kamu ihale Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlanmış ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan Av yazı ile esasın incelenmesine geçilebilmesi için anılan şekil eksikliklerinin anılan yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde Kurum kayıtlarına alınacak şekilde gönderilmesi/teslim edilmesi gerektiği

 

Toplantı No 2021/005
Gündem No 10
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UY.IV-274

BAŞVURU SAHİBİ:

Murat KARAÇOR

 

VEKİLİ:

Av. İ. Gökhan TUZLACIOĞLU,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İnegöl Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/11509 İhale Kayıt Numaralı “İnegöl Merkezine Waschbeton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 27.02.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İnegöl Merkezine Waschbeton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.05.2013 tarih ve 18627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/2013-01 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye sunmuş oldukları geçici teminatın idarece gelir kaydedildiği, işlemin hukuka aykırı olduğu, idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabın 18.04.2013 günü taraflarına tebliğini müteakip 19.04.2013 tarihli dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyette bulundukları, ancak dilekçeyi posta yoluyla sehven idareye gönderdikleri, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun eski hale getirmeye ilişkin hükümleri gereği başvurunun Kurumca incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…” hükmüne,

 

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

       

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            …

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 30.05.2013 tarihli ve 18627 sayılı başvurusuna ilişkin olarak alınan 05.06.2013 tarihli ve 2013/UY.IV-2422 sayılı  Kurul kararında “…Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 16.04.2013 tarihli kararın 18.04.2013 günü tarafına tebliğ edildiğini beyan ettiği görülmüş olup, itirazen şikâyet dilekçesinin 30.05.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmış olması karşısında, başvurunun Kanun’un yukarıda atıf yapılan 55’inci maddesi kapsamında süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, bu hususa ilişkin olarak başvuru sahibinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil” başlıklı altıncı bölüm hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği görülmüş olup, bahse konu Kanun ve ilgili bölüm hükümlerinin, yargı organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemesi karşısında, kamu ihale sürecindeki inceleme esaslarıyla tamamen ilgisiz olduğu tespit edilmiştir.

Buna ek olarak, itirazen şikâyet dilekçesinde ihale adı ve/veya ihale kayıt numarasının ve başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği anlaşılmıştır. Ayrıca başvurunun, başvuru sahibi vekili Av. İhsan Gökhan Tuzlacıoğlu tarafından yapıldığı, ancak dilekçe ekinde fotokopisi sunulan vekâletnamenin adı geçen tarafından aslına uygunluğunun onaylanmadığı, Avukatlık Kanunu’nun 56’ncı maddesi kapsamında vekâletnamenin usulüne uygun olmadığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilerek başvurunun süre ve şekil yönünden reddine karar verilmiştir.

 

Davacı olarak Murat Karaçor tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 30.12.2014 tarihli ve E:2013/544, K:2014/1942 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmiştir.

 

Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.11.2020 tarihli ve E:2015/3730, K:2020/3130 sayılı kararı ile “Olayda, idareye yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde, Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve merciilere başvurulabileceği ve süreleri açıkça belirtilmediğinden itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, aktarılan kurallardan, başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, söz konusu eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgelerin Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayınlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda ihale adı ve/veya ihale kayıt numarasının ve başvuruya konu olan durumun farkına varılsığı veya bildirildiği tarihin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, başvurunun vekil aracılığıyla yapıldığı halde dileke ekinde fotokopisi sunulan vekaletnamenin aslına uygunluğunun onaylanmadığı anlaşılmakta ise de, davalı idarenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan kurala göre, davacının başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurumun internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmakta iken, anılan eksiklik Kurumun internet sayfasında ilan edilmeden, 4734 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” denilerek dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

 

 

Bunun üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 13.01.2021 tarihli ve 2021/MK-8 sayılı karar ile de 05.06.2013 tarihli ve 2013/UY.IV-2422 sayılı kararın iptaline ve Danıştay kararında belirtilen tespitler doğrultusunda, itirazen şikâyet dilekçesindeki eksikliklerin “www.ihale.gov.tr” adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

Anılan karara istinaden söz konusu eksiklikler 14.01.2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlanmış ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan Av. İhsan Gökhan Tuzlacıoğlu’na 14.01.2021 tarihli ve E.2021/774 sayılı yazı ile esasın incelenmesine geçilebilmesi için anılan şekil eksikliklerinin anılan yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde Kurum kayıtlarına alınacak şekilde gönderilmesi/teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurum’un internet sitesinde 14.01.2021 tarihinden başvuru süresinin bitimine değin yayımlandığı ve itirazen şikâyet başvurusundaki şekil eksikliklerine ilişkin yazının Av. İhsan Gökhan Tuzlacıoğlu’na 21.01.2021 tarihinde tebliğ edildiği, ancak anılan yazının tebliğ edildiği 21.01.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 01.02.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz