenilen asgari kriterleri sağlayan farklı geçici teminatların talep ve kabul edilmesi 
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat mektupları elektronik ortamda düzenlendiğinden bahse konu teminat mektuplarının mevzuata uygun şekilde düzenlendiği kabulünün gerektiği
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlarının irat kaydedilemeyeceği iddia edilmekte ise de, incelenen ihalede tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde, idarece teminat mektuplarının iadesini müteakiben ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığı, bankalarca geçici teminat mektubunun vadesinin uzatılması veya vade uzatımı yapılmaması durumunda mektubun nakde çevrilmesi talebinin hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, idare ve ilgili bankalar arasında yapılan söz konusu yazışmalar sonucunda teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir işlemin tesis edilmediği, dolayısıyla iddiaya konu edilen hususta idarece yürütülmesi zorunlu icrai nitelikte bir idari işlem tesis edilmediği anlaşılması
Devamı...

ihale sürecinde döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklar iddiasının ihaleye konu hizmet alımı işinin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği mevzuat hükümleri ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği ihalenin kısım veya kısımlarının üzerinde kaldığı isteklilerin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınan mektuplara ilişkin ayırt edici numaranın  geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği hk
Devamı...

ihale teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen KİK024.1/H standart formuna uygun olduğu ayrıca söz konusu standart formdan da görüleceği üzere teminat mektubunda ihale kayıt numarasının yer almasının zorunlu olmadığı hk 3
Devamı...

sunulan geçici teminat mektubundaki firma unvanı ile şirketin imza sirkülerindeki firma unvanının farklı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokumanı düzenlemelerinden isteklilerin teklifleri kapsamında imza sirküleri sunmalarının gerekmediği
Devamı...

ihalede geçici teminat mektubunun teklif geçerlik süresini uzatmadığımızı ve uzatmayacağımızı bu yönde bir irade onay ve rızamızın bulunmadığını ifade etmek isteriz ifadesi yer aldığından Tebliğin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması maddesi “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminatına ilişkin bilgilerin idarece ilgili idarenin hesapları üzerinden teyit edilmesi ve buna göre sınır değer hesaplamasının yeniden yapılması, idarece önemli teklif bileşenleri belirlenerek teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen geçerli teklif sahibi isteklilere yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması 
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat bilgileri formunda yer alan ID numarası ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu söz konusu istekliye ait geçici teminat bilgilerinin de idare tarafından teyit edilebileceği dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin idare tarafından bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

 ihale Kanun maddesinde kesin teminatın ne şekilde iade edileceği hükme bağlanmış olup  yükleniciden kaynaklı sebeplerle taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesine engel oluşturan eylemler neticesinde idarece haklı sebeple ihalenin feshedilerek teminatın irad kaydına karar verilebileceği dikkate alındığında mevcut düzenlemede kesin teminatın iadesi için ilave koşullar belirlendiği söz konusu düzenlemenin Kanun maddesinde yer alan kesin teminatın iadesine dair kuralları genişlettiği hk
Devamı...

İhalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanında istenilen bilgi ve belgeleri beyan edip etmediğinin ve isteklilerce beyan edilen teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığının değerlendirileceği, bu aşamada ihale komisyonu tarafından isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği, yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı
Devamı...

teminata yönelik düzenlenen belgelerin belirli bir taahhüdün karşılanması amacıyla taahhüdü üstlenecek tarafın yükümlülüğüne ilişkin bankalarca düzenlenen belgeler olduğu ve ihale konusu işin adının söz konusu standart formda yer verilmesi gereken esaslı unsurlar arasında yer aldığı teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir durumun oluşması halinde söz konusu işlemlerin işin adı üzerinden gerçekleştirilebileceği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale konusu işin adının söz konusu belgede farklı bir şekilde belirtilmesinin teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüde neden olabileceği
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının beyan edilmesi ile idare tarafından söz konusu ayırt edici numaranın sorgulanması üzerine gerekli bilgilere ulaşılması ve değerlendirmenin bu bilgiler üzerinden yapılması
Devamı...

ihale  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubu ile idareye sunulan geçici teminat mektubunun birbiriyle uyumlu olmaması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından elektronik ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın beyan edildiği yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun Yönetmelik maddesine uygun olarak alınması durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı hk 2
Devamı...

elektronik geçici teminat mektuplarının Uygulama Yönetmeliği maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün zorunlu olduğu dolayısıyla anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk 1
Devamı...

İsteklinin Bankadan almış olduğu geçici teminat mektubunun taraflarınca kendi bankaları nezdinde bulunan geçici teminat mektubuna ilişkin standart form kullanılarak düzenlendiği ifadelerine yer verildiği açıklama yazısının mevzuat gereğince geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığından geçerli kabul edilmeyeceği dolayısıyla idare tarafından aynı gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ait elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunun ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı elektronik geçici teminat mektuplarının Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği, dolayısıyla anılan Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk
Devamı...

İsteklinin talebi üzerine iade edilen geçici teminat mektubunu idarenin tekrar istemesi üzerine sunmayacağı ifade edildiğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ilk oturum itibariyle teklif mektubu ve geçici teminat mektubuna ilişkin idarece mevzuata aykırı bir durum tespit edilmediği, başvuru sahibinin de bu yönde bir iddiasının bulunmadığı bu nedenle sınır değer hesabına katılmasının yerinde olduğu, kaldı ki anılan isteklinin teklifi sınır değer hesabına katılmadığında da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklifinin yine sınır değerin üzerinde kaldığı tespit edilmesi
Devamı...

İHALEDE İstekli tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısı ile geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerekgüncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu itibarla söz konusu isteklilere ait tekliflerin sınır değer hesabına dahil edilmeden sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat mektubunda ihale Kanunun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminat mektubunun ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale Geçici teminat mektuplarında 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ibaresinin olmaması
Devamı...

istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubu standart forma uygun olmadığından isteklinin teklifinin ihalenin  kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin teklifinin zaten bu kısımlarda “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” başlıklı Standart Form – KİK030.0/H belgesi sunulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İş Ortaklığının özel ortakları tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine  uygun olarak alınan geçici teminat mektuplarına ilişkin ayırt edici numaraların yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektuplarından birinde “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı, standart forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunun ise söz konusu isteklinin ihalede karşılaması gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

geçici teminat mektubunun süresi uygun olmadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılan Limited Şirketi’nin ertelenmiş ihale tarihinde teklif verdiğinin görüldüğü bu durumda anılan isteklinin ihalenin ertelendiği hususunda bilgi sahibi olduğunun anlaşıldığı, başvuru sahibi İşte Limited Şirketi’nin teklifinin ihalede en düşük geçerli teklif olduğu, geçici teminat mektubunun süresi uygun olmadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılan Şirketin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde ve en yüksek teklif olduğu, bu çerçevede bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin esasa etkili olmayacağı hk
Devamı...

idarece ihaleye katılan isteklilere Geçici Teminat Mektubu ve Geçici Kefalet Senedi standart formlarının verildiği, söz konusu standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı
Devamı...

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden olması nedeniyle, bu iki belgenin tevsikinin idarece talep edilmesi halinde belgelerin fiziki olarak sunulması gerektiği, verilen makul süre içerisinde sunulmadığı takdirde ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği hk
Devamı...

 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

Elektronik ihaleye ilişkin aktarılan ilgili kurallar ışığında her ne kadar idarece tereddütlerin oluşması sebebi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu alan isteklilerden beyan edilen belgeler istenmiş ve bunun üzerine sunulmayan ve teklif geçerlilik süresinden önce iptal ettirilen geçici teminat mektupları olduğu anlaşılmışsa da bu durumun “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir konu olarak değerlendirilmeyeceğinden, sınır değerin tespit edilmesi işleminden sonra ikinci oturumda gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğundan ve sınır değer hesabının da mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden *tarihli ihale komisyon kararında tespit edildiği belirtilen * TL’lik sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, idare tarafından isteklilerce sunulan yeterlik bilgileri tablosundaki teklif mektubu ve geçici teminat için beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminatlar için istekliler tarafından beyan edilen bilgiler dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından *Bankası A.Ş. * Şubesince düzenlenen ve 17.08.2020 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubunun sunulduğu, belgenin geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen * tarihinden önce olmadığı, ayrıca geçici teminat mektubunda yer alan isteklinin unvanın teklif mektubu ve imza sirkülerindeki firma unvanı ile aynı olduğu anlaşılması hk
Devamı...

alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmayacağı, bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı
Devamı...

İhale dosyası kapsamında sunulmuş olan geçici teminat mektubunun ve banka referans mektubunda yer alan “Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine düzenlenmiş olup hiçbir taahhüdü tazammun etmez.” ibaresinin ihale dokümanında yer alan standart forma uygun olmadığı iddası
Devamı...

elektronik ihalede geçici teminat mektubunda ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı anlaşılmışsa da bu hatalı durum “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir durum olarak değerlendirilmeyeceğinden ve sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

Geçici teminatın gelir kaydını gerektiren hallerde, isteklinin Kanun’un emredici hükmü gereği sunmakla yükümlü olduğu geçici teminatın asgari tutarının gelir kaydedilmesi, teklifin %3’lük bölümünü aşan kalan kısmının ise iade edilmesi
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından ihalede sunulan geçici teminat mektuplarından birisinde ihale konusu işin adının hatalı yazılması nedeniyle anılan istekli tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılırmı
Devamı...

ihale Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla idarece verilen süre içerisinde herhangi bir belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatıldığı, idare tarafından belgelerin * tarihinde istendiği ve * tarihine kadar süre verildiği, belirtilen süreler içerisinde hafta sonunda ve yılın ilk gününde mesainin olmadığı ayrıca firmanın adresinin * ilinde olduğu düşünüldüğünde verilen sürenin makul bir süre olmadığı bu nedenle de idare tarafından istenen ilgili belgeleri teslim edemedikleri belgelerin teslim edilememesi sonucu idarenin herhangi bir zarara uğramadığı aksine geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda firmalarının telafisi güç zarara uğrayacağı ayrıca idarenin sunulan belgeleri çeşitli yollarla teyit edebileceği bu sebeplerle teminat mektubunun taraflarına iade edilmesi gerektiği iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede sahte belge düzenleme ve geçici teminatın nakde çevrilmesi
Devamı...

ihalede geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde kalan kısma ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi
Devamı...

ihalede  İş Ortaklığının idareden iade almış oldukları geçici teminat mektuplarının geçerlilik süresini uzatarak idareye geri teslim etmesi ile ihale sürecinde teklifi geçerli olurmu
Devamı...

istekli firmanın sunmuş olduğu beş adet teminat mektubu verdiği yaptıkları araştırmada iki adet teminat mektubunun sahte olduklarının anlaşılması üzerine ilgili yasa hükümleri gereğince dava dışı yüklenici  ile yapılan sözleşmenin feshedildiğini ve buna bağlı olarak dava konusu yukarıda bilgileri verilen *TL’lik teminat mektubunun nakde çevrilmesi 
Devamı...

ihale İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığını, söz konusu iş ortaklığının, davalıya ait binaların genel temizlik işini yerine getirmek maksadıyla kurulduğunu, sözleşme kapsamında davalıya, * tarih,*TL bedelli teminat mektubu verildiğini, işe başlama tarihinin *, işin bitiş tarihinin * olduğunu, sözleşme konusu işi sözleşmeye uygun olarak yerine getirdiğini ve sözleşmede kararlaştırdığı gibi* tarihinde teslim ettiğini, buna rağmen davalı idare tarafından teminat mektubunun iade edilmediğini, teminat mektbunun süresinin sürekli uzatıldığını, müvekkili tarafından yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek öncelikle, borçlu olmadıkları bir sözleşme gereği verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı
Devamı...