ihalede isteklilerin farklı IP adresleri üzerinden ihale dokümanını indirdikleri,  aynı şekilde tekliflerin gönderildikleri IP adreslerinin de birbirinden farklı olduğu, ayrıca iki isteklinin teklifleri arasında  fark bulunduğu ve teklif birim fiyat cetvellerinde iş kalemlerine verilen birim fiyatlar arasında bir yakınlık bulunmadığı Ayrıca şirketler tarafından bir kişinin iki şirkete birden kefil olup imza vermek/kefil olmak suretiyle grup kredisi kullandırılmış oldukları iddiasının somut delillerle ortaya konulmadığı, ayrıca her iki isteklinin de geçici teminatlarını elektronik olarak sunduğu ve geçici teminatların farklı bankalardan düzenlendiği belirlenmesi
Devamı...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 
Devamı...

ihalede geçici teminatları irat kaydedilecek isteklilerin Kanun’un amacına uygun olarak geçici teminatlarının sadece %3’lük kısmı irat kaydedilebilecek, tekliflerin gizliliğinin sağlanması için fazladan yatırmış oldukları teminat miktarlarının aşan kısmı ise iade edileceği
Devamı...

elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısı ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazılarda sunulması istenilen bilgilere/belgelere açık ve net bir şekilde yer verildiği tebliğ edilen “Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği” konulu yazı ve ekindeki tutanakta anılan istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eksikliklerin tespit edildiği ve başvuru sahibi ile sözleşme yapılmamasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, mevcut ihalede Teknik Şartnamedeki düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla doküman düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, doküman düzenlemelerinin kesinleşmiş mevcut haliyle kabul edilerek teklif sunulduğu, “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazıya da itirazın bulunmadığı, bu açıdan sözleşme öncesinde sunulması istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekliliğini yerine getirmediği anlaşılan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihalenin elektronik ihale olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle tekliflerin elektronik ortamda oluşturulduğu, şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihte, peş peşe numaralı teminat mektubu alınmadığı, farklı tarihlerde farklı bankalardan teminat mektuplarının alındığı anlaşıldığı
Devamı...

istekli tarafından elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan  hakkında İdari Şartname maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği ve uygulanması gereken müeyyidenin aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması olduğu geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede geçici teminat mektupları dışındaki teminatların  kurum İBAN numarasına yatırılması teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi ve idare tarafından geçici teminata ilişkin değerlendirmenin istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

ihalede istenen asgari geçici teminat tutarını karşılamayan geçici teminat mektubunu ihtiva eden teklif verildikten sonra ek geçici teminat mektubu sunulmak istendiği
Devamı...

E ihale Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağında ise ihale saatinden sonra geçici teminatın yatırılmış olması
Devamı...

elektronik geçici teminat mektupları anlaşmalı bankalar tarafından elektronik ortamda standart formlara uygun olarak düzenlenip sistem üzerinden entegrasyonla çekildiğinden, söz konusu belgelerin standart forma uygun olarak düzenlendiğinin kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

elektronik ihale ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, dolayısıyla standart forma uygun olarak düzenlendiğinin kabulü gerektiği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasına ilişkin yapılan beyan ile geçici teminat mektubuna ait EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olması gerektiği hk
Devamı...

ihalede iş ve meslek ahlakına aykırılık hallerinde teminat mektubunun irad kaydedilemez
Devamı...

ihalelerde geçici teminat mektuplarının Yönetmeliğe uygun olarak alınması ve mektuba ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği, buna uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının ise geçerli kabul edilemeyeceği, dolayısıyla da teklif değerlendirilmesi aşamasında geçici teminatı uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale komisyonunun değerlendirmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif belirlendikten sonra diğer isteklilere ait teminatların hemen iade edilmesi gerektiği ihale komisyonu kararı yayımlandıktan sonra istekli talebi üzerine anılan istekliye ait e-geçici teminat mektubunun serbest bırakıldığı, gelinen aşamada teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve e-geçici teminat mektubunun serbest bırakılmasının istekliye ait teklifin yeniden değerlendirmeye alınmasına engel olmadığı, anılan isteklinin teklifinin düzeltici işlem kararı ile değerlendirmeye alınması akabinde söz konusu istekliden yeniden geçici teminat mektubu istenerek ihale işlemlerine devam edilebileceği kaldı ki * kararda geçici teminatı iade edilen ancak Kurul veya yargı kararları üzerine ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan avantajlı birinci ve/veya ikinci isteklinin değişmesi gibi durumlarda geçici teminatı yeniden sunması talep edilen isteklinin geçici teminat mektubu sunması gerektiğinin karara bağlandığı, bu itibarla ihale komisyonunca alınan ihale iptal kararına ilişkin gerekçenin uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin * tarihinde sunulduğu idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği, ancak geçici teminata ilişkin belgenin idare tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddiasının yerinde olduğu
Devamı...

