geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu itibarla söz konusu isteklilere ait tekliflerin sınır değer hesabına dahil edilmeden sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği 

Toplantı No 2021/005
Gündem No 35
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UY.II-296

BAŞVURU SAHİBİ:

Kasımoğlu İnşaat Taahhüt Nakliye Hafriyat Emlak Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/669347 İhale Kayıt Numaralı “Aydın İli Söke İlçesi Fatih İlkokulu Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 24.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydın İli Söke İlçesi Fatih İlkokulu Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kasımoğlu İnşaat Taahhüt Nakliye Hafriyat Emlak Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.01.2021 tarih ve 1963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/100 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalenin 24.12.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, ilk oturumda RMS Ersan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yıldırımlar Org. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer almadığının, dolayısıyla sunulan geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığının ve söz konusu hususun ikinci oturumda değerlendirileceğinin ihale komisyonunca beyan edildiği, 29.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararından anılan istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edildiğinin anlaşıldığı,

 

Bu bağlamda, 30.09.2020 tarihinde yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin eklendiği, standart forma uygun düzenlenmeyen ve dolayısıyla mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektuplarının uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu, yönetmelik hükmü ile esaslı unsur haline getirilen ibarenin idarece aranması ve söz konusu ibarenin bulunmadığı geçici teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Bu itibarla, RMS Ersan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yıldırımlar Org. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli teklifler dikkate alınarak sınır değer hesabının yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Tedavüldeki Türk Parası.            

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

 (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Aydın İli Söke İlçesi Fatih İlkokulu Güçlendirme ve Genel Onarım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü: Zemin + 2 Kat toplam 2654,95 m2 Betonarme Hizmet Binası Güçlendirme ve Onarım İşi

Zemin + 2 Kat 2654,95 m2 Betonarme Hizmet Binası Güçlendirme ve Genel Onarım İşi

ç) Yapılacağı yer: Aydın İli Söke İlçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “…d) Standart formlar:…Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici teminat mektubu…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.04.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1.Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, 29.12.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre, ihaleye 13 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin geçici kefalet senedinin aslını sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece geriye kalan 12 teklif dahil edilerek sınır değerin 2.064.488,94 TL olarak hesaplandığı, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereğince sınır değerin altında teklif sunan 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin hemen üzerindeki geçerli teklif sahibi Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi Kasımoğlu İnşaat Taahhüt Nakliye Hafriyat Emlak Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlandığı görülmüştür. Söz konusu Yönetmelik’in 7’inci maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde “Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra, yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde söz konusu ek cümlenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) eklendiği ve söz konusu maddenin yürürlük tarihinin 20.10.2020 olarak belirtildiği, bu doğrultuda ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan söz konusu geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verildiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihaleye teklif veren Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve RMS Ersan İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait geçici teminat mektupları başvuru sahibinin iddiaları kapsamında incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından 22.12.2020 tarihli geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu geçici teminat mektubunda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

RMS Ersan İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 21.12.2020 tarihli geçici teminat mektubu sunulduğu, söz konusu geçici teminat mektubunda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihaleye teklif veren 12 istekliye ait teklifin geçerli kabul edilerek sınır değer hesabının yapıldığı ve sınır değer tutarının 2.064.488,94 TL olarak belirlendiği görülmüştür. İhaleye ait İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedildiği ve sınır değerin hemen üzerindeki Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Yer verilen tespitler uyarınca, isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formunun (KİK023.1/Y) esas alınması gerektiği, diğer bir ifadeyle sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ek cümlesini de taşıması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve RMS Ersan İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan Geçici Teminat Mektupları’nda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu itibarla söz konusu isteklilere ait tekliflerin sınır değer hesabına dahil edilmeden sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği soncuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri dikkate alınarak ihale üzerinde bırakılan Yıldırımlar Organizasyon Reklam Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve RMS Ersan İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, sınır değer hesabının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz