ihale teklif birimi fiyatı *TL/m3 olan *pozundan ödenmesi gerekirken, tünel kazısının *olarak tanımlanıp teklif birim fiyatı TL/m3 olan *pozundan ödenmesi
Devamı...

Yüksek Fen Kurulunun ihale kararında belirtildiği gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin endekslerin belirlenmemiş olmasına rağmen, fiyat farkı hesabında ÜFE Genel endeksinin esas alınmaması
Devamı...

Yıllara Sari Restorasyon ihale işine ilişkin ihale eki birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ÖZEL-03 no.lu pozun yine cetvellerde yer alan ÖZEL-22 no.lu poz ile mükerrerlik oluşturması
Devamı...

ihalede yapılacak imalat için ihale eki birim fiyat cetvelinde ÖZEL-01 Eğimli kargir satıhlarda 0.6 mm kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dahil)” iş kalemi fiyat analizinde bulunan “04.265 Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar” rayicindeki 0,6 mm bakır levha birim ağırlığının hatalı olarak hesaplanarak söz konusu özel iş kalemi birim fiyatının belirlenmesi 
Devamı...

Yapım ihale İşinde sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan *günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmemesi
Devamı...

Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alım ihale işinde yersiz olarak süre uzatımı verilmesi
Devamı...

ihale Sözleşmesinde teknik personel olarak 5 yıllık tecrübeye sahip inşaat mühendisi veya tekniker öngörülmüş olmasına rağmen yüklenici tarafından taahhüt edilip çalıştırılan teknik personelin 5 yıllık tecrübeye sahip olmaması ve kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi 
Devamı...

Mevcut ihale projesinde veya mahal listesinde yer almayıp iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2709 oranında indirim yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulması
Devamı...

ihalede Fiyat farkı hesaplamalarında temel endeksin hatalı belirlenmesi ve güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların (An) hatalı belirlenmesi
Devamı...

ihalede geçici kabul olarak kabulü gerektiği, belirlenen eksikliklerin de geçici kabulü engel olmayan eksiklikler olduğu belirtilmiş ise de bu eksiklikleri giderme taahhüdünde bulunan davacının giderdiğini ispat etmesi gerektiği Dosya kapsamından davacı tarafından bu yönde bir delil sunulmadığı anlaşıldığından, mahkemece bilirkişilerden alınacak ek rapor ile bu eksiklikler için belirlenecek bedelin saptanarak hüküm altına alınan hakediş alacağından mahsubu ile sonuca varılması gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı hk
Devamı...

Mahkemenin kabul ettiği ödemeler dışındaki diğer ödemelerin yapıldığı ve  dairenin iş bedeli karşılığı davacı taşerona bırakıldığı ve onun talimatı ile dava dışı üçüncü kişiye devredildiği davalı tarafça yasal delillerle ispat edilemediği ve Ltd.Şti. mevcut olmadığından bunun keşidecisi olduğu bonoların ödemelere katılmaması yerinde ise de *TL meblağlı bono davacı taşeron şirket tarafından davalı yüklenici şirket lehine düzenlendiği, bu bedelin nakden alındığı yazılı olan sözkonusu bono içeriğinin anlaşmaya aykırı olarak düzenlenip doldurulduğu davacı tarafça ispat edilemediği ve sözkonusu bono bedelinin ödendiği de ileri sürülmediğinden başka bir alacaktan doğmuş olsa dahi tarafların alacaklı ve borçlu olarak göründüğü bu bono bedelinin takas nedeniyle ödemelere dahil edilerek iş sahibinin borcundan düşülmesi zorunludur
Devamı...

ihalede imalâtın eksik ve kusurlarından sorumlu olacakları kuşkusuzdur. Akdî ilişkinin varlığını ispat yükü davacıdadır. Davacı akdî ilişkinin kurulduğunu ve iş bedeline karşılık davalılara banka havalesi ve elden ödemeler yapıldığını iddia ederek ödemelere ilişkin banka hesap, dekont ve kayıtlarına, mail yazışmalarına, delil tespit raporuna, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillere dayanmıştır. Davalı şirketler davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece davacının delilleri tam olarak toplanmamış ve incelenip değirlendirilmemiştir. Şayet davacı tarafından davalı şirketlere mermer işleri nedeni ile bir ödeme yapılmış ise davacı ile davalı şirketler arasındaki akdî ilişkinin kurulduğunun ve davalıların yapıp teslim ettikleri mermer işlerinin varsa eksik ve ayıplardan sorumlu olduklarının kabulü gerektiği hk
Devamı...

ihalede yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasındaki sözleşmenin feshinin davacı-karşı davalı taşeronun süresinde teslimat yapmadığı ve ayıplı yapılıp iş sahibince kabul edilmeyen imalâtlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teminat mektubunun irad kaydedilip kaydedilmediği ve bunların sonucu olarak davalı-karşı davacının karşı davasında irad kaydedilen teminat mektup bedeli ile ilgili uğradığı zararını davacı-karşı davalı taşerondan istemekte haklı olup olmadığı ve isteyebileceği miktar hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme yapıldığı hk
Devamı...

ihalede yüklenicinin inşa ettiği binanın dış ve iç cephe imalatlarını malzeme dahil yapmayı taşeronun üstlendiği malzeme alımı için davalıdan avans istenmesine rağmen, piyasadan malzeme almasını, bedelini ödeyeceğini ve avanstan düşeceğini önermesi üzerine dava dışı firmaya davalı şirket yetkisiyle birlikte gidilerek ödemeyi kendisinin yapacağını, ancak faturanın davacı adına kesilmesini istediğini, ayrıca sözleşmede yazılı olan işler dışında bir kısım işlerin de yapıldığını, işçilere para ödemek için davalıdan para istediğini, ancak sonuç alamadığı kalan işler için başka bir taşeron ile anlaştığını, toplam tahsilatın *TL olup bakiye alacağını alamadığı gibi, ayrıca iskele, 40 adet kalas, 15 adet teneke dış cephe, 40 adet iç cephe boyasını da vermediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iş bedelinden kaynaklanan *TL ile malzeme bedeli olan *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istenmesi hk karar
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel ihale usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği hk
Devamı...

ihalede Yeni birim fiyat tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya birim fiyatların İnşaat Maliyeti Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

Birim fiyat ihale sözleşmesine bağlanan yapım işinde revize birim fiyat uygulanan iş kaleminde revize edilen fiyatın o iş kaleminin resmi analiz ve rayicine göre belirlenen fiyatı aşması
Devamı...

ihale Sözleşmesinin ekleri arasında sayılmayan Yapım İşleri Genel Şartname hükmü esas alınamayacağı
Devamı...

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.
Devamı...

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması
Devamı...

kamuya taahhüt edilen ihale kısımları için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli (davacı şirket) tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin (davacı şirketin) teklifinin değerlendirme dışı bırakılma KİK kararının iptali
Devamı...

taşeronun işin eksiksiz şekilde teslim edildiğini ancak bakiyenin iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra
Devamı...

yüklenici şirket tarafından yapılmakta olan inşaatların mekanik tesisat ile izolasyon işlerinin yapımını üstlendiğini yükle
Devamı...

Taşeronun eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibi
Devamı...

ayıplı imalât sebebiyle yıkılan duvar ile yıkılma tehlikesi bulunan duvarın bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere yıkılıp yeniden yapılması
Devamı...

taşeronun yükleniciye verdiği teminat senedinin bedelsiz kalması ve taşerona iade edilebilmesi için taşeronun SGK ve Maliye ile ilişiği
Devamı...

taşeron sözleşmenin maddesi hükmü uyarınca düzenlemiş yüklenici ise sözleşme maddesi hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük süre
Devamı...

yapılan işlerin metrajı konusunda imalat yapıldığı yapılan işin * m2 olduğunu Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

Davacı taşeron sözleşmenin maddesi hükmü uyarınca düzenlemiş Davalı yüklenici ise, sözleşme maddesi hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin hakedişte değerlendirmeye alındığını, davacı taşeron lehine kesin hakedişte sözleşme bedelinin %1’i üzerinden hakedişe dahil edildiğini, davacının düzenlediği fatura ile kesin hakedişte kendisine bedeli verilen 25 günlük gecikmeye ilave olarak talep etmesi
Devamı...

taşeronun yükleniciye verdiği teminat senedinin bedelsiz kalması ve taşerona iade edilebilmesi için taşeronun SGK ve Maliye ile ilişiğinin bulunmadığını ispat etmesi ve yükleniciye borcunun bulunmaması gerekmektedir
Devamı...

sözleşme dışı iş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı
Devamı...

sözleşme dışı fazla imalât bedelinin istenmesine engel teşkil etmeyeceği delil olarak o dosyada kesinleşen olgular bu davada yapılacak değerlendirme
Devamı...

yüklecinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi *TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde *TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı
Devamı...

yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli
Devamı...

yüklecinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi .*TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde *TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı gibi yapım yılı piyasa
Devamı...

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi
Devamı...

İhale sözleşmesi Devir yasağı ve Feshin Sonuçları
Devamı...

Eksik İşler Nedeniyle Ödenmeyen Hakediş Bedeli Farkının Tahsili Talebi
Devamı...

