isteklinin ihale tarihi itibariyle pay değişikliğine gidip gitmediğinin tespiti bakımından 20** yılı pay defterleri ve yönetim kurulu kararlarının istenilmesi gerekliliği doğmuş olsa da, yukarıda yapılan tespitler neticesinde EKAP’ta yüklü bulunan yönetim kurulu kararı arasında ortaklık hisse oranlarını ve miktarlarını gösteren bir yönetim kurulu kararı bulunmaması ve EKAP’ta yüklü bulunan pay defterinde yer alan bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden usul ekonomisi gereği anılan istekliden pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede en düşük teklif fiyatını sunduğu ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği 
Devamı...

Sicil Tasdiknamesi’nde faaliyet konusunun “Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla Gezer Bilişim firmasının fiyat teklifi verdiği “Ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin Tebliğde yer alan “…Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup…” şeklindeki açıklamasına uygun olmadığı ve “Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin maliyetin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

İsteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterildiği Sicil Gazetesinin inceleme yapılacağı ancak Sicil Gazetesi üzerinden isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin anlaşılması durumunda isteklilerce ihaleye sunulan teklif dosyaları kapsamında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden de faaliyet alanının anlaşılabileceği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin amaç ve konu başlıklı maddeleri dikkate alındığında tüzel kişiliğin kamu ve özel kuruluşların her türlü personel ihtiyacını karşılamak, personel temin etmek ve konu ile ilgili ihalelere girebileceği hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde Gazete içerisinde iş makinası kiralama işlerinin ana sözleşmesine konu faaliyet alanlarında yer almadığı ihale konusu işlerin faaliyet konusu alanlara ihale tarihinden sonra eklendiğinin tespit edilmesi
Devamı...

İhaleye katılan istekliye ait diğer Ticaret Sicili Gazetelerinde yer alan ilanlarda da ihale konusu alanda faaliyette bulunmadığının tespiti hk
Devamı...

özel ortak A.Ş.nin ortaklar pay defterinin SMMM tarafından örneğinin çıkarılabileceğine veya anılan deftere “aslı gibidir” şeklinde onay yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı dolayısıyla söz konusu belgenin kamu ihale mevzuatı açısından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmaması teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir 
Devamı...

isteklinin anonim şirket olduğu ortaklık yapısıyla ilgili hususları Sicil Gazetesinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığı ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olmadığı birlikte değerlendirildiğinde ortaklık oranlarına ilişkin son durumun tespitinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili beyanlarının esas alınması gerektiği
Devamı...

İhale teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı hk
Devamı...

İhaleye katılan şirketin tür değişikliği nedeniyle şirketin esas sözleşmesinin yayımlandığı Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında “kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak” ibaresinin yer aldığı, bu nedenle anılan şirketin söz konusu işler ile iştigal etmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı, ilgili mevzuat uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması gereken yetki belgesinin bulunmamasının söz konusu iş ile iştigal etmediği sonucunu doğurmayacağı hk 7
Devamı...

isteklinin ticaret unvanı Sicil Gazetesi ile kuruluşunun ilan edildiği Gazetede yer alan şirket ana sözleşmesi istekliye ilişkin “amaç ve konular arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyet alanının bulunmadığı hk 8
Devamı...

şirketin faaliyet konuları arasında “kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak” ibaresi olduğu şirketin söz konusu işler ile iştigal etmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı 2 nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması gereken yetki belgesinin bulunmamasının söz konusu iş ile iştigal etmediği 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin olarak internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinin amaç ve konu başlıklı maddeleri dikkate alındığında tüzel kişiliğin genel olarak inşaat işleri ile yurt içi ve yurt dışı mal alım satımı alanında faaliyet gösterdiği ihale konusu alanda  faaliyet göstermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin (A Ş tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defterinin) sunulması gerektiği ancak bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde TC kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen TC kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk
Devamı...

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen standart formun teklifle birlikte sunulan ve iddia konusu edilen diğer belgelerden (ticaret sicili gazeteleri ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan belge) bağımsız olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmayan söz konusu belgenin iddia edilenin aksine bilgi eksikliği kapsamında değil belge eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından idare tarafından anılan standart formu sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye teklif sunan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun Sicili Gazeteleri üzerinden gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı başka belgeler üzerinden de bu bilginin gösterilmesinin mümkün olduğu imza sirkülerinin de bu belgeler kapsamında değerlendirilebileceği Bu doğrultuda başvuru sahibince yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun görülebildiği dikkate alındığında idarece imza sirküleri üzerinden bu bilgi teyit edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale teklifi kapsamında sunmuş olduğu Oda Kayıt Sicil Sureti ve Faaliyet Belgesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tespiti hk
Devamı...

