EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihaleye sunulan EKAP’ta  iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk 
Devamı...

İhale şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer almayan Teknik Şartname maddesinin birbiri ile çeliştiği iddialarının ileri sürülemeyeceği dava konusu düzenlemelerin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin idarenin takip ve ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik olduğu, işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu (Danıştay K)
Devamı...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün hâlinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerin, bir bina inşaatının temel karakteristiğini yansıtan unsurlarının bir bölümünü içerdiği kadar bir bölümünü de içermediği, dolayısı ile söz konusu belgenin baştan sona gerçekleştirilen B-II grubu bir üst yapı işine ait olmadığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya noter onaylı suretinin sunulmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

idarenin ve ihale üzerinde kalan isteklinin sigorta maliyetini hatalı hesapladığı 24 aylık poliçe maliyetinin karşılanamayacağı  sigorta maliyetinden dolayı idarenin sınır değerinin hatalı olduğu kısmında hukuka uygunluk görülmeyerek işlemin bu kısım yönünden iptaline ilişkin Mahkeme kararı (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması (Danıştay K.1)
Devamı...

ihalede farklı farklı model yıllarına ilişkin düzenlemenin gerekçesine verilen cevaplar uyarınca,* model yılı araçların daha yoğun ve ağır işlerde kullanılan ve piyasada çok olan araçlar olduğu, su tankeri, kamyon ve katı atık toplamada kullanılacak araçların  ise  yüksek  yaşı  ile  kiralanmasının  ekonomik  olduğu,  dolayısıyla  daha  yaşlı  araçların kiralanabilmesinin düzenlendiği, öte yandan, Teknik Şartname maddesiyle, idarenin kabul etmesi şartıyla  iki  yaş  daha  yaşlı  araçların  da  teklif  edilebilmesinin  öngörüldüğü,  bu  nedenle,  Teknik Şartname’nin  ilgili  düzenlemelerinin  ihalede  rekabeti  daraltmayacağı  sonucuna  varıldığından  Kurul kararının  bu  kısmında  hukuka  aykırılık,  Mahkeme  kararının  temyize  konu  kısmında  ise  hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan edilen ve bu beyanı tevsik amacıyla sunulan belgenin yerli malı belgesinin anılan Oda tarafından düzenlenmediği dikkate alındığında, davacı tarafından başvuruya konu ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkân bulunmadığı Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına dair Danıştay K1 Karar
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusunun şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmediğinden bahisle şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması (Danıştay Kararlı)1
Devamı...

ihale tarih ve saatinde geçerli olan Gıda Üretim İzin Belgesi’nin (İşletme Kayıt Belgesi) beyan edilmesinin gerektiği, söz konusu Gıda Üretim İzin Belgesi’ne (İşletme Kayıt Belgesi) ilişkin olarak belirli bir faaliyet konusunun düzenlenmediği
Devamı...

Kurul kararları üzerine alınan 2.  ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden davacı dâhil tüm isteklilere tebliğ edildiği ve bu süreçte sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmakta ise de 10 günlük şikâyet başvurusu süresinin son gününe kadar davacı şirket de dâhil hiçbir istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, davacı şirket tarafından yapılan* tarihli şikâyet başvurusunda ise  ihale komisyonu kararına yönelik herhangi bir iddiaya yer verilmediği ilgililerin ihalelere yönelik başvuru haklarının (şikâyet ve itirazen şikâyet) güvence altına alınması olduğu hususu da dikkate alındığında; her ne kadar itiraz sürelerine riayet edilmeksizin sözleşmeler imzalanmış olsa da 10 günlük şikâyet başvurusu süresi içinde davacı şirket de dâhil hiçbir istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçeye yer verilerek söz konusu Mahkeme kararının bozulmasına dair Danıştay kararlı  karar
Devamı...

İhale dokümanı düzenlemelerinden Teknik Şartnamede yer alan öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceğine yönelik koşulun İdari Şartname kapsamında sayılmadığı dikkate alındığında anılan koşulun bir yeterlik kriteri olarak kabul edilemeyeceği davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması istemiyle yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet görülmemiştir gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihale sözleşme tasarısında düzenlenen aykırılık hallerinde yer alan ve somut nitelikte olmayan fiilin genel bir aykırılık hali olarak kabul edilerek bu aykırılık halinin Sözleşme Tasarı madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Sözleşme Tasarısı maddesinde düzenlenen özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda  yer alan aykırılık hali her ne kadar genel bir aykırılık hâli olsa da sözleşme tasarısının * maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle çelişkiye sebebiyet vermeyeceği hk(Danıştay K)
Devamı...

şikâyet başvurularının ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikâyet ile) yapılabileceği, EKAP üzerinden elektronik şikâyet başvurularının iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın yapılabileceği ancak, başvurunun EKAP tarafından idareye bildiriminin iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılacağı, başvurunun idarelerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarihin bildirim tarihi olarak kabul edileceği ve bildirim tarihinin de başvuru tarihi sayılacağı hk(Danıştay K)
Devamı...

İhale kapsamında paçal olan pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı içerisinde yer alması gerektiği, ancak ihale dokümanında söz konusu analiz formatlarına yer verilmediği; kamu ihale mevzuatı çerçevesinde paçal olan pozlara ait rayiç ve analiz girdilerini gösteren analiz formatlarının zeyilname ile isteklilere gönderilmesinin bir zorunluluk olduğu,  söz konusu analiz formatlarının zeyilname ile verilmemesi nedeniyle analiz girdileri oluşturulurken agrega ve katkı maddesi gibi verilerin hangi değer üzerinden kullanıldığının bilinemediği, bu sebeple fiyat dışı unsurlara ilişkin teknik bir hesaplama yapılmasının mümkün olamayacağı”  şeklindeki 1.  iddia bakımından dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin kısmının incelenmesinden; … Bu itibarla, davaya konu ihaleye ilişkin dokümanda birim fiyat tariflerinin yer aldığı, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için iş kaleminde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ise ihale dokümanı kapsamında yer alabileceği gibi, aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği anlaşıldığından,  itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatının verilmesindeki amacın, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin teklif bedellerini açıklamaları sırasında kullanabilmelerini sağlamak olduğu, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için oluşturulan iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde isteklilere veya istekli olabileceklere verilmesi gerektiği yönünde idarelere seçimlik yetki verildiği, bu doğrultuda söz konusu paçal pozlara ait analiz girdilerinin ve formatlarının, ihale dokümanı kapsamında verilmemesi durumunda, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece hazırlanarak teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde gönderilmesinin mümkün olduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

İhale kapsamında  şirketin sunmuş olduğu  Hizmet Yeterlilik Belgesinin  geçerlilik tarihinin * tarihine  kadar  olduğu  anlaşıldığı ihale  tarihi  itibarıyla geçerliliği devam eden belgenin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği ve hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle, davacı şirketin hukukunu etkileyen işlem niteliğine haiz olduğu, hal böyle olunca, itirazen şikayete konu edilen işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu olan idari işlem vasfına haiz olduğu, bu haliyle davacının ihale dokümanındaki hukuka aykırılık nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı yahut zarara uğramasının muhtemel olduğu yönündeki iddialarının esasının davalı idarece irdelenmesi gerektiği, aksinin kabulü ile davacı şirketin başvurusunun esasının incelenmemesi halinde ise, Kanunda zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikayet başvurusunun işlevini tam ve gereği gibi yerine getiremeyeceği, yine ilgililerin hak arama hürriyetinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlandırmaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı anlaşılmakla, dava konusu Kurul kararında bu iddiaların esası incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yönetim kurulu başkan vekili hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer almamakla birlikte, yemeklerin dağıtımı için görevlendirilecek araç şoförünün mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceği açıkça belirtildiğinden ayrıca teklife dahil edilebileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan  iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği  tarih itibarıyla ticaret sicil gazetesinde yapılan tescil tarihi esas alınmak suretiyle bir yıllık ortaklık süresinin dolmadığı itiraz konusuna ait iş deneyim belgesinin AŞ tarafından kullanılamayacağı anlaşılmakta olup dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay Kararlı  karar
Devamı...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise de ilgili işlem içeriği incelendiğinde, açıkça ihalenin “iptal” edildiğinin belirtildiği ve ihale kararının geri alındığı yönünde bir ifadeye yer verilmediği anlaşıldığından, geçerli bir teklif sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararına hem de ihale yetkilisinin işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ihale komisyonu kararıyla sıralaması değişmeyen davacının ihale komisyonu kararıyla birlikte itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı dava konusu Kurul kararının ise davacı açısından yeni hukukî duruma yol açmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale ile çok geniş kapsamlı bir hizmet alımı yapıldığı düşünüldüğünde, getirilen 10.000 km şartının ihale konu işle iştigal eden … kişiler tarafından yerine getirilmesinin, dolayısıyla rekabet ortamının oluşturulmasının mümkün olmadığı teknik şartnamede herhangi bir arıza durumunda değişimin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi şartının bu olası zararın önüne geçmek için getirilen şartlar olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, bu değerlendirmenin idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesi hususundaki takdir yetkisi karşısında isabetli olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri kısmı incelendiğinde her bir yemekhanede yemek hizmeti alan tüm kişilere ve tüm öğünlerde su verilmesi gerektiği anlaşıldığından hangi öğünlerin yanında 180 ml bardak su verileceğinin ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamaktadır Bu itibarla Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde sağlıklı bir şekilde fiyat teklifinin hazırlanmasına engel bir durum bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması, her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı, bununla birlikte ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif lduğu ancak bu tekliflerin Kurul kararıyla değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine karar verildiği, anılan Kurul kararı uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin *TL olduğu bu durumda ise hem hukukilik hem de yerindelik denetimi yapan ihale yetkilisinin Kurul kararı nedeniyle ortaya çıkan *TL tutarındaki maliyet farkını göz önüne alarak ihalenin iptaline karar verilmesi(Danıştay K741)
Devamı...

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen bazı iş kalemlerinde yer alan işin en az %80’i oranında tek sözleşmeye dayalı olarak isteklinin yurt içinde kamuya yaptığı işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılan iş deneyiminin kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptalindeki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçe kararının bozulması(Danıştay Kararlı 423)
Devamı...

İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeyle, isteklinin, ihaleyi yapan idarece belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin, başka bir anlatımla, değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oranın karşılaştırılacağı Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin Tebliğde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen hususlarla uyumlu olduğu ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için yaptığı bu düzenlemenin etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerini sağlamaya yönelik olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının anılan iddianın reddine ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı 494)
Devamı...

ihalede  sunulan iş deneyim belgesinin %51 oranında hissesine sahip ortağı olan *şirketine ait olduğu *tarihinden itibaren davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili ortağın ise * tarihli hisse devri sonrasında şirketin %49 hissesine sahip olan şahsın olduğu *tarihli hisse devri sonrasında bu konuda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı ve şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğunun tevsik edilemediği göz önüne alındığında, iş deneyim belgesi kullanılan  şirketin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte söz konusu şirketin davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlamadığı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı (Danıştay Kararlı 721)
Devamı...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin (uygun olduğu ölçüde) kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabileceği (Danıştay Kararlı 511)
Devamı...

ihale Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında davacı tarafından Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı(Danıştay K283)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektirmedikleri anlaşılmaktadır söz konusu ürünlerin montajları için teklif alınan işçilik bedellerinin, bu ürünlerin temini için gereken bedellere nispeten çok düşük tutarlarda oldukları görülmekte olup bu ürünlerin yerlerine yerleştirilmeleri için başka firmadan fiyat teklifi alınmış olması hususunun tek başına söz konusu ürünlerin montajlarının mutlak olarak esaslı isçilik gerektirdiği şeklinde yorumlanması mümkün değildir Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı, bu çerçevede iş kalemleri kapsamındaki işlerin ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir kamu kurumunda yapılmış olmasının teknik değer nitelik puanlamasına yönelik kriterler olarak belirlendiği; ayrıca, isteklilerin İdari Şartnamede yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri hâlinde tam puan alacakları ve başkaca bir belge sunmalarına gerek olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği daha sonra  ihale komisyonu kararı ile ihalenin ise bu kez aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı kesinleşen ihale kararının  isteklilere bildirildiği dolayısıyla mevzuat hükümleri uyarınca yeni alınan ihale komisyonu kararıyla beraber ihale sürecine etkili yeni bir hukuki durum oluşması nedeniyle ilgililerin şikâyet hakkının yeniden doğacağı ve kesinleşen ihale komisyonu kararının ilgililere tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açık olup davacı şirketler tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının bildirildiği  tarihi izleyen on günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davacı şirketin ilgili iddialarının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalenin iptaline ilişkin kararın itirazen şikâyet üzerine alınmadığı, isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmaksızın ihale dokümanındaki hata nedeniyle tüm teklifler reddedilerek ihalenin re’sen iptal edildiği anlaşıldığı başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmakla itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmaması (Danıştay K58)
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K27)
Devamı...

ihale Sözleşme maddesi dipnotunda ağır aykırılık hallerini belirleme konusunda idarelere takdir yetkisi verildiği bu kapsamda idarelerin ağır aykırılık halleri belirlemek suretiyle bu aykırılıkların bir defa gerçekleşmesi durumunda dahi ihale Kanuna göre sözleşmeyi feshedebilecekleri anlaşılmakla birlikte bu kuralın idarelere bütün ihalelerde ağır aykırılık hali belirleme zorunluğu getirmediği ihaleye ait Sözleşme maddesi incelendiğinde ihaleyi gerçekleştiren idarece Sözleşme Tasarısında ağır aykırılık haline ilişkin olarak bir belirleme yapılmadığı, bu durumun ise mevzuata aykırılık oluşturmayacağı ihaleye teklif verenler açısından bir tereddüt oluşturmayacağı ve ihale sürecinin devamına engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K1)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından araçların temel standardına ilişkin belge sunulmayıp üst yapıya ilişkin olan söz konusu uygunluk sertifikasının sunulduğu, dolayısıyla yeterlik kriterlerine ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapılmadığından İdari Şartnameye uygun olarak teklifte bulunulmadığı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” yönünde hüküm kurularak ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına ait karar (danıştay K4)
Devamı...

ihalede teklif ekinde sunulması gereken Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin davacı tarafından teklif ekinde sunulmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart formda yer alan ifadeyi içermediği ve bu nedenle de davacının teklifinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...