zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az 10 gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu
Devamı...

idarece zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği düzenlemesine aykırı olması
Devamı...

 idareye yapılacak Zeyilname şikayet başvurularının ihale dokümanının edinildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her halükarda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerektiği *tarihinde yapılan ihaleye isteklinin* tarihinde teklif vermeye davet edildiği ve isteklinin bu tarihte ihale dokümanını almış olduğu tarihler arasında sadece 1 iş günü bulunduğu bu sebeple başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına yönelik olarak süresi içerisinde idareye şikayet başvurmasında bulunmasının fiilen imkansız olduğu hk
Devamı...

idarenin zeyilnameler  neticesinde süreye uygun olarak ihale tarihini 2 defa ertelemesi
Devamı...

zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi hususlarında “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklinde sınır getirilmesi
Devamı...

Zeyilname,ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihaleye dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih de yapması
Devamı...

İhale ilanı ile İdari Şartname düzenlemelerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında yer verdikleri *Onay belgesi sunma zorunluluğu getirilmişken,* tarihli zeyilname ile Teknik Şartname maddesinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde söz konusu *malzemelerine ilişkin olarak daraltılması ve talep edilen onay belgesinin çeşitlendirilmesinin, isteklileri tereddüde düşürebileceği gibi tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine de engel teşkil edeceği hk
Devamı...

 ihale dokümanı kapsamında yapılan zeyilnamelerin istekli olabileceklere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde tebliğ edilmesi gerektiği, son teklif verme gününün *olarak belirlendiği dikkate alındığında belirlenen bu tarihe göre zeyilname bildiriminin yapılabileceği son gün * tarihi iken, başvuruya konu ihalede zeyilname bildiriminin * tarihinde yapıldığı,*zeyilname sonrasında belirlenen ihale tarihinin mevzuatta yer alan İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği şeklindeki hükme uygun olmadığı tespit edilmesi
Devamı...

zeyilname ile de ihale tarihinin  ertelendiği ihale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması hk
Devamı...

ihale dokümanının  EKAP üzerinden indirildiği ihaleye teklif verildiği görülmüş olup istekli sıfatını haiz olan başvuru sahibinin doküman düzenlemelerine yönelik zeyilname dilekçesi veremez
Devamı...

ihale zeyilname başvurusunda isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir belgenin sunulmaması
Devamı...

ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur
Devamı...

zeyilnameler ile değişiklikler yapılmış olsa da, yukarıda aktarılan İdari Şartname hükmünün değiştirilmediği, anılan belgelerin ihalede yeterlik kriteri olduğu ve davacı şirketin bu belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadığı, davacı dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan düzenlemeye yönelik olarak dokümanın satın alındığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği, tekliflerin ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiği anlaşılmaktadır.Bu itibarla, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, itirazen şikâyet başvurusunun bu kısım yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihale ilanına ve dokümanına yönelik şikayet başvurularında dilekçe ekine başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin belgelerin eklenmemesi
Devamı...

zeyilname ile ihalenin ilk dokümanında poz içerisinde bir olarak düzenlenen özel arac ile *aracının çalışma saatlerinin değiştirildiği ancak yaklaşık maliyete söz konusu değişimin yansıtılmaması
Devamı...

idarece yapılan Zeyilname ile ihalenin ilk dokümanında poz içerisinde bir olarak düzenlenen * aracının çalışma saatlerinin değiştirildiği ancak yaklaşık maliyete söz konusu değişimin yansıtılmaması
Devamı...

İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur
Devamı...

Zeyilname öncesindeki düzenlemelere göre 100 ton/saat ve üzeri kapasiteye sahip plenti olan isteklilerin asfalt plenti için belirlenen koşulu sağlayabilecek iken zeyilname sonrası yapılan düzenlemelere göre ise asfalt plentine ilişkin istenen toplam kapasite üzerinde kapasiteye sahip olsa dahi her iki yakada 1’er asfalt plenti bulunan isteklilerin bahse konu koşulu sağlayamayacağı dolayısıyla zeyilname ile yapılan değişikliğin ihaleye katılımı doğrudan etkiler nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihale dokümana yönelik şikayet başvurusunun hangi tarihten itibaren başlayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği görüldüğünden somut ihalenin kesinleşen ihale dokümana göre sonuçlandırılması gereklidir
Devamı...

EKAP sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunan bu firmalara ve o tarihe kadar ihale dokümanı indirmiş/satın almış olan diğer firmalara “şikâyete cevap” ların gönderildiği, ve şikâyete cevap içeriklerinde zeyilname düzenlendiği bilgisine ve zeyilname ile değiştirilen doküman düzenlemelerine yer verildiği, bu haliyle doküman alan tüm firmalara zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapıldığının bildirilmesi
Devamı...

ihale dökümanına Zeyilname Başvurusunun süresinde yapılmaması
Devamı...

isteklilerce zeyilname sonrası edinilen doküman üzerinden teklif verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır
Devamı...

EKAP üzerinden ihale dokümanını indirdiği, bu çerçevede başvuru sahibinin Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı* tarihini izleyen on gün içinde * Salı günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra * tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır
Devamı...

itirazen şikâyete konu ettiği düzenlemelerin ihale dokümanına yönelik olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu iddialarla ilgili şikâyet başvurusunu ihale dokümanını satın aldığı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ancak her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye yapması gerektiği, kendisi tarafından bu süreler dışında ihale tarihinden sonra  şikâyet başvurusunda bulunulduğu,
Devamı...