ihalede istekliler tarafından yaptırılması gereken sigortanın yalnızca All Risk sigortası olduğunun ve bahse konu sigortanın kapsam ve limitlerine anılan Tasarı maddesinde yer verilmemesi nedeniyle söz konusu sigortanın asgari limitler dâhilinde yaptırılması gerektiği
Devamı...

ihale Şartname maddesi dipnotunda İdari Şartnamede yer verilmesi gereken giderlerin ulaşım sigorta vergi, resim ve harç giderleri şeklinde sınırlı sayıda belirtildiği sadece ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderlerine yer verilebileceği aksi halde standart düzenleme uyarınca belirtilen tüm giderlerde ilave işler nedeniyle gerçekleşecek artışlara fark verilmesinin mümkün olmayacağı Tip İdari Şartnameye aykırı şekilde ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderleri haricindeki giderlere de yer verildiği dolayısıyla bu giderlere ilişkin olarak da artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı hk 1
Devamı...

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin idareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamının yükleniciye iade edilecek olup Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan Kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatın paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir
Devamı...

ihalede kesin hak ediş alacağını talep edebilmesi ve davalının ödeme yapabilmesi için dava dilekçesindeki kesin kabul tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince SGKya ve Vergi Dairesine borcunun bulunmaması gerekmekte
Devamı...

ihaleye ait Sözleşme Tasarısında iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Şartnamenin maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye ait olduğu şeklinde düzenlemenin yer aldığı ancak iş yerinin sigortalattırılma giderine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi  ek olarak Sözleşme Tasarısı maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği ve ayrıca İdari Şartname maddesinde teklif fiyata dâhil giderler kapsamına iş yerinin sigortalanması giderinin de açıkça dâhil edilmemesi işyerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait değildir
Devamı...

İdarenin ihale sözleşme yapmadan önce isteklinin SGK borcu olması
Devamı...

Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri”ni sunmasına gerek bulunmadığı, bu hususun mevzuatın getirdiği düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan bir durum olduğu, İdari Şartname’nin 6.4.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemeden teknik personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumunun teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacağı, ilgili mevzuat gereği fiilen ihale tarihinden bir önceki aya ait (2019/08) Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimleri” sunma imkânı bulunmayan bir durumdan bahisle değerlendirme dışı bırakma kararı verilmesinin somut olaydaki durum açısından uygun olmayacak bir sonuca yol açacağı hk
Devamı...

İhale dokümanında iş kapsamında herhangi bir sigorta yaptırılması zorunluluğuna yer verilmediği, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde her türlü sigorta giderinin teklif fiyata dâhil edileceğinin belirtilmesi hususunun, tek başına, idarece sigorta yaptırılmasının zorunlu tutulduğu anlamına gelmeyeceği, ihale dokümanının yukarıya aktarılan düzenlemelerinin yüklenicinin genel sorumluluğuna dair düzenleme niteliği taşıdığı anlaşılmıştır
Devamı...

kik kararları, ihalenin iptal gerekçesinde belirtilen konuların, tekliflerin sigorta mevzuatına göre uygunluklarının denetimi noktasında gerekli olduğu
Devamı...