kik kararları

 

İHALE İTİRAZ KONUSU :

01.04.2020 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 06.05.2020 olarak düzenlendiği, 30.04.2020 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 12.05.2020 tarihine, 04.05.2020 tarihli zeyilname ile de ihale tarihinin 18.05.2020 tarihine ertelendiği, idarece ihale tarihinin ikinci defa ertelenmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesine aykırı olduğu,

KAMU İHALE KURUL KARARI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. …” hükmü,

 

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir. …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması” başlıklı 15.1’inci maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: 2020 – 2021 – 2022 Yılları 2985000 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı
  2. b) Türü: Hizmet alımı
  3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

  1. d) Kodu:
  2. e) Miktarı:

2020 – 2021 – 2022 Yılları 2985000 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz ile İlçe Entegre Hastanelerine ve bağlı Sağlık Tesislerinin (Nevşehir Devlet Hastanesi ve bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi, Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)

Ayrıntılı tablo Teknik Şartnamenin 1. Maddesinde mevcuttur.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz ile İlçe Entegre Hastanelerine ve bağlı Sağlık Tesislerinin (Nevşehir Devlet Hastanesi ve bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi, Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)” düzenlemesi,

 

“İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

  1. a) İhale kayıt numarası: 2020/172347
  2. b) İhale usulü: Açık ihale.
  3. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 18.05.2020 Saat: 10:00

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz. …” düzenlemesi,

 

“İhale dokümanında değişiklik yapılması” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinden ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanların geçersiz sayılacağı ve ihalenin yeniden aynı şekilde ilan olunması gerektiği, ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilnamenin, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yükleneceği ve ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderileceği, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin Kanun’un 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olduğu, yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği,

 

Diğer taraftan, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi zeyilname ile gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihinin bir defa daha ertelenebileceği, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesinin zorunlu olduğu, bu ertelemenin sadece bir defa yapılabileceği, ihale tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020/172347 ihale kayıt numaralı “2020 – 2021 – 2022 Yılları 2985000 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” işinin e-teklif alınarak açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihalede 55 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı indirildiği, anılan ihaleye 22 istekli tarafından teklif verildiği, bahse konu ihaleye ilişkin 3 zeyilname düzenlendiği, 1 numaralı zeyilnamenin 22.04.2020 tarihinde, 2 numaralı zeyilnamenin 30.04.2020 tarihindeve 3 numaralı zeyilnamenin 04.05.2020 tarihinde, anılan tarihlere kadar ihale dokümanı indirenlerin tamamına EKAP üzerinden gönderildiği, 01.04.2020 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 06.05.2020 olarak düzenlendiği, 30.04.2020 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 12.05.2020 tarihine, 04.05.2020 tarihli zeyilname ile de ihale tarihinin 18.05.2020 tarihine ertelendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, istekli olabilecek Asos İnşaat/Halil Çalık tarafından 29.04.2020, istekli olabilecek Şark Org. ve Danış. San. Tic. Ltd. Şti., Dizayn Yönetim Danış. Res. Oto. Sos. Hiz. Tem. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Seyir Yem. Gıd. Tem. Tar. İnş. Taah. Eml. Turz. Ot. Kuyum. Danış. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 30.04.2020 tarihindeayrı ayrı olmak üzere ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

İdare tarafından Asos İnşaat/Halil Çalık’ın 29.04.2020 tarihli şikâyet başvurusuna 30.04.2020 tarihinde, Şark Org. ve Danış. San. Tic. Ltd. Şti., Dizayn Yönetim Danış. Res. Oto. Sos. Hiz. Tem. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Seyir Yem. Gıd. Tem. Tar. İnş. Taah. Eml. Turz. Ot. Kuyum. Danış. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.04.2020 tarihli şikayet başvurularına ise 05.05.2020 tarihinde cevap verildiği, şikâyete cevap içeriklerinde bazı iddialar için zeyilname düzenlendiği bilgisine ve/veya zeyilname ile değiştirilen ihale dokümanı düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle ertelenebileceği hükme bağlanmış; 55’inci maddede ise, 29’uncu maddeden farklı olarak, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılması gereken hallerde (29’uncu maddeye göre zeyilname düzenlenmek suretiyle) ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilmesine imkan tanınmıştır. Dolayısıyla, gerek 29’uncu maddede, gerekse 55’inci maddede zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi hususlarında “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklinde sınır getirilmiş olmakla birlikte, 29’uncu maddedeki şartların oluşması halinde ihale tarihinin ertelenmesi üzerine 55’inci maddedeki şartların oluşması halinde bir kez daha ertelenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, 01.04.2020 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 06.05.2020 olarak düzenlendiği, 30.04.2020 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 12.05.2020 tarihine, 04.05.2020 tarihli zeyilname ile de ihale tarihinin 18.05.2020 tarihine ertelendiği, ihale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması olduğu gözetildiğinde, birden fazla kere zeyilnameyle ihale tarihinin idarece ertelenmesiyle isteklilere teklif hazırlama imkânının sağlandığı, 04.05.2020 tarihinde düzenlenen 3 numaralı zeyilnameye konu olan hususlara ilişkin 30.04.2020 tarihinde düzenlenen 2 numaralı zeyilname öncesinde istekli olabilecekler tarafından idareye şikayet başvurularında bulunulduğu hususu göz önüne alındığında, 04.05.2020 tarihinde düzenlenen 3 numaralı zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapılması ve ihalenin ikinci kez ertelenmesinin, Kanun’un 55’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda, başvuru sahibi istekli tarafından ihale tarihinin iki kez ertelenmesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

KİK KARARI NO

Toplantı No : 2020/027
Gündem No : 39
Karar Tarihi : 17.06.2020
Karar No : 2020/UH.I-1092

KİK KARARLARI

zeyilname ile de ihale tarihinin ertelendiği ihale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması hk 1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz