ihalede analiz girdisi için sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın birinci sayfasındaki “Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubu”na ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda SMMM’ye ait farklı numarada oda sicil numarası ve kaşe numarasına yer verilmesinin ancak yazım hatasından kaynaklanabileceği hk
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklamasında mazot analiz girdisi için 6,5147 TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idare tarafından verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği, ihale komisyonunun; yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemlerinin açıklama istenecek iş kalemleri olarak belirleneceği, idarece hazırlanmış olan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar girdiler için açıklama yapılmasının istenmeyeceği, bu girdilerin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdileri belirleneceği, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyeceği, aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi analizinde yer alması halinde bu girdinin oranının her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacağı ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama isteneceği, analizlerde yer alan işçilik girdilerinin istenilmeyecek girdiler arasında yer alamayacağı
Devamı...

ihale iş kaleminin analiz maliyeti kapsamında çimento malzeme bedeli çimento ve ince sıva derz kumunun iş başına nakillerine ilişkin girdi maliyetlerinin de hesaplanması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisinin yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde tespit edilerek değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

İtirazen şikâyete konu ihalede açıklama istenilecek olan iş kalemleri içerisinde yer alan iddia konusu nakliye analiz girdilerinin (Taşın ocak konkasör arası nakli, Su Nakli, Agreganın Konkasörden Plente Nakli vb.) tür, yoğunluk, nitelik vb. açılardan farklı olduğu değerlendirilmiş olup idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi anılan nakliye girdilerinin poz numaralarının aynı olmasının ve ilgili nakliye formüllerinde yer alan mesafelerin uyum göstermesinin bu girdilerin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmediği
Devamı...

analiz girdilerinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nakliye formüllerinden ulaşılan tutardan (kâr hariç) daha düşük fiyat verdiği belirlenmiş Ayrıca bu girdiler için Tebliğ’de açıklanan başka bir yöntem ile de açıklama yapılmadığı isteklinin söz konusu girdilere ilişkin fiyatlarının kabul edilmemesi ve teklifinin reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında 2.nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği, dava konusu Kurul Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

İş Ortaklığının sunmuş olduğu  aşırı düşük beton harcı analiz girdisine ilişkin alınan fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu tutanakta fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde toplam beton harcı satışı yapıldığının beyan edildiği görülmüş olup ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar  satış yapılmadığı anlaşıldığından teklifinin bu gerekçeyle de reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

Harfiyat nakliyesine ait Aşırı düşük savunmasında İdarenin yaklaşık maliyet hesabında esas aldığı  km nakliye mesafesinden daha düşük bir mesafenin kullanılamayacağı  Tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de nakliye mesafesine yönelik olarak kullanılacak tesise ilişkin İdare tarafından düzenlenmiş resmi belgeler ile açıklandığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu analizde aritmetik hata bulunmadığı, analiz girdilerinin doğru şekilde açıklandığı, analizler içerisinde miktar ve tutar çarpılırken herhangi bir yuvarlama yapılmadan ilgili sütunun hesaplandığı ve son aşamada birim fiyat hesaplanırken yuvarlama yapıldığının tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemlerinin hatalı şekilde belirlendiği veya hiç belirlenmediği tespit tutanaklarının Tebliğ maddesi ve ekindeki standart formlara aykırı şekilde düzenlenmesi
Devamı...

Yapım ihaleleri aşırı düşük savunmasında meslek mensuplarından fiyat teklifine dayanak olan (Ek-O.6) satış tutarı tespit tutanakları istenilmiş olup,  yeniden iddia konuları bakımından yapılan incelemede her hangi bir aykırılık içermediği, öte yandan şikâyete konu ihalenin tarihinin *olduğu, her ne kadar,  bahse tutanaklarda ihale tarihinde tutanaklarda ihaleyi yapan idarenin adı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası gibi ihaleyi tanımlayıcısı esaslı unsurların yer aldığı görüldüğünden, ihale tarihinin yanlış yazılmasının esasa etkili bir hata olmadığı 
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada makine girdilerine ilişkin amortisman değerinin düşülerek girdi maliyetinin hesaplanmadığı bununla birlikte ekskavatöre ilişkin analiz girdisinin *şeklinde düzenlendiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ekskavatörün kova kapasitesini tevsik edici hukuken kabul edilebilir herhangi bir belgenin sunulmadığı, konuya ilişkin yapılan yazışma ve incelemede *model ekskavatörün kova kapasitesine ilişkin ölçü aralığının ilgili analiz girdisinde belirtilen kritere uygun olmadığının görüldüğü, bu açıdan ilgili analiz girdisinde açıkça yer verilen teknik özelliğe sahip olmayan ekskavatöre dayanılarak yapılan amortismana dayalı açıklamanın yerinde olmadığı anlaşılmış olup, bu yönüyle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerdeki işçilik girdilerine ilişkin olarak öngörülen birim fiyatın * yılında geçerli olan asgari ücretin saatlik tutarı olan 15,90 TL’nin altında olmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmasına ait  analizlerdeki işçilik girdileri için ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin kullanıldığının tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşük savunmasında analizlerde mazot girdisi için 6,51 TL/kg tutarının esas alındığı anılan tutara ihale ilanı ile ihale tarihi arasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin * İlinde bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasının yer aldığı Bayi Satış Fiyatı Bültenindeki ortalama fiyattan 7,20128 TL/litre tutarından %18 KDV düşülüp, 0,845 oranında kesafet oranının üzerinde 0,90 oranı uygulanarak ulaşıldığı litre kilogram dönüşümü sonrası ortaya çıkan tutarın üzerindeki 6,51 TL tutarın uygun olduğu
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamalarında  normal hazır beton harçları analiz girdisine ait iş kalemine ilişkin analiz formatında yer verildiği görülmüş olup anılan iş kalemine ilişkin idarece düzenlenen birim fiyat tarifi ile analiz formatı incelendiğinde iş kaleminin tarifi kapsamında analiz girdisinin nakliyesine yer verilmediği için teklifi sınır değerin altında olduğu anlaşılan istekliler tarafından anılan analiz girdisi için nakliye gideri öngörülmesi ve açıklanmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

iş kaleminin analizi kapsamında öngermeli kiriş donatısı ve öngerme çeliği ile kılıf borusuna karşılık olarak çeşitli çaplarda beton çelik çubuklarına ilişkin girdilerin zaten yer aldığı bu doğrultuda öngermeli kiriş donatısı ve öngerme çeliği ile kılıf borusuna ilişkin giderlerin de bu iş kalemine dâhil olduğunun belirtilmesinin bu imalatlara ilişkin beton çelik çubuğu girdilerinin iş kalemine ilişkin analiz girdi miktarları tespit edilirken hesaba katıldığı hk
Devamı...

idareden “kamyon” girdisinin yaklaşık maliyet içerisindeki tutarının hangi teknik özellikler esas alınarak hesaplandığına ilişkin bilgi/belge talebinde bulunulduğu iş kalemine ilişkin idarenin yaklaşık maliyet hesabında çalıştırılması öngörülen kamyonlar için fiyat araştırması yapıldığı 6 faklı model kamyonun fiyatlarının ortalamasının alındığı fiyat araştırması yapılan kamyonların tümünün 290 HP gücünden 6×4 özellikte olduğu hal böyleyken isteklilerden aşırı düşük açıklamalarında tüm kamyonların 180 HP olacak şekilde fiyatlandırılmalarının istenilmesi durumunun dokümana uygun olmayacağı hk 
Devamı...

açıklama istenecek analiz girdileri arasında ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin nakliye girdileri varsa, yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerinin aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ile birlikte isteklilere verilmesi gerektiği hk 7
Devamı...

Aşırı düşük açıklamada işçilik ücretlerine ilişkin olarak saatlik asgari ücretin altında bir ücret öngörülmemesi hk 2
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarında meslek mensubunun satış tutarı tespit tutanağındaki imzaları ile idare yazısı üzerine sunulan imza beyannamesindeki imzaların gözle görülür şekilde farklı olması
Devamı...

aşırı düşük savunmada isteklinin idareye göndermiş olduğu  bilgi talebi yazısında poz numaralı malzemenin nakil girdisinin hesaplanmasında kullanılacak nakliye mesafesinin verilmemiş olması nedeniyle açıklamada isteklilerce esas alınacak nakliye mesafesinin tespitinde belirsizlik ortaya çıktığı nakliye mesafesinin deniz mili olarak isteklilere bildirilmesi talep yazısı 2
Devamı...

idarenin isteklilere gönderdiği aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında ihale konusu işe özgü alanlardan temin edilmesi gerekmeyen boru vb ürünlere ilişkin nakliye girdilerinin açıklama istenen analiz girdisi olarak belirlenmesi durumunda söz konusu yazıda anılan girdilere ilişkin nakliye mesafelerinin belirtilmesinin zorunlu olduğuna yönelik herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmaması hk
Devamı...

Aşırı düşük teklif Açıklanması istenen iş kalemleri arasında yer alan poz numaralı iş kalemine ilişkin düzenlenen bilgilerin  analizde yer alan Pozlarına ait karşılığı olarak Şablon Çalışma Sehpası Malzeme İndirme Düzeni karşılığı hesaplanmıştır girdisinin açıklama istenmeyecek girdi olarak belirlendiği analizde girdinin ölçü birimi ve miktarına yer verilmediğinin görülmesi
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hk
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın re’sen düzeltilmesi durumunda bahse konu iş kalemi için analiz toplam tutarının anılan iş ortaklığının aynı iş kalemi için teklif edilen bedelin üzerinde olduğu görüldüğü aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmaması 2
Devamı...

Aşırı düşükte teknik  kapasiteye ilişkin yetkili satıcıdan alınan bilgiler üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmayacağı aksine tespit olmadıkça resmi olarak düzenlenen iş makinası tescil belgesinde yer alan teknik bilgilerin dikkate alınması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşükte tek bir iş kalemi bünyesinde aynı poz numaralı motorin girdisine 2 defa yer verildiği söz konusu 2 motorin girdisinin miktarlarının birbirinden farklı olduğu dolayısıyla söz konusu 2 motorin girdisinin paçal poz içerisinde farklı iş kalemlerinin bünyesinden ayrıştırılmak suretiyle elde edilen aynı nitelikte motorin girdisi olduğu ancak bu girdilerin birbiriyle toplanmak yerine 2 ayrı satır açılması
Devamı...

kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan özel iş kalemleri ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri paçal iş kalemi için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

Aşırı düşükte açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif verenlere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi  hk 1
Devamı...

Aşırı düşükte açıklama istenilmeyen analiz girdileri için bedel öngörüldüğü açıklama istenilen iş kalemlerinden Özel iş kalemi haricinde aritmetik hatanın bulunmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşükte resmi olarak düzenlenen iş makinası tescil belgesinde yer alan teknik bilgilerin dikkate alınması gerektiği sunulan tevsik edici belgelerde anılan makinenin motor gücünün *hp olduğuna ilişkin bilgilerin birbirleriyle uyumlu olduğu ancak ihale komisyonunda oluşan tereddüdün giderilmesi adına ilgili resmi kuruluşla da yazışma yapılmak suretiyle teklife yönelik işlem tesis edilmesi gerektiği 1
Devamı...

Aşırı düşükte teknik kapasiteye ilişkin yetkili satıcıdan alınan bilgiler üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı yeterli araştırma yapılarak değerlendirmenin tamamlanması gerektiği hk 1
Devamı...

özel/paçal iş kalemi olarak düzenlenen iş kalemi kapsamında toplam 15 m3’lük malzeme nakline ilişkin hesaplama yapıldığı ve analiz girdisi olmayan herhangi bir nakliye girdisinin belirlenmediği dolayısıyla fazla nakliye mesafesinin hesaplanmadığı
Devamı...

Aşırı düşükte özel iş kalemi analiz girdisi niteliğinde olan damperli kamyon 290 hp gücünde girdisinde belirlenecek yakıt tüketiminin 120 HP gücündeki kamyonla aynı olmasının beklenemeyeceği idarenin fazla akaryakıt tüketimi hesaplaması yapıldığının söylenemeyeceği
Devamı...

Aşırı düşük savunmada poz iş kalemine ilişkin analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 1 önceki yıl birim fiyatın herhangi bir güncelleme yapılmadan kullanılması
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ÖZEL poz numaralı iş kalemlerine ilişkin olarak yapılan tespitler ve Tebliğ açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında bahse konu iş kalemlerine ilişkin olarak sunmuş olduğu Ek-O6 Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının 5’inci bölümünde bilgileri yer verilen faturanın hakediş faturası niteliğinde olduğu piyasada alım satıma konu olan bir mala veya hizmete ait olmadığı bu çerçevede söz konusu faturanın tutanağa esas alınamayacağı anlaşılmış olup ÖZEL poz numaralı iş kalemlerine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İhale teklif dosyasına ilişkin hususların ilk komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin hususların ise ikinci komisyon kararı ile farkına varıldığı ve farkına varılmış olması gerektiği bu durumda bahse konu hususlara ilişkin farkına varıldığı ve farkına varılmış olması gerektiği tarihlerin belirtilen komisyon kararlarının tebliğ tarihleri olacağı hk
Devamı...

İhalede isteklinin kendi malı olması istenen asfalt plenti için sunulan kapasite raporunda firmanın plentin satıcısı olarak gözükmediği söz konusu raporun anılan şirket adına düzenlendiği bahse konu raporda plentin marka ve modelinin * olarak kapasitesinin * ton/saat olarak belirtildiği noter tespit tutanağının ekinde yer alan demirbaş defterinin ilgili sayfasında ise plent kapasitesinin *olarak belirtildiği plentin üreticisi ithalatçısı tarafından düzenlenen belgede bahse konu asfalt plentinde yapılan modifikasyonlar sonucu * ton/saat üretim yapılabildiğinin ifade edildiği görülmüş olup söz konusu plentin kapasitesinin * ton/saat olarak kabul edilmesi durumunda dahi İdari Şartname maddesinde belirtilen asgari kriterin sağlandığı hk
Devamı...

Nakliye hesabında idarece belirlenen mesafeden daha düşük bir mesafenin dikkate alındığı ancak Kamu İhale Genel Tebliğ maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerektiği 
Devamı...

 Aşırı düşük sorgularında tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanlara (iş makinesi) ilişkin açıklamalarda fiyat teklifi kullanılması durumunda, ilgili tekliflerde belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların (iş makinelerinin) özellikleri ile idarenin yaklaşık  maliyeti hesaplarken kullanmış olduğu ilgili tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların (iş makinelerinin) özelliklerinin birebir aynı özelliklerde olması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve uygun görülen isteklilerin tekliflerini verirken sunmuş oldukları fiyat  tekliflerinde bu tür bir uyumsuzluğun olup olmadığının kontrol edilerek, olması durumunda, ilgili teklifi veren/sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdarenin iş makinasına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesine yönelik gerekçesi  fiyatı açıklanması istenilen iş makinasının ihale konusu işte kullanılması öngörülen iş makinesi olması gerektiği 2 iş makinasının satın alma bedellerinin ortalaması üzerinden açıklama yapılmasının aşırı düşük teklif açıklamasının amacıyla bağdaşmayacağı ve ortalama fiyat yöntemiyle açıklama yapılamayacağı bu nedenle idarenin açıklamayı uygun bulmamama gerekçesinin yerinde olduğu değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibi tarafından kendi malı olarak sunulan greyderlerden birine ilişkin faturadaki bedel esas alındığında ilgili iş kalemi analizinde kullanılan tutarının bu bedelin üzerinde olduğu açıklamanın bu yönüyle mevzuata aykırı olarak değerlendirilemeyeceği ve greydere ilişkin açıklamanın uygun kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

Aşırı düşük açıklamasındaki iş kalemi ile ilgili olarak idarece hazırlanan analiz formatında fidanlar ile ilgili olarak “vb” şeklinde bilgiye, ayrıca idarece söz konusu iş kalemi ile ilgili olarak hazırlanan birim fiyat tarifi incelendiğinde, “Özel poz Temini Şartnamesine uygun bitkilerin (yapraklı ağaçlar, ibreli ağaçlar, çalılar, yer örtücüler, sarmaşıklar ve mevsimlik çiçekler) temini, kullanılacak alana getirilmesi…” şeklinde tanımlara yer verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu iş kalemine yönelik olarak yapılan açıklamanın idarece istenilen açıklamalara aykırılık teşkil etmediği hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin de belirtileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyen analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizler idare tarafından verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği
Devamı...

birim fiyat teklif cetveli standart formunda dört adet iş kaleminin yer aldığı ancak idarenin ilk iki iş kalemine sehven aynı sıra numarasını verdiği dolayısıyla aslında 4’üncü iş kalemi olarak belirlenen lpg tüpünün birim fiyat teklif cetvelinde sehven 3’üncü iş kalemi olarak yer aldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelleri incelediğinde ise lpg tüpüne ilişkin iş kaleminin birim fiyat teklif cetvellerinde 4’üncü iş kalemi olarak numaralandırıldığı nitekim başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde de lpg tüpüne ilişkin iş kaleminin 4’üncü iş kalemi olarak numaralandırıldığı, ayrıca idareye aşırı düşük teklif savunmalarını sunan başvuru sahibi istekli ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin de anılan gider kalemlerine yönelik açıklamalarda bulundukları görülmüş olup idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması ile ilgili yazısında yer alan teklif mektubunun 3’üncü ve 4’üncü kalemleri ifadesinden, birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan sigorta giderleri ile lpg tüpüne ilişkin iş kalemlerinin anlaşılması gerektiği, dolayısıyla bu iki iş kaleminin idare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı anlaşıldığından, idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi gerektiği yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranlarının kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, ihale komisyonunca, “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”ne göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi gerektiği ve bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için ise sorgulama yapılmaması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük savunmada istekli tarafından sunulan analiz yardımcı analiz ya da alt analizlerdeki tesis makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden açıklama yapılmadığı hk
Devamı...

İhalede teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yapacakları açıklamada sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulması gerektiği isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin 3 ncü kişilerden alınan fiyat teklifleri çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, ürettiği aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler olduğu sayılan belgelerden uygun olanların açıklamalar kapsamında sunulacağı sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesinin belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği
Devamı...