İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında söz konusu isteklinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

ihale konusu işte esas alınması gereken saatlik asgari ücretin 35,23 TL olduğu dikkate alındığında; anılan bedelin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 176.400 saat ile çarpılması sonucunda 6.214.572,00 TL elde edildiği, bu bedelin asgari işçilik maliyeti olduğu, ayrıca, %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif tutarlarına eklenmesi gerektiği
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiğ
Devamı...

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan söz konusu kısma istekli tarafından 31.999.912,12 TL teklif verildiği, analiz tutarı ile işin miktarı çarpıldıktan sonra istekli tarafından öngörülen kar ve genel giderler tutarı eklendiğinde ulaşılan tutarın 31.999.921,14 TL olduğu, bu tutarın teklif bedelini aştığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ve Bakanlık görüşü çerçevesinde ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddi gerektiği
Devamı...

ihalede analiz girdisi için sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın birinci sayfasındaki “Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubu”na ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda SMMM’ye ait farklı numarada oda sicil numarası ve kaşe numarasına yer verilmesinin ancak yazım hatasından kaynaklanabileceği hk
Devamı...

işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

İş Ortaklığının sunmuş olduğu  aşırı düşük beton harcı analiz girdisine ilişkin alınan fiyat teklifinin dayanağı olarak Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu tutanakta fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde toplam beton harcı satışı yapıldığının beyan edildiği görülmüş olup ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar  satış yapılmadığı anlaşıldığından teklifinin bu gerekçeyle de reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale konusu işe ait atıkların depolanması için sorumlu olan Belediyeden gerekli izinlerin alındığına dair her hangi bir belge tevsik edilmediği kazı malzemesinin asfalt kazıma işlemi sonucu elde edilecek asfalt atığı olduğu bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer vb. malzemeler bulunduğu tarım arazilerine ve çevreye zarar verebilecek depolanması esnasında yangın vs risklere açık ve ayrıca kamuya ait kıymetli bir malzeme olduğu gelişigüzel şahıs arazilerine depolanmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporu işletme kayıt belgesi ve diğer belgelerde isteklinin kendi mutfağını kullanarak yemek üretimi yaptığı, üretim yaptığı “İşletme Adresinin * olduğu söz konusu adresin İdari Şartnamede aranan (en fazla 150 km) mesafe içerisinde olduğu anlaşıldığından adı geçen isteklilerin tekliflerinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından yarım kuruşun altında teklif sunulan “Ferdi kaza sigortası” kalemi tutarının iş kalemi için sunulan toplam teklif bedeline, ödemeye esas herhangi bir katkı sağlamadığı, anılan kalemi için toplam 0,00 TL teklif sunulması durumunda da isteklinin 21 adet iş kalemi için sunacağı toplam teklif tutarının, mevcut teklif tutarları ile aynı olacağı anlaşıldığından, bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye verilen götürü bedel teklif mektubunda hangi kısma ne kadar teklif verdiğinin net olmaması gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği bu kapsamda anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Aşırı düşük açıklama talebi yazısı çerçevesinde işçilik yakıt araç (amortisman kiralama) sigorta ve bakım/lastik maliyetlerine ilişkin açıklama yapılacağı diğer giderlerin ise açıklama kapsamında olmadığı gider kalemleri için açıklama yapılmasına gerek olmadığı hk 9
Devamı...

ihale ilan tarihinden önce kurulmuş mutfaklar ile yapılmış mutfaklar ile sözleşme yapabileceği son 1 yıla ait analiz raporlarını İhale ilan tarihinden önce son bir yıla ait idareye sunulacağı yönündeki düzenleme hk
Devamı...

İhale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ve ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklifin değiştiği ve ihalede yeni bir durumun  oluştuğu ihalede oluşan yeni durum nedeniyle başvurunun esastan incelenmesi gerektiği analiz bileşenine ilişkin hususlar Kurul tarafından incelenmemiş olup bu konuda karar alınmamı olup uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak Danıştay her kesinleşen ihale kararı bildirimi veya yeni bir ihale komisyon kararının bireysel idari işlem niteliğinde olduğu yönündeki kararlarının bu durum için geçerli olduğu ve analiz bileşenine ilişkin olarak iddia konusu edilen hususların esastan incelenmesi gerektiği hk 
Devamı...

