İhaleye teklif veren firmaların aynı adreste bulunması birden fazla teklif verilmesi halinde Danıştay’ın almış olduğu karar örnekleri

image_pdfimage_print
58/ 100

İhaleye teklif veren firmaların aynı adreste bulunması

…..

Danıştay’ın isteklilerin adreslerinin aynı olması, sundukları belgelerde benzerlik bulunması ve teklif zarfı içerisinde birden fazla teklif mektubu sunulması durumlarını ihalede rekabeti engelleyici veya ihale kararını etkileyici davranışlar olarak ele aldığı tespit edilmiştir

Artan elektronik ihale uygulamalarında da benzer örneklerin ortaya çıktığı söylenebilir. İstekliler tarafından farklı tarihlerde olsa bile aynı internet bağlantı noktası üzerinden ihale dokümanı indirilmiş olması Danıştay tarafından rekabeti etkileyecek yahut rekabeti etkileme ihtimali olan davranış olarak değerlendirilmekte ve Kanun’un 17. maddesinin (b) bendi uyarınca verilen yasaklama kararları hukuka uygun bulunmaktadır.

Emsal Kararlar;

Danıştay 13. Daire, E. 2020/3918, K. 2021/187, T. 20.01.2021)
Danıştay 13. Daire, E. 2021/4610, K. 2021/4006, T. 25.11.2021

İhalede rekabetin sağlanabilmesi için katılanlar arasında organik bağ yahut temsil ilişki olmaması ve her isteklinin özgür iradesiyle piyasa koşullarına göre teklif oluşturması gerekmektedir

Bu bağlamda, Kanun’da bir istekli tarafından birden fazla teklif verilmesi yasaklanmış olup; isteklinin kendisi veya başkaları adına doğrudan yahut dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bunu gerçekleştirmesinin aynı sonucu doğuracağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer bir ifadeyle, kural olarak her isteklinin her bir kısım için bir teklif sunması ve bu teklifle o kısım bakımından diğer isteklilerle yarışması gerekir. İdarece, yalnızca mal alımı ihalelerinde isteklilerin alternatif teklif(ler) sunmasına yönelik düzenlemeler yapılabilir.

İhale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılması halinde isteklilerin sunacağı birden fazla teklif(ler) “yasal alternatif teklif” olurken; bunun haricinde birden fazla teklif sunulması “yasak alternatif teklif” olarak nitelenmektedir

İhaleye katılanlar arasında hâkim etki, hissedarlık veya hisse devir işlemleri yahut aynı kişilerin idareci veya başka bir ad altında görevli bulunması gibi durumlardan kaynaklanan bağlantılar söz konusu olabilmektedir.

Kararlar üzerinden yapılan bir incelemede; Danıştay’ın bu ilişkileri organik bağ olarak nitelediği, istekliler arasında organik bağ veya temsilcilik ilişkisi bulunması halinde verilen teklifleri Kanun’un 17. maddesinin (d) bendi uyarınca birden fazla teklif sunulması
olarak ele aldığı ve rekabet ilkesine aykırı bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ihaleye fesat karıştırılmasına ve rekabet ortamının bozulmasına neden olan yasak fiil veya davranışları tespit etmek kolay değildir. Bu bağlamda, istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde boş ve dolu olarak birden fazla teklif sunulması yahut belgelerde içerik veya şekil bakımından benzerlik yasak fiil veya davranışta bulunulduğuna ve rekabet ilkesinin ihlal edildiğine kuvvetli bir karine teşkil
etmektedir.

image_pdfimage_print