İkmal ihalelerinde ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığının kabulü gerekeceğinden aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir  Aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre zarar hesaplaması yukarıda adı geçen bilirkişilerin ek raporunda 2. seçenek olarak hesaplanmıştır  Bahsi geçen hesaplamaya göre. İlk ihalede davalıdan sonra en avantajlı teklif *TL olup fesih tarihi itibariyle kalan işin fiziki seviyesi % 86,99 olmakla ilk ihalede 2. en avantajlı fiyata göre kalan iş bedeli (kaçırılan fırsat) *TL dir Aynı koşullarda yapılacak 2. ihaleye göre işin tamamlama bedeli de bilirkişilerce * TL olarak tespit edilmekle iki ihale bedeli arasında davacının kaçırılan fırsat zararı *TL olarak tespit edilmekle bu miktar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince hatalı değerlendirme ile aksi yönde karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı tarafın bu yöne değinen istinaf başvurusunun kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur
Devamı...

İhale feshinden sonra yeniden çıkılan ihale şartnamesinde değişiklik varsa 2 ihale arasındaki fiyat farkının yükleniciden istenmesinin hukuken mümkün değildir(Yargıtay K)
Devamı...

1. ihale “açık ihale usulü” ile yapılmış iken 2. ihale “belli istekliler arasında ihale usulü-pazarlık usulü” ile yapılmış 1. ihale usulünde, ihaleye bütün istekliler teklif verebilecek iken, 2. ihale usulünde, yalnızca idarece davet edilen istekliler teklif verebilmesi  iki ihale aynı yöntem ve koşullar ile yapılmamış olup Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, makul sürenin aşıldığı dikkate alınmış ve buna göre hesaplama yapılmış ise de, davacı idarenin işi pazarlık usulü ile ihale etmesinin mümkün olduğu,sözleşmede feshedilen işin aynı usulle ihaleye çıkarılması koşulu olmadığı belirtilmiştir Yani iki ihalenin yönteminin farklı olması değerlendirilmemiştir(Yargıtay K)
Devamı...

ihalenin feshine sonra belirlenen alacakların tahsili için firmanın başka  1 işteki alacaklarına tedbir  koyması hk(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sürecinde yüklenicinin kullandığı elektrik tutarının sözleşme feshinde tahsil edilmesi hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmesinin haklı feshi nedeniyle menfi zarar dahil yasal ceza ve kesintileri de dikkate alınarak yüklenici firmanın verdiği zararın tahsili, karşı dava ise sözleşmenin haksız feshi sonucu irad kaydedilen teminat mektubu bedelinin iadesi, KDV bedeli ile ödenmeyen iş bedeli alacaklarının tahsili istemi hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale fesih tarihinden itibaren makul süre içinde ve aynı koşullarda başka bir yükleniciye verilmesi halinde ödenecek bedel hesaplattırıldıktan sonra bulunacak rakam ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin yapılması için gerekli masraflar eklenerek hesaplanması gerektiği (Yargıtay K1)
Devamı...

İhale sözleşmesindeki edimlerini yerine getirmedikleri bu nedenle sözleşmenin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiği  İş sahibi tarafından sözleşmenin haklı olarak feshi halinde kesin teminat gelir kaydedilir ve iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda iş sahibi sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte olan Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri gereğince olumsuz (menfi) zararını talep edebilir Sözleşmenin ifa edileceğine güvenmekten doğan zarar olarak tanımlanabilecek olumsuz zarar kavramına; sözleşmenin kurulması ve işin görülmesi için yapılan masraflar ile daha elverişli koşullarda sözleşme yapma fırsatının kaçırılmış olmasından doğan zararlar girer Dolayısıyla davacının eldeki davada iki ihale bedeli arasındaki farktan kaynaklanan zararlarını talep etmeye hakkı bulunmaktadır(Yargıtay K)
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

Sözleşmesi fesih edilen ihalenin İdarece yeni ihaleden doğan zararlarını talep etmiş olup, Mahkemece bilirkişiden raporu alınmış raporda ilk ve ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetleri incelenerek ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetinin ilk işe ait yaklaşık maliyeti teşkil eden imalât miktarlarında ve poz numaralarında değişiklikler yapıldığı tespit edildiği ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı belirlenmiş yeni ihalede Değişiklik yapıldığı belirlenmiş olması yeni çıkılan ihalenin aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

ihale sözleşmesinin haksız fesih nedeniyle tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığının tespiti
Devamı...

ihale Sözleşmesi gereği yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi idareden kalan malzeme bedellerini talep etmesi
Devamı...

ihalenin feshi halinde alacaklı aksi kararlaştırılmamışsa BK maddesince sadece menfi zararının tazminini isteyebilir Menfi zarar hüküm ifade ettiğine veya in’ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in’ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır Akdin kurulması masrafları damga pulu parası noter harçları ve posta masrafları menfi zarar kapsamında olduğundan davacı idarenin buna yönelik taleplerinin kabulü gerekir
Devamı...

Sözleşmenin feshi nedeniyle davacı idarenin açtığı 3 ihalenin toplam süresinin 85 günü davalı ile yapılan sözleşmenin fesih tarihinden sözleşmenin olağan bitiş tarihine kadar geçen süreyi kapsadığı Hazırlanan bilirkişi raporunda bu 85 günlük fark teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması durumunda * TL güncelleme bedelinin düşülmesiyle * TL olarak hesaplanmış ve davacı idarenin zararı olarak tespit edilmesi
Devamı...

firmanın üstlendiği ihaleyi yarım bırakarak işi bırakması üzerine sözleşmesinin idare tarafından fesh edildiği İhaleyi alan firmanın uzun süre şebeke suyunu inşaat işlerinde kullandığını ve borcunu ödemediği için sayacın son kez okunarak iptal edildiği ve  idare tarafından kötü niyet tazminatı istenilmesi hk
Devamı...

haksız fesih sonucu uğranılan kâr kaybı ile inşaata yapılan masrafların tahsiline ilişkindir Kâr kaybı olumlu zarar sözleşmenin ifa olunacağına güvenilerek yapılan masraflar ise menfi zarar niteliğindedir Her iki zararın bir arada istenebilmesi için feshin sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan BK madde uyarınca yapılması gerekir Oysa davalı idare Kamu İhale Kurulu kararını gerekçe göstererek fesih bildiriminde bulunmuştur Bu durumda davalı fesihte haksız olduğundan davacının zararını BK madde uyarınca gidermekle yükümlüdür Bu zarar da akdin ifası sonucu elde edilecek olumlu zararın kaybına ilişkin olmakla ve bu zararı elde etmek için diğer maliyet girdilerinin de kısaca menfi zararın da yapılması zorunlu olduğundan inşaatın kalan kısmından davacının elde etmesi gereken kâr tutarı davacının talebinin bağlayıcılığı da gözetilerek *maddedeki eksiltme yöntemi de dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır Mahkemece, belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale işi fesih edilmiş olduğundan Şartname maddesine göre yine aynı şartname maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerekecektir Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve * ne göre hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmamıştır Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve *aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi olmasına rağmen idarenin yer teslimini *Sonra yapması işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu değerlendirilmiştir
Devamı...

Taraflar arasında İnşaat ihale yapımına ilişkin düzenlenen Sözleşme Ekleri  maddesinde sözleşme ekindeki ihale dökümanı ve diğer belgelerle bir bütündür İdareyi ve yükleniciyi bağlar hükmüne yer verilmiş İhale Dökümanını Oluşturan Belgeler başlıklı maddesinin ise Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedir Anılan şartname maddesine göre yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde itirazlarının neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği  dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen * tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekmektedir şartnamen maddesi hükmü delil sözleşmesi niteliğindedir Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır Ceza kesintisinin yapıldığı *numaralı hakediş yüklenici tarafından gecikme cezası itiraz kaydı ile yazılarak imzalanmıştır Yüklenici tarafından şartnamenin yöntemine uygun ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin imzalandığından hakedişte yapılan ceza kesintisine ilişkin yüklenici isteminin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

İhale konusu işte  mevcut imalatın kimin yararına olarak gerçekleştirildiğini saptamak Belediye yararına yapıldığı anlaşılırsa BK maddeleri uyarınca yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla (sözleşme fiyatını aşmamak üzere) imalat bedelini hesaplatmak saptanan bedelden gözetilerek uygulamalar da değerlendirilmek suretiyle hakkaniyet dairesinde indirim yapıldıktan sonra tazmini gereken bedelin belediyeden tahsiline karar vermek sözleşmeyi imzalayan yararına yapıldığı ve Belediye ile ilgisi olmadığı anlaşıldığında ise sözleşme bedelinden yine kuyu faal olmadığından hakkaniyet indirimi yapılarak makul ve kabul edilebilir bedelin davalı Hatice den tahsiline karar vermekten ibarettir Eksik inceleme ile ve hukuki değerlendirmede hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir
Devamı...

Davacı yüklenici giriştiği icra takibinde 2 adet faturaya dayalı olarak *TL asıl alacak *TL işlemiş faizi olmak üzere toplam * TL nin tahsilini istemiş davalı takibe itirazında davacı firmanın yapmış olduğu tadilat işleri ve bu işlerin bedeli konusunda ön inceleme başlatıldığını ve ön inceleme neticesinde davacı firma yetkilileri ile hastane personeli hakkında ceza davası açıldığını bu sebeple ödeme emrinde belirtilen borcun şu anda ödenme imkanı olmadığını ileri sürmüştür esasında davacı şirket yetkilisi ve idare elemanları aleyhine ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından açılan kamu davasında tüm sanıkların beraatine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir Dava konusu işin İhale Kanun maddesi uyarınca doğrudan temin yolu ile ihale edildiği anlaşılmakta olup piyasa araştırması sonucu teklifler alınmış davacı şirket tarafından verilen teklifler uygun görüldüğünden iş doğrudan temin suretiyle davacıya yaptırılmıştır İcra takibine konu olan 2 adet fatura kapsamındaki işlerin doğrudan temin piyasa araştırma raporlarına ve onay belgesine uygun olup olmadığı araştırılarak gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle ve bu faturaların kapsamında yapılan işlerin yapıldığı tarihteki tutarı konusunda davalı itirazına rağmen bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

İhale sözleşme konusu inşaat işlerinin yapıldığı ve bu davalıların görevli oldukları dönemde yürürlükte bulunan Kontrol Yönetmeliği hükümleri değerlendirilmek ve ayrıca Kanunu maddeleri hükümleri uygulanmak suretiyle ve mesleki yeterlilikleri ve ayrıca görevlendirildikleri iş hacimleri görev ve yetki alanları da değerlendirmeye esas alınarak davalı inşaatın tesisat işlerinden ötürü sorumluluk derecesi yani kusur oranı ve sorumlu tutulması gereken tazminat tutarı teknisyen hk da inşaat kontrolörü olarak kusuru ve sorumlu olduğu tazminat tutarının belirlenmesi gerekir
Devamı...

ihalede görülen eksik ve kusurlu işlerden dolayı * TL diğer eksik ve kusurlu işlerden dolayı da *TL maddi tazminatın tahsili istenmiş olduğu halde birleşen davada ise hizmet binası ve lojman binasının yeniden yapım bedeli ile yıkım maliyet bedelinin toplamı olan * TL nin davalılardan tahsili hk Mahkemece bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınarak sözleşme konusu inşaatların kabul edilemeyecek derecede gizli ayıplı olduğunun ve ayıplı yapıların yıktırılarak kaldırılması masrafı dahil * TL maddi tazminattan davalıların sorumlu olduğu kabul edilerek ve esas davada istenen maddi tazminat tutarının mahsubuyla birleşen davada * TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir asıl davada istenen maddi tazminat eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeline ilişkindir Sözleşme konusu inşaatların yıktırılıp kaldırılarak yerine sözleşmedeki koşullarla inşaatların yapılması gerektiği kabul edilmiş olduğuna göre, buna ilişkin maddi tazminatın kapsamı içinde kalan eksik ve kusurlu işlerin bedeline ayrıca hükmedilemez Bu hukuksal sebeple, davalılar … mirasçıları ile hakkındaki asıl davanın reddi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

4735 Sayılı Yasa gereğince ihale sözleşmesinin idarece feshi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Aynı Yasa maddesi hükmü uyarınca da sözleşmenin fesh edilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar … tarafından yayınlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir Somut olayda yatırılması gereken kesin teminat tutarının *TL olması gerekirken davacı tarafından *TL kesin teminatın yatırıldığı taraflar arasında çekişmesizdir Davalı tarafından hesaplanan ve güncellenmiş kesin teminat tutarı* TL dir Bu miktarın yatırılan *TL teminat miktarından mahsubu gerekir Çünkü davalı idarenin az yukarıda açıklanan yasal nedenle güncellemeden kaynaklanan fark tutarı davalı idarenin alacağı olup fazla yatırılan teminattan mahsubu gerekir
Devamı...

ihale fesih kararının hukuksuzluğu ile oluşan tüm zararların davalı tarafça tazmini talebi hk
Devamı...

ihale konusu inşaatın yapıldığı yer Belediyesi’ne ödenen ceza ve yüklenicinin çalıştırdığı işçiler nedeni ile müteselsil sorumluluk neticesinde SGK’ya yaptığı ödemelere yönelik dekontlar sunduğu belirtilerek mahkemece bunların dayanağı olan tutanak kayıt ve belgelerin ilgili belediye ve SGK’dan istenilip incelenmeksizin eksik inceleme ile birleşen davanın tümden reddine karar verilmesini usul ve yasaya aykırı kabul edilmiş ve söz konusu birleşen davada kurulan hüküm davacısı iş sahibi yararına bozulmuştur. Mahkemece, bu konuda ilgili belediye ve SGK’ya yazı yazılmış ise de yazılan yazılar yetersiz olduğu gibi ödeme dekontları da yazılara eklenmemiştir Bu durumda mahkemece birleşen dosyada iş sahibinin yüklenicinin işçileri nedeni ile ödediği ve yine yüklenicinin eylemi nedeni ile ödemek zorunda kaldığı prim ve cezalar ile ilgili sunduğu ceza ödeme dekont makbuzları da eklenerek inşaatın yapıldığı yer belediyesi ya da kapatılmışsa devredildiği belediyeden yine işçiler nedeni ile yaptığı ödeme dekont ve makbuzları eklenerek ilgili SGK müdürlüğünden ceza ve prim ödemelerinin dayanağı olan tutanak kayıt ve belgeler getirtilip incelendikten ve bu konularda uzman olan bilirkişiden gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın reddi doğru olmamış, bu davada verilen kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale sözleşmesinin feshedilmesine rağmen kesin teminatın gelir kaydedilmemesi neticesinde *TL kamu zararına sebebiyet verildiyse de, söz konusu kamu zararının * tarihli banka dekontu ve *numaralı muhasebe işlem fişi ile ilgilisinden tahsil edildiği anlaşılması
Devamı...

sözleşme maddelerinde yükleniciye sözleşme kapsamındaki işlerden istediği kısımları değiştirme, vazgeçme yetkisi tanınmış ve bu durumda yüklenicinin hiçbir sebep ve suretle işverenden herhangi bir nam altında masraf ve kâr mahrumiyeti talep edemeyeceği kabul edilmiştir. * madde hükmüyle de iş sahibine herhangi bir sebep göstermeden ihbar suretiyle sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır. Sözleşme serbestliği ilkesi ışığında geçerli olduğu anlaşılan ve davacı yüklenici tarafından da herhangi bir irade fesadı nedeniyle iptal davasına konu edilmediği anlaşılan bu maddelerin BK’nın*madde hükmüne tabi olacağı yönündeki mahkeme kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme nakit para karşılığı düzenlendiği ve tapuda pay devrini içermediğinden tek taraflı irade beyanı ve bu fesih iradesinin karşı tarafa ulaşması ile hukuki sonuçlarını doğrurur. Diğer talepler yönünden feshin haksız olup olmadığı değerlendirilip bunun sonucuna göre tazminat ve alacaklara hükmedilebilir ise de; akdî ilişkinin devamına zorlayacak şekilde fesih işlem ve kararının iptâli mümkün değildir
Devamı...

ihale sözleşmesi yapılmasına güvenilerek başka bir sözleşme fırsatının kaçırılmasından doğan zarar sözleşme giderleri sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar, sözleşmenin yerine getirilmesi dolayısıyla uğranılan zarar başka bir sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle uğranılan zarar ve dava masrafları girer
Devamı...

ihalede Yüklenicinin işi süresinde bitirmediği gerekçesiyle idarenin sözleşmeyi fesh etmesi hk
Devamı...

İhale Sözleşmesinden dönen taraf sözleşmenin ifası uğruna yaptığı saptanıp hüküm altına alınan giderleri isteyebileceği(menfi zarar), buna karşın kar kaybı (müsbet zarar) ve manevi tazminat talebi hakkında.
Devamı...

ihalede Yer tesliminin kısmen yapılamaması nedeniyle sözleşmeyi fesih eden yüklenici zarar ve ziyanın tahsili hk
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle oluşan kesin hesap borcunun davalı yüklenici şirket ile Türk Ticaret Kanun maddesi uyarınca yüklenici şirket ortaklarından istirdaden tahsili istemi hk
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan cari hesap bakiyesi ve taraflar arasında düzenlenmiş mutabakat tutanağına dayanarak yapılmış icra takibi hk
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup iş bedelinin zamanında ödenmemesi nedeni ile faiz alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istemini
Devamı...

Toplanma Merkezi İnşaatı işinin yapılan ihale neticesinde taraflarınca üstlenildiğini, 4734 sayılı Kanun un itirazen şikayet aşamasının ihaleye katılımı kabul edilmeyen bir şirket tarafından kullanılmasına rağmen kamu İhale Kurulu tarafından mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitine karar verildiğini, bu nedenle idare ile tarafları arasında sözleşme imzalandığını, sonradan idarece inşaatın durdurularak sözleşmenin feshedildiğini ifade ederek * TL tazminatın davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir
Devamı...

önce ihale aşamasından aşırı düşük teklif verdiklerine dair haklarında soruşturma açıldığını, sonrasında ise Kamu İhale Kurulu tarafından tekliflerin aşırı düşük olduğu iddiasıyla, değerlendirme dışı bırakılması üzerine davalı idarenin yazısıyla sözleşmeyi feshettiğini, feshin haksız olduğunu, haksız feshi sebebiyle uğradıkları zararlarla birlikte bakiye hakediş alacağının tahsilini talep etmiştir
Devamı...

Anahtar Teslimi Alüminyum Giydirme Cephe İnşaat Yapı İşleri Sözleşmesi’nden” kaynaklanmış olup, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalat bedelinin ödenmesi ve haksız fesih nedeniyle uğradığı zararların tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama
Devamı...

Kamu görevlileri olan davalılar … ile … nın, davacı idarenin gerçekleştiği ileri sürülen maddi zararlarından ötürü sorumlu tutulabilmesi için somut olayda uygulanması gereken 818 Sayılı Borçlar Yasası nın 41. maddesinde öngörülen tüm koşulların birlikte gerçekleşmesi zorunludur. Çünkü, bu davalıların olaydaki sorumlulukları, kusura dayalı sorumluluktur. Anılan Yasa hükmü gereğince, bir kimseyi ister bile bile, ister ihmal yoluyla olsun hukuka aykırı olarak zarara uğratan kişi, o zararın tazmini ile yükümlüdür
Devamı...

Sözleşmenin feshi halinde, verilmiş bulunan 20 günlük süre uzatımı için gecikme cezası kesilmemesi
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl davada arsa sahibi, sözleşmeye ek olarak düzenlenen taahhütnamenin geçersizliğinin tesbitini, birleşen davalarında eksik ve kusurlu işler bedeliyle gecikme tazminatının ödenmesini istemiştir. Davalı yüklenici karşı davasında, sözleşmenin ifa ile sonuçlandığını belirterek bağımsız bölümlerinin adına tescilini, birleşen davasında ise fazladan gerçekleştirilen imalat bedelinin ödenmesini
Devamı...

inşaatın yeniden ihaleyapıldığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme uyarınca her iki ihale bedeli arasındaki müvekkil kurum zararının ve yine sözleşmeden kaynaklanan ek zararlar
Devamı...

davalı yükleniciye arsa sahibi…’nin payı sözleşme gereği devredilmediğinden sözleşmenin feshi sebebi ile iadesinin istenmesinin mümkün olmaması sebebiyle mahkemece davacı …’in bu şekilde intikâl eden 3/20 payı yönünden tapu iptâli ve tescil talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak yüklenici adına olan tüm tapu kaydının iptâli doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

Dava, maddi tazminatın davalıdan tahsili, teminat mektubunun davacıya iadesi ile teminat mektupları için dava tarihinden itibaren ödenecek komisyon masraflarının tespiti ile bunlara ve munzam zarara ilişkin hakların saklı tutulmasına karar verilmesi istemleri
Devamı...

Yer tesliminin kısmen yapılamaması nedeniyle sözleşmeyi fesih eden yüklenici zarar ve ziyanın giderilmesini talep etmesi
Devamı...