aşırı düşük teklif açıklamasında  analiz girdisi bakımından fiyat teklifi alınarak açıklama yapıldığı fiyat teklifinin eki olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan ve satışlara dayanak olan faturalarda yer alan faturaya konu malın “Hazır Beton” olduğu ihalede istenen nitelikteki malın Beton Harcı olduğu dikkate aşındığında faturalarda yer alan ürününün  Beton Harcı olduğu anlaşılamadığı isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu analiz girdisi bakımından mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilen iş kalemlerinin paçal iş kalemi olduğu göz önüne alındığında idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken her bir iş kalemine yönelik olarak analiz girdilerinin neler olduğunu gösteren analiz formatının isteklilere verilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği
Devamı...

ihale aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenilen dört adet iş kalemi içerisinden *poz numaralı iş kalemlerine ilişkin tevsikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale ilan tarihinde yayımlanan kâr ve genel gider hariç 2022 yılı ikinci dönem birim fiyatların üzerine anılan istekli tarafından öngörülen kâr ve genel gider tutarı ilave edilmek suretiyle ulaşılan teklif fiyatlarının kullanıldığı
Devamı...

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan söz konusu kısma istekli tarafından 31.999.912,12 TL teklif verildiği, analiz tutarı ile işin miktarı çarpıldıktan sonra istekli tarafından öngörülen kar ve genel giderler tutarı eklendiğinde ulaşılan tutarın 31.999.921,14 TL olduğu, bu tutarın teklif bedelini aştığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ve Bakanlık görüşü çerçevesinde ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddi gerektiği
Devamı...

ihalede açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte idarece hazırlanan birim fiyat analizleri üzerinden temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek iş kalemlerine ait analiz ve alt analiz formatlarının tek bir liste halinde sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği
Devamı...

İdarece nakliye girdisine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının DSİ  kitabında yer alan nakliye formülleri kullanılarak mesafelerin hesaplandığının anlaşılmasına rağmen açıklamanın fiyat teklifi ile yapıldığı ve nakliye girdisine ilişkin açıklamalarda yer alan birim fiyatların, idare tarafından sıralı analiz girdi tablolarında nakliye girdilerine ilişkin oluşturulan birim fiyatlardan çok daha düşük olduğu, bu sebeple fiyat teklifi ile yapılan nakliye girdisine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ve ekinde nakliye analiz girdileri hesabına ilişkin herhangi bir poz numarası veya formülünün yer almadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin nakliye giderine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan nakliye pozu ile açıklama yapmasının uygun olduğu
Devamı...

ihalede analiz girdisi için sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın birinci sayfasındaki “Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubu”na ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda SMMM’ye ait farklı numarada oda sicil numarası ve kaşe numarasına yer verilmesinin ancak yazım hatasından kaynaklanabileceği hk
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklamasında mazot analiz girdisi için 6,5147 TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idare tarafından verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği, ihale komisyonunun; yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemlerinin açıklama istenecek iş kalemleri olarak belirleneceği, idarece hazırlanmış olan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar girdiler için açıklama yapılmasının istenmeyeceği, bu girdilerin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdileri belirleneceği, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyeceği, aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi analizinde yer alması halinde bu girdinin oranının her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacağı ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama isteneceği, analizlerde yer alan işçilik girdilerinin istenilmeyecek girdiler arasında yer alamayacağı
Devamı...

ihale iş kaleminin analiz maliyeti kapsamında çimento malzeme bedeli çimento ve ince sıva derz kumunun iş başına nakillerine ilişkin girdi maliyetlerinin de hesaplanması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisinin yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde tespit edilerek değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

İtirazen şikâyete konu ihalede açıklama istenilecek olan iş kalemleri içerisinde yer alan iddia konusu nakliye analiz girdilerinin (Taşın ocak konkasör arası nakli, Su Nakli, Agreganın Konkasörden Plente Nakli vb.) tür, yoğunluk, nitelik vb. açılardan farklı olduğu değerlendirilmiş olup idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi anılan nakliye girdilerinin poz numaralarının aynı olmasının ve ilgili nakliye formüllerinde yer alan mesafelerin uyum göstermesinin bu girdilerin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmediği
Devamı...

analiz girdilerinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nakliye formüllerinden ulaşılan tutardan (kâr hariç) daha düşük fiyat verdiği belirlenmiş Ayrıca bu girdiler için Tebliğ’de açıklanan başka bir yöntem ile de açıklama yapılmadığı isteklinin söz konusu girdilere ilişkin fiyatlarının kabul edilmemesi ve teklifinin reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında 2.nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği, dava konusu Kurul Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

İş Ortaklığının sunmuş olduğu  aşırı düşük beton harcı analiz girdisine ilişkin alınan fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu tutanakta fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde toplam beton harcı satışı yapıldığının beyan edildiği görülmüş olup ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar  satış yapılmadığı anlaşıldığından teklifinin bu gerekçeyle de reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

Harfiyat nakliyesine ait Aşırı düşük savunmasında İdarenin yaklaşık maliyet hesabında esas aldığı  km nakliye mesafesinden daha düşük bir mesafenin kullanılamayacağı  Tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de nakliye mesafesine yönelik olarak kullanılacak tesise ilişkin İdare tarafından düzenlenmiş resmi belgeler ile açıklandığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu analizde aritmetik hata bulunmadığı, analiz girdilerinin doğru şekilde açıklandığı, analizler içerisinde miktar ve tutar çarpılırken herhangi bir yuvarlama yapılmadan ilgili sütunun hesaplandığı ve son aşamada birim fiyat hesaplanırken yuvarlama yapıldığının tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemlerinin hatalı şekilde belirlendiği veya hiç belirlenmediği tespit tutanaklarının Tebliğ maddesi ve ekindeki standart formlara aykırı şekilde düzenlenmesi
Devamı...

Yapım ihaleleri aşırı düşük savunmasında meslek mensuplarından fiyat teklifine dayanak olan (Ek-O.6) satış tutarı tespit tutanakları istenilmiş olup,  yeniden iddia konuları bakımından yapılan incelemede her hangi bir aykırılık içermediği, öte yandan şikâyete konu ihalenin tarihinin *olduğu, her ne kadar,  bahse tutanaklarda ihale tarihinde tutanaklarda ihaleyi yapan idarenin adı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası gibi ihaleyi tanımlayıcısı esaslı unsurların yer aldığı görüldüğünden, ihale tarihinin yanlış yazılmasının esasa etkili bir hata olmadığı 
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada makine girdilerine ilişkin amortisman değerinin düşülerek girdi maliyetinin hesaplanmadığı bununla birlikte ekskavatöre ilişkin analiz girdisinin *şeklinde düzenlendiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ekskavatörün kova kapasitesini tevsik edici hukuken kabul edilebilir herhangi bir belgenin sunulmadığı, konuya ilişkin yapılan yazışma ve incelemede *model ekskavatörün kova kapasitesine ilişkin ölçü aralığının ilgili analiz girdisinde belirtilen kritere uygun olmadığının görüldüğü, bu açıdan ilgili analiz girdisinde açıkça yer verilen teknik özelliğe sahip olmayan ekskavatöre dayanılarak yapılan amortismana dayalı açıklamanın yerinde olmadığı anlaşılmış olup, bu yönüyle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerdeki işçilik girdilerine ilişkin olarak öngörülen birim fiyatın * yılında geçerli olan asgari ücretin saatlik tutarı olan 15,90 TL’nin altında olmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmasına ait  analizlerdeki işçilik girdileri için ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin kullanıldığının tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunmasında analizlerde mazot girdisi için 6,51 TL/kg tutarının esas alındığı anılan tutara ihale ilanı ile ihale tarihi arasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin * İlinde bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasının yer aldığı Bayi Satış Fiyatı Bültenindeki ortalama fiyattan 7,20128 TL/litre tutarından %18 KDV düşülüp, 0,845 oranında kesafet oranının üzerinde 0,90 oranı uygulanarak ulaşıldığı litre kilogram dönüşümü sonrası ortaya çıkan tutarın üzerindeki 6,51 TL tutarın uygun olduğu
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamalarında  normal hazır beton harçları analiz girdisine ait iş kalemine ilişkin analiz formatında yer verildiği görülmüş olup anılan iş kalemine ilişkin idarece düzenlenen birim fiyat tarifi ile analiz formatı incelendiğinde iş kaleminin tarifi kapsamında analiz girdisinin nakliyesine yer verilmediği için teklifi sınır değerin altında olduğu anlaşılan istekliler tarafından anılan analiz girdisi için nakliye gideri öngörülmesi ve açıklanmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

iş kaleminin analizi kapsamında öngermeli kiriş donatısı ve öngerme çeliği ile kılıf borusuna karşılık olarak çeşitli çaplarda beton çelik çubuklarına ilişkin girdilerin zaten yer aldığı bu doğrultuda öngermeli kiriş donatısı ve öngerme çeliği ile kılıf borusuna ilişkin giderlerin de bu iş kalemine dâhil olduğunun belirtilmesinin bu imalatlara ilişkin beton çelik çubuğu girdilerinin iş kalemine ilişkin analiz girdi miktarları tespit edilirken hesaba katıldığı hk
Devamı...

idareden “kamyon” girdisinin yaklaşık maliyet içerisindeki tutarının hangi teknik özellikler esas alınarak hesaplandığına ilişkin bilgi/belge talebinde bulunulduğu iş kalemine ilişkin idarenin yaklaşık maliyet hesabında çalıştırılması öngörülen kamyonlar için fiyat araştırması yapıldığı 6 faklı model kamyonun fiyatlarının ortalamasının alındığı fiyat araştırması yapılan kamyonların tümünün 290 HP gücünden 6×4 özellikte olduğu hal böyleyken isteklilerden aşırı düşük açıklamalarında tüm kamyonların 180 HP olacak şekilde fiyatlandırılmalarının istenilmesi durumunun dokümana uygun olmayacağı hk 
Devamı...

açıklama istenecek analiz girdileri arasında ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin nakliye girdileri varsa, yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerinin aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ile birlikte isteklilere verilmesi gerektiği hk 7
Devamı...

Aşırı düşük açıklamada işçilik ücretlerine ilişkin olarak saatlik asgari ücretin altında bir ücret öngörülmemesi hk 2
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarında meslek mensubunun satış tutarı tespit tutanağındaki imzaları ile idare yazısı üzerine sunulan imza beyannamesindeki imzaların gözle görülür şekilde farklı olması
Devamı...

aşırı düşük savunmada isteklinin idareye göndermiş olduğu  bilgi talebi yazısında poz numaralı malzemenin nakil girdisinin hesaplanmasında kullanılacak nakliye mesafesinin verilmemiş olması nedeniyle açıklamada isteklilerce esas alınacak nakliye mesafesinin tespitinde belirsizlik ortaya çıktığı nakliye mesafesinin deniz mili olarak isteklilere bildirilmesi talep yazısı 2
Devamı...

idarenin isteklilere gönderdiği aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında ihale konusu işe özgü alanlardan temin edilmesi gerekmeyen boru vb ürünlere ilişkin nakliye girdilerinin açıklama istenen analiz girdisi olarak belirlenmesi durumunda söz konusu yazıda anılan girdilere ilişkin nakliye mesafelerinin belirtilmesinin zorunlu olduğuna yönelik herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmaması hk
Devamı...

Aşırı düşük teklif Açıklanması istenen iş kalemleri arasında yer alan poz numaralı iş kalemine ilişkin düzenlenen bilgilerin  analizde yer alan Pozlarına ait karşılığı olarak Şablon Çalışma Sehpası Malzeme İndirme Düzeni karşılığı hesaplanmıştır girdisinin açıklama istenmeyecek girdi olarak belirlendiği analizde girdinin ölçü birimi ve miktarına yer verilmediğinin görülmesi
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hk
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın re’sen düzeltilmesi durumunda bahse konu iş kalemi için analiz toplam tutarının anılan iş ortaklığının aynı iş kalemi için teklif edilen bedelin üzerinde olduğu görüldüğü aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmaması 2
Devamı...

Aşırı düşükte teknik  kapasiteye ilişkin yetkili satıcıdan alınan bilgiler üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmayacağı aksine tespit olmadıkça resmi olarak düzenlenen iş makinası tescil belgesinde yer alan teknik bilgilerin dikkate alınması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşükte tek bir iş kalemi bünyesinde aynı poz numaralı motorin girdisine 2 defa yer verildiği söz konusu 2 motorin girdisinin miktarlarının birbirinden farklı olduğu dolayısıyla söz konusu 2 motorin girdisinin paçal poz içerisinde farklı iş kalemlerinin bünyesinden ayrıştırılmak suretiyle elde edilen aynı nitelikte motorin girdisi olduğu ancak bu girdilerin birbiriyle toplanmak yerine 2 ayrı satır açılması
Devamı...

kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan özel iş kalemleri ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri paçal iş kalemi için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

Aşırı düşükte açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif verenlere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi  hk 1
Devamı...

Aşırı düşükte açıklama istenilmeyen analiz girdileri için bedel öngörüldüğü açıklama istenilen iş kalemlerinden Özel iş kalemi haricinde aritmetik hatanın bulunmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşükte resmi olarak düzenlenen iş makinası tescil belgesinde yer alan teknik bilgilerin dikkate alınması gerektiği sunulan tevsik edici belgelerde anılan makinenin motor gücünün *hp olduğuna ilişkin bilgilerin birbirleriyle uyumlu olduğu ancak ihale komisyonunda oluşan tereddüdün giderilmesi adına ilgili resmi kuruluşla da yazışma yapılmak suretiyle teklife yönelik işlem tesis edilmesi gerektiği 1
Devamı...

Aşırı düşükte teknik kapasiteye ilişkin yetkili satıcıdan alınan bilgiler üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı yeterli araştırma yapılarak değerlendirmenin tamamlanması gerektiği hk 1
Devamı...

özel/paçal iş kalemi olarak düzenlenen iş kalemi kapsamında toplam 15 m3’lük malzeme nakline ilişkin hesaplama yapıldığı ve analiz girdisi olmayan herhangi bir nakliye girdisinin belirlenmediği dolayısıyla fazla nakliye mesafesinin hesaplanmadığı
Devamı...

Aşırı düşükte özel iş kalemi analiz girdisi niteliğinde olan damperli kamyon 290 hp gücünde girdisinde belirlenecek yakıt tüketiminin 120 HP gücündeki kamyonla aynı olmasının beklenemeyeceği idarenin fazla akaryakıt tüketimi hesaplaması yapıldığının söylenemeyeceği
Devamı...

Aşırı düşük savunmada poz iş kalemine ilişkin analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 1 önceki yıl birim fiyatın herhangi bir güncelleme yapılmadan kullanılması
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ÖZEL poz numaralı iş kalemlerine ilişkin olarak yapılan tespitler ve Tebliğ açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında bahse konu iş kalemlerine ilişkin olarak sunmuş olduğu Ek-O6 Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının 5’inci bölümünde bilgileri yer verilen faturanın hakediş faturası niteliğinde olduğu piyasada alım satıma konu olan bir mala veya hizmete ait olmadığı bu çerçevede söz konusu faturanın tutanağa esas alınamayacağı anlaşılmış olup ÖZEL poz numaralı iş kalemlerine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İhale teklif dosyasına ilişkin hususların ilk komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin hususların ise ikinci komisyon kararı ile farkına varıldığı ve farkına varılmış olması gerektiği bu durumda bahse konu hususlara ilişkin farkına varıldığı ve farkına varılmış olması gerektiği tarihlerin belirtilen komisyon kararlarının tebliğ tarihleri olacağı hk
Devamı...

İhalede isteklinin kendi malı olması istenen asfalt plenti için sunulan kapasite raporunda firmanın plentin satıcısı olarak gözükmediği söz konusu raporun anılan şirket adına düzenlendiği bahse konu raporda plentin marka ve modelinin * olarak kapasitesinin * ton/saat olarak belirtildiği noter tespit tutanağının ekinde yer alan demirbaş defterinin ilgili sayfasında ise plent kapasitesinin *olarak belirtildiği plentin üreticisi ithalatçısı tarafından düzenlenen belgede bahse konu asfalt plentinde yapılan modifikasyonlar sonucu * ton/saat üretim yapılabildiğinin ifade edildiği görülmüş olup söz konusu plentin kapasitesinin * ton/saat olarak kabul edilmesi durumunda dahi İdari Şartname maddesinde belirtilen asgari kriterin sağlandığı hk
Devamı...