İhalede yüklenici firmanın çalıştırdığı araç sahipleri tarafından taşıma ücretlerini alamadıklarına dair idareye şikâyet gelmesi halinde idarece bir sonraki dönemin hakediş ücretlerinin ödenmeyeceği ve ilgililere gerekli ödeme yapıldıktan sonra hakediş ödemelerinin yapılacağının düzenlendiği aynı maddenin devamında Genel Şartnamenin düzenlemesine paralel olarak yükleniciye hakediş ödemesi yapabilmesi için bir önceki hakediş dönemi içerisinde yüklenici ile kontrol teşkilatının birlikte tuttuğu kayıtlar ve yüklenici ile araç sahibi arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak tutarın araç sahibine ödendiğini gösteren banka dekontunun veya makbuzun ya da yükleniciden bir önceki hakediş dönemine ait herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin araç sahibince imzalanmış yazılı beyanın idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği söz konusu düzenlemelerin personel taşıma hizmetlerinde alt yüklenici olarak çalışan araç sahiplerinin ücret alacaklarından kaynaklı mağduriyetlerinin ortaya çıkabilme ihtimalini ortadan kaldırmak üzere konulduğu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde de düzenleme altına alındığı
Devamı...

Birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan ancak yapılması zorunluluk arzeden işlerin işverenin bilgisi dahilinde yapılan işler için yeni birim fiyat üzerinden ödeme 
Devamı...

Yeni birim fiyatların tespitinde, yüklenici kârı ve genel giderlerin de bir girdi olarak yer alması gerekmekte olup bu girdi kalemine ilişkin oran sözleşmesinde özel bir düzenleme yok ise, maksimum % 25 oranını aşmamak şartıyla sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olarak bulunacak bir oranda taraflarca müştereken tespit edilmesi gerektiği
Devamı...

Proje değişikliği nedeniyle yapılmasından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatlarının da, YİGŞ’nin bahse konu madde hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle tespit edilmesi ve gerekli kesinti işleminin de tespit edilen bu fiyatlara göre yapılması
Devamı...

Yer teslimini müteakip yüklenicinin idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı * tarihine kadar çalışma imkanının bulunmadığı dikkate alınarak * tarihleri arasına tekabül eden süre için idarenizce gerekli süre uzatımının verilerek revize iş programının hazırlanması ve idarenizce onaylanması
Devamı...

Sözleşmenin imzalanmasından sonra yer tesliminin zamanında yapıldığı, ihale sürecinin uzaması gerekçe gösterilerek fiyat farkı ödenmesi talebinin Sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun düşmeyeceği
Devamı...

hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getiremernesi veya idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne alınarak hakediş ödemelerindeki gecikmeden dolayı süre uzatımı verilebileceği, hakediş ödemelerindeki gecikmeler idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğundan yüklenicinin bu konu ile ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının aranmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle hakedişlerin sadece iş gruplarına göre pursantaj yüzdeleri üzerinden düzenlenmiş olması; iş kalemlerinin mahiyeti, miktarı, fiyatı ve tutarları hakkında hiçbir bilginin yer almamış
Devamı...

iş iskelesi imalatı öngörülen bazı yapım işlerinde iş iskelesi imalatının genel ve detay durumunu gösteren CD düzenlenmeden ve bu CD ödeme evrakına eklenmeden yükleniciye hakediş ödenmesi hk
Devamı...

yükleniminde bulunan *TL toplam sözleşme bedelli Yapım İşinde 4 no’lu hakedişte mevzuata aykırı süre uzatımı verilerek müteahhitten gecikme cezası kesilmemesi
Devamı...

Hakedişe esas çalışma süresi hesaplanması sırasında fiilen işe başlama saatinin değil, araçların garajdan çıkış saatinin esas alındığı, dolayısı ile araçların garajdan iş sahasına kadar intikali için geçen günlük 15 dakikalık sürenin fazladan hakedişe dahil edildiği anlaşılmıştır. Toplam çalışma gün sayısının 110 gün olduğu bu iş için toplam 27,5 saat çalışılmadığı halde hakedişe eklenmesi soncu oluşan kamu zararı
Devamı...

ihalede Mıcır Alımı ve Nakli İşine ait 3 no.lu hakedişte, temin edilen ve nakledilen mıcır miktarının tutanakla tespit edilen miktardan daha fazla olarak hakedişe dahil edilerek ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası
Devamı...

 ihale sözleşmesi imzalanan * İşinde ihale kapsamında hakedişlerle ödenen fiyat farkı tutarının hesaplanmasında ödenen yol ve yemek bedeli ile yemek istisna tutarının dikkate alınmaması nedeniyle *TL kamu zararına sebebiyet verildiği
Devamı...

yüklenicisinin temin ettiği işçilerin, teknik şartnamesinde belirtilen unvanın gerektirdiği asgari mezuniyet niteliğine sahip olmamasına rağmen idare tarafından işe kabul edilmesi ve yükleniciye hatalı hakediş ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

ihale Sözleşme kapsamında olmayan imalatların, iş bünyesinde bulunmayan mahallerde yüklenici tarafından yapılması ve bu imalatlara ilişkin tutarların İdarece yükleniciye hakedişlerle ödenmesi
Devamı...

ihale konusu işe ait imalatlar için götürü bedel ihale kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle iş artışı kapsamında ödeme yapılması sonucu oluşan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen *TL kamu zararının Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Hakedişi Onaylayan ve Hakedişi Düzenleyenlere müştereken ve müteselsilen işleyecek faizleri ile temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesi hk
Devamı...

Personel Çalıştırılması hizmet alım ihalesine ilişkin hakediş ödemelerinde, iş artışı kararı alınmaksızın yalnızca yüklenicinin beyanına dayalı olarak * saat fazla mesai ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası
Devamı...

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir
Devamı...

Yapım işinde iş programının oldukça gerisinde kalarak işi süresinde bitiremeyen ve kendisine verilen cezalı çalışma süresinde de herhangi bir çalışma yapmadığı belirlendiği için yapım işi sözleşmesi feshedilen yüklenicinin İdareye verdiği kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi ve iş artışı kararı nedeniyle 4 numaralı hakedişten kesilen ek kesin teminatın da gelir kaydedilmemesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

İnşaatı işine ait fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin Fiyat farkı Kararnamesine aykırı olarak belirlenmesi sonucu oluşan …-TL kamu zararının …tarih ve … sayılı ödeme emrine ekli aynı işe ait 10 no’lu hakedişten mahsup suretiyle tahsil edilmesi
Devamı...

revize iş programının ilk iş programı ile uyumsuz olarak düzenlenmesi ve geçmişe dönük ödenek dilimlerinin yüklenici lehine değiştirilmesi suretiyle  hakediş ile fiyat farklarının geçmişe dönük olarak tekrar hesaplanması
Devamı...

hakediş dosyaları ve ekleri üzerinde yapılan incelemelerde yukarıda anılan Kararname maddesinin beşinci fıkrası gereği yüklenicinin iş programına uymayarak daha fazla iş yapması sonucu işin fiilen yapıldığı aydaki endeksler esas alınarak fiyat farkı hesaplanması gerekirken iş fazlasına uygulama ayından sonraki endekslerin baz alınarak fazla fiyat farkı hesaplanması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmiştir
Devamı...

mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabına sözleşme giderleri ve genel giderlerin de dahil edilmesi sonucunda *TL kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

işin tasfiye kesin hesap kesme hakedişinde işe ait ilerleme yüzdesinin yanlış hesaplanması nedeniyle yükleniciye fazla ödeme yapıldığı hk
Devamı...

Geçici Hakediş Raporları maddesinde birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde, yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödeneceği, metrajların, yeşil defter ve eklerinde gösterileceği düzenlemesi
Devamı...

Yapılan incelemede, yeşil defterde denetim aracının bir adet yazıldığı ve hakedişe de bir adet denetim aracı girerek ödemesinin yapıldığı ve sorumlularca da bu belgenin imzalandığı anlaşılmıştır. Sorumluların sözleşme bittikten sonra yeniden hakediş hesaplaması yaparak müteahhidi alacaklı durumda göstermesi mümkün değildir. Yeşil defterde yapılan işler icmalinde ilgili ayda bir adet denetim aracı çalıştığı listelenmiş ve liste Harcama Yetkilisi ve Şef  tarafından imzalamış Buna göre de hakediş düzenlenmiş ve ödemesi yapılmıştır. Teslim tutanağında iki adet denetim aracının bulunması, ilgili ayda iki adet denetim aracının çalıştığı anlamına gelmez. Asıl gösterge yeşil defterdir Yeşil defterde de bir adet denetim aracını çalıştığı listelendiğinin anlaşılması
Devamı...

 İş Ortaklığı yüklenimindeki ihale üç aylık süre uzatımı verilen işte 1 no.lu hakedişte 1 adet denetim aracı için * gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle) * gün üzerinden ücret ödendiği, yine 6 ve uzatılan döneme ait 1 no.lu hakedişlerde denetim aracı ve  kamyon ücretlerinin birer gün fazladan hesap edilerek ödemede bulunulması neticesinde *TL kamu zararına sebebiyet sebebiyet verilmesi hususu
Devamı...

Müteahhidin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Müteahhit, İdarenin isteği halinde, kesin hesapları da kontrol teşkilatının denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır…” denilmektedir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere, geçici hakediş ödemeleri, yüklenicinin belirli dönemlerde yaptığı imalatın ve ihzaratın karşılığı olarak verilen geçici bir ödemedir ve kesin hakedişte mahsubu gerekmektedir. Ara hakediş ödemeleri, Yüklenici açısından kazanılmış hak doğurmaz ve İdare açısından da bağlayıcılığı yoktur. Bu durumda, … Karayoluna ait ödeme, en son *yılında düzenlenen ara hakediş ile tamamlanmış olsa da; alelusul düzenlenen bu ara hakedişteki yersiz köprü inşaat zammına ilişkin kesintinin, Sayıştay Genel Kurulu İçtihatların Birleştirilmesi Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden sonra düzenlenen nolu Kesin Hakediş Raporu üzerinden yapılması gerekirdi
Devamı...

 İş Kanunu  maddesi “Genel ve katma bütçeli seçeneklerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş henüz. asıl işverenler müteahhide verilerin her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücret ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığınızı kontrol etmek ya da ücret ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, gerekli değildirsiniz, hakedişlerinden öderler. Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilan tahtası veya iş kullanıcılarının toplu olduğu yerler gibi iş kullanıcılarının görebileceği yerlere yazılı ilan Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarını kullanma hakkında geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez hükmü
Devamı...

İmalât bedeli olarak belirlenen  1 nolu hakediş ile yapılan ödeme bedeli düşülerek iş bedelinden kalan alacak *TL olarak hesaplanmış ise de; * tarihli ödeme belgesine göre bu hakedişte ödenen miktarın *TL olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, imalât bedeli olan *TL 1 nolu hakediş ödemesi düşürüldüğünde, ödenmeyen iş bedeli alacağı *TL kaldığı, buna bilirkişi raporunda hesaplanan *TL kâr kaybı ve irat kaydedilen *TL geçici ve * TL kesin teminat bedeli eklendiğinde davacının istemekte haklı olduğu alacak miktarının *TL olduğu hesaplandığından, asıl davanın bu miktar üzerinden kabulü gerekirken ödeme miktarında yapılan hesap hatasının gözden kaçırılarak * TL üzerinden davanın kabulü doğru olmamıştır. Yerel mahkeme kararının bu gerekçe ile bozulması gerekirken onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından davalı-birleşen dosya davacısı idarenin karar düzeltme talebinin kabul edilerek Dairemiz’in onama kararının kaldırılarak yukarıdaki gerekçeyle bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

geçici ve kesin hakediş raporlarına itirazın ne şekilde yapılacağının şartname maddelerinde düzenlendiği, davacı yüklenicinin ara hakedişleri itirazsız, kesin hakedişleri ise İdareye verilen dilekçeden bahsedilmeksizin sadece “itiraz kaydıyla” şeklinde usulsüz ve geçersiz biçimde imzalaması neticesinde ara ve kesin hakedişlerin itirazsız kesinleştiği, kesinleşen geçici ve kesin hakedişlere göre de eksik ödeme bulunmadığı dikkate alınarak davanın tümden reddi gerekirken; sözleşmelerin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine değinilmeden eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile hazırlanan bilirkişi raporu dayanak yapılarak davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

sözleşmeye göre hakedişlerden kesinti yaptığını ancak kesintinin haksız olduğunu, davalının işlemden 2 ay sonra yürürlüğe giren SUT hükümlerini uyguladığını, kurum işleminin iptali ile * TL kesintiden dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiş, yargılama sırasında verdiği ıslah dilekçesi ile davalı kurum tarafından yapılan faiz dahil * TL nin davalıdan tahsiline dair karar 
Devamı...

Davacı yüklenici ile davalı kooperatif arasındaki inşaat sözleşmesinden doğan davada davacı yüklenici, * tarihinde giriştiği icra takibi ile *yıllarına ait hakedişlere dayalı eksik ödemeler karşılığı * tl. Asıl alacağın davalı-borçludan tahsilini istemiştir. Davalı ise; böyle bir borçlarının olmadığını, yapılan sözleşmeler gereği ödemeleri yıllara göre ve ödeme hulasası üzerinden değil, anlaşma gereği verdikleri senetler üzerinden yaptıklarını, hiç borçları olmadığı gibi eksik ifa ve temerrütten dolayı bilakis alacaklı durumda olduklarını, ifadeyle borca itiraz etmiştir. Eldeki dava itirazın iptali istemiyle açılmış, hakediş raporlarına dayanılmıştır. Hakediş raporları usul ve yasaya uygun düzenlenmemiş olup kesin hesap niteliğinde kabullerine olanak yoktur. Davacıya yapılan ödemeler banka kayıtlarıyla ispat edilmiş ve davacı da bu ödemeleri ihtirazi kayıt koymaması
Devamı...

Yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında hata yapılması
Devamı...

üstlendiği işi taşeron firmaya yaptırmak için yapılan ihale sonucunda davacının *tarihli sözleşme ile işi yapmayı üstlendiğini, geçici kabul komisyonunca * tarihinde yapılan işin geçici kabulünün yapıldığını, davacı tarafça davaya dayanak gösterilen ve ancak müvekkili şirketçe onaylanmayan *tarihli kesin hak edişte yapılan hesaplamaların hatalı olduğunu, müvekkili şirketin davacı şirkete herhangi bir borcu bulunmadığı gibi davacı şirketten alacaklı durumda bulunduğunu, kesin hesap neticesinde müvekkili şirketin davacı şirketten alacaklı kaldığından 6 nolu hakediş bakiyesi ile emanette bulunan meblağı hk
Devamı...

hakediş belgesinin içeriğinden, yüklenicinin hakediş raporunu ihtirazı kayıtla imzaladığı ancak, itirazının gerekçelerini belirttiği bir dilekçeye atıf yapmadığı; iş sahibi ile aralarında imzaladıkları sözleşmenin eki olarak kabul edilen Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40 ve 41. maddelerinde açıklanan şekilde bu itirazının dayanaklarına ilişkin yeni bir dilekçe de vermemesi hk
Devamı...

yüklenici şirket, hakedişe girmeyen ve bedelini tahsil edemediği imalâtı varsa, bunların bedelini Borçlar Kanunu maddeleri gereğince işin yapıldığı yıl mahalli rayiçlere göre iş sahibinden isteyebilir. Kontrol Mühendisi dosyaya giren  Hakediş Durum Raporu başlıklı yazısında, HDPE borunun * metrelik kısmı ile PVC boru fersiyatının kesin hesapta ödeneceğini bildirmiştir. Ayrıca davalı iş sahibi idare kanal genişliği *cm olduğu halde ilk 5 hakedişte bunun * cm olarak hakedişe girip ödendiğini kabul etmiştir. Yukarıda belirtilen bu işlerin hakedişlere girmediği, bu şekilde sabit olduğuna göre bunların bedellerinin ayrıca yüklenici şirkete ödenmesi gerekir
Devamı...

davalının işletme defterindeki kayıtlarına ve ödemelere göre * TL bakiye iş bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Kural olarak eser sözleşmelerinde işin teslimini kanıtlama yükü yükleniciye, bedelin ödendiğini kanıtlama yükü ise iş sahibine aittir Somut olayda, davalının işletme defterindeki kayıtlar esas alınmak suretiyle toplam ödemenin * TL olduğu kabul edilmişse de, davalı tarafından tek taraflı olarak tutulan defter kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu maddeleri kapsamında kesin delil olduğu kabul edilemez. Bu nedenle kesin delil vasfı olmayan işletme defterinde gösterilen ödemelere dayanılarak düzenlenen yetersiz incelemeye dayalı bilirkişi raporuyla hükme varılamaz
Devamı...

davalılarla muhtelif tarihli taşeronluk sözleşmeleri ve zeyilnameler düzenlendiğini, davalılardan hakediş alacağı, hakedişten yapılan %5 teminat kesintisi ve şantiyede zayi olan araç ve malzeme bedeli olarak * alacağının davalılarca ödenmediğini, davalının hakedişten kaynaklanan iş bedeli alacağının kabul edildiğini ileri sürerek, şimdilik * davalılardan tahsiline karar verilmesi istemli dava kararı
Devamı...

Müfettiş raporunda ihaleden önce davalı yüklenicinin kum çakıl alabileceği ocak olarak belirlendiği yükleniciye bu ocaktan malzeme aldığı gözetilerek hakedişlerle ödeme yapıldığı ancak bu ocak dışında daha yakın ocakların olduğunun tespit edildiği daha uzak ocak belirlenerek yüklenici lehine fazla nakliye bedeli ödenmesine sebebiyet verildiği belirtildiği gibi yüklenicinin daha yakın ocaktan kum-çakıl almasına rağmen şartname ile belirlenen  *Ocağından malzeme almış gibi göstererek de fazla ödemeye sebebiyet verildiği belirtilmiş mahkemece bilirkişi raporları da gözetilerek yapılan yargılama sonunda * Ocağının ihaleden önce idare tarafından belirlendiği, firmaların buna göre teklif verdikleri, ihaleden sonra belirlenen ocağın uzak olması nedeniyle daha yakın mesafedeki ocaklara göre nakliye bedelinin hesaplanmasının sözleşme şartlarının tek taraflı olarak değiştirilmesi anlamına geleceğini bu hususun sözleşme serbestisine aykırı olduğunu ve kabul edilemeyeceğini ayrıca müfettiş raporunda yüklenicinin* Ocağından malzeme almadığı halde buradan malzeme almış gibi göstererek fazla ödemeye sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ihale işine ait onarımının hedeflendiği yüklenici firmanın * yılı sonundaki son hakediş ihtirazı kayıt koymak suretiyle imzaladığını davalı firmanın Fiyat farkı ödemeleri ve Revize iş programı hakkında konulu itiraz yazısının bölge müdürlüğü tarafından itirazın uygun bulunmadığı ve hakediş ödemelerinde bir değişiklik olmayacağı şeklinde cevap verildiğini davalı yüklenicinin itirazının bölge müdürlüğü tarafndan kabul görmemesi üzerinde davalı şirketin Fesih Bildirimi’ konulu yazısı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini bildirilmesi bunun üzerine yükleniciye bölge müdürlüğü tarafından Sözleşme Kanun maddesi uyarınca tek taraflı fesih kararını ileri sürülen sebeplerle alamayacağının bildirildiğinin daha sonra eksikliklerin giderilmemesi üzerine *tarafından söz konusu iş hakkında sözleşmenin feshedildiğini belirterek imzalanan yapım sözleşmesinin feshi nedeniyle kesin teminatın güncelleme bedeli olan *TL’nin sözleşmenin feshedildiği *tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı yersiz açılan davanın öncelikle görev veya esastan reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne toplam  alacağın * TL’sinin * tarihinden * TL’sinin ise * tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ait karar 
Devamı...

Taraflar arasında aynı sözleşme ilişkisi nedeniyle Mahkemenin davada hakedişten kaynaklanan alacak ile haksız fesih sonucu yaptırılmayan işler nedeniyle müteahhitlik kârının davalı Belediyeden tahsiline karar verilmesi istenilmiş mahkemece inşaatı sürede teslim etmeyerek davacının temerrüde düştüğü davalı Belediyenin temerrüt tarihinden sonra * tarihinde binaya girdiği bu nedenle müteahhidin süresinde inşaatı tamamlayamadığından kâr kaybı isteyemeyeceği, sadece hakedişten kaynaklanan alacağını isteyebileceği kabul edilerek fazlaya ilişkin istem reddedilmek suretiyle hakediş alacağına hükmedilmiş, karar, davalı temyizi üzerine Dairemizce onanmış, karar düzeltme isteminde bulunulmadığından * tarihinde kesinleşmiştir. Görülüyor ki davacı yüklenicinin fesihte haksız olduğu kesinleşen ilâmla sabit olmuştur. Bu durumda eldeki davada yeniden fesihte davalı Belediyenin haksız olduğuna karar verilemez
Devamı...

Uyuşmazlık esas itibariyle davalı idarece satın alınmasına karar verilen * bedelinin hangi tarihe göre ve hangi birim fiyatlarla hesaplanması gerektiği noktasında toplanmaktadır  Dosya kapsamından ihale tarihinin * sözleşme tarihinin *  son hakedişin tanzim tarihinin *, onay tarihinin * dava tarihinin de *olduğu davanın açılmasından sonra *günlü tasfiye kabul tutanağı düzenlenerek işin tasfiye edildiği ancak tasfiye kesin hesabının çıkarılmadığı anlaşılması hk dava kararı
Devamı...

ihale iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik tekrar hesaplanıp güncellenmesi suretiyle *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

firmanın çalıştırmış olduğu personeline karşı sözleşmenin “Ödeme Yen ve Şartları” başlıklı maddesinde yer alan Yüklenici, bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı tüm personelin işvereni olarak İş Kanunu SGK Kanunu SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik çalışma hayatı ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre personelinin her türlü ücret vergi harç SGK ve İşsizlik Sigortası primi vs tüm yasal yükümlüklüleri eksiksiz olarak süresi içerisinde yerine getirecek ve bunlarla ilgili belgeleri her ay düzenleyeceği faturanın ekinde işletmeye verecektir hükmünden doğan yükümlülüklerim yerine getirmemesi hk yargı kararı
Devamı...

ihalede yüklenici personelinin kıdem ve ihbar tazminatı sorumluluğunun yükleniciye ait olacağını, davacı ile davalı arasında akdedilen sözleşmenin ” Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi” başlıklı maddesinde ” taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra, SGK’ dan alınan ilişiksiz belgesinin idareye verilmesinin ardından kesin teminat ve ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edileceği, yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye veya SGK’ ya olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintileri hizmetin kabul tarihine kadar ödememesi durumunda idarece protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmadan kesin ve ek kesin teminatlarını paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edileceği ve varsa kalanın yükleniciye iade edileceği hususu hk
Devamı...

Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde vergi dairelerinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair yazının aranacağı, borcu yoktur yazısının aranmaması durumunda ilgililer hakkında para cezasının uygulanacağı, ayrıca suç duyurusunda bulunacağı
Devamı...

ihale kanun kapsamına giren kurumların yapacakları ödemelerde ödemenin yapılacağı tarihte vergi borcu olmadığına dair yazının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu davacı tarafın davalıdan * TL alacaklı olduğunun ancak ödemenin yapılabilmesi için vergi borcu olmadığına dair yazının davacı tarafından ibraz edilmesi gerektiğini davacı tarafından söz konusu vergi borcu bulunmadığına dair yazı ibraz edilmeden davalının ödeme yapmasının yasal olarak mümkün değildir
Devamı...

Kamu İhale Kanuna Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ödeme talebinde bulunması üzerine davalı tarafından gerekli hesaplamaların yapıldığı ve * TL’nin işçilere ödenmek üzere müvekkili şirketin hakedişinden kesileceğini bunun * tarihli yazı ile bildirildiğini ve * da da hakedişten bu tutarda kesinti yapıldığını, 4857 Sayılı İş Kanununun maddesi gereğince son kamu kuruluşu olan davalı tarafından işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerektiği, bu nedenle kesintinin haksız olduğunu belirterek *TL miktarında hak edişten yapılmış olan kesintinin * tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep edilen dava kararı
Devamı...

ihale sözleşme sonrasında sözleşmeye konu işlerin hizmetlerin görülmesi için işçi istihdam edildiğini, sözleşmenin *maddesi ile idari şartnamenin * maddesinde fiyat farkı uygulanacağına dair hüküm bulunduğunu, buna göre davalı idarenin, ihale alıcısı olan davacılara fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretinde meydana gelecek olan asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarını ödemesi gerektiğini, ulusal ve dini bayram günleri ve fazla çalışma saatleri için, asgari ücretin artışından kaynaklanan fiyat farklarına istinaden; *Nisan ayına ait 1 nolu hakedişten başlamak üzere (*/Ağustos ayına ilişkin 5 no.lu hakediş hariç) */Ağustos ayına kadar her ay geçerli olmak üzere 29 nolu hak edişe kadar toplamda 28 adet hakediş yapıldığını, bu hakedişlere ilişkin olarak fiyat farkı ödenmediğini, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretinden kaynaklanan fiyat farkı alacağı saklı kalmak kaydı ile ihtirazi kayıt konularak bu hakedişlerin imzalandığını, bu şekilde davacılara eksik ödeme yapıldığı hk yargı kararı
Devamı...