ihalede Sunulmayacak Belgeler Tablosunda elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası sehven belirtilmemiş olsa da söz konusu durumun geçici teminat mektubunun olmadığı anlamına gelmeyeceği, teminat tutarının yeterli olduğu, işin adı, istekli bilgileri, geçerlik süresi gibi bilgilerin söz konusu elektronik geçici teminatta net bir şekilde belirtildiği görüldüğünden, anılan isteklinin geçici teminat mektuplarının kabul edilmesi ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarih ve saatte peş peşe numaralı elektronik geçici teminat mektuplarının alındığı, bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığı, dolayısıyla  teklifin idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

elektronik ihalede teklif alınmasına imkân tanınan ihalelerde, geçici teminat mektuplarının yalnızca elektronik ortamda sunulabileceği fiziki geçici teminat mektuplarının yeterliliği tevsik için sunulamayacağı, süreç içerisinde idarenin e-teminatı serbest bırakması sonucunda elektronik ihale uygulamaları gereği ihale tarihinden sonra e-teminatın ihaleye ilişkin olarak tanımlanmasının teknik olarak mümkün olmamasından kaynaklı olarak, isteklilerin Kanun’da belirtilen ve geçici teminat olarak belirlenen diğer değerleri idareye sunmalarının mümkün olduğundan idare tarafından serbest bırakılan e-geçici teminatın yerine ihalede istenilen asgari kriterleri sağlayan farklı geçici teminatların talep ve kabul edilmesi 
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat mektupları elektronik ortamda düzenlendiğinden bahse konu teminat mektuplarının mevzuata uygun şekilde düzenlendiği kabulünün gerektiği
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlarının irat kaydedilemeyeceği iddia edilmekte ise de, incelenen ihalede tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde, idarece teminat mektuplarının iadesini müteakiben ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığı, bankalarca geçici teminat mektubunun vadesinin uzatılması veya vade uzatımı yapılmaması durumunda mektubun nakde çevrilmesi talebinin hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, idare ve ilgili bankalar arasında yapılan söz konusu yazışmalar sonucunda teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir işlemin tesis edilmediği, dolayısıyla iddiaya konu edilen hususta idarece yürütülmesi zorunlu icrai nitelikte bir idari işlem tesis edilmediği anlaşılması
Devamı...

ihale sürecinde döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklar iddiasının ihaleye konu hizmet alımı işinin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği mevzuat hükümleri ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği ihalenin kısım veya kısımlarının üzerinde kaldığı isteklilerin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınan mektuplara ilişkin ayırt edici numaranın  geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği hk
Devamı...

ihale teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen KİK024.1/H standart formuna uygun olduğu ayrıca söz konusu standart formdan da görüleceği üzere teminat mektubunda ihale kayıt numarasının yer almasının zorunlu olmadığı hk 3
Devamı...

sunulan geçici teminat mektubundaki firma unvanı ile şirketin imza sirkülerindeki firma unvanının farklı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokumanı düzenlemelerinden isteklilerin teklifleri kapsamında imza sirküleri sunmalarının gerekmediği
Devamı...

ihalede geçici teminat mektubunun teklif geçerlik süresini uzatmadığımızı ve uzatmayacağımızı bu yönde bir irade onay ve rızamızın bulunmadığını ifade etmek isteriz ifadesi yer aldığından Tebliğin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması maddesi “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminatına ilişkin bilgilerin idarece ilgili idarenin hesapları üzerinden teyit edilmesi ve buna göre sınır değer hesaplamasının yeniden yapılması, idarece önemli teklif bileşenleri belirlenerek teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen geçerli teklif sahibi isteklilere yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması 
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat bilgileri formunda yer alan ID numarası ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu söz konusu istekliye ait geçici teminat bilgilerinin de idare tarafından teyit edilebileceği dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin idare tarafından bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

 ihale Kanun maddesinde kesin teminatın ne şekilde iade edileceği hükme bağlanmış olup  yükleniciden kaynaklı sebeplerle taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesine engel oluşturan eylemler neticesinde idarece haklı sebeple ihalenin feshedilerek teminatın irad kaydına karar verilebileceği dikkate alındığında mevcut düzenlemede kesin teminatın iadesi için ilave koşullar belirlendiği söz konusu düzenlemenin Kanun maddesinde yer alan kesin teminatın iadesine dair kuralları genişlettiği hk
Devamı...

İhalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanında istenilen bilgi ve belgeleri beyan edip etmediğinin ve isteklilerce beyan edilen teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığının değerlendirileceği, bu aşamada ihale komisyonu tarafından isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği, yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı
Devamı...

teminata yönelik düzenlenen belgelerin belirli bir taahhüdün karşılanması amacıyla taahhüdü üstlenecek tarafın yükümlülüğüne ilişkin bankalarca düzenlenen belgeler olduğu ve ihale konusu işin adının söz konusu standart formda yer verilmesi gereken esaslı unsurlar arasında yer aldığı teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir durumun oluşması halinde söz konusu işlemlerin işin adı üzerinden gerçekleştirilebileceği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale konusu işin adının söz konusu belgede farklı bir şekilde belirtilmesinin teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüde neden olabileceği
Devamı...

elektronik ihalelerde istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının beyan edilmesi ile idare tarafından söz konusu ayırt edici numaranın sorgulanması üzerine gerekli bilgilere ulaşılması ve değerlendirmenin bu bilgiler üzerinden yapılması
Devamı...

ihale  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubu ile idareye sunulan geçici teminat mektubunun birbiriyle uyumlu olmaması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından elektronik ortamda alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın beyan edildiği yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun Yönetmelik maddesine uygun olarak alınması durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı hk 2
Devamı...

İsteklinin Bankadan almış olduğu geçici teminat mektubunun taraflarınca kendi bankaları nezdinde bulunan geçici teminat mektubuna ilişkin standart form kullanılarak düzenlendiği ifadelerine yer verildiği açıklama yazısının mevzuat gereğince geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığından geçerli kabul edilmeyeceği dolayısıyla idare tarafından aynı gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ait elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunun ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı elektronik geçici teminat mektuplarının Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği, dolayısıyla anılan Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk
Devamı...

İsteklinin talebi üzerine iade edilen geçici teminat mektubunu idarenin tekrar istemesi üzerine sunmayacağı ifade edildiğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ilk oturum itibariyle teklif mektubu ve geçici teminat mektubuna ilişkin idarece mevzuata aykırı bir durum tespit edilmediği, başvuru sahibinin de bu yönde bir iddiasının bulunmadığı bu nedenle sınır değer hesabına katılmasının yerinde olduğu, kaldı ki anılan isteklinin teklifi sınır değer hesabına katılmadığında da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklifinin yine sınır değerin üzerinde kaldığı tespit edilmesi
Devamı...

İHALEDE İstekli tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısı ile geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerekgüncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu itibarla söz konusu isteklilere ait tekliflerin sınır değer hesabına dahil edilmeden sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat mektubunda ihale Kanunun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminat mektubunun ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale Geçici teminat mektuplarında 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ibaresinin olmaması
Devamı...

istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubu standart forma uygun olmadığından isteklinin teklifinin ihalenin  kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin teklifinin zaten bu kısımlarda “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” başlıklı Standart Form – KİK030.0/H belgesi sunulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İş Ortaklığının özel ortakları tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine  uygun olarak alınan geçici teminat mektuplarına ilişkin ayırt edici numaraların yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektuplarından birinde “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı, standart forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunun ise söz konusu isteklinin ihalede karşılaması gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

geçici teminat mektubunun süresi uygun olmadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılan Limited Şirketi’nin ertelenmiş ihale tarihinde teklif verdiğinin görüldüğü bu durumda anılan isteklinin ihalenin ertelendiği hususunda bilgi sahibi olduğunun anlaşıldığı, başvuru sahibi İşte Limited Şirketi’nin teklifinin ihalede en düşük geçerli teklif olduğu, geçici teminat mektubunun süresi uygun olmadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılan Şirketin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde ve en yüksek teklif olduğu, bu çerçevede bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin esasa etkili olmayacağı hk
Devamı...

idarece ihaleye katılan isteklilere Geçici Teminat Mektubu ve Geçici Kefalet Senedi standart formlarının verildiği, söz konusu standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı
Devamı...