ayıplı imalât sebebiyle yıkılan duvar ile yıkılma tehlikesi bulunan duvarın bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere yıkılıp yeniden yapılması
Devamı...

yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli
Devamı...

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi
Devamı...

Eksik İşler Nedeniyle Ödenmeyen Hakediş Bedeli Farkının Tahsili Talebi
Devamı...

idarenin talep ettiği ihale bedelinin işin kabulünden sonra ortaya çıkan gizli ayıplı imalatların giderilme bedeline ilişkin olduğu ve ayıplı imalatların gizli ayıpların ortaya çıktığı ve yüklenici ortaklığa giderilmesi için ihtarda bulunulmasının akabinde yüklenici tarafından giderilmemesi üzerine dava dışı firmaya vakit geçirilmeksizin giderildiği ödenen bedellerin piyasa fiyatlarına uygun olduğu, her ne kadar mahkemece hükümde bu alacağa uygulanan avans faizine de KDV uygulanmasına karar verilmiş ise de; bu konuda davalı tarafın usulüne uygun istinafı bulunmadığından bu sebeple bu husus dairemizce re’sen dikkate alınmamış ve mahkeme kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı hk(İstinaf Mahkemesi K)
Devamı...

ihale projelerinde asansör ve havalandırmaya yönelik ayıp ve eksikliklerin giderim bedelinin makul süredeki piyasa fiyatları ile bedellerinin tespiti gerekirken asansörlerdeki ayıp ve eksikliklerin giderim bedeline yönelik talebin reddine, havalandırma ile ilgili ayıp ve eksikliklere yönelik olarak da açıklandığı şekilde hesaplama yapılmaması nedeni ile hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede İmal edilen işte ayıp varsa idare tarafından süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulması şartıyla dava tarihinde yürürlükte bulunan  Kanun maddesinde ayıp halinde iş sahibine 3 seçimlik hak tanınmıştır Bunlar işin kullanