İhale sözleşmesinin idare tarafından feshi halinde kurum payının (sözleşmenin uygulanması ile orantılı olarak) iadesine ilişkin açıklama
Devamı...

İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilen esaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk (Y.Fen kurulu k)
Devamı...

İhale dokümanlarında bahse konu imar planlarının ve etütlerin olmaması nedeniyle ilgi Sözleşmenin imza tarihi sonrasında yapılacak düzenlemeler, maliyet hesaplamalarını ve süreyi de olumsuz etkilemekte ve bu haliyle sözleşmenin dengesi yüklenici aleyhine bozulmuş olup fiili bir imkânsızlıktan söz etmek kaçınılmaz hale gelmesi (Danıştay – Yargıtay Emsal kararlı)
Devamı...

ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınarak gecikme cezası, teminat güncelleme bedeli şantiyeden götürülen malzemeler nefaset işçi alacakları ve yüklenicinin şantiyeyi terk etmesi sebebiyle güvenlik şirketine ödenen bedel karşılığı iş sahibinin yükleniciden toplam *TL alacağı olduğu kabul edilerek tahsiline karar verildiği ve derecatten geçmek suretiyle kesinleştiği tespit edilmesi
Devamı...

sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı yaptığı bu işlerle ilgili teklif birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Genel Şartnamedeki iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilip davacıya sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi de ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede menfi zarar sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından yürütülebilmesi ve tarafların sürece dahil olabilmesi için yapılan, belgelendirilebilir nitelikteki zorunlu masraflar (sözleşme noter masrafı, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu payı vb.) menfi zarar kabul edilip,ödenmesi gerektiğine hükmedilmesi (Danıştay K561)
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında  açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden 4735 sayılı sözleşme Kanun maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle 1  yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K414)
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından gerçekleştirilen sistemin ayıplı olarak imal edildiği ihaleye konu işlemin bir yazılım işlemi olması sebebiyle çalışmayan bir yazılım için tamamlanma oranına göre ödeme yapılmasının mümkün olmadığı işin tamamlanma oranına göre davalıdan kabul edilmesini beklemenin Türk Medeni Kanununda düzenlenen dürüstlük kurallarına uygun düşmediği davalı tarafından yapılan fesih işleminin bu sebeple usulüne uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş olup Bu durumda, idarenin sözleşme feshine yönelik işleminin usulüne uygun olduğu hk (Danıştay K413)
Devamı...

Menfi zarar da uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşmenin ifası için yapılan ve sözleşme ilişkisi kurulmamış olması halinde yapılmayacak olan masraflar olup menfi zararların fesih ya da tasfiyede kusursuz olsa dahi sözleşmenin diğer tarafından talep edilmesi mümkündür Menfi zarar diye nitelendirilen imalât ve harcamalar taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmasa idi yapılmayacak olan masraf ve imalâtlar olduğundan sözleşmeden doğan hak ve alacaklar kapsamındadır Bu durumda sözleşme ilişkisinin mücbir sebeple sonlandırılıp tasfiyesi sonucu akdî ilişki kusuru olmaksızın sonlandırıldığı ve menfi zarar kapsamındaki alacakların sözleşmeden doğan hakların içinde kalması sebebiyle talep edebileceğinden mahkemece davacının kanıtladığı ve menfi zarar kapsamına giren, alacakları ile ilgili toplanan kanıtlar değerlendirilip, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile menfi zararların sözleşmeden doğan hak kapsamı dışında kaldığı ve davacının menfi zarar talep etme hakkından feragat ettiği kabul edilerek davanın reddi doğru olmamış bozulması gerektiği hk 
Devamı...

hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış ıslahla talep * TL’ye çıkartıldığı ve bu miktar için peşin nispi harçlar yatırıldığına göre vekille temsil olunan davalı iş sahibi yararına harçlandırılmış talep tutarına göre nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken dava dilekçesinin açıklama bölümünde bahsedilen ve harcı yatırılmayan alacaklar toplamı * TL üzerinden davalı yararına fazladan vekâlet ücretine hükmedilmesi, ayrıca birleşen davadaki talebin bir kısmı reddedildiği ve yüklenici vekille temsil edildiği halde redd olunan miktar üzerinden yüklenici yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken birleşen davada yüklenici yararına vekâlet ücreti taktir edilmemesi de hatalı olması hk (Yargıtay K314)
Devamı...

Götürü bedel eser sözleşmelerinde hak edilen iş bedelinin  fiziki oran yöntemiyle bulunması eksik ve kusurlar dikkate alınarak fizik oran kurulması gerekir. Bu hususa uyulmadan alınan bilirkişi raporuna dayalı karar verilmesi doğru olmamış Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş eksik ve ayıplar gözetilerek fiziki oranın kurulması bulunacak fiziki oranın sözleşme bedeline uygulanıp davalı yüklenicinin hak ettiği iş bedeli bulunmak suretiyle ödemelerin mahsubuyla varsa fazla ödemenin istirdadına karar verilmesi gerektiği hk yargıtay kararı
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ihalede ayıpların giderilmesini istemek ayıplı eserden ötürü ücretten indirim ve kabule zorlanamayacak nitelikte kötü yapılmış ise eseri reddetmek ve bu nedenle uğradığı zararlarını da talep etmek hakkı olarak ortaya çıkan haklarının varlığı kabul edilir iş sahibi garanti süresinde iş sahibi ayıp ihbarına da gerek bulunmaksızın ayıptan doğan hakları ile ilgili talepte bulunma hakkına sahiptir Sözleşmede garanti hükmü olması nedeniyle ayıp ihbarına gerek bulunmadığı halde ayıp ihbarı yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış,kararın bozulması gerekmiştir dava konusu edilen iş ile ilgili ayıbın derecesini bilirkişi marifetiyle belirlemek ve ayıp ihbarı yapılmasına gerek duyulmadan Borçlar Kanun haklarından kullanıldığı araştırılarak sonucuna göre karar vermekten ibaret olması gerekti hk yargıtay kararı
Devamı...

Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin hakettiği iş bedelinin gerçekleşen imalâtın yapılması gereken tüm imalâta göre fiziki oranının bulunması ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerekir
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

Sözleşmesi fesih edilen ihalenin İdarece yeni ihaleden doğan zararlarını talep etmiş olup, Mahkemece bilirkişiden raporu alınmış raporda ilk ve ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetleri incelenerek ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetinin ilk işe ait yaklaşık maliyeti teşkil eden imalât miktarlarında ve poz numaralarında değişiklikler yapıldığı tespit edildiği ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı belirlenmiş yeni ihalede Değişiklik yapıldığı belirlenmiş olması yeni çıkılan ihalenin aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir
Devamı...

yüklenicinin inşaatı gereken teknik koşullara uygun yapmadığı için binanın güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek uğradıkları zararın tazmini amacıyla mevcut dava  açmış; davalı yüklenici ise, yapılan okulun dere yatağına yapıldığını, kendisinin iş sahibi idareyi bu konuda ikaz ettiğini ancak işin yapılması konusunda ısrar edilmesi hk karar
Devamı...

yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi hâlinde, idarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek onay verilse dahi * tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceği hk (Danıştay K 240)
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

ihalelerde İş artışında yükleniciye ilave süre verilmesi prensibinden hareketle KİSK m.24 kapsamında meydana gelebilecek iş azalışlarında da toplam sürede bir azalışa gidilip gidilmeyeceği (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

ihale Uygulama Projesinde Yaralan Ancak Teknik Şartnamede veya Mahal Listesinde Bulunmayan İmalatlar (Sayıştay ve Fen Kurul kararları)
Devamı...

İhale Uygulama uygulama projeleri ile mahal listesinde yar almayan ayrıca teknik şartnamelerde tarifi yapılmayan bir takım imalatlar hk(Fen Kurul kararlı)
Devamı...

İş artışlarına dayalı olarak verilecek süre uzatımlarında yüklenicinin 20 gün içerisinde başvurmuş olması şartı aranmadan süre uzatımı verilmesi gerekir (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

İdarelerin ihale uygulama projelerinde değişiklik yapmak istediklerinde yapımından vazgeçtikleri işlerin bedelini ve yerine yapacakları imalatların fiyatlarını belirlemelerine ilişkin Yüksek Fen Kurulu ve Sayıştay Kararları
Devamı...

Sözleşmede olmayan ancak işin yapıma başlanması sırasında uygulama projesinin esasına dayanan bir konuda revizyona gidilmesi sonucu ilave iş gerektiren imalatların götürü bedelin % 10 üzerinde gerçekleşecek olması sonucu, projenin ilk haliyle devam edilmesinin de imkansız olmasının anlaşılması üzerine sözleşmenin feshedilerek işin sonlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesine esas proje içinde yer almayan işin aynı yükleniciye yaptırılması sonucu iş artış bedelinin ödenip ödenememesi
Devamı...

ihale Sözleşme ve eklerinde yer alan depoya ek olarak aynı özellikte ilave bir adet depo binası daha yaptırılması; “sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığından ve sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyeti arz ettiğinden yasal iş artışı kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

Hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle faiz talip edilebilmesi için iş sahibine ihtarname gönderilmesi ve temerrüde düşürülmesi gerekir
Devamı...

İhale Şartnamesine göre, ara hakedişlerin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde tahakkuka bağlanması, bu tarihi takip eden otuz gün zarfında da ödemenin yapılması gerekir Bu haliyle ödeme tarihlerinin önceden kesinlikle bilinmesi olanaklı olmadığından iş sahibine ihtar çekmeden mütemerrit duruma düşmesi mümkün değildir Bu sebeple ödeme günü üzerinde belli bir sürenin geçmiş olması iş sahibini mütemerrit yapmaz Davacı tarafça  gönderilen ihtarla o güne değin yapılan geç ödemeler için faiz isteminde bulunulmuştur Oysa bu ihtar tarihinde muaccel olduğu halde ödenmemiş hakediş bedeli varsa bu ihtarla ancak bu bedel için davalının temerrüdün den söz edilebilir Dolayısıyla bu alacak hakkında temerrüt tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe değin davacı faize hak kazanır
Devamı...

yüklenicinin ihale konusu işlerde özen ve ihbar yükümlülüğü bulunmakta olup ayıplı iş idarenin teknik şartnamesindeki hatadan bile kaynaklansa yüklenici sorumludur (Yargıtay 12)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici üstlendiği işi özenle yerine getirmek zorunda olup bu yükümlülüğe aykırılık sorumluluk nedenidir. Kusurlu ve eksik işlerin bedeli ödenmiş olsa bile yükleniciden geri alınmalıdır (Yargıtay 32)
Devamı...

götürü bedelli ihale işlerinde işin tamamının yapılmamış olması halinde hakedilen bedelin gerçekleştirilen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanarak hesaplanacağı kabul edilmektedir Bozmadan sonra oluşturulan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ve ek raporda fesih tarihi itibariyle davalı-karşı davacı yüklenicinin feshedilen sözleşmede gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranının %78,55 olduğu kabul edilerek menfi zarar hesabı yapılmış alınan rapor, bu rapora göre yapılan hesaplama ve kurulan hükme davacı-karşı davalı iş sahibince itiraz edilmemek ve temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle fesih tarihi itibarıyla işin fiziki gerçekleşme oranının %78,55 olduğu kesinleşmiştir Bu durumda mahkemece karşı davada teminat mektup bedelinin iadesiyle ilgili davanın reddi yerinde ise de ödenmeyen imalât bedeli ve tasfiye kesin hakediş alacağının tespiti yönünden hükme esas alınan raporu düzenleyen kuruldaki inşaat yüksek mühendisi bilirkişi ve ihale mevzuatı uzmanı bilirkişiden feshedilen sözleşmenin KDV’de eklenerek bulunacak götürü bedel toplamına %78,55 fiziki gerçekleşme oranını uygulayıp fesih tarihi itibariyle gerçekleştirilen imalât bedeli ve bu bedelden fesih tarihine kadar yapılan ödeme, damga vergisi, KDV tevkifatı, SGK kesintileri, teknik personel bulundurmama cezası, gecikme cezası, iş programını geç verme cezası ve iş programına uymama cezaları da mahsup etmek suretiyle yüklenicinin karşı davada isteyebileceği tasfiye hakedişi alacağı miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek karşı davadaki talep ve ıslah gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle karşı davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale dosyasındaki proje dikkate alınarak teklif oluşturulan ısı yalıtım imalâtı toplam alanı (16.150 m²) ile fiilen yapılan işin alanı (18.359,54 m²) arasındaki fark imalat bedelinin talep edilip edilemeyeceği hk (yargıtay K99)
Devamı...

ihale sözleşme konusu işin yapımı için idarece gösterilen yerin, özel mülkiyete ait olduğunun tutanakla saptandığını *tarihinde bu kez projede belirtilen yerden başka bir yerin teslimi yapılıp, işe başlanılması talimatı verildiğini ancak bu yerin de mera arazisi çıktığını yer teslimi bakımından idarenin yükümlülüğündeki mülkiyet sorununu çözülmediğini, müvekkilinin işin yapılacağı yerin değiştirilmesine rızası olmadığı gibi mülkiyet sorunu çözülmeden ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu, bu yer değişiminin %25 maliyet artışı getireceğinden, müvekkilince anahtar teslimi götürü bedel ile üstlenilen işin, ihale dökümanında verilen projeye ve mahal listesine göre ihale dökümanında belirtilen şartlar dahilinde yapılması taahhüt edildiğinden, ayrıca yeni duruma göre idarece pursantaj oranının değiştirilmemesi nedeniyle, asıl davada ifası imkansız hale gelen sözleşmenin feshine, teminat mektubunun irat kaydının tedbiren durdurulmasına karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedel ihale sözleşmelerinde işin daha fazla emek ve masrafla yapıldığı iddia edilerek bedelin artırılmasının talep edilemeyeceği ile YİGŞ maddesi uyarınca işin yapılması için gerekli olan araç, makine, taşıt, malzeme vb. giderlerin yüklenici tarafından karşılanmak zorunda olduğu gerekçesiyle fazla bedele hükmedilemeyeceği belirtilmiş ise de, söz konusu hükümler sözleşme şartlarının değişmemesi durumunda sözleşme imzalandıktan sonra davalı idarenin tek taraflı iradesi ile işyeri değişikliğine gidilmiş, davacı değişen işyeri nedeniyle daha fazla servis yolları açtığını, saha içi nakliyeler, tünel kalıp ek revizyonları, kule vinç ek maliyetleri yaptığını iddia etmiş ve yapıldığı iddia edilen bu masrafların davalı idare tarafından düzenlenen ve davacı yüklenici tarafından çekincesiz imzalanan mukayeseli keşiflere de girmediği anlaşılması
Devamı...

ihale sözleşme kapsamı dışında imalât sırasında ortaya çıkan yeraltı suyunun drenajına ilişkin ek imalât ile mantolama imalâtına ilaveten yapıldığı anlaşılan imalâtların fazla iş olduğu, bunların bedellerinin sözleşme eki Genel Şartname maddelerinde belirtilen ilkelere göre hesaplattırılması hk
Devamı...

ihale şartnamesinin dışına çıkılarak idarece talep edilen işleri de yerine getirdiği işin *tarihinde bitirildiğini, KDV hariç * TL bakiye alacağını tahsil edemediği ayrıca sözleşme dışı yapılan işler toplamının da KDV hariç *TL olduğunu, sözleşmeden kaynaklanan alacağın * TL olmasına rağmen kesin hesap hakedişinde belirlenen miktarın * TL olduğunu, işin yapıldığı alanda iki bina olduğunu idarece benzer pozların birleştirilerek düşük pozdan hakedişe bağlandığı hk dava kararı
Devamı...

ihalede geçici kabul tutanağı ile eksiksiz olarak işleri teslim ettiklerini, işin yapımı sırasında davalı tarafından talep edilen ilave işleri de yaparak teslim ettiklerini, ancak davalı idarenin iş artışlarının bir kısmının ödemelerini haksız iskontoya tabi tuttuğu 1 kısmını da hiç ödemediğini davalının kesin hesap düzenleyerek imalât bedellerini ödememesi üzerine kesin hesabı düzenleyerek davalıya gönderip bakiye alacaklarının ödenmesini talep ettiklerini, davalının ödeme yapmaması üzerine icra takibine geçtiklerini, ancak takibe itiraz edildiğini belirterek davalının takibe itirazın iptâline karar verilmesi talepli dava kararı
Devamı...

götürü bedelli ihale  sözleşmesinde kararlaştırıldığı halde yapılmayan ya da yapımından vazgeçilen imalât bedellerinin Dairemiz uygulamalarında fiziki oran yöntemi diye adlandırılan yapılmayan ya da yapımından vazgeçilen işlerin işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerektiği Sözleşmenin maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşme ekleri arasında sayılmış şartnamede  proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ihale dökümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya gruplarının ve yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin tespit edilecek yeni birim fiyatlar üzerinden ödeneceği hk
Devamı...

sözleşme dışı imalâtlar için hakedişlere ihtirazî kayıt konulmasına gerek olmadığından mahkemece yapılması gereken iş konusunda uzman bilirkişilerden alınacak rapor ile öncelikle sözleşme kapsamında yapımı gereken imalâtların yapılıp yapılmadığının saptanması, bundan sonra sözleşme götürü bedelli olduğundan %10 oranda yapıldığı belirtilen fazla imalâtların denetime açık bir şekilde belirlenip bedellerinin sözleşme fiyatlarıyla hesaplattırılması, bu oranı aşan imalât yapıldığının saptanması halinde ise bedellerinin yine sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan BK maddesine göre yapıldığı yıl mahalli rayiçlerine göre ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre KDV’nin piyasa fiyatlarının içinde olduğu dikkate alınarak belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihalede sözleşme dışı yapıldığı iddia edilen imalâtların bedelinin vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması hk
Devamı...

ihale şartnamesinin ilgili maddeleri uyarınca davacı yüklenici tarafından yapıldığı iddia edilen fazla işin sözleşme kapsamında olup olmadığı sözleşme kapsamında olduğunun kabulü halinde taraflar arasında düzenlenen ara ve kesin hakedişlere girip girmediği, girmiş ise hakedişlere usulüne uygun itiraz olup olmadığı, hakedişlerin kesinleşip kesinleşmediği ile fazla yapılan işlerin sözleşme kapsamında bulunmayıp “ilave iş” olarak nitelendirilmesi halinde Şartname maddelerinin değerlendirilmesi yapılan fazla işin sözleşme bedelinin %10’unu aşması durumunda bedelinin TBK hükümleri uyarınca işin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre hesaplanması  için ek rapor alınması
Devamı...

sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmaması sebebiyle yapılması gereken gerçek kazı bedeli arasındaki fark ile bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde meydana gelmesine ihtimal vermedikleri olağanüstü şart niteliğinde olup uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasının gerektirip gerekmediği ile uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp TBK hükmünün uygulanması gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedeli ihale karşılığı üstlenildiğini, işin yapıldığı, davalının onayladığı, kesin kabulün yapıldığı iş yapılırken projelerde ek değişiklikler yapıldığı ihaleye esas sözleşme konusu toplam inşaat alanının çok üzerinde proje hazırlattırılıp ilave işler yapıldığı, bu işlerdeki projelere bağlı kalınarak kesin kabulün yapıldığı iş artışları ile ilgili süre uzatımı için idareye yaptıkları başvurularda konunun işin süresi bittikten sonra değerlendirileceği gerekçesi ile sürüncemede bırakıldığı” sonuçta 16 takvim günü karşılığı *TL tutarında gecikme cezası kesildiği, oysa yüksek orandaki iş artışı, “ilave iş nedeniyle taraflarına en az aynı oranda bir süre uzatımı verilmesi gerektiği halde verilmediği, bu kapsamda yapılan işin yaklaşık %30’ların üzerinde ilave iş bedelinin fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere *TL tutarındaki alacağın yasal faizi ile davalı idareden alınmasının, davalı tarafından gecikme cezası olarak taraflarından tahsili hk
Devamı...

Yapım işini tamamlanarak teslim edildiği kesin hakediş konusunda taraflar arasında farklılık oluştuğunu, davalı kurumdan alacaklı olmalarına rağmen davalı kurum hesaplarında  fazla ödeme yapıldığı şeklinde tespit olduğunu, idarenin aldığı kesin hakedişte miktarların yanlış hesaplandığını ve ilave yapılan imalâtların dikkate alınmadığı proje üzerinden ihale bedelinin belirlenmesi gerektiğini, minha edilmesi gereken imalâtlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu, saha imalâtlarına ilişkin proje plan ve kesitlerinde imalât tutarının belli olmadığını, projede belirtilmeyen imalâtın yaklaşık maliyetle hesap edilmesinin doğru sayılamayacağını, minha edilecek işler listesinde bulunan 1 ve 2. bodrum işlerinin davalının bilgisi dahilinde değiştirilerek yapıldığını, imalât değişikliğinin davalının bilgisi dahilinde olduğunu, bu sebeple kesinti yapılmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini, ihale projesinde bulunmayan daha sonra 1. Revize Projesine işlenerek onaylanan ve imalâtı yerinde buna göre tamamlanan zemin kat ve 1. katta işlerdeki hesaplamada dikkate alınmadığı ihale projesinde bulunmayan ancak daha sonra revize ve  mimari projelere eklenerek yapılan zemin kat makam girişi parlak granit seramiklerle motifli döşeme kaplamasının hesaplamalarda dikkate alınmadığını belirterek fazla haklarını saklı tutarak  tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebi
Devamı...

ihale götürü bedel olarak belirlenmişse yüklenici eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür Eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Sözleşme kapsamı dışında kalan fazla işlerin yapılması halinde ise bedelinin  TBK maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, imalâtın yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi ve mahalli piyasa rayiçleriyle hesaplanan bu tutara KDV ve yüklenici kârı dahil olduğundan, ayrıca KDV ve yüklenici kârı ilave edilmeksizin hesaplanması gerekir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiş Şartnamede götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TBK’ maddesi ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir
Devamı...