İHALE DEVRİ SÖZLEŞMESİ (örnektir)
Devamı...

ihale revize iş programındaki artışları şerhli imzalandığı ve onay kısmının boş olduğu bu nedenle davacı şirketin taahhüdünü iş programına uygun olarak yerine getirmesi gerektiği bildirimlerinin ödenek yetersizliğinden kaynaklanan ek süre uzatımı sonrasında yapıldığı, revize iş programında işin bitim tarihinin açıkça belirtilmediği Genel Şartnamede idare tarafından onaylanan iş programına yüklenicinin uymak zorunda olduğunun ve ihale konusu işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin programın idare tarafından onayladıktan sonra geçerli hâle geleceğinin düzenlendiği anlaşıldığından, davacının 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Danıştay K
Devamı...

ihale sözleşmesinin tasfiye talebinde bulunulması üzerine sözleşmenin şartlı olarak tasfiye edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek sözleşmeye devam edilmesine yönelik başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin sözleşme ilişkisinin yeniden kurulup kurulamayacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

mahkemece ihalede  taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler, yapılan iş ve imalât tutarı konusunda yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak sözleşme hükümleri de dikkate alınarak rapor alınmalı, iş iskelesi ve vinç kirası ile ilgili taraf iddia ve savunmaları incelenip değerlendirilmeli, tarafların ticari defter ve kayıtları ile davalının ödeme belgeleri üzerinde bilirkişiye inceleme yaptırılarak davalının yaptığı ödeme tutarı saptanmalı, kanıtlanan ödemeler davacının imalât bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır
Devamı...

ihalede taşeron ile yüklenici taraflar arasında imzalanan sözleşm maddesi göz önünde tutularak az yukarıda tarafların birbirlerine keşide ettikleri ihtar ve cevabi ihtarnamelerde ileri sürüp kabul ettikleri eksik ve kusurlar yönünden gerekirse dava dışı idareden işin geçici ve kesin kabulünde saptanan eksik ve kusurlarla ilgili belgeler de getirtilip teknik bilirkişinin bulunduğu heyetten alınacak ek raporla yüklenici şirketin eksikler nedeniyle davacı taşerondan alacaklı olup olmadığı ve miktarı tespit ettirilip asıl dava davacısı taşerona sözleşme konusu işle ilgili SGK ve Maliye (Vergi Dairesi’nden) alacağı ilişiksiz belgesi ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile asıl davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

ihalede yetkilisinin imzasını taşıyan tarihsiz sözleşme ve kesin hesap mutabakatı içeriğince; davalı yüklenici ile … arasındaki ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olduğu, davacının ise davalı yüklenicinin işi eksik bırakıp işleri ikinci yüklenici olarak …’a tamamlattığı iddiasını yasal deliller ile kanıtlayamadığı, …’un imza ve içeriğini kabul ettiği sözleşme ve kesin hesap mutabakatının aksine, duruşmadaki davalı ile ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olmadığı yönündeki beyanına itibar edilmesi mümkün değildir
Devamı...

ihalede Davacı taşeron işin eksiksiz şekilde teslim edildiği ancak bakiye * TL iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı yüklenici iş bedelinin tamamının ödendiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talepli dava
Devamı...

ihale taşeron sözleşmesindeki birim fiyatlara göre taraflar arasındaki kesin hesabı çıkarmak, varsa kanıtlanan ödemeleri düşerek sonucu dairesinde asıl alacak yönünden İtirazın iptali ile takibin devamına karar vermek, İşlemiş faize ilişkin itirazın iptali İstemi İle icra inkar tazminatı
Devamı...

İhalede yapılan işlerin Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

ihalede taşeron sözleşme hükmü uyarınca  KDV dahil toplam  Dolar tutarlı faturayı düzenlemiş  yüklenici ise, sözleşme hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin  hakedişte değerlendirmeye alındığını davacı taşeron lehine kesin hakedişte sözleşme bedelinin %1’i üzerinden  Dolar/gün birim bedel ile hakedişe dahil edildiğini davacının düzenlediği fatura ile kesin hakedişte kendisine bedeli verilen 25 günlük gecikmeye ilave olarak  gün karşılığı  Dolar talebi
Devamı...

ihalede yapılan çalışma sırasında müvekkil şirkete ait tesislere hasar verildiği müvekkil şirket personelince arızanın giderilmesi ve eneıji verilmesine müteakip hasara maruz kalan tesislerin onarımı için kullanılan malzeme ve işçilik gibi bedelleri kapsayan hasar bedeli olan KDV dahil *TL hasar verenler aleyhine tahakkuk ettirilmesi
Devamı...