aşırı düşük teklif açıklamasında  poz numaralı iş kalemlerinin ihale konusu işe yönelik olarak yaklaşık maliyet hesabında tasarlanan ve bu doğrultuda aşırı düşük teklif sorgulamasına konu olduğu görülen özel/paçal iş kalemleri olduğu, dolayısıyla bu iş kalemlerinin idarenin ihale konusu işe özgü şartlar dahilinde tasarladığı iş kalemleri olduğu, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamasına konu olan bu iş kalemlerinin doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyatlar ile aynı miktarsal hesaplama yöntemlerini içerip içermediği ve bu iş kalemlerini oluşturan analiz girdilerinin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarsal belirlemelerinin hatalı tespit edildiği yönünde bir değerlendirme yapılmasının kamu ihale mevzuatı kapsamında mümkün olmadığı
Devamı...

İhale komisyonunca hazırlanan açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği analiz formatları ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin sınır değer altında teklif veren istekliye gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisi olduğu ihalenin iptali hk
Devamı...

aşırı düşük savunmada Mazot analiz girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı dikkate alınarak açıklama yapıldığı Tebliğ gereğince kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden açıklama yapıldığı takdirde o yıl için geçerli cari fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup idarenin motorin girdisi için verilen fiyatın Tebliğe uygun olmadığı yönündeki gerekçesi Genel Tebliğe uygun olmadığı ve ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu gerekçelerle reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı 
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi kullanılmak suretiyle tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin idare tarafından oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Ek-O.6 tutanağında fatura bilgileri tablosunda yer alan 2023/3 vergi beyanname dönemine ilişkin 3 adet fatura bilgileri dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede kullanılacak olan malzemenin en az 1/20’si kadar satış yapılması gereken oranı ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 oranını karşıladığı, buna ek olarak idarece daha fazla faturanın sunulmasının istenmesi sonucunda istekli tarafından sunulan faturaların toplam tutarının, söz konusu malzemenin en az 1/20’si kadar satış yapılması gereken oranı karşıladığı ve %80 oranını etkilemediği,  dolayısıyla idarenin yapmış olduğu işlemin fiyat teklifinde ve Ek-O.6 tutanağında yer alan tutarları değiştirmediği, sonuç olarak İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğunun tespit edimesi
Devamı...

Aşırı Düşük savunmasında iş ortaklığının açıklamasının ise çeşitli nakliye hesap formüllerinde rayiç değerin altında taşıma katsayısı kullanımı nedeniyle uygun bulunmadığı
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük analizlerde yer alan aylık işçilik girdileri için saatlik işçilik girdileri için ise 44,48 TL fiyat öngörüldüğünden işçilikler için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında fiyat kullanılmadığı
Devamı...

Aşırı düşükte aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılması gerektiği ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için her halükarda açıklama istenilmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde yukarıda belirtilen analiz girdisinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun isteklileri aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlama aşamasında tereddüde düşüreceği gibi inceleme ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel olacağı, bu itibarla teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek tekrar düzeltici işlem belirlenmesine ait karar
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan istekliler tarafından açıklamalarında kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç listelerinin sunulmadığı, idarece verilen analiz formatlarındaki girdi miktarları ile isteklilerce sunulan analizlerdeki girdi miktarlarının farklı olduğu iş kalemlerinin analizlerinde yer alan işçilik girdileri için yaklaşık maliyetle uyumlu olmayacak şekilde 10.008,00 TL fiyat öngörüldüğünden tekliflerinin reddedilmesi 
Devamı...

idarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen analiz formatlarının birebir kullanıldığı, analiz formatlarında belirtilen miktarların aynen alındığı, söz konusu analizlerin içerisinde yer alan ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin karşısında “açıklama istenilmedi” bilgisine yer verildiği, diğer girdilerin karşısına hangi kamu kurum ve kuruluşunun rayiçlerinin kullanıldığının belirtildiği görülmüştür. Analizlerde yer alan işçilik girdilerinin karşısında 2023 yılı 2. dönem asgari işçilik ücretinin kullanıldığının ifade edildiği ve asgari saatlik ücretin 67,00 TL/saat olarak kullanıldığı, 2023 yılı 2. dönemi için asgari saatlik ücretin 13.414,50/30/7,5 = 59,62 TL olduğu belirlendiği
Devamı...

ihalede Fiyat teklifleri üzerindeki beyanın eksik ve hatalı olduğu fiyat tekliflerinin son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, fiyat tekliflerinin usulünce düzenlenmiş ve onaylanmış tutanaklara dayanmadığı, tevsik edici belgelerin eklenmediği, tutanakların ekinde mükellef ve meslek mensubunu tevsik eden belgelerin bulunmadığı hk (içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar yapım işi 17 nolu hakkediş bedeli” konulu faturayı sunduğu, sunulan faturanın mal satışına ilişkin bir fatura değil hakedişe ilişkin fatura olduğu, fatura tutarının da açıklamaya konu mal kalemi girdi tutarından farklı olduğu, bu bağlamda söz konusu faturanın bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasında tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı)
Devamı...

Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamalarında poz numaralı Motorin girdisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük için alınan proforma faturasında ekteki tutanağın “Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” olarak adlandırıldığı ve maliyete dayanarak açıklama yapılması durumuna ilişkin olarak doldurulduğu Bununla birlikte bahse konu proforma faturanın meslek mensubu tarafından kaşe ve imza altına alındığı, ilgili faturada belirtilen tutar toplamında hata bulunduğu
Devamı...

Yapım Aşırı düşük savumasında malzeme giderleri için alınan fiyat tekliflerinin ihale mevzuatına uygun olmadığının tespit edildiği hususu da dikkate alındığında, söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesinde belirtilen yöntemlere göre usulüne uygun olarak yapılmadığı, açıklamaların sadece beyana dayalı olduğu, bir başka anlatımla açıklama kapsamında beyan edilen giderlere dayanak teşkil eden Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun tevsik edici belgelerin sunulmadığı görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan açıklamaların iddia konusu teklif bileşenleri yönünden kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı 
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’de iş deneyim kriterlerine ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C/II grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işlerin ve makine mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin benzer iş olarak kabul edileceği
Devamı...

Aşırı düşükte kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği
Devamı...

Aşırı düşükte kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda %15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlenmesi, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmemesi, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesinin gerektiği
Devamı...

Aşırı Düşük sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için (işçilik girdileri hariç) isteklilerden açıklama yapılmasının istenilmemesi gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi gerektiği, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranlarının kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, ihale komisyonunca, “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”ne göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi gerektiği, bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için ise sorgulama yapılmaması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak 2. ihale komisyonu kararının alındığı, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanunda öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmamakla birlikte anılan ihale komisyonu kararıyla davacıların hukuki durumunda ilk ihale komisyonu kararından farklı herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşükte iş kalemlerinin analizlerinde yer alan Malzeme + İşçilik Toplamının 1,5 Katı şeklindeki girdilerin iş kalemlerinin diğer girdilerine oran/kat nispetinde dağıtılması, diğer bir anlatımla söz konusu girdilerin analizlerden çıkarılarak diğer girdilere ait miktarların 1,5 kat artırılması ve sonrasında açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek hazırlanan yeni analizlerle teklifi aşırı düşük olan isteklilerden tekrar açıklama istenilmesi gerektiği
Devamı...

İhalede açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği analiz formatları ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin sınır değer altında teklif veren istekliye gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede açıklama istenilen analiz girdilerinden olan stabilize dolgu malzemesi asfalt robotu  aracı için 3. kişilerden alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiğinin belirtildiği, ancak, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan faturaların yılın 1 geçici vergi beyanname dönemine ait olduğu tespit edildiği
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklamasının sunulması yazısının ekinde yer alan söz konusu analizlerde işçilik girdilerinin nasıl hesaplanacağının boş bırakıldığı görülse de yaklaşık maliyet hesap cetvelinde işçilik ücretlerinin güncel asgari ücret üzerinden hesaplanacağının anlaşıldığı, ayrıca kamu ihale mevzuatında da iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağının açıkça belirtildiği aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan iddia konusu 2 iş kalemi analizinde “Aylık Asgari İşçilik Maliyeti üzerinden” ifadesine yer verilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği 
Devamı...

İhalede  İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, amortisman bedeline ilişkin “Demirbaş makine teçzihat ve ekipman tespitine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik raporu” başlıklı SMMM kaşe ve imzalı belgenin sunulduğu, makine (trencher), Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³), Traktör skreyper (TD 20 veya emsali 111HP+Vagon kova 8Yd3) analiz girdilerinin bu belgede  yer alan edinim bedelleri üzerinden açıklandığı anlaşılmakla birlikte, GPS setinin satın alma bedeli analiz girdisi için öngörülen tutarlara tevsik edici belgelerden ne şekilde ulaşıldığını gösteren bir bilginin bulunmadığı anlaşıldığından, sunulan açıklamanın bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı 
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yukarıda anılan iş makineleri ve araçlar için sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, ekskavatör, traktör skreyper, gps seti ve trencher girdilerini demirbaşında kayıtlı olan makine ve ekipmanlar doğrultusunda belgelendirdiği, YMM onaylı demirbaş listesinin sunulduğu, ekskavatör ve traktör skreyper maliyetinin ne şekilde bulunduğuna ilişkin olarak bir hesaplama yapılmış olsa da, demirbaş listesinde yer alan ekskavatör ve traktör skreyperin analizlerde talep edilen özelliklerde olduğuna ilişkin bir bilginin demirbaş listesinde yer almadığı, ayrıca araçların motor gücüne ve kapasitelerine ilişkin başkaca bir belgenin de sunulmadığı anlaşıldığından anılan iş makineleri girdilerine ilişkin olarak yapılan belgelendirmenin de mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

aşırı düşükte ürün maliyetinin tevsiki için yine demirbaş listesinin kullanıldığı, yaklaşık maliyet içerisinde söz konusu girdinin rayicinin *olarak belirtildiği, anılan girdinin güncel rayicinin* TL olduğu, isteklinin ise demirbaş listesinde yer alan gps setinin KDV hariç alış tutarı üzerinde kalan * TL bedeli analizlerinde kullandığı, rayicin güncel bedeli ile arasındaki bedel farkının yüksek olduğu hususu göz önüne alındığında Tebliğ maddesinde belirtilen hesaplamaların yapılmadan doğrudan *TL kullanılması durumu mevzuata uygun bulunmamıştır
Devamı...

ihale dokümanında gerekse teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen sorgu yazısı ekinde stabilize nakli için öngörülen mesafenin 23 km olarak belirtildiği, isteklilerin söz konusu mesafeden daha az mesafeli bir ocaktan malzemeyi temin edebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından onaylı belgelerin sunulması zorunlu olup istekli tarafından sunulan üzerinde maden ocağının bilgilerinin yer aldığı belge içerisinde yer alan bilgilerle ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında bir ilişkinin kurulamadığı, belge sahibinin ocağın istekli tarafından kullanılmasına izin verildiğine ilişkin bir belge olarak ele alınamayacağı sonucuna ulaşıldığından söz konusu belgenin nakliye mesafesinin kısaltılmasına gerekçe gösterilemeyeceği
Devamı...

ihale analiz girdileri maliyet tespit tutanağının ise fiyat teklifinde beyan edilen bir tutanak olmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin dayanağı olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmış mevzuat gereği maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulması durumunda tevsik edici belge olarak dikkate alınabileceği, dolayısıyla tek başına tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı, ayrıca aynı tarih ve sayılı olarak sunulan bir maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) ile satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) ikisinin birlikte tek bir fiyat teklifinin dayanağı olarak dikkate alınamayacağı
Devamı...

ihalede  poz numaralı iş kalemine ait analizde yer alan makinesi girdisinin satın alma bedeli üzerinden açıklama yapıldığı ve bu hususun tevsiki amacıyla SMMM tespit raporu ile demirbaş listesinin sunulduğu, ayrıca söz konusu analiz girdilerinin de idarece hazırlanan analiz formatındaki girdiler ile uyumlu olduğu hk
Devamı...

aşırı düşük teklif yazısı eki analiz formatları incelendiğinde, mazot rayicinin biriminin kg olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, analizlerde mazot girdisi için 16,175 TL/kg tutarının esas alındığı, “Mazot (motorin)” girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından * tarihinde *İlinde bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan listede yer alan 17,9200 TL/lt (KDV dahil)  birim fiyattan KDV tutarının düşülmesi neticesinde elde edilen tutarın, motorin yoğunluğu 0,845 kg/lt esas alınarak 17,9721 TL/kg’a dönüştürüldüğü, bu itibarla anılan isteklinin motorin için litre kg dönüşümünü 0,8200 kg/l – 0,8450 kg/l katsayılarını dikkate alarak 0,845 kg/l katsayısını kullanarak yapılması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, fiyat teklifine konu edilen Beton Harcının dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosunda belirtilen faturaların tarih bilgilerine yer verilmediği anlaşıldığından, faturaların tutanakta belirtilen geçici vergi beyanname dönemi ile uyumlu olup olmadığının tespitinin yapılamayacağı görülmüş olup, isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan analiz girdileri için ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan cari yıl fiyatlarının kullanılabileceği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 2023/1 birim fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

Yapım Aşırı düşük savunmasında iş kaleminin bir analiz girdisi olarak belirlenip açıklama istenilecek veya istenilmeyecek analiz girdileri statüsünde değerlendirilmesindeki analiz hazırlanmasına ilişkin kurallara uygun olmadığı, söz konusu analiz girdisinin malzeme, işçilik ve makine gibi girdileri barındırdığı, bu itibarla analiz girdilerinin temel analiz girdilerine kadar ayrıştırılarak aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi gerektiği hk
Devamı...

idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilere gönderilen analiz formatlarında, açıklama istenilen poz iş kaleminin girdilerinden olan Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)” analiz girdisinin ve diğer bir poz numaralı iş kalemi girdilerinden olan “Harç (Çimento Hariç)” ile “Portland Çimentosu analiz girdisinin alt analiz girdilerine ayrıştırılması gerekirken ayrıştırılmadığı anlaşılması
Devamı...

yapım işi ihalesinde idare tarafından, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranlarının kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarının tespit edileceği ve teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden söz konusu iş kalemleri/gruplarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması talep edileceği hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada fiyat ile miktarların çarpımı sonucunda bulunan tutarların 0,00000000 olduğu, istekli tarafından tutar kısmı virgülden sonra sekiz haneye kadar açıldığı 9 haneye kadar açıldığında ise Arazöz  pozu naliz girdilerinin tutarlarının sırasıyla 0,000000004 ve 0,000000003 olacağı, söz konusu analiz girdilerinin miktarı ile fiyatının çarpımı sonucu bulunan tutar ister virgülden sonra 8 haneye isterse dokuz haneye kadar açılsın iş kaleminin toplam tutarının ve teklif fiyatının değişmediği anlaşıldığından idarece bu gerekçeyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  iş makinelerinin analiz girdilerine ilişkin açıklamaların; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği, kendi malı üzerinden açıklama sunulması halinde kendi malına ilişkin tevsik edici belgelerin sunulacağı, amortisman süresi dolmuş iş makinası ile açıklama yapılması durumunda; amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan diğer maliyet katsayılarının (yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj) toplamı ile iş makinasının resmi rayicinin çarpılması sonucu bulunan tutarın kullanılacağı, amortisman süresi dolmamış iş makinası ile açıklama yapılması durumunda ise; satın alma bedelinin anılan maddenin (a) bendindeki tutarın altında olmamak koşuluyla kullanılabileceği 
Devamı...

Aşırı düşük savunma için idarece tüm isteklilere ihale dokümanı kapsamında paftaların birlikte verildiği isteklilerin doküman edinme tarihi itibariyle bu bilgilerden haberdar oldukları ve tekliflerini bu iki bilgiyi kullanarak hazırladıkları; aşırı düşük teklif açıklaması aşamasında da gerekçesi şikayet üzerine alınan kararda belirtildiği üzere arazi koşulları ve malzeme alanlarının büyüklüğü hesaba katılarak yerinde yapılan incelemeler neticesinde hesaplanan mesafeler göz önüne alınması suretiyle PAFTA da belirtilen mesafelerin dikkate alınmasının istendiği, bu talebin aşırı düşük teklif açıklaması istenen tüm istekliler için aynı koşulları içerdiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece verilen analizlere uygun şekilde yapılması gerektiği, dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesinde ve aşırı düşük teklif açıklamalarının yapılmasında tereddüt yaratmayacağı
Devamı...

