EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden ilgili mevzuatına göre hesaplanan sözleşme ve genel giderin çıkarılması neticesinde kalan tutarın yukarıda aktarılmış olan KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanan sözleşme ve genel gider hariç toplam işçilik maliyetinin üzerinde olması gerektiği hk
Devamı...

ihalede tek bir mal kalemine ilişkin 2 marka teklif edilmesinin başvuru sahibine haksız avantaj sağlayabileceği, bu şekilde teklif verilmesinin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu rekabet ve eşit muamele ilkesini zedelediği, hususları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu gerekçe ile idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı belgede teyit adresi olarak  Sicil Gazetesi sayfasına atıf yapıldığı, teyit adresi olarak bilgilerine yer verildiği sayfa incelendiğinde ortaklara ait bilgiler  ile yöneticilere ait bilgiler konularına yönelik hususların tescil edildiği, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

Zeyilname,ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçelerinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişikin EKAP’ta yer alan belgenin veya bu belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP’tan aktarılması gerektiği
Devamı...

ihalede yüklenicinin sorumluluğunda olan kasko ve sigorta bedellerinin düşük tutulması veya tarihi geçtiği halde yeniletilmemesi gibi nedenlerden dolayı sözleşme süresince bir kazada herhangi bir ödeme ortaya çıkacak olursa ve bu ödemenin idare tarafından yapılması durumu oluşursa, anılan bedelin yüklenicinin hakediş, alacak veya kesin teminatından kesileceği
Devamı...

ihale dokümanının hiçbir yerinde özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB) sınırları dahilinde bir proje hazırlanacağına dair düzenlemenin yer almadığı, idare tarafından görüş alınacak kurumlar veya koordinasyon sağlanacak kuruluşlar arasında bölge kurulunun sayılmadığı, metodoloji dokümanının içindekiler sayfasında yanlış numaralandırma sebebi ile puan kırılması
Devamı...

İhale komisyonu kararına göre isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, şikayet başvurusu üzerine anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine ilişkin olarak ihaleyi yapan idare ile belgeyi düzenleyen Müdürlük ile yazışmaların yapıldığı, bu kapsamda belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerin talep edildiği, bu süreçte belgeyi düzenleyen  Müdürlüğün yapılan incelemelerde belge tutarında hata tespit edilmesi nedeniyle belgeyi yeniden düzenlediği, ilk belgeye mukayeseyle alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin *TRY” ve belge tutarının * şeklinde değiştirildiği hk
Devamı...

ihale e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet alanına ilişkin bilgilerin yer almadığı ve dilekçe ekinde başka bir belgeye yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin beyan edilen söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinden tespit edilemediği
Devamı...

ihale sürecinde iptal kararına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun çerçevesindeki ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak sorumluluğu idareye ait olduğundan kamu yararını da gözeterek idarenin işlemini her zaman geri alabileceği dikkate alındığında iptal kararında belirtilen “yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklifler ile ihaleye verilen teklifler arasında ciddi fark ve çelişki olduğu” şeklindeki iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede İdarenin İş Ortaklığının açıklamasının reddine ilişkin gerekçede, anılan tutanakta * yılı 4’üncü geçici vergi beyanname dönemine göre işlem yapıldığı, işin ihale tarihine göre son geçici vergi beyanname döneminden bir önceki beyanname döneminin Ekim-Kasım-Aralık * olduğu, buna rağmen fatura bilgileri tablosunda * tarihlerine ait fatura kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, fiyat teklifine konu edilen Beton Harcının dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosunda belirtilen faturaların tarih bilgilerine yer verilmediği anlaşıldığından, faturaların tutanakta belirtilen geçici vergi beyanname dönemi ile uyumlu olup olmadığının tespitinin yapılamayacağı görülmüş olup, isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale sözleşme davet yazısı dışında ayrı bir yazıda sadece İdari Şartnamede sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece mevzuat gereğince ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptal kararının  iptali
Devamı...

ihale katılan  2 isteklinin şirket adreslerinin aynı olmasa da aynı IP adresi kullanılmak suretiyle ihale dokümanı indirme ve teklif verme davranışının bulunmadığı görülse de  her iki firmanın da temsile yetkili müdürü olarak ihaleye katılması halinin anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri birbirlerinin tekliflerinden haberdar oldukları ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturması nedeniyle ihale dışı bırakılması 
Devamı...

İhale dokümanı düzenlemelerinden ise işin yürütülmesi aşamasında idare tarafından kesin teminattan kesinti yapılabileceğinin anlaşıldığı, kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği, dolayısıyla iddia konusu düzenlemenin kamu ihale mevzuatında sınırlı olarak sayılan hükümler kapsamında değerlendirilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı (Yüklenici tarafından Sözleşmenin Uygulanması sırasında Teknik Şartnamede belirtilen sayı ve özelliklerde işçi çalıştırılacak olup, Yüklenicinin çalıştıracağı İşçilerin 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre her türlü yasal hakları teklif fiyata dahildir. İdarenin çalışanların özlük hakları konusunda hiç bir sorumluluğu yoktur. Çalışılanlar açısından karşılaşılabilecek her türlü hukuki ve yasal sorunlar da maddi ve manevi zararı Yüklenici karşılamakla sorumlu olup, idareye herhangi bir ceza gelmesi durumunda idare bunu yüklenicinin hak edişlerinden veya Kesin Teminatından kesmekte serbesttir.) dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu hk
Devamı...

 İdari Şartname’nin aktarılan maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyime ilişkin puanlama kapsamında ihaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde pilot ortak ile birlikte özel ortakların da iş deneyim belgelerinin değerlendirmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin iş deneyim belgelerinde yer alan benzer işe uygun olan belge tutarlarının hangi oran ya da miktarda teknik puan hesabında esas alınacağının somut ve anlaşılır bir şekilde belirlenmediği hk
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında söz konusu isteklinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

ihale konusu işte esas alınması gereken saatlik asgari ücretin 35,23 TL olduğu dikkate alındığında; anılan bedelin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 176.400 saat ile çarpılması sonucunda 6.214.572,00 TL elde edildiği, bu bedelin asgari işçilik maliyeti olduğu, ayrıca, %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif tutarlarına eklenmesi gerektiği
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiğ
Devamı...

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan söz konusu kısma istekli tarafından 31.999.912,12 TL teklif verildiği, analiz tutarı ile işin miktarı çarpıldıktan sonra istekli tarafından öngörülen kar ve genel giderler tutarı eklendiğinde ulaşılan tutarın 31.999.921,14 TL olduğu, bu tutarın teklif bedelini aştığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ve Bakanlık görüşü çerçevesinde ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddi gerektiği
Devamı...

ihalede analiz girdisi için sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın birinci sayfasındaki “Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubu”na ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda SMMM’ye ait farklı numarada oda sicil numarası ve kaşe numarasına yer verilmesinin ancak yazım hatasından kaynaklanabileceği hk
Devamı...

işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

İş Ortaklığının sunmuş olduğu  aşırı düşük beton harcı analiz girdisine ilişkin alınan fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu tutanakta fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde toplam beton harcı satışı yapıldığının beyan edildiği görülmüş olup ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar  satış yapılmadığı anlaşıldığından teklifinin bu gerekçeyle de reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale konusu işe ait atıkların depolanması için sorumlu olan Belediyeden gerekli izinlerin alındığına dair her hangi bir belge tevsik edilmediği kazı malzemesinin asfalt kazıma işlemi sonucu elde edilecek asfalt atığı olduğu bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer vb. malzemeler bulunduğu tarım arazilerine ve çevreye zarar verebilecek depolanması esnasında yangın vs risklere açık ve ayrıca kamuya ait kıymetli bir malzeme olduğu gelişigüzel şahıs arazilerine depolanmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporu işletme kayıt belgesi ve diğer belgelerde isteklinin kendi mutfağını kullanarak yemek üretimi yaptığı, üretim yaptığı “İşletme Adresinin * olduğu söz konusu adresin İdari Şartnamede aranan (en fazla 150 km) mesafe içerisinde olduğu anlaşıldığından adı geçen isteklilerin tekliflerinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından yarım kuruşun altında teklif sunulan “Ferdi kaza sigortası” kalemi tutarının iş kalemi için sunulan toplam teklif bedeline, ödemeye esas herhangi bir katkı sağlamadığı, anılan kalemi için toplam 0,00 TL teklif sunulması durumunda da isteklinin 21 adet iş kalemi için sunacağı toplam teklif tutarının, mevcut teklif tutarları ile aynı olacağı anlaşıldığından, bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye verilen götürü bedel teklif mektubunda hangi kısma ne kadar teklif verdiğinin net olmaması gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği bu kapsamda anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Aşırı düşük açıklama talebi yazısı çerçevesinde işçilik yakıt araç (amortisman kiralama) sigorta ve bakım/lastik maliyetlerine ilişkin açıklama yapılacağı diğer giderlerin ise açıklama kapsamında olmadığı gider kalemleri için açıklama yapılmasına gerek olmadığı hk 9
Devamı...

ihale ilan tarihinden önce kurulmuş mutfaklar ile yapılmış mutfaklar ile sözleşme yapabileceği son 1 yıla ait analiz raporlarını İhale ilan tarihinden önce son bir yıla ait idareye sunulacağı yönündeki düzenleme hk
Devamı...

İhale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ve ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklifin değiştiği ve ihalede yeni bir durumun  oluştuğu ihalede oluşan yeni durum nedeniyle başvurunun esastan incelenmesi gerektiği analiz bileşenine ilişkin hususlar Kurul tarafından incelenmemiş olup bu konuda karar alınmamı olup uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak Danıştay her kesinleşen ihale kararı bildirimi veya yeni bir ihale komisyon kararının bireysel idari işlem niteliğinde olduğu yönündeki kararlarının bu durum için geçerli olduğu ve analiz bileşenine ilişkin olarak iddia konusu edilen hususların esastan incelenmesi gerektiği hk 
Devamı...

İhale mevzuatında ortaklık durum belgesinin istenilme amacının, tüzel kişi isteklilerin mezuniyet belgesi ile ihaleye katıldıkları mezuniyet belgesi sahibi ortağının, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunu göstermesi olduğu dikkate alındığında mezuniyet belgesine sahip ortağın, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunun ancak belge düzenleme tarihi ile tespit edilebileceği, dolayısıyla belgenin düzenleme tarihinin belgenin asli unsuru olduğu, bu itibarla sunulan ortaklık durum belgesinde belgenin düzenlenme tarihi kısmının boş bırakılmasının esaslı eksiklik niteliğinde olduğu, dolayısıyla idarece tamamlatılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat bilgileri formunda yer alan ID numarası ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu söz konusu istekliye ait geçici teminat bilgilerinin de idare tarafından teyit edilebileceği dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin idare tarafından bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İhalede teklif edilen bedelin %80’i oranı tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiğinden başvuru sahibinin sunacağı iş deneyim belgesi tutarının en az * TL olması gerekmektedir Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı * TL’dir Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları gereği belge tutarının %31’i benzer iş tanımına (BIII Grubu işler) uygun olduğundan değerlendirmeye alınabilecek tutarı * TL’dir Buna göre başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye esas alınacak tutarı da başvuru sahibinin teklifine göre sunması gereken iş deneyim belgesi tutarını fazlasıyla karşılamaktadır
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulamada hangi maliyet bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olduğunun belirtildiği görülmekle birlikte araç kiralama ve/veya amortisman giderine yönelik olarak yalnızca amortisman denilmesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı aracı olmadığı öne sürülerek bu bileşene ilişkin herhangi bir açıklama sunmaması sonucunu doğurduğu söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığından ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı hk 1
Devamı...

ihale  maddesinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu İdari Şartname maddesinde de anılan belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin düzenlendiği ihaleye katılan isteklilerin yeterlik kriteri olarak anılan belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibi istekli tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge (Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler standart formu)sunulmadığından bu gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun Teminata İlişkin Bilgiler sütununun istekli tarafından doldurulmaması 1
Devamı...

ihaleye katılan şirketin ortaklık durumu gösteren ticaret sicili gazetelerinin beyan edildiği, İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda ilgili bilgileri gösterir pay defterlerinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği, ancak anılan isteklinin bir anonim şirket olduğu ve yeterlik bilgileri tablosunda pay defterlerinin beyan edilmediği görüldüğünden bahsi geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

A.Ş ler tarafından ihalelerde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerekliliği hk(Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve  standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu)
Devamı...

İHALEDE İstekli tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısı ile geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerekgüncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi sütununu boş bıraktığı, MERSİS numarasına yer vermediği belirlenmiştir. Kaldı ki MERSİS numarası belirtilmiş olsa dahi, başvuru sahibinin anonim şirket olduğu göz önüne alındığında, her halükarda pay defterini de teklifleri kapsamında sunması gerektiği ancak başvuru sahibinin pay defterini de sunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İstekli tarafından ihalede ortaklık durum belgesinin sunulduğu ancak mevzuat gereğince sunulması gereken standart forma uygun olarak düzenlemiş ortaklık tespit belgesinin teklif dosyasında sunulmaması
Devamı...

istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin dayanağı olan tutanağın düzenlenmesine esas fatura üzerinden idarece tekrar değerlendirilerek yeni bir idari işlem tesis edildiği dikkate alındığında, başvurunun söz konusu faturanın bahse konu kurul kararında teknik niteliği sebebiyle beton harcı özelinde ne şekilde yapılmış olması halinde aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olacağı noktasında yer verilen tespitlere uygun olup olmaması
Devamı...

ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan ve pilot ortak tarafından teklif dosyasında sunulmayan pay defterinin, anonim şirket olan pilot ortak nezdinde yeterlik belgesi olarak belirlendiği, yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif zarfı kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değelendirilemez
Devamı...

pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirildiği, İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, tekliflerin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi sonrasında yeterliği tespit edilen isteklilerden son yazılı fiyat tekliflerinin istenilmesi ve geçici teminatları uygun bulunmadığından teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 2 istekliden son yazılı fiyat tekliflerinin alınmaması gerekmekle beraber; İdari Şartname’ye uygun olmayan bu durum, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı hususu ile birlikte göz önüne alındığında ihalenin sonucuna ve esasına doğrudan ve tek başına etkisinin bulunmadığı ve ihalenin iptal edilmesini gerektirmediği hk
Devamı...