Yemek Alım İhale dökümanında  istenilen hizmet yeterlik için TS 13075 standardına ilişkin düzenlenen hizmet yeterlik belgesinin istenilmesi

image_pdfimage_print
66 / 100

İhale İlanı’nın “Kapasite raporuna ait bilgiler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “ İstekli Firmalar Ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, hastanenin günlük ihtiyacının yarısı olan günlük en az 878 adet/gün normal kahvaltı, en az 2.077 adet/gün normal yemek, günlük en az 125 adet / gün diyet yemek, en az 125 adet / gün diyet kahvaltı, en az 114 adet/ gün ara öğün üretimi yapabildiğini gösterir  Kapasite Raporuna ait bilgilerinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Belirtilmesi gerekmekte olup,  İdarece istenildiğinde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)” düzenlemesi,

 

Aynı İlan’ın “Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:” başlıklı 4.3.3’üncü maddesinde “İstekli Firmalar TSE ‘den Alınmış ve İhale Tarihi İtibariyle Geçerliliği Olan; TS 13075- Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesine ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Belirtilmesi gerekmekte olup, İdarece istenildiğinde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.(İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.) teklifiyle birlikte sunacaklardır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”   başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021)

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı)

İsteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen, kendi iş yerlerine ait olan ve işyeri faaliyet konusunun Toplu Tüketim İşletmeler veya Hazır Yemek Tabldot Faaliyet gösteren İşletmeler olan işletme kayıt belgesinin belirleyici numarasını ve tarihinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Belirtilmesi gerekmekte olup,  İdarece istenildiğinde İşletme Kayıt Belgesini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.5.2.

* İstekli Firmalar Ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, hastanenin günlük ihtiyacının yarısı olan günlük en az 878 adet/gün normal kahvaltı, en az 2.077 adet/gün normal yemek, günlük en az 125 adet / gün diyet yemek, en az 125 adet / gün diyet kahvaltı, en az 114 adet/ gün ara öğün üretimi yapabildiğini gösterir  Kapasite Raporuna ait bilgilerinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Belirtilmesi gerekmekte olup,  İdarece istenildiğinde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

7.5.3. * İstekli Firmalar TSE ‘den Alınmış ve İhale Tarihi İtibariyle Geçerliliği Olan; TS 13075- Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesine ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Belirtilmesi gerekmekte olup, İdarece istenildiğinde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.(İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.) teklifiyle birlikte sunacaklardır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “ *Yükleniciler;

1-Ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, hastanenin günlük ihtiyacının teknik şartnamenin belirtilen günlük üretim kapasitesinin en az (2.077 adet) NORMAL YEMEK günlük üretim kapasitesinin en az (125 adet) DİYET YEMEK günlük üretim kapasitesinin en az (878 adet) NORMAL KAHVALTI günlük üretim kapasitesinin en az (125 adet) DİYET KAHVALTI günlük üretim kapasitesinin en az (114 adet) ARA ÖĞÜN yapabildiğini gösterir Kapasite Raporu

2- İşletme Kayıt Belgesi (Faaliyet Konusu: Toplu Tüketim İşletmeler Veya Hazır yemek Tabldot Faaliyeti Gösteren İşletmeler)

3- Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan ve sözleşme tarihi itibariyle geçerli olan aşağıda belirtilen belgelerin,

a) TS 13027- Gıda Üretim Ve Satış Yerlerinde Hijyen Ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi, İş Ortaklığında Pilot Ortağın veya diğer Ortaklardan Herhangi Bir veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.

b) TS 8985 – İş Yerleri- Yemek Fabrikaları Ve Toplu Yemek Mutfakları İçin Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi, İş Ortaklığında Pilot Ortağın veya diğer Ortaklardan Herhangi Bir veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.

c) TS Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi) : İş Ortaklığında Pilot Ortağın veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.

4- Yüklenici sağlık tesisi mutfağında yangın, su basması, doğalgaz kesintisi, teknik arıza, hastane mutfağının tadilata girmesi veya başka olağan dışı ( doğal afet, salgın hastalık v.b) yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar oluşması sebebiyle Hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda Muş il sınırları içerisinde bulunan kendisinin veya sözleşme yapacağı yukarıda yer verilen belgelerin sözleşme tarihi itibari ile geçerli olmalı ve yenilenmesi yapılan belgeleri idareye ibraz edilmelidir. Kiralama yoluyla temin edilecek üretim tesisine ilişkin noter onaylı kira sözleşmesinin, sözleşme suresi kadar olmalıdır. İş Ortaklığında Pilot Ortağın veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.

Yukarıda yer verilen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 15(on beş) gün içerisinde idareye ibraz edilmesi zorunludur. ” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de “Hizmetin İfa Yeri” başlığı altında “Hizmetin ifa yeri Muş Devlet Hastanesi, ek hizmet birimi olan Toplum ve Ruh Sağlığı merkezine yemeklerin taşınması, yatan hasta, refakatçiler ve personele verilecek normal yemek, diyet yemek, normal kahvaltı, diyet kahvaltı öğünlerinin malzeme dâhil hazırlanması, hizmet verilecek birimlere servis edilmesi ve sonrası hizmetlerini kapsar.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelere göre ihale konusu işin idarenin mutfağında ifa edileceği anlaşılmıştır.

 

İhale ilanı’nda ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci ve 7.5.3’üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerden, isteklilerin ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, hastanenin günlük ihtiyacının yarısı olan günlük en az 878 adet/gün normal kahvaltı, en az 2.077 adet/gün normal yemek, günlük en az 125 adet / gün diyet yemek, en az 125 adet / gün diyet kahvaltı, en az 114 adet/ gün ara öğün üretimi yapabildiğini gösterir kapasite raporuna, işletme kayıt belgesine ait bilgilerinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesinin ve TSE ‘den alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan; TS 13075- Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesine ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesinin bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği,

 

İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde yer alan düzenlemeden ise, yüklenicinin, sağlık tesisi mutfağında yangın, su basması, doğalgaz kesintisi, teknik arıza, hastane mutfağının tadilata girmesi veya başka olağan dışı ( doğal afet, salgın hastalık v.b) yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar oluşması sebebiyle hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda Muş il sınırları içerisinde bulunan kendisinin veya sözleşme yoluyla kiralayacağı tesise ilişkin yukarıda yer verilen belgelerin sözleşme tarihi itibari ile geçerli olmasının ve yenilenmesi yapılan belgelerin idareye ibraz edilmesinin istenildiği, söz konusu belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 15(on beş) gün içerisinde idareye ibraz edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

İlgili düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, işin esas olarak idare mutfağında ifa edileceği, bununla birlikte sağlık tesisi mutfağında yangın, su basması, doğalgaz kesintisi, teknik arıza, hastane mutfağının tadilata girmesi veya başka olağan dışı ( doğal afet, salgın hastalık v.b) yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz koşulların oluşması sebebiyle hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda işin devamını sağlamak üzere kullanılacak,  Muş il sınırları içerisinde bulunan, yüklenicinin kendisine ait yahut kiralayacağı bir tesise ilişkin belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde idareye ibraz edilmesinin istenildiği, söz konusu düzenlemenin ihaleye yalnızca Muş il sınırları içerisinde faaliyet gösteren isteklilerin katılabileceği anlamına gelmediği, zira yüklenicilerin Muş il sınırları içerisinde bulunan ve üçüncü kişilere ait tesisleri sözleşme yoluyla kiralayarak kullanmasına da cevaz verildiği, ihale konusu işin niteliği göz önüne alındığında bu düzenlemelerin amacının işin sağlıklı bir şekilde aksamadan devam etmesini sağlamak olduğu,  ayrıca söz konusu düzenlemenin sözleşme imzalandıktan sonraki aşamaya ilişkin olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ve bu bağlamda iddia konusu edilen hususun ihaleye katılacak istekliler açısından bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği göz önünde bulundurulduğunda ilgili düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici bir niteliğinin bulunmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde Muş ili genelinde üretim yapılmasının mümkün olmadığı iddia edilmiş olmasına karşın, söz konusu düzenlemenin sadece Muş ili genelindeki olağanüstü durumları içermediği, idarenin mutfağının tadilata girmesi gibi durumları da kapsadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idarece istenilen hizmet yeterlik belgesine dönük iddiası ile ilgili olarak, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş TS 13075 numaralı standardın, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri, gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında pişirilen yemeğin mutfak dışına taşınması hizmetinin de bulunduğu, dolayısıyla TS 13075 standardına ilişkin düzenlenen hizmet yeterlik belgesinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu doğrultudaki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2023/029
Gündem No30
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UH.I-765
image_pdfimage_print