geçici kabul tutanağında çok sayıda eksiklik olduğunun tespit edildiğini, geçici kabul tutanağının eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması kaydıyla onaylandığını, kendi kusuru ile işi geciktiren davacının, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, imalat kusuruna bağlı ayıpların ortaya çıktığını, davacının haksız ve kötü niyetli tutumu yüzünden kesin kabul işleminin yapılamadığını, davacının üstlendiği işi eksik bıraktığını, eseri tam olarak teslim borcunu ifa etmediğini, inşaat devam ederken Türkiye’de sabit kur uygulanmasından dalgalı kur uygulanmasına geçilmesi üzerine yapılan devalüasyon nedeniyle yaşanan ekonomik krizden işin etkilenmemesi, sürdürülebilmesi

Davalı yüklenici cevabında, davacı idarece kesin hesabın sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) hükümlerine aykırı olarak çıkarıldığını, anılan şartnamenin 41. maddesi hükmüne aykırı olarak kesin metraj ve hesapların hazırlanmasına davet edilmediği gibi 60 günlük inceleme süresi de tanınmadığını, muhtelif tarihli dilekçelerle fazla imalâtların kesin hesaba dahil edilmesini ve ödenmesini talep etmelerine rağmen dahil edilmediğini, bu konudaki itirazlarının da haksız şekilde reddedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.