kayıt tarihi by

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinde “…74.4. Hizmet alımı ihalelerinde; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler ve sertifikalar istenmeyecektir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

  1. Gıda Üretim izin Belgesi veya 5996 sayılı kanun kapsamında çıkartılmış İşletme Kayıt Belgesi sunulacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinden hizmet alımı ihalelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) belgesinin istenmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarı aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden ihaleye katılmak için işletme kayıt belgesinin istenildiği, ayrıca ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi’nin de sunulmasının istenildiği, işletme kayıt belgesinin istenilmesinin anılan Kamu İhale Genel Tebliği maddesi ile çelişmediği, ancak sunulması istenen diğer belge olan ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi’nin söz konusu Tebliğ açıklamaları gereği sunulması istenemeyeceğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri, tahmil, tahliye, istif, tartı, personel ücretleri ve bu sözleşme kapsamında alınacak mal bedelleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri, tahmil, tahliye, istif, tartı, personel ücretleri ve bu sözleşme kapsamında alınacak mal bedelleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 2.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısının “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “…d. Firma söz konusu işi ifa edebilmek için nitelikleri ve nicelikleri teknik şartnamede 16.1.f.(1)  belirtilen 21 personel çalıştırmak zorundadır. Çalıştırılacak personelin yemek ulaşım ve  iş Kıyafeti giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.  Bu personelin Branş dağılımı GIDA MÜHENDİSİ 1- SERVİS MÜDÜRÜ 1, AŞÇI 2, AŞÇI YARDIMCISI 2, GARSON 11 BULAŞIKÇI 2, TEMİZLİKÇİ 2   TOPLAM 21 PERSONEL. Personelin Özellikleri TEK.H.06-720 (Hazır Yemek Hizmetleri Erzak Dahil Teknik Şartnamesinde olduğu gibidir .(SERVİS MÜDÜRÜ DEPO DÜZENİNDEN VE EMNİYETİNDEN SORUMLUDUR).  Personel 4857 Sayılı İş Kanunu gereği tatil sayılan Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalışanlar ile ilgili madde esaslarına göre fiyatlandırılır. 47 madde kapsamındaki tatil günlerinin 1 günü aşan tatil günlerinde ise personel en az % 50( birinci gün 10 kişi 2. ci gün 11 kişi gibi) oranında çalıştırılır. Söz konusu Kanunun 41 madde gereği personelin fazla çalışması yüklenici sorumluluğundadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin 210 kişilik 365 gün 3 ana öğün 2 ara öğün ekmek dahil hazır yemek alımı olduğu, işin süresi boyunca nitelikleri Teknik Şartname’de düzenlenen 21 adet personelin çalıştırılacağı ve şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, dolayısıyla iddia edildiği üzere işçilik ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilme zorunluğunun bulunmadığı, ihale doküman düzenlemelerine göre fazla mesai yapacak personelin sayısı, niteliği ve ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi konusunda sorumluluk yükleniciye ait olduğundan söz konusu maliyetin öğün maliyetine dahil olacağı, ödemelerin de öğün başına yapılacağı dolayısıyla istekliler tarafından fazla çalışma yapılması durumunun da dikkate alınarak işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2020/018
Gündem No: 39
Karar Tarihi: 21.04.2020
Karar No: 2020/UH.I-787

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz