ihaleye katılan şirketin kesintisiz olarak % 51 hissesine sahip ortağı olduğu belirtilmiş olmakla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada elde edilen bilgilere göre ihale ilan tarihinden yaklaşık 8 ay önce kurulduğu anlaşılan söz konusu tüzel kişiliğin İdari Şartnameye istinaden gerçek kişi ortağına ait mezuniyet belgesini kullanabilmesi için gereken 5 yıl kesintisiz ortaklık şartına haiz olmadığı da anlaşılması hk
Devamı...

İhale şikayet dilekçesi ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı belgede teyit adresi olarak sicil gazete bilgisine yer verildiği, ancak teyit bilgisi olarak ilgili Sicil Gazetesinin tarih sayı ve sayfa numarasına ilişkin bir bilginin bulunmadığı ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihalede  şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı
Devamı...

ihalede Ltd. Şti.nin faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklifi kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında Ltd. Şti. in faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk
Devamı...

EKAP sorgulamaları neticesinde  A.Ş nin ticaret sicil sorgulamasında ortaklık bilgisinin yer almadığı ayrıca A.Ş adına EKAP’a yüklenmiş pay defteri ile pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinin de yüklenmediğinin tesipiti
Devamı...

ihalede sunulan KİK031.1/Y no’lu ortaklık tespit belgesi incelendiğinde, belge düzenleme tarihinin * tarihi olduğu, şahsın şirketin %100 ortağı olduğu ve belgenin düzenlenme tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla ortağı olduğu ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu ifade edilmiş ise de başvuru sahibi istekli tarafından ortaklık tespit belgesi ile birlikte sunulan ticaret sicil tasdiknamesi ile ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde şahsın temsil ve yönetim yetkisinin * tarihinden itibaren başladığı, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucunda da bu bilgiye ulaşılabildiği tespit edildiğinden şahsın beyan edildiği şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı
Devamı...

ihalede özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılması
Devamı...

ihalede isteklinin tek ortağı olduğu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine göre tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına ticaret sicil verilerinin esas alınacağının hükme bağlandığı söz konusu özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı
Devamı...

ihale iş ortaklığının yayınlanan gazetelerinde ortak/yöneticilere ait bilgilerin güncel olmaması sebepleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması iddası
Devamı...

ihale e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet alanına ilişkin bilgilerin yer almadığı ve dilekçe ekinde başka bir belgeye yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin beyan edilen söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinden tespit edilemediği
Devamı...

ihaleye teklif veren firmanın Ticaret Sicil Bilgilerine EKAP ortamında ulaşılmak istenildiğinde MERSİS’te kayıt tespitinde yaşanılan sorunlar
Devamı...

ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde, tüzel kişiliğin ortakları hisse oranları ve yönetimindeki görevlileri açık olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifi imzalayan kişinin yetkili olup olmadığı ya da teklifi imzalayan kişiye yetki veren kişinin yetkili olup olmadığının açık olmadığı, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiaları
Devamı...

isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin incelemede  ihale konusu işte faaliyet göstermediğinin anlaşılması
Devamı...

ihalede istekli tek ortaklı anonim şirket olmasına ve EKAP’a yükleme zorunluluğu bulunmamasına rağmen tüzel kişiliğine ait pay ve yönetim kurulu karar defterini EKAP’a yüklediği, bunun yanı sıra, başvuru sahibinin iddiasının aksine, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce MERSİS numarasının beyan edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

isteklinin ihale tarihi itibariyle pay değişikliğine gidip gitmediğinin tespiti bakımından 20** yılı pay defterleri ve yönetim kurulu kararlarının istenilmesi gerekliliği doğmuş olsa da, yukarıda yapılan tespitler neticesinde EKAP’ta yüklü bulunan yönetim kurulu kararı arasında ortaklık hisse oranlarını ve miktarlarını gösteren bir yönetim kurulu kararı bulunmaması ve EKAP’ta yüklü bulunan pay defterinde yer alan bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden usul ekonomisi gereği anılan istekliden pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede en düşük teklif fiyatını sunduğu ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği 
Devamı...

Sicil Tasdiknamesi’nde faaliyet konusunun “Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla Gezer Bilişim firmasının fiyat teklifi verdiği “Ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin Tebliğde yer alan “…Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup…” şeklindeki açıklamasına uygun olmadığı ve “Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin maliyetin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

İsteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterildiği Sicil Gazetesinin inceleme yapılacağı ancak Sicil Gazetesi üzerinden isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin anlaşılması durumunda isteklilerce ihaleye sunulan teklif dosyaları kapsamında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden de faaliyet alanının anlaşılabileceği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin amaç ve konu başlıklı maddeleri dikkate alındığında tüzel kişiliğin kamu ve özel kuruluşların her türlü personel ihtiyacını karşılamak, personel temin etmek ve konu ile ilgili ihalelere girebileceği hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde Gazete içerisinde iş makinası kiralama işlerinin ana sözleşmesine konu faaliyet alanlarında yer almadığı ihale konusu işlerin faaliyet konusu alanlara ihale tarihinden sonra eklendiğinin tespit edilmesi
Devamı...

İhaleye katılan istekliye ait diğer Ticaret Sicili Gazetelerinde yer alan ilanlarda da ihale konusu alanda faaliyette bulunmadığının tespiti hk
Devamı...

özel ortak A.Ş.nin ortaklar pay defterinin SMMM tarafından örneğinin çıkarılabileceğine veya anılan deftere “aslı gibidir” şeklinde onay yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı dolayısıyla söz konusu belgenin kamu ihale mevzuatı açısından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmaması teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir 
Devamı...

isteklinin anonim şirket olduğu ortaklık yapısıyla ilgili hususları Sicil Gazetesinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığı ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olmadığı birlikte değerlendirildiğinde ortaklık oranlarına ilişkin son durumun tespitinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili beyanlarının esas alınması gerektiği
Devamı...

İhale teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı hk
Devamı...

İhaleye katılan şirketin tür değişikliği nedeniyle şirketin esas sözleşmesinin yayımlandığı Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında “kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak” ibaresinin yer aldığı, bu nedenle anılan şirketin söz konusu işler ile iştigal etmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı, ilgili mevzuat uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması gereken yetki belgesinin bulunmamasının söz konusu iş ile iştigal etmediği sonucunu doğurmayacağı hk 7
Devamı...

isteklinin ticaret unvanı Sicil Gazetesi ile kuruluşunun ilan edildiği Gazetede yer alan şirket ana sözleşmesi istekliye ilişkin “amaç ve konular arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyet alanının bulunmadığı hk 8
Devamı...

şirketin faaliyet konuları arasında “kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak” ibaresi olduğu şirketin söz konusu işler ile iştigal etmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı 2 nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması gereken yetki belgesinin bulunmamasının söz konusu iş ile iştigal etmediği 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin olarak internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinin amaç ve konu başlıklı maddeleri dikkate alındığında tüzel kişiliğin genel olarak inşaat işleri ile yurt içi ve yurt dışı mal alım satımı alanında faaliyet gösterdiği ihale konusu alanda  faaliyet göstermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin (A Ş tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defterinin) sunulması gerektiği ancak bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde TC kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen TC kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk
Devamı...

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen standart formun teklifle birlikte sunulan ve iddia konusu edilen diğer belgelerden (ticaret sicili gazeteleri ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan belge) bağımsız olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmayan söz konusu belgenin iddia edilenin aksine bilgi eksikliği kapsamında değil belge eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından idare tarafından anılan standart formu sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye teklif sunan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun Sicili Gazeteleri üzerinden gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı başka belgeler üzerinden de bu bilginin gösterilmesinin mümkün olduğu imza sirkülerinin de bu belgeler kapsamında değerlendirilebileceği Bu doğrultuda başvuru sahibince yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun görülebildiği dikkate alındığında idarece imza sirküleri üzerinden bu bilgi teyit edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale teklifi kapsamında sunmuş olduğu Oda Kayıt Sicil Sureti ve Faaliyet Belgesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tespiti hk
Devamı...

İhalede iş ortaklığı tarafından beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin isteklinin son durumunu gösterdiği, ayrıca bahsi geçen gazetelerde anılan İş Ortaklığı’nın ortaklar ve ortaklık oranlarının son durumunu gösterdiği diğer yandan mevzuatta kuruluş unvan değişikliği adres değişikliği açısından son durumun tevsik edilmesi gerektiğine dair bir hüküm yer almadığından yapılan adres değişikliklerine itiraz yapılması
Devamı...

isteklilerin tüzel kişi olmaları halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği başvuru sahibi isteklinin de A Ş statüsünde olmasından dolayı yeterlik bilgileri tablosunda pay defterinin beyan edildiği bahse konu defterde yer alan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşıldığından yeterlik bilgileri tablosunda Sicili Gazetesinin beyan edilmediği gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu belgenin “Düzenleyen Yetkilinin Adı Soyadı Görevi Tarih Mühür/Kaşe ve İmza” kısmı ile “Başvuru Yapmaya/Teklif Vermeye Yetkili Kişinin Adı Soyadı Tarih Kaşe ve İmza” kısmının ilgilileri tarafından doldurulup imzalandığı ancak tarih kısmının ise boş bırakıldığı söz konusu belgenin tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranları ile yöneticilere ait bilgileri gösterir olduğu anılan belge üzerinde yer alan bilgilerin “www ticaretsicil gov tr” adresinden sorgulanması neticesinde belge üzerinde yer alan bilgilerin teyit edildiği dolayısıyla bahse konu belge üzerinde tarih ibaresinin yer almamasının esası etkileyen bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin “İşletmenin Faaliyet Konusu” bölümünde ticari işletmelerin faaliyet alanının üst yapı işleri olduğu ve bahse konu alanın ihale konusu iş olan “yağmursuyu şebekesi yapım işlerini barındırmadığı bu bağlamda anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunda şirketin tek yetkilisinin ve tek ortağı olarak beyan edildiği, ancak bu hususun tevsik edilmesine ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri’nde şirketin tek yetkilisi ve tek ortağının Sahıs olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı hk 1
Devamı...

ihalede Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği söz konusu gazetelerde şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmekle birlikte anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin idare tarafından istenilen belgeler kapsamında ilgili idareye sunulduğu ve söz konusu belgede şahsın 15 yıl süre ile şirket müdürü olarak şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı bilgisi ile temsil yetkisine dayanak olan Ticaret Sicil Gazetesi bilgisinin yer aldığı söz konusu gazetenin de belirtilen bu bilgileri içerdiği görüldüğünden anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve beyan ettiği bilgileri tevsik amacıyla sunduğu belgelerden şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilere ulaşıldığı anlaşılmış olup idare tarafından anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Gazetesi Gazetelerinin Tarihi Sayısı ve Sicil Müdürlüğü ve Diğer Belgeler kısımlarında herhangi bir beyanda bulunulmaması
Devamı...

İhale Teklif kapsamında yönetim kurul kararının sunulduğu belgede şahsın Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yetkili kılındığının belirtildiği ancak yetkilendirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı bunun da Ticaret Kanununu maddesindeki emredici hükme aykırılık teşkil ettiği ve belgenin değerlendirmeye esas alınamayacağı hk 1
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağına ait Ticaret Sicili Gazetesindeki adres ile diğer ortağın adresinin aynı olduğu bahse konu şirketlerin bankalar nezdinde kefalet karşılığı ortak limitleri bulunduğu şirketler arasındaki bağın Kanunun 17.maddesi kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

A Ş yönetim kurulu kararının sunulduğu belgede şahsın  ihale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yetkili kılındığının belirtildiği görülmüş ancak yetkilendirmenin Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı bunun da Türk Ticaret Kanununu maddesindeki emredici hükme aykırılık teşkil ettiği ve belgenin değerlendirmeye esas alınamayacağı hk 1
Devamı...

istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun Ticaret Sicili Bilgileri kısmına ait Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek Tüzel Kişi satırında Diğer Belge kısmında ve Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar kısmında bahse konu pay defterlerinin beyan edilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin e-teklif kapsamında pay defterini beyan etmediği gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması 1
Devamı...

Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin ihale tarihinden önce aslı idarece görülmüştür şeklinde onaylanmış örneklerinin başvuru sahibinin teklif dosyasında sunulmasının kamu ihale mevzuatı açısından aykırılık teşkil etmediği Sicili Gazetesi Nizamnamesi maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde gazete örneklerinin Gazete idaresince onaylanması işleminin ticaret sicili gazetelerinin bir diğer sunuluş şekline ilişkin olduğu dolayısıyla ticaret sicili gazetelerinin aslı idarece görülmüştür şeklinde onaylanmış örnekleri üzerinde ticaret odasının mühür ve imzası olmamasının anılan belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı anlamına gelmediği hk 1
Devamı...

Yönetmelik hükümlerine göre aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesinin gerektiği ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye sunması gerektiği anlaşılmaktadır mevzuat hükümleri doküman düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde ihaleye teklif sunan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir belge sunmaları gerektiği yönünde kamu ihale mevzuatında herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşılmakla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği hk 1
Devamı...

İhale mevzuatında Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı
Devamı...