İhale mevzuatında ortaklık durum belgesinin istenilme amacının, tüzel kişi isteklilerin mezuniyet belgesi ile ihaleye katıldıkları mezuniyet belgesi sahibi ortağının, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunu göstermesi olduğu dikkate alındığında mezuniyet belgesine sahip ortağın, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunun ancak belge düzenleme tarihi ile tespit edilebileceği, dolayısıyla belgenin düzenleme tarihinin belgenin asli unsuru olduğu, bu itibarla sunulan ortaklık durum belgesinde belgenin düzenlenme tarihi kısmının boş bırakılmasının esaslı eksiklik niteliğinde olduğu, dolayısıyla idarece tamamlatılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat bilgileri formunda yer alan ID numarası ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu söz konusu istekliye ait geçici teminat bilgilerinin de idare tarafından teyit edilebileceği dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin idare tarafından bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İhalede teklif edilen bedelin %80’i oranı tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiğinden başvuru sahibinin sunacağı iş deneyim belgesi tutarının en az * TL olması gerekmektedir Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı * TL’dir Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları gereği belge tutarının %31’i benzer iş tanımına (BIII Grubu işler) uygun olduğundan değerlendirmeye alınabilecek tutarı * TL’dir Buna göre başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye esas alınacak tutarı da başvuru sahibinin teklifine göre sunması gereken iş deneyim belgesi tutarını fazlasıyla karşılamaktadır
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulamada hangi maliyet bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olduğunun belirtildiği görülmekle birlikte araç kiralama ve/veya amortisman giderine yönelik olarak yalnızca amortisman denilmesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı aracı olmadığı öne sürülerek bu bileşene ilişkin herhangi bir açıklama sunmaması sonucunu doğurduğu söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığından ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı hk 1
Devamı...

ihale  maddesinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu İdari Şartname maddesinde de anılan belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin düzenlendiği ihaleye katılan isteklilerin yeterlik kriteri olarak anılan belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibi istekli tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge (Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler standart formu)sunulmadığından bu gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun Teminata İlişkin Bilgiler sütununun istekli tarafından doldurulmaması 1
Devamı...

ihaleye katılan şirketin ortaklık durumu gösteren ticaret sicili gazetelerinin beyan edildiği, İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda ilgili bilgileri gösterir pay defterlerinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği, ancak anılan isteklinin bir anonim şirket olduğu ve yeterlik bilgileri tablosunda pay defterlerinin beyan edilmediği görüldüğünden bahsi geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

A.Ş ler tarafından ihalelerde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerekliliği hk(Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve  standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu)
Devamı...

İHALEDE İstekli tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısı ile geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerekgüncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede isteklinin sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi sütununu boş bıraktığı, MERSİS numarasına yer vermediği belirlenmiştir. Kaldı ki MERSİS numarası belirtilmiş olsa dahi, başvuru sahibinin anonim şirket olduğu göz önüne alındığında, her halükarda pay defterini de teklifleri kapsamında sunması gerektiği ancak başvuru sahibinin pay defterini de sunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İstekli tarafından ihalede ortaklık durum belgesinin sunulduğu ancak mevzuat gereğince sunulması gereken standart forma uygun olarak düzenlemiş ortaklık tespit belgesinin teklif dosyasında sunulmaması
Devamı...

istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin dayanağı olan tutanağın düzenlenmesine esas fatura üzerinden idarece tekrar değerlendirilerek yeni bir idari işlem tesis edildiği dikkate alındığında, başvurunun söz konusu faturanın bahse konu kurul kararında teknik niteliği sebebiyle beton harcı özelinde ne şekilde yapılmış olması halinde aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olacağı noktasında yer verilen tespitlere uygun olup olmaması
Devamı...

ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan ve pilot ortak tarafından teklif dosyasında sunulmayan pay defterinin, anonim şirket olan pilot ortak nezdinde yeterlik belgesi olarak belirlendiği, yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif zarfı kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değelendirilemez
Devamı...

pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirildiği, İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, tekliflerin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi sonrasında yeterliği tespit edilen isteklilerden son yazılı fiyat tekliflerinin istenilmesi ve geçici teminatları uygun bulunmadığından teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 2 istekliden son yazılı fiyat tekliflerinin alınmaması gerekmekle beraber; İdari Şartname’ye uygun olmayan bu durum, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı hususu ile birlikte göz önüne alındığında ihalenin sonucuna ve esasına doğrudan ve tek başına etkisinin bulunmadığı ve ihalenin iptal edilmesini gerektirmediği hk
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından aktarılan İdari Şartname düzenlemesine uygun olarak tüzel kişiliğin ortaklık son durumu ile yönetimdeki görevlileri tevsik etmek amacıyla “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin sunulmadığı tespit edildiğinden, bu durumun mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

 iş ortaklığının yeterlik değerlendirmesinin pilot ortak A.Ş.nin iş deneyimini tevsiken yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği Alt Yüklenici İş Bitirme belgesi dikkate alınarak yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale Yönetmelik hükmü gereği, isteklilerce beyan edilen  T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranlarının teyidinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bilgiler olduğu göz önüne  alındığında, idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olmadığı hk
Devamı...

beyan edilen ortaklık oranının ilgili gazetelerde yer verilen oran ile örtüştüğü, * şirket müdürü olduğu görülmüş, ancak beyan edilen TC kimlik numarasının * tarih ve  * sayılı ticaret sicil gazetelerinden teyit edilemediği anlaşılmış olup isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun bu yönüyle uygun olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunlu olduğundan sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde ortakların T.C. kimlik numaralarının olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu hususun tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak kabul edilemiyeceği
Devamı...

İdari Şartname maddesindeki Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında gerek duyulması halinde idarenin yazılı talebi ile katalog veya demontrasyon  İstenilmesi halinde verilen sürede istekli tarafından teslim edilmesi zorunludur düzenlemesi gereği idarece istekliler tarafından teklif edilen cihazlara ilişkin katalog veya demonstrasyon talebi yapılmak suretiyle başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen hususlar bakımından teklif edilen cihazların ihale dokümanına uygunluk değerlendirmesi yapılarak tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” kısımlarında herhangi bir beyanda bulunulmayarak boş bırakıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortağına ait T.C. kimlik numarası bilgisinin teyidinin yapılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İdari Şartnamede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin meslek gruplarına, bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayılarına ve söz konusu personele ödenecek ücretin brüt asgari ücretin yüzde fazlası şeklinde belirlenen oranlara yer verildiği, Teknik Şartname’de ise yüklenicinin haftanın her günü resmi ve dini bayramlar dahil kesintisiz olarak yemek vermekle yükümlü olduğunun düzenlendiği Bu çerçevede itirazen şikâyete konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı için ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personele yönelik sayı, gün vb. hususlar bakımından düzenleme yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, söz konusu giderlerin istekliler tarafından öğün maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturulabileceği hk
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemelerinden, isteklilerin teklif ettikleri bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunmalarının zorunlu olduğu ve banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının gerektiği
Devamı...

idarelerin yapacakları ihalelerde; güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, incelemeye konu ihalede, ihale kararı alınmadan önce 9 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edildiği, söz konusu isteklilerden Şti.nin teklifinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından incelenmeksizin reddedildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklinin teklifinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinden daha düşük olduğu, söz konusu isteklilerin geçici teminatlarının teklif sahiplerine iade edildiği, belirtilen sebeplerle idarenin iş ve işlemleri nedeniyle ihale sürecine ilişkin tereddütlerin oluştuğu ve güvenirlik ilkesinin zedelendiği
Devamı...

alt yüklenici iş bitirmesine konu işin altyapı ve üstyapı işlerinin bir arada olduğu karayolu yapım işlerinin belirtildiği A/V grubu işlere benzer nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesi kapsamındaki işlerin tümünün ihale konusu karayolu üstyapı işi ile aynı nitelikte olmadığı, ilgili mevzuat hükümleri gereğince istekliler tarafından benzer iş tanımına uygun işler yanında, ihale konusu işe uygun işlere ait iş deneyim belgesi sunulabileceği, ancak Şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu işe gerekse de idarece belirlenen benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ve teknik kriterleri belirtilmek suretiyle sayılan kendi malı olma şartı getirilen araç, makine ve teçhizata yönelik düzenlemeden etkilendiği ve bahse konu düzenlemelerin İhale Kanun maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesine sebebiyet verdiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu ve incelenmekte olan ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk
Devamı...

analiz girdisine ait alt analizlerin temel girdilerine kadar ayrıştırılmamasının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamındaki açıklanması istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinde değişikliğe sebebiyet vereceği, dolayısıyla, bu haliyle aşırı düşük teklif sorgulama işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, analiz girdisinin temel girdilerine kadar ayrıştırılmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı ve söz konusu analiz girdilerin temel girdilerine kadar ayrıştırılması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teliflerinde malzeme, montaj ve nakliye bedellerine ayrı ayrı yer verilmesine rağmen, anılan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarında söz konusu bedellere (malzeme, montaj ve nakliye) ayrı ayrı yer verilmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifleri ile söz konusu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının birbiri ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından idarece aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile uygun bulunmamasının yerinde olduğu hk
Devamı...

fiyat teklifinde ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerde söz konusu malzemenin işin yapımı aşamasında fiyat teklifi alınan firmadan temin edileceğine yönelik istekli tarafından herhangi bir beyanda ya da taahhütte bulunulmamışsa, bu malzemenin işin yapımı aşamasında başka bir firmadan da temin edilebileceği ve bu hususu engelleyen bir mevzuat düzenlemesinin bulunmadığı, ayrıca malzemenin teknik özelliklerine uygun olarak teslim edilmesinin de sözleşme gereği zorunlu olduğu dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklaması aşamasında uyuşmazlığa konu malzemeye ilişkin olmak üzere kullanılacak malzemenin teknik özelliklerinin uygun olup olmadığının sözleşmenin yürütümü (işin yapımı), kontrol, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi hk
Devamı...

idarenin yaptığı yaklaşık maliyet hesabı dikkate alındığında, itirâzen şikâyete konu *poz numaralı iş kalemine ilişkin ayrıntılı analizin bulunmadığı, bahse konu iş kaleminin yaklaşık maliyetinin piyasa fiyat araştırması yapılarak hazırlandığı, diğer iş kalemlerinin analizlerinin hazırlandığı, bu çerçevede bahse konu iş kaleminin niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemi olduğunun anlaşıldığı, diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerinin analizi hazırlanamayan özel iş kalemi ile ilgisinin olmaması
Devamı...