İhale Teknik Şartnamesi uyarınca malzemelerin teslim tarihinden sonra yapılacak kontrol sonrası malzemelerde herhangi bir eksiklik bulunmaz ise sözleşme bedelinin %50’sinin ödeneceği hüküm altına alındığından geçici kabulün teslim tarihi olarak kabul edilip tüm bedelin geçici kabul tarihindeki kura göre TL’ye çevrilerek hesaplama yapılması hatalı olmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale sözleşme gereğince yüklenicinin Hizmet Binası inşa etme işini üstlendiğini işin tasfiye edilip geçici kabulünün yapıldığı bu işe ilişkin yapılan ödemelerin Sayıştay tarafından incelenmesi üzerine hakedişten kesilmesi gereken bir kısım kesintilerin yapılmadığının tespit edildiği özel kesinti iadesi adı altında yüklenici alacağına eklenen *TL’nin daha önce yüklenici tarafından yapılan icra takibi üzerine iş sahibi belediye tarafından yükleniciye ödenip ödenmediği konusunda denetime elverişli belediyenin itirazlarını karşılayacak biçimde ek rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede yüklenici alacağına eklenecek KDV miktarının, fiyat farkı tutarının, geçici kabul kesintilerinin ve yapılacak diğer kesintilerin açıkça yazılmamış olması nedeniyle HMK  kapsamında taleplerin her biri hakkında, taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar hakkında, tereddüt uyandırmayacak şekilde infazı kabil bir hüküm kurulduğundan bahsedilemez. Kararın infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup, infazda tereddüt yaratmayacak şekilde hüküm tesisi zorunludur. Mahkemece davacının taleplerinin dikkate alınarak infazı mümkün bir karar verilmemesi hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

yüklenici ihale fesih öncesi gönderilen ihtarnamenin usulsüz gönderildiğini savunmuş olup bu ihtarnameyi öğrenmediğine dair herhangi bir savunma dile getirmemiş Nitekim bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği tarihten bir gün önce davalı idareye gönderdiği dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiş olması da ihtarnameden haberdar olduğunu göstermektedir Ayrıca o aşamaya kadar taraflar arasındaki tüm bildirim ve yazışmaların EKAP üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkemece, salt EKAP üzerinden bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin usulsüz olduğu sonucuna varılması isabetsiz olmuştur (Yargıtay K)
Devamı...

İdare ile yüklenici arasındaki ihale sözleşmedeki geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla teminatın yarısı; teminatın süresi sonunda ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kalanının serbest bırakılacağı hükümleri yüklenici ile taşeron arasında yapılmış sayılacağı hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde geçecek her gün için giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılı olan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanacağı Bu nedenle eksikliklerin durumuna, işin mahiyet ve gecikmedeki etkenlere bağlı olarak cezanın belli bir oranda uygulanması sözleşme gereğidir mahkemece Genel Şartnamesinde belirtilen oranda indirim yapılıp yapılmayacağı dosyadaki belgeler, alınan rapor ve eksikliklerin durumu ve aynı inşaatın çevre düzenlemesi ile ilgili sözleşmenin süresinin etkisi de değerlendirilip takdir olunarak dava sonuçlandırılmalıdır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale şartname hükümlerine göre varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanıp onaylanmadığının yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının SGK ilişiksiz belgesi alınıp alınmadığının araştırılması diğer koşullar da incelenmek suretiyle teminat mektupları konusunda karar verilmesi gerekirken bu konularda herhangi bir inceleme yapılmaksızın karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede geçici kabul tutanağı ile eksiksiz olarak işleri teslim ettiklerini, işin yapımı sırasında davalı tarafından talep edilen ilave işleri de yaparak teslim ettiklerini, ancak davalı idarenin iş artışlarının bir kısmının ödemelerini haksız iskontoya tabi tuttuğu 1 kısmını da hiç ödemediğini davalının kesin hesap düzenleyerek imalât bedellerini ödememesi üzerine kesin hesabı düzenleyerek davalıya gönderip bakiye alacaklarının ödenmesini talep ettiklerini, davalının ödeme yapmaması üzerine icra takibine geçtiklerini, ancak takibe itiraz edildiğini belirterek davalının takibe itirazın iptâline karar verilmesi talepli dava kararı
Devamı...

ihale sözleşmesi ile yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp teslim edildiği geçici kabulünün yapıldığını, işin devamı sırasında idarenin talep ettiği sözleşme dışı imalatların da yapılarak davalının kullanımına sunulduğu halde davalı idarenin imalatların bir bölümünü sözleşme dışı imalat olması, bir bölümünü de imalatların şartnameye uygun olmaması nedeniyle kesin hakedişin düzenlenmesi sırasında bedellerini ödemediğini *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı idare ise; davacının iddialarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddesi gereği dinlenemeyeceğini sözleşme kapsamında yapılabilecek % 10 oranındaki iş artışının bedeli olarak yükleniciye  ödenmesi
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından söz konusu pojenin yapım işinde geçici kabul tutanağında ilave topraklama hattın çekilmesi gerektiğinin belirtildiği buna yönelik davacı tarafça imalat yapıldığı tip projede detayları verilen mevcut elektrik işlerine ilave olarak davacı tarafça kaçak akım şartelinin konulduğu motor bağlantı ve topraklama tesisatlarının da sayı ve kapasitesinin sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla arttırılarak yapıldığı, soğuk su tesisatlarına ilave olarak sıcak su tesisatları da yapıldığı, bina zemininde bulunan kanalların boru çaplarının arızaları engellemek amacıyla arttırıldığı, paket arıtma tesisinin kapasitesinin arttırıldığı, kesim sonrası hizmet edecek olan beton üzeri seramik kaplama tezgahların daha hijyenik olan paslanmaz çelik tezgah olarak yapıldığı, bu sayılan imalatların bedellerinin teknik şartnamenin üç ve onbeşinci maddesi uyarınca davacı tarafça davalıdan istenilmediği anlaşılmaktadır. Yani davacı taraf fen ve teknik olarak taraf proje kapsamında sayılabilecek ancak proje dışında olan bir takım imalatları gerçekleştirmesi
Devamı...

ihale sözleşmesinde projenin geçici kabulünün yapıldığı geçici kabulden sonra doğalgaz hattını işletmeye açtığını yüklenilen işin kesin hak ediş raporlarını idareye sunulduğu sözleşmeye göre projenin kesin kabulü tarihinin ve süresinin *gün olduğu davacının ihaleye teklif verirken bu süreyi dikkate alarak maliyet analizi yaptığı personel makine ve ekipman hazırlıklarını buna göre planladığını projenin süresinin * gün uzayarak * gün olduğu sürenin uzamasına neden olan olayların yüklenici tarafından boruların geç teslim edilmesi kamulaştırma ve arazi problemleri sel felaketi ve yer teslimindeki gecikmeler olarak tarif edildiğini personel gideri için şimdilik * tl makine ekipman ve araç giderleri için şimdilik * tl olmak üzere toplam alacağın temerrüt tarihinden itibaren faiziyle tahsili  konulu  dava kararı
Devamı...

İhale sözleşme konusu iş ve yükümlülükler müvekkili firma tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmesi şeklinde tarif edildiği işin bedeli kısmında ise bedelin %10’luk son kısmının 30 günlük çek ile geçici kabul yapıldıktan sonra ödeneceğinin kararlaştırıldığı Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği maddesinde ”geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır” hükmü dikkate alındığından davalı ile dava dışı idare arasındaki ihaleye konu işin geçici kabul tarihinin onay tarihi olarak kabulü gerekeceği sözleşmenin inceleme kısmındaki ayrıntılar dikkate alındığında taraflar arasında imzalanan sözleşme işin bedeli kısmında yer alan ” geçici kabul yapıldıktan sonra ” ifadesinin davalı ile davalının ihale ile yapım iş aldığı idare ile arasındaki işe ilişkin kabulün kastedildiği hk
Devamı...

yüklenicinin söz konusu iş ile ilgili davalı nezdinde doğacak hak edişlerinin % 80’lik kısmının kesilerek KDV dahil toplamda *TL’lik alacağının temlik tutarı tamamlanıncaya kadar davacı firmaya ödenmek üzere * yevmiye numaralı temliknamesi ile davacıya temlik edildiğini, aynı noterliğin *tarih …yevmiye numaralı düzeltme beyannamesi düzenlendiğini, şu ana kadar temlik tutarının *TL’sinin davalı banka tarafından davacıya ödendiğini, halen *TL temlik tutarının davacıya ödenmediğini, davalı tarafça geçici kabulü yapılan yapım işi kapsamında tüm malzemelerin davacı tarafından tedarik edildiğini, toplam *TL tutarlı malzeme sevkiyatı yapıldığını malzemeden kaynaklanan alacaklarının da yüklenici tarafından ödenmediğini, kesin kabulün davalı tarafından yapılmadığını, eksik kalan temlik tutarının da ödenmediğini *nolu hakedişe göre toplam ödenen miktarın yasal kesintilerden sonra KDV ve fiyat farkları dahil *TL olduğunu, ödenen temlik tutarının *TL olduğu, kesin kabulün yapılması ve ödenmeyen temlik tutarlarının davacıya ödenmesinin istenildiğini, davalının cevabında kesin kabulün geçici kabulden 1 yıl sonra yapılacağı kesin kabul tarihinin *tarihi ve sonrası olacağının belirtildiğini kesin kabulün halen yapılmadığı *nolu hakediş tutarından da davacıya temlik tutarına mahsuben bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, davacıya ödenmemiş temlik tutarından dava tarihi itibari ile *TL’nin * tarihli ıslah dilekçesi ile de talebini*TL artırarak *TL’nin, geçici kabulün yapıldığı * tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi hk
Devamı...

Davacı tarafından işin bitirildiğinin bildirilmesi üzerine görevlendirilen geçici kabul komisyon tutanağında eksik ve kusurlu işler belirlenmiş davalı geçici kabul tutanağında belirtilen eksik ve kusurların kadar tamamlanması aksi halde sözleşme maddesindeki hükümlerin uygulanacağı ihtar edilmiş Sözleşmede kesin teminatın geri verilme koşulları belirlenmiş  işin sözleşme hükümleri ve ihale dökümanına uygun olarak yerine getirilmemesi veya işin süresinde bitirilmemesi halinde ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme tazminatı uygulanmak üzere en az*gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır Davacı yüklenici kontrol mühendisi raporuna da dayanarak işin tamamlandığını ve geçici kabul eksikliklerinde giderilmesi mümkün olanların tamamlanıp kusurların giderildiğini ifa edilmiş olup Sözleşme yol yapım ve asfalt sathi kaplama işi ile ilgili olup teknik nitelikte olduğundan geçici kabul tutanağındaki eksikler ve kusurların tamamlanıp tamamlamadığı giderilip giderilmediğinin belirlenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğini Dava tarihinde yürürlükte bulunan HUMK  maddesinde çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde mahkemenin taraflardan birinin talebi üzerine ya da kendiliğinden bilirkişi incelemesi yaptırabileceği hükmü getirilmiştir Bu durumda çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişilerden oluşturulacak kuruldan yanlar arasındaki sözleşme ve ekleri yazışmalar geçici kabul tutanağı ihtarlar yapım işleri kesin kabul teknik belgesi kontrol mühendisi tarafından düzenlenen raporları gözönünde tutmak sureti ile davacı yüklenicinin sözleşme ve eklerine göre işi tamamlayıp kesin kabule hazır hale getirip getirmediği sözleşme maddesindeki kesin teminatın iadesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda rapor alınıp değerlendirmek sureti ile sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddi doğru olmamış bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği” hususunun yükleniciye bildirildiğini bu ihtara rağmen iş yerindeki eksik işlerin tamamlanmasına yönelik yükleniciler tarafından bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmaması üzerine sözleşmenin idare Makam Oluru ile yine ihale sözleşmesinin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihalede kalan işin doğrudan temin suretiyle yaptırılmasında bir usulsüzlük bulunmadığı ancak fazla yaptırılan işin asıl işin devamı niteliğinde olması nedeniyle bedelinin ihale teklif birim fiyatlarına göre ödenmesi gerekirken ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılması usulüne de uyulmadan sadece İnşaat firmasından yeniden fiyat teklifi alınarak kalan işin yaptırılması
Devamı...

sözleşmenin ekleri arasında KİK Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin de yer aldığı delil sözleşmesi niteliğindeki anılan şartname maddesinde geçici hak edişlere itirazın ne şekilde yapılacağının açıkça düzenlendiği belirtilen usule uygun olarak itiraz edilmediği takdirde geçici hak edişlerin hizmet veren açısından kabul edilmiş sayılacağının belirtildiği somut uyuşmazlıkta dosya kapsamında asıl ve birleşen davalara konu hak edişlere davacı hizmet verenin Genel Şartname maddesinde gösterilen şekilde yaptığı herhangi bir itiraz bulunmadığı şu halde hizmet verenin ara hak edişleri olduğu gibi kabul etmiş olduğu gözetilerek, davanın reddi yerine, bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisinin doğru olmadığı hk
Devamı...

Davacı yüklenici iş ortaklığı davasında davalı ile imzaladığı eser sözleşmesi uyarınca işi bitirip teslim ettiğini, davalıdan son hakedişin ve geçici kabulün düzenlenmesini istediğini, ancak davalı idarenin sözleşmeye aykırı şekilde geçici kabulü süresinde yapmadığını, yaptığı işte eksik ve ayıp olduğunu ileri sürerek bakiye alacağının ödenmediği iddiasıyla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak sözleşme gereğince yapıp, bitirdiği işle ilgili bakiye alacağından * TL’nin tahsilini istemiş, * günü harçlandırdığı ıslah dilekçesi ile talebini * TL arttırarak toplamda *TL kesin hakediş alacağı hk yargı kararı
Devamı...

geçici kabul tutanağına geçirilen eksik ve kusurlu işler haricinde teminat süresinde ortaya çıkabilecek diğer eksiklerin giderim bedellerinin yükleniciden talep edilebileceği
Devamı...

Geçici kabul komisyonunca yapılan incelemede eksik ve kusurlu işler kabule engel olmamakla birlikte tamamlanması için bir miktar süre tanınırsa bu süre sonunda uygulanacak gecikme cezası toplam sözleşme bedeli üzerinden değil kabul ve eksikliklerin durumuna göre belli bir oranda yapılmalıdır.
Devamı...

Her ne kadar Geçici Kabul Komisyonunca hazırlanan ilk Tutanakta yükleniciye *tarihine kadar süre verilmiş olsa da bu süre cezalı çalışmayı engelleyici nitelikte değildir
Devamı...

mahkemece Daire kararına uygun şekilde yapılan inceleme ve değerlendirme sonunda istinafa konu karar ile davanın reddine karar verilmiştir Davacı banka, dava dışı … Şirketine kullandırdığı krediyi teminen bu şirketin inşasını yaptığı … İnşaat işi nedeniyle davalı idare tarafından hakedişte kesilen %3 *TL geçici kabul eksiklikleri kesintisi alacağını davalı idarenin oluru ile bu şirketten temlik aldığını belirterek ödenmeyen bu bedelin tahsilini talep etmiş; davalı idare ise, davayla talep edilen temlik konusu alacağın dava dışı firmanın yaptığı inşaatla ilgili geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kesildiğini, geçici kabul eksiklikleri tamamlanmadan bu kesintinin iade edilemeyeceğini, bu eksikliklerin dava dışı yüklenici şirket tarafından tamamlanmadığını belirterek davanın reddini talepli yargı kararı
Devamı...

geçici kabul tutanağının düzenlenerek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kesin kabul tarihi olan *tarihine kadar davacıya süre verilmiştir. Gelinen aşamada davacının bu eksiklikleri imal etmediği, sözleşmeye aykırı davrandığı ve sonrasında da kesin kabul için idareye başvuruda bulunmaması hk
Devamı...

geçici kabul komisyonunun geçici kabule hazır olmayan işler için işlerin tamamlanması yönünde süre belirleyemeceği hk
Devamı...

geçici kabul tutanağına geçirilen eksik ve kusurlu işler haricinde teminat süresinde ortaya çıkabilecek diğer eksiklerin giderim bedellerinin yükleniciden talep edilebileceğine hükmetmiştir
Devamı...

geçici kabul işlemleri yapılmakla birlikte kesin kabul ve kesin hesap işlemlerinin yapılmadığı anlaşılmakta ise de; yüklenici tarafından onarım işi bitirildiği belirtilerek iş sahibine teslim edildiği ve 1 adet hakediş belgesinin düzenlendiği, davacı idare tarafından da fazla ödeme yapıldığı ve idare zarara uğratıldığından bahisle eldeki dava açıldığına göre, mahkemece tasfiye kesin hesabının çıkartılarak sonucuna göre fazla ödeme yapılıp yapılmadığı, davacı idarenin zarara uğrayıp uğramadığı ve davalıların hangi hukuki sebeplerle sorumlu olacaklarının tespiti gerekir.
Devamı...

İdarece Geçici Kabul Şartları Oluşmadığı Halde Geçici Kabul Yapılması Sonucunda Gecikilen Günler İçin Gecikme Cezası Kesilmemesi hk
Devamı...

yapım işinin bitirildiğine dair işin bitim tarihinden 5 gün önce yüklenici firma tarafından dilekçeyle başvuru yapıldığı Kontrol mühendisince * de Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğince geçici kabul ön inceleme tutanağı düzenlendiği bu doğrultuda idarenin işin bu tarihte tamamlandığını kabul ederek * tarihinde yine Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde belirtildiği Geçici Kabul Komisyonunu teşekkül ettiği Komisyon tarafından düzenlenen Geçici Kabul Tutanağında geçici kabule engel olabilecek herhangi bir eksiklikten bahsedilmediği Tutanak ekinde belirtilen eksikliklerin ise geçici kabule engel teşkil etmediği ve Komisyon tarafından geçici kabulün gerçekleştirildiği tutanağın tanzim edildiği * tarihi ile geçici kabul işlemlerinin bitirilme tarihinin kastedildiği yine Geçici Kabul Belgesinin işin bitim tarihi maddesinde de işin bitim tarihinin * olarak açıkça görülebildiği aynı şekilde Kesin Kabul tutanağının yazılı metin kısmında belirtilen * tarihinin geçici kabul işlemlerinin bitirilme tarihi olarak belirtildiği dolayısıyla İdarenin Yüklenicinin dilekçe tarihi olan * tarihine herhangi bir itirazda bulunmayarak işin bitim tarihini *olarak onadığı anlaşılmış olup,Geçici kabul teknik incelemeleri ve komisyon tutanağının tanzimi aşamaları  bu işlerin hepsinin aynı günde yapılamaz
Devamı...

sözleşme kapsamında fazla imalât yapıldığı halde, bedeli ödenmediği gibi tüm işin geçici kabulünün yapılmasına rağmen kesin kabulünün yapılmadığı, hakedişlerden kesilen teminatların da iade edilmediği iddiasıyla alacak isteminde bulunulmuştur. * tarihinde düzenlenen geçici kabul tutanağında, yolda oluşabilecek bozulmalara karşın %5 oranında teminatın tutulması kaydıyla geçici kabulün * tarihi itibar edilerek yapılması uygun görülmüştür. Ancak bu tarihten sonra sözleşme ve eklerine uygun olarak kesin kabul yapılmadığı gibi kesin hesap çıkartılmamıştır. Davada teminat kesintisi istendiğine göre mahallinde keşif yapılarak imalâtın kesin kabule uygun olup olmadığı ve buna göre de kesin hesabın çıkarılması gerekir. Oysa mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde kesin hesabın çıkarılması hususu kendi görevleri dahilinde olmasına rağmen yetkili mercice görevlendirilecek heyetçe açıklanması gereğine değinilerek uyuşmazlık ortada bırakılmıştır. Bu haliyle raporun hükme dayanak alınamayacağı ve davalının tek taraflı yaptırdığı tespit raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru olmamıştır
Devamı...

yapım işini götürü bedel üstlendiği işin geçici ve kesin kabullerinin yapıldığı davacı iş sahibi idarenin açtığı davada, işin kabulünün yapılmasından sonra yüklenicinin işi gizli ayıplı yapması nedeniyle okulun doğu tarafında bulunan duvarın yıkıldığı, batı tarafında bulunan duvarın ise yıkılma tehlikesi altında olduğu, bu nedenle ayıbın giderim bedeli ya da duvarlarının yeniden yapılmasını talep ettiği; davalı yüklenicinin ise işi tam olarak ifa ettiği, tarafına izafe edilecek herhangi bir kusur bulunmadığını savunduğu, mahkemece yapılan ilk yargılama sonunda yıkılan bahçe duvarının şartname uyarınca davalı tarafından yargılama aşamasında yeniden yapılması nedeniyle konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, davacı idarenin de duvarın ayıplı yapılmasında kusurlu olduğu, bu nedenle kusuru oranında yargılama giderine mahkum edilmesi
Devamı...

ihalede geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin tamamlanmasına kadar geçen süre için gecikme cezasının, bu yöntem doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmede günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın * oranında hesaplanması gerekmektedir Uygulanacak ceza miktarı tespit edilirken eksik kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin esas alınması gerekmektedir
Devamı...

İhale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurlar giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve ek kesin teminatların yarısının yükleniciye iadesi 
Devamı...

Ek Bina Yapım İşi Eser ihale sözleşmesi yapıldığı * tarihinde geçici olarak işe başladıklarını ve * tarihinde 4 nolu hakediş dilekçesi verdiklerini * tarihinde geçici kabul dilekçesini de vermelerine rağmen şu ana kadar her iki işlemin gerçekleşmediğini tüm iyi niyetli çabalarına rağmen davalı şirketin işlemlerini yapmamakta ısrarcı olduğunu faturalarını dahi kabul etmediği davalı şirketin dilekçelerine cevap vermediği hakediş raporlarını hazırlamaya yanaşmadığından borcun muaccel hale geldiğini, davalının borca karşı inkar yolunu seçtiğinden sözleşme Maddesine dayanakla icra takibi yapılması hk yargı kararı
Devamı...

ihale kesin kabulün gecikmesi durumunda davalı tarafa teminat mektuplarının süresinin uzatılmasını isteme yetkisi verilmesine rağmen davacı tarafça bu yetki kullanılmadığı gibi sözleşmenin hükümlerine göre teminat mektuplarının SGK kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin davalıya sunulmaması veya davacıya ait diğer sözleşme ihlalleri halinde paraya çevrilebileceği işçilerden alınacak ibranamelerin teminat mektubunun karşılığı olarak düzenlenmemesi
Devamı...

ihale İşinin geçici kabul tutanağında tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından giderilmemesi nedeniyle sözleşmeye göre kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi hk
Devamı...

Geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi.
Devamı...

 İhale inşaatını üstlenerek işin fiilen başlamasından geçici kabule kadar işin başında bulunmayı taahhüt ettiğini bu sözleşmeyle davalı tarafın işi üstlenerek işin fiilen başlamasından geçici kabule kadar işin başında bulunmayı taahhüt ettiğini bu sözleşme kapsamındaki taahhütlerin aksine davalı şirketin henüz işin ilk aşaması tamamlanmadan şantiye sahasını terk ettiğini sözleşmeye aykırılıktan ötürü davacının, kalan işi kendi olanarakları ile yapmak zorunda kaldığını ve bu kapsamda yüklenicinin edimini gereği gibi ifa etmemesi sebebiyle davacının ciddi zararlara maruz kaldığı
Devamı...

sözleşme yapıldığı; ancak, anılan yüklenicinin ölümü ile  sözleşme ile işin yapımını davalılardan … nin yüklendiği,  işlerin geçici kabulünün yapıldığı, kesin kabulün yapılmadığı, inşaatların tesisat kontrolörlüğü işini ….Müdürlüğü nde görevli Mühendis … nun yüklendiği, inşaatların kontrolü görevini ise inşaat teknikeri olan ….ı nın yürüttüğü ve inşaatın yıktırılıp yeniden yapılmasını gerektirecek ve kabul edilmeyecek derecede ayıplı olmasında tüm davalıların kusurlarının etkili olduğu ileri sürülerek; * TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsili istenmiş; davada ise az yukarıda açıklanan iddialar ileri sürülerek, inşaatın yeniden yapım bedeli olan * TL maddi tazminatın tahsili talep edilmiştir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, geçici kabul eksiklerinin tamamlanmaması sebebiyle nama ifa suretiyle giderim bedeli, gecikme cezası ve işlemiş faiz alacağının tahsili istemine ilişkindir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, geçici kabul eksiklerinin tamamlanmaması sebebiyle nama ifa suretiyle giderim bedeli, gecikme cezası ve işlemiş faiz alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Devamı...

işlerin geçici kabulünün yapıldığı, kesin kabulün yapılmadığı, inşaatların tesisat kontrolörlüğü işini ….Müdürlüğü nde görevli Mühendis … nun yüklendiği, inşaatların kontrolü görevini ise inşaat teknikeri olan ….ı nın yürüttüğü ve inşaatın yıktırılıp yeniden yapılmasını gerektirecek ve kabul edilmeyecek derecede ayıplı olmasında tüm davalıların kusurlarının etkili olduğu ileri sürülerek; * TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsili istenmiş; * sayılı birleşen davada ise az yukarıda açıklanan iddialar ileri sürülerek, inşaatın yeniden yapım bedeli olan*TL maddi tazminatın tahsili talep edilmiştir
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40. maddesi uyarınca ise, geçici hakedişler kesin ödeme niteliğinde değildir ve ödemeler kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödeneceğinden davalıyı bağlamaz. Bu itibarla davacı alt yüklenici, davaya konu 57 numaralı hakedişe konu imalât bedeline hak kazandığını yasal delillerle ispatlamak zorundadır. Bu durum karşısında mahkemece yapılacak iş, yerinde keşif yapmak suretiyle hakedişe konu imalâtın yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa davacının ne miktarda iş bedeline hak kazandığını belirleyen uzman bilirkişi kurulundan rapor alarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar vermek olmalıdır.
Devamı...

tarihinde işlerin geçici kabulünün yapıldığı, kesin kabulün yapılmadığı, inşaatların tesisat kontrolörlüğü işini ….Müdürlüğü nde görevli Mühendis … nun yüklendiği, inşaatların kontrolü görevini ise inşaat teknikeri olan ….ı nın yürüttüğü ve inşaatın yıktırılıp yeniden yapılmasını gerektirecek ve kabul edilmeyecek derecede ayıplı olmasında tüm davalıların kusurlarının etkili olduğu
Devamı...

restorasyonu uygulama işi anahtar teslimi götürü bedel 3.140.000,00 TL sözleşme bedeliyle davacıya ihale edilmiş, tamamlanan işin geçici kabulü yapılarak geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurların tamamlanmasını müteakip geçici kabul tutanağı onaylanmış, ancak işin kesin kabulü henüz yapılmadığından 10.10.2011 tarihinde kesin hakedişten bakiye alacağın tahsili istemi
Devamı...

geçici kabul tutanağında çok sayıda eksiklik olduğunun tespit edildiğini, geçici kabul tutanağının eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması kaydıyla onaylandığını, kendi kusuru ile işi geciktiren davacının, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, imalat kusuruna bağlı ayıpların ortaya çıktığını, davacının haksız ve kötü niyetli tutumu yüzünden kesin kabul işleminin yapılamadığını, davacının üstlendiği işi eksik bıraktığını, eseri tam olarak teslim borcunu ifa etmediğini, inşaat devam ederken Türkiye'de sabit kur uygulanmasından dalgalı kur uygulanmasına geçilmesi üzerine yapılan devalüasyon nedeniyle yaşanan ekonomik krizden işin etkilenmemesi, sürdürülebilmesi
Devamı...

Davalı yüklenici cevabında, davacı idarece kesin hesabın sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) hükümlerine aykırı olarak çıkarıldığını, anılan şartnamenin 41. maddesi hükmüne aykırı olarak kesin metraj ve hesapların hazırlanmasına davet edilmediği gibi 60 günlük inceleme süresi de tanınmadığını, muhtelif tarihli dilekçelerle fazla imalâtların kesin hesaba dahil edilmesini ve ödenmesini talep etmelerine rağmen dahil edilmediğini, bu konudaki itirazlarının da haksız şekilde reddedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Devamı...

geçici kabuldeki eksiklikleri geçici kabul heyetince verilen sürede tamamlayamadığı, eksik işlerin davalının nam ve hesabına başka bir yüklenici firmaya yaptırıldığı belirtilerek, yapılan tebligata icabet etmeyen davalının yokluğunda tek taraflı olarak hazırlanan kesin hakediş sonucunda davalının borcu olarak belirlenen 140.398,38 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istenmiştir
Devamı...

Davacı yüklenici tarafından işler davalıya teslim edilmiş, davalı iş sahibince**tarihinde yapılıp, ** tarihinde onaylanan geçici kabul tutanağında idare tarafından yapılmasına müsaade edilmeyen galvaniz civatalı demir direk imalâtı ve buna bağlı K2 tipi izolatörlerinin montajında azalma olduğu ve tek gergi takımı yapımına da ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek geçici kabul işlemleri yapılmıştır
Devamı...

ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı
Devamı...

Yapım işleri ihalelerinde Geçici kabul noksanlarının teminat mektubu alınarak ödenmesi
Devamı...