ihale konusu işte saat ücreti olarak ödeneceği kabul edilen ücret tutarını karşılamadığı birim fiyat teklif cetvelinin tek satırdan oluştuğu bu durumda anılan istekli tarafından teklif edilen toplam bedelin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil giderleri karşılamadığı, sonuç olarak ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedel ile İdari Şartname’de belirtilen teklif fiyata dahil giderlerin karşılanamayacağı hk
Devamı...

İhale yılı için günlük asgari işçilik maliyetinin * belirlendiği ayrıca ihale dokümanında rehber personelin *saatlerinde çalışacağının açıkça düzenlendiği ayrıca bu personele ödenecek ücrete ilişkin farklı bir düzenleme de yapılmadığı bu kapsamda rehber personel ücretinin günlük olarak hesaplanması gerektiğinin anlaşıldığı isteklinin rehber personel çalıştırılmasına ilişkin ihalenin *TL birim fiyat üzerinden ihalenin diğer kısmında ise *TL birim fiyat üzerinden açıklamada bulunduğu bu kapsamda söz konusu istekliler tarafından itirazen şikayete konu edilen kısımlarda rehber personel ücretine ilişkin günlük asgari ücretin üzerinde bedel öngörüldüğü anlaşılması
Devamı...

araç kiralama hizmet alım ihale işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısına ihale dokümanında yer verilmediği hususları dikkate alındığında ihale konusu iş kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmamış olmasının mevzuata aykırılık oluştururmu
Devamı...

personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesinde kesinleşen ihale dokümanına göre ihalede teklif edilmesi gereken %4 sözleşme ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunduğu  ve bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılabilinirmi
Devamı...

ihale dokümanı, anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği maddesindeki  düzenlemelerden hareketle ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu ve bayram yardımının herhangi bir istisnaya tabi olmadan prime esas kazanca dahil edilmesinin gerektiği, bu gider kaleminin asgari işçilik maliyeti içerisinde yer alması nedeniyle bahse konu bayram yardımı için de  % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanması ve sınır değerin de bu doğrultuda hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

İdarece şikâyet başvurusuna cevapta ise işçilik giderinin genel giderler arasında değerlendirilmesi gerektiği ifadelerine yer verilmiş olup, birim fiyat tarifleri incelendiğinde ise ilgili iş kaleminin tanımının yapıldığı, işçilik için gerekli personele yer verilmediği İdarece Sözleşme Tasarısında sayılan işçilerin asgari düzeyde olduğu, ihtiyaç duyulması halinde sayının arttırılabileceği ve işçilerin iş programına uygun olarak, her an iş yerinde bulunması gerektiği hususları da bir arada düşünüldüğünde 1 adet ızgara temizliği için gerekli erbap işçi girdi miktarının tespit edilerek aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere gönderilen analiz formatında ayrıca yer verilmesi gerektiği, ayrıca işçilik giderlerinin açıklanması zorunlu giderlerden olduğu ve genel giderler içerisinde değerlendirilemeyeceği anlaşıldığı hk
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin uygunsuzluğuna ve tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşıyıp karşılamaması hk
Devamı...

ihale işçilik ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilme zorunluğu varmıdır
Devamı...

ihale tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altıda işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine ilişkin bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede işçilik maliyetini açıklamaları gerektiği söz konusu işçilik maliyetinin ihaleye teklif verme aşamasında istekli tarafından belirlenen bir maliyet olduğu, sonradan idarece belirlenebilecek bir maliyet kalemi olmadığı dikkate alındığında; ihaleye teklif verildikten sonra idarece işçilik giderlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca mümkün olamayacağı hk
Devamı...

İhale işçilik kalemlerine ilişkin maliyet giderleri için işçilik maliyetlerinin virgülden sonra iki ondalık haneye yuvarlanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “… söz konusu ihalenin brüt asgari ücret olan 2.558,40 TL tutarı dikkate alınmış ve 2.558,40TL/30 saat/7,5saat=11,37 TL/saat…” şeklinde saatlik işçilik maliyetinin hesaplanması hk
Devamı...

asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
Devamı...

İhale konusu işin yemek pişirme, servis etme ve servis sonrası hizmetleri alımı olduğu dikkate alındığında personelin yapacağı işin mahiyeti ve niteliği itibarıyla özel olarak bir beden kuvveti, sağlık durumu, hızlı hareket edebilme kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınmaksızın personelin tümü için Teknik Şartname’de herhangi bir üst yaş sınırı getirilmediği görülmekle birlikte çalışanların sosyal güvenlik mevzuatına göre sınıflandırılması sonucunu doğuracak şekilde “emekli olanlar işçi olarak çalıştırılamaz” düzenlemesinin yapılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu ve idarece yapılan bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması kriterlerinin getirildiği, dolayısıyla bahse konu işlerin, işçilik giderlerinin yaklaşık maliyetin %70’ini karşılaması kriterinden bağımsız olarak bu kapsamda değerlendirilmesi ve personel çalıştırılmasına dayalı işler olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, ayrıca niteliği gereği süreklilik arz eden işler ifadesinin ihale konusu işin belirli bir süre ile sınırlı olmaması ve söz konusu ihtiyacın mevcut ihale süresi sonunda yeniden temin edilmesinin zorunlu olması şeklinde değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, söz konusu ihalede geçici/daimi personel istihdam edilemeyeceği
Devamı...

hesaplanan ihale sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunmuş olan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılır
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı, ihale dokümanında personele eğitim verileceğinin belirtildiği ancak dokümanda bahse konu eğitimlerin çalışma saatleri dışında verileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığından söz konusu eğitimlerin fazla çalışmaya neden olacağına yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Devamı...

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen 3 işçiye ilişkin maliyet hesaplamasının KİK İşçilik Hesaplama Modülü vasıtasıyla yapıldığı, %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin ayrıca hesaplandığı, işçilik için 2.932.062,84 TL ve sözleşme ve genel giderler için 23.684,15 TL hesaplandığı, söz konusu hesaplama sonucu bulunan tutarın ihale dokümanındaki düzenlemeler esas alınarak ulaşılması gereken asgari tutarın üzerinde olduğu,
Devamı...

ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyet ile kıyaslanabileceği ancak iptal gerekçesinde bunun yerine geçmiş yıllar fiyatları ve farklı idarelerin sözleşme fiyatları ile kıyaslama yapıldığı da dikkate alındığında idarece ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesinin uygun olmadığı kanatine varılmıştır
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “…Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü ve aynı Kanun’un “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “… Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. …” hükmü bulunmakta olup, anılan hükümler uyarınca ihaleyi kazanacak yüklenici firmanın en geç ilgili ayın sonunda işçilere ücret ödemesi yapması gerektiği, buna karşılık Sözleşme Tasarısı’ndaki ve Teknik Şartname’deki “Ödemeler her ay sonunda taraflarca imzalanmış ara hakediş raporları, tutanak, belge v.b. dokümanlar ile birlikte teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre ödenecektir.” şeklindeki düzenleme uyarınca idareden anılan aya ilişkin hakediş ödemesini ilgili belgelerin idareye teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre alacağı, anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesindeki “Ücret en geç ayda bir ödenir.” hükmü ve “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde, “İşçi Ücret bordrosu ve/veya İşçi ücretlerinin işçiler adına açılacak olan banka hesaplarına yatırıldığına/ aktarıldığına dair belgeler,”in bir önceki ay yerine hakediş ödemesine konu ilgili ay için aranmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Devamı...