ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik giderine ilişkin teklifinin ihale dokümanında, Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, belirlenen ücretin altında olduğu, dolayısıyla ihale dokümanına aykırı olduğu
Devamı...

 e-ihalede birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik kalemlerinin birim fiyatlarının virgülden sonra iki hane olacak şekilde belirlendiği, teklif tutarlarının da virgülden sonra iki hane olarak hesaplandığı dolayısıyla tutarlarda herhangi bir yuvarlama işlemine ihtiyaç olmadığı ayrıca e-teklif verildiğinden aritmetik bir hatanın söz konusu olmadığı
Devamı...

ihalede personel giderinin KİK İşçilik Hesaplama Modülündeki %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil birim fiyat esas alınmak suretiyle yapılan hesaplama üzerinden maliyet öngörülerek açıklandığı ve söz konusu şekilde yaptığı açıklamaya göre hesaplanan sözleşme ve genel giderlerin ilgili mevzuata göre hesaplanacak tutarın üzerinde olduğu
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik giderinin eksik hesaplandığı, lastik giderine ilişkin ise Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak tevsik edici bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

İhalede  teklif edilen birim fiyatın KİK işçilik modülündeki fiyat ile kıyafet fiyatını içermesi gerektiği, bir diğer ifade ile önemli teklif bileşeninin karlı bir şekilde karşılanması gerektiği, ancak KİK işçilik modülündeki fiyat (yemek dahil) ile kıyafet için belgelendirilen maliyet toplandığında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatın aşıldığı, dolayısıyla işçilik kalemlerinden zarar edildiği, bu sebeple teklifin reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklitarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden ilgili mevzuatına göre hesaplanan sözleşme ve genel giderin çıkarılması neticesinde kalan tutarın yukarıda aktarılmış olan KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanan sözleşme ve genel gider hariç toplam işçilik maliyetinin üzerinde olması gerektiği hk
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı
Devamı...

ihale dokümanında çalıştırılacak personele verilecek ücretin açık olarak belirlendiği, istekliler tarafından şoför maaşlarına ilişkin teklif edilecek ücretin de yine yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin %30 fazlasının altında ve %35 fazlasının üzerinde olamayacağının düzenlenerek net bir şekilde belirleme yapıldığı, anılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde yüklenici tarafından şoförlere verilecek aylık maaşın yürürlükteki asgari ücretin %30 fazlası olacağının görüldüğü, tüm bu düzenlemeler kapsamında tekliflerin eşit şartlar altında değerlendirilmesini ve sağlıklı teklif fiyatı oluşturulmasını engelleyecek bir husus bulunmadığı
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verildiği, yine ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı nedeniyle idarenin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için, çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihale teklif fiyatı ile bu tutar üzerinden hesaplanması gereken %1,567 oranındaki sözleşme giderleri payı *TL’dir İsteklinin teklif fiyatından sözleşme giderleri payı düşüldükten sonra geriye kalan tutar ise * TL’dir. Bu tutar yukarıda aktarılan ilgili SGK prim oranları ayrı ayrı hesaplandığında bulunan pirim tutarları iki haneye yuvarlandıktan sonra yapılan toplama işlemi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ortaya çıkan *TL’lik asgari işçilik maliyetinin üzerinde olmakla birlikte aynı zamanda hesaplama yöntemi KİK işçilik modülünde esas alınan hesaplama yöntemine uygun olarak yapılan hesaplama ile örtüşdüğünün tespiti
Devamı...

ihale sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemleri için teklif edilen toplam tutarın * TL olduğu görülmüş olup ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen birim fiyatların ihale tarihinde geçerli olan  asgari ücret esas alınarak hesaplanmadığı
Devamı...

ihale dokümanında çalıştırılacak personel listesine ve yemek bedellerine yer verildiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçireceği anlaşılmakla birlikte, şikâyete konu ihalenin ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti birlikte incelendiğinde işçilik maliyetinin toplam yaklaşık maliyetinin %70’inin altında olduğu anlaşıldığından, şikâyete konu ihalenin kamu ihale mevzuatı açısından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu, niteliği gereği personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı işinde, hizmetin ifasında çalışacak personeller için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, bu giderlere ilişkin maliyetlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemi içerisinde değerlendirilerek teklif oluşturulmasının önünde engel bulunmadığı
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu ve mevzuat gereğince işçilik gideri hesabında KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının gerekmediği
Devamı...

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede anılan istekli tarafından personel ücretinin işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü yardımıyla hesaplandığı, ihale dokümanında sürücülerin günde kaç saat çalışacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise her personelin günlük 3 saat çalışacağının öngörülerek işçilik giderini açıkladığının görüldüğü, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamanın bu yönüyle uygun olduğu
Devamı...

kamu ihale Kurumun resmi internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün  güncellendiği tarihten 1 gün sonraki gün ihalesi yapılan  ihaleye  isteklilerin teklif sunduğu işçilik hesaplama modülündeki güncelleme öncesinde teklif sunan isteklilerin belirtilen tarihlerdeki işçilik hesaplama modülüne uygun olarak hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit tutarda *TL bedel teklif ettiği, işçilik hesaplama modülündeki güncelleme sonrasında teklif sunan diğer istekli arasından 3 isteklinin ise güncelleme sonrasında hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit tutarda * TL bedel teklif ettiği, bu sebeple işçilik hesaplama modülündeki güncelleme sonrasında teklif sunan isteklilerin açık şekilde avantaj sağladığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olması nedeniyle idare tarafından asgari işçilik maliyeti hesabında, işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu ve idareye verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceğinin hüküm altına alınması nedeniyle işçilik hesaplama modülünde yapılan değişiklik öncesinde tekliflerini idareye sunan isteklilerin tekliflerini revize etme imkânının kalmadığı anlaşıldığından, mevcut durumun rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırılık oluşturması nedeni ile ihalenin iptali
Devamı...

ihale konusu işte esas alınması gereken saatlik asgari ücretin 35,23 TL olduğu dikkate alındığında; anılan bedelin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 176.400 saat ile çarpılması sonucunda 6.214.572,00 TL elde edildiği, bu bedelin asgari işçilik maliyeti olduğu, ayrıca, %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif tutarlarına eklenmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınmasının zorunlu olduğu ancak işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınması gerektiği anlaşılması hk
Devamı...

ihale konusu işte saat ücreti olarak ödeneceği kabul edilen ücret tutarını karşılamadığı birim fiyat teklif cetvelinin tek satırdan oluştuğu bu durumda anılan istekli tarafından teklif edilen toplam bedelin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil giderleri karşılamadığı, sonuç olarak ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedel ile İdari Şartname’de belirtilen teklif fiyata dahil giderlerin karşılanamayacağı hk
Devamı...

İhale yılı için günlük asgari işçilik maliyetinin * belirlendiği ayrıca ihale dokümanında rehber personelin *saatlerinde çalışacağının açıkça düzenlendiği ayrıca bu personele ödenecek ücrete ilişkin farklı bir düzenleme de yapılmadığı bu kapsamda rehber personel ücretinin günlük olarak hesaplanması gerektiğinin anlaşıldığı isteklinin rehber personel çalıştırılmasına ilişkin ihalenin *TL birim fiyat üzerinden ihalenin diğer kısmında ise *TL birim fiyat üzerinden açıklamada bulunduğu bu kapsamda söz konusu istekliler tarafından itirazen şikayete konu edilen kısımlarda rehber personel ücretine ilişkin günlük asgari ücretin üzerinde bedel öngörüldüğü anlaşılması
Devamı...

araç kiralama hizmet alım ihale işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısına ihale dokümanında yer verilmediği hususları dikkate alındığında ihale konusu iş kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmamış olmasının mevzuata aykırılık oluştururmu
Devamı...

personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesinde kesinleşen ihale dokümanına göre ihalede teklif edilmesi gereken %4 sözleşme ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunduğu  ve bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılabilinirmi
Devamı...

ihale dokümanı, anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği maddesindeki  düzenlemelerden hareketle ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu ve bayram yardımının herhangi bir istisnaya tabi olmadan prime esas kazanca dahil edilmesinin gerektiği, bu gider kaleminin asgari işçilik maliyeti içerisinde yer alması nedeniyle bahse konu bayram yardımı için de  % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanması ve sınır değerin de bu doğrultuda hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

İdarece şikâyet başvurusuna cevapta ise işçilik giderinin genel giderler arasında değerlendirilmesi gerektiği ifadelerine yer verilmiş olup, birim fiyat tarifleri incelendiğinde ise ilgili iş kaleminin tanımının yapıldığı, işçilik için gerekli personele yer verilmediği İdarece Sözleşme Tasarısında sayılan işçilerin asgari düzeyde olduğu, ihtiyaç duyulması halinde sayının arttırılabileceği ve işçilerin iş programına uygun olarak, her an iş yerinde bulunması gerektiği hususları da bir arada düşünüldüğünde 1 adet ızgara temizliği için gerekli erbap işçi girdi miktarının tespit edilerek aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere gönderilen analiz formatında ayrıca yer verilmesi gerektiği, ayrıca işçilik giderlerinin açıklanması zorunlu giderlerden olduğu ve genel giderler içerisinde değerlendirilemeyeceği anlaşıldığı hk
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin uygunsuzluğuna ve tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşıyıp karşılamaması hk
Devamı...

ihale işçilik ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilme zorunluğu varmıdır
Devamı...

ihale tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altıda işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine ilişkin bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede işçilik maliyetini açıklamaları gerektiği söz konusu işçilik maliyetinin ihaleye teklif verme aşamasında istekli tarafından belirlenen bir maliyet olduğu, sonradan idarece belirlenebilecek bir maliyet kalemi olmadığı dikkate alındığında; ihaleye teklif verildikten sonra idarece işçilik giderlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca mümkün olamayacağı hk
Devamı...

İhale işçilik kalemlerine ilişkin maliyet giderleri için işçilik maliyetlerinin virgülden sonra iki ondalık haneye yuvarlanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “… söz konusu ihalenin brüt asgari ücret olan 2.558,40 TL tutarı dikkate alınmış ve 2.558,40TL/30 saat/7,5saat=11,37 TL/saat…” şeklinde saatlik işçilik maliyetinin hesaplanması hk
Devamı...

asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
Devamı...

hesaplanan ihale sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunmuş olan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılır
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı, ihale dokümanında personele eğitim verileceğinin belirtildiği ancak dokümanda bahse konu eğitimlerin çalışma saatleri dışında verileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığından söz konusu eğitimlerin fazla çalışmaya neden olacağına yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Devamı...

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen 3 işçiye ilişkin maliyet hesaplamasının KİK İşçilik Hesaplama Modülü vasıtasıyla yapıldığı, %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin ayrıca hesaplandığı, işçilik için 2.932.062,84 TL ve sözleşme ve genel giderler için 23.684,15 TL hesaplandığı, söz konusu hesaplama sonucu bulunan tutarın ihale dokümanındaki düzenlemeler esas alınarak ulaşılması gereken asgari tutarın üzerinde olduğu,
Devamı...

ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyet ile kıyaslanabileceği ancak iptal gerekçesinde bunun yerine geçmiş yıllar fiyatları ve farklı idarelerin sözleşme fiyatları ile kıyaslama yapıldığı da dikkate alındığında idarece ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesinin uygun olmadığı kanatine varılmıştır
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “…Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü ve aynı Kanun’un “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “… Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. …” hükmü bulunmakta olup, anılan hükümler uyarınca ihaleyi kazanacak yüklenici firmanın en geç ilgili ayın sonunda işçilere ücret ödemesi yapması gerektiği, buna karşılık Sözleşme Tasarısı’ndaki ve Teknik Şartname’deki “Ödemeler her ay sonunda taraflarca imzalanmış ara hakediş raporları, tutanak, belge v.b. dokümanlar ile birlikte teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre ödenecektir.” şeklindeki düzenleme uyarınca idareden anılan aya ilişkin hakediş ödemesini ilgili belgelerin idareye teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre alacağı, anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesindeki “Ücret en geç ayda bir ödenir.” hükmü ve “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde, “İşçi Ücret bordrosu ve/veya İşçi ücretlerinin işçiler adına açılacak olan banka hesaplarına yatırıldığına/ aktarıldığına dair belgeler,”in bir önceki ay yerine hakediş ödemesine konu ilgili ay için aranmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Devamı...