Yapım İhalesinin aşırı düşük savunmasında poz kaleminin taşıma katsayısı rayicinin açıklama istenmeyen analiz girdisi olarak belirlenmesinin, açıklama istenen iş kalemlerine ait analizlerdeki nakliye girdileri için idarenin analizlerde verdiği formül kullanılarak yapılacak hesaplamalarda formül içeriğinde yer alan K katsayısının kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği bu durumun nakliye hesaplamaları yapılmasında ve nakliye girdisinin açıklanmasında da tereddüt yaratmayacağı değerlendirilmiş olup idarenin şikayet üzerine aldığı kararda da belirttiği gibi ilgili kamu kurumu tarafından ilan edilen nakliye formülü içindeki değerin istekli tarafından kullanılması suretiyle açıklama istenilen nakliye girdilerinin hesaplanmasının mümkün olduğu, ayrı bir analiz girdisi olan K katsayısının açıklama istenmeyen girdi olmasının nakliye formüllerinde K’nın çarpan olarak kullanılmamasını gerektirmediği hk
Devamı...

 Yapım aşırı düşük savunmasında Özel Donanımlı Kombine Kanal Açma ve Temizleme Ekipmanı  aracı analiz girdisi için ayrı yöntemlerle aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasını engelleyen durum bulunmadığı hk
Devamı...

idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde bazı analiz girdilerinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında İş Ortaklığı tarafından ölçü birimi dönüşümünde 0,850 kg/lt katsayısını kullanarak kendilerine maliyet düşürücü bir avantaj sağlandığı anlaşıldığından, motorin girdisine dair açıklamalarının uygun olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanında fiyat dışı unsur puanının 50 olarak belirlendiği sorgulanan iş kalemlerinin yaklaşık maliyete oranının % 39,35 x 2 = % 78,70 olduğu idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında yaklaşık maliyete oranı % 80 olan iş kalemlerinin sorgulanması gerekirken % 78,70’lik kısmının sorgulandığı iddası
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ekskavatör kazıcı yükleyici ve titreşimli silindir için kendi malı edinme bedeli ile açıklama yapabilmesi için ön koşul olan makinenin sahibi olduğunu tevsik edici nitelikte kendi adına araç ruhsatı, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağının veya meslek mensubu raporunun bulunmadığı, açıklama istenilen üç makineye ilişkin sunulan kira sözleşmesi ve ruhsatların söz konusu girdilerin anılan istekliye ait olmadığını gösterdiği, bu itibarla da kendisine ait olmamasına karşın kendi malı edinme bedeli ile tevsik edilen ekskavatör kazıcı yükleyici ve titreşimli silindir girdilerine yönelik açıklamaların bu yönüyle mevzuata aykırılık taşıdığı 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. ” açıklaması uyarınca 19,9173 x 0,90= 17,92557 TL/kg tutarına ulaşıldığı ve istekli tarafından analizlerde 17,93 TL/kg motorin fiyatının kullanıldığının görüldüğü, dolayısıyla anılan istekli tarafından motorin fiyatını tevsik etmek üzere fiyat teklifi ile açıklama yapılmayıp EPDK fiyatı ile açıklama yapıldığı ve ayrıca söz konusu girdinin kg fiyatının değil litre fiyatının esas alınması gerektiği
Devamı...

 ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabileceği açıklamasına yer verilmiş olup, ilan tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmış olması durumunda ise istekliler tarafından cari yılda yayımlanmış birim fiyatların kullanılması gerektiği [şikayet  konusu : KGM tarafından açıklanan taşıma katsayısı (K) değerine yönelik iddianın ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama dosyasında 770 olarak alındığı ihale ilan tarihinin *olduğu, söz konusu (K) değerinin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat listesinde Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı” çevre şehircilik pozu için K katsayısının 910 olarak belirlendiği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında (K) değerinin 770 olarak alındığı anlaşıldığı)
Devamı...