İhalede iş ortaklığı tarafından beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin isteklinin son durumunu gösterdiği, ayrıca bahsi geçen gazetelerde anılan İş Ortaklığı’nın ortaklar ve ortaklık oranlarının son durumunu gösterdiği diğer yandan mevzuatta kuruluş unvan değişikliği adres değişikliği açısından son durumun tevsik edilmesi gerektiğine dair bir hüküm yer almadığından yapılan adres değişikliklerine itiraz yapılması
Devamı...

isteklilerin tüzel kişi olmaları halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği başvuru sahibi isteklinin de A Ş statüsünde olmasından dolayı yeterlik bilgileri tablosunda pay defterinin beyan edildiği bahse konu defterde yer alan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşıldığından yeterlik bilgileri tablosunda Sicili Gazetesinin beyan edilmediği gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu belgenin “Düzenleyen Yetkilinin Adı Soyadı Görevi Tarih Mühür/Kaşe ve İmza” kısmı ile “Başvuru Yapmaya/Teklif Vermeye Yetkili Kişinin Adı Soyadı Tarih Kaşe ve İmza” kısmının ilgilileri tarafından doldurulup imzalandığı ancak tarih kısmının ise boş bırakıldığı söz konusu belgenin tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranları ile yöneticilere ait bilgileri gösterir olduğu anılan belge üzerinde yer alan bilgilerin “www ticaretsicil gov tr” adresinden sorgulanması neticesinde belge üzerinde yer alan bilgilerin teyit edildiği dolayısıyla bahse konu belge üzerinde tarih ibaresinin yer almamasının esası etkileyen bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin “İşletmenin Faaliyet Konusu” bölümünde ticari işletmelerin faaliyet alanının üst yapı işleri olduğu ve bahse konu alanın ihale konusu iş olan “yağmursuyu şebekesi yapım işlerini barındırmadığı bu bağlamda anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunda şirketin tek yetkilisinin ve tek ortağı olarak beyan edildiği, ancak bu hususun tevsik edilmesine ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri’nde şirketin tek yetkilisi ve tek ortağının Sahıs olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı hk 1
Devamı...

ihalede Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği söz konusu gazetelerde şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmekle birlikte anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin idare tarafından istenilen belgeler kapsamında ilgili idareye sunulduğu ve söz konusu belgede şahsın 15 yıl süre ile şirket müdürü olarak şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı bilgisi ile temsil yetkisine dayanak olan Ticaret Sicil Gazetesi bilgisinin yer aldığı söz konusu gazetenin de belirtilen bu bilgileri içerdiği görüldüğünden anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve beyan ettiği bilgileri tevsik amacıyla sunduğu belgelerden şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilere ulaşıldığı anlaşılmış olup idare tarafından anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Gazetesi Gazetelerinin Tarihi Sayısı ve Sicil Müdürlüğü ve Diğer Belgeler kısımlarında herhangi bir beyanda bulunulmaması
Devamı...

İhale Teklif kapsamında yönetim kurul kararının sunulduğu belgede şahsın Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yetkili kılındığının belirtildiği ancak yetkilendirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı bunun da Ticaret Kanununu maddesindeki emredici hükme aykırılık teşkil ettiği ve belgenin değerlendirmeye esas alınamayacağı hk 1
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağına ait Ticaret Sicili Gazetesindeki adres ile diğer ortağın adresinin aynı olduğu bahse konu şirketlerin bankalar nezdinde kefalet karşılığı ortak limitleri bulunduğu şirketler arasındaki bağın Kanunun 17.maddesi kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

A Ş yönetim kurulu kararının sunulduğu belgede şahsın  ihale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yetkili kılındığının belirtildiği görülmüş ancak yetkilendirmenin Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı bunun da Türk Ticaret Kanununu maddesindeki emredici hükme aykırılık teşkil ettiği ve belgenin değerlendirmeye esas alınamayacağı hk 1
Devamı...

 A Ş lerde hisse devirlerinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescilinin ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının zorunlu olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda tüzel kişiliğin son durumunu gösterir pay defterlerinin e teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun Ticaret Sicili Bilgileri kısmına ait Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek Tüzel Kişi satırında Diğer Belge kısmında ve Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar kısmında bahse konu pay defterlerinin beyan edilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin e-teklif kapsamında pay defterini beyan etmediği gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması 1
Devamı...

Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin ihale tarihinden önce aslı idarece görülmüştür şeklinde onaylanmış örneklerinin başvuru sahibinin teklif dosyasında sunulmasının kamu ihale mevzuatı açısından aykırılık teşkil etmediği Sicili Gazetesi Nizamnamesi maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde gazete örneklerinin Gazete idaresince onaylanması işleminin ticaret sicili gazetelerinin bir diğer sunuluş şekline ilişkin olduğu dolayısıyla ticaret sicili gazetelerinin aslı idarece görülmüştür şeklinde onaylanmış örnekleri üzerinde ticaret odasının mühür ve imzası olmamasının anılan belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı anlamına gelmediği hk 1
Devamı...

Yönetmelik hükümlerine göre aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesinin gerektiği ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye sunması gerektiği anlaşılmaktadır mevzuat hükümleri doküman düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde ihaleye teklif sunan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir belge sunmaları gerektiği yönünde kamu ihale mevzuatında herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşılmakla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği hk 1
Devamı...

İhale mevzuatında Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı
Devamı...

ihalede sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, dolayısıyla tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerinin son durumunun değişiklikten önceki Yönetmelik hükmüne göre tevsik edildiği, bu durumun güncel Yönetmelik hükmüne ve mevcut ihale dokümanına uygun olmaması
Devamı...

isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği ve teklif verebileceği ve bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmaması
Devamı...

istekli tarafından teklif dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan ortaklık yapısının son durumu yansıtıp yansıtmadığı hususunda oluşan tereddüdün giderilebilmesi için idare tarafından anılan istekliden pay defterlerinin istenilerek değerlendirme yapılması, ayrıca, teklif dosyasında “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nu kullanan isteklilerden anonim şirket statüsünde bulunanlar bakımından tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin 4734 sayılı Kanun maddesinde belirtilen bilgi eksikliği kapsamında pay defterlerinin istenilerek değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale  teklif kapsamında “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” sunulmadığı, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından isteklinin teklifinin ihalenin 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihalede sunulan araçların trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin söz konusu düzenlemeler incelendiğinde ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşılması
Devamı...

ihaleye katılan şirketin sermayesinin her biri * TL değerinde * paya ayrılmış *TL olarak belirtildiği görülmüş olup, sermaye artışı durumunun ortaklık bilgilerinin değiştiğini göstermeyeceği bu kapsamda idarenin araştırma yetkisi dahilinde gerekli olan bilgi ve belgeleri (pay defteri, ortaklar genel kurulu kararı vb.) başvuru sahibinden istemek suretiyle bu bilgi ve belgeler ışığında inceleme yaparak işlem tesis etmesi gerektiğine dair karar
Devamı...

Ticaret Sicil Gazetesinin İşletme konusu maddesinde bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri hususları ile ilgili faaliyet alanının bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin gerçek kişi ticari işletmesi olduğu, ilgili istekliye Ticaret Sicil Gazetesinin İşletme konusu başlıklı 1’inci maddesinde bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri  hususları ile ilgili faaliyet alanının bulunduğu anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi
Devamı...

ihale Yönetmelik hükmü gereği, isteklilerce beyan edilen  T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranlarının teyidinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bilgiler olduğu göz önüne  alındığında, idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olmadığı hk
Devamı...

beyan edilen ortaklık oranının ilgili gazetelerde yer verilen oran ile örtüştüğü, * şirket müdürü olduğu görülmüş, ancak beyan edilen TC kimlik numarasının * tarih ve  * sayılı ticaret sicil gazetelerinden teyit edilemediği anlaşılmış olup isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun bu yönüyle uygun olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunlu olduğundan sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde ortakların T.C. kimlik numaralarının olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu hususun tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak kabul edilemiyeceği
Devamı...

istekli tarafından teklif dosyası kapsamında ticaret unvanında bir değişiklik olup olmadığını tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sayfasındaki “Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi” sorgulama sistemi üzerinden yapılan sorgulamada firma adına herhangi bir kaydın bulunmadığı anlaşılmış olup, İdari Şartname maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması zorunluluğu bulunan işletme kayıt belgesinin özel ortak tarafından sunulmaması sebebiyle iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” kısımlarında herhangi bir beyanda bulunulmayarak boş bırakıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yöneticilere ait beyanın yer almadığı ve şirket ortaklarına ait T.C. kimlik numarası bilgisinin beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesi’nden teyit edilemediği aynı zamanda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” satırının da boş bırakılması
Devamı...

ihalede  yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, başvuru sahibi tarafından tüzel kişiliğin yönetimindeki kişilere ait bilgilere yer verildiği, ancak beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri sorgulandığında şirketin yöneticiye ilişkin teyidin yapılamadığı, anılan tablonun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünde de herhangi bir beyana yer verilmemesi
Devamı...

ihalelerde aday veya isteklilerin; gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesini, tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmasının zorunlu olduğu
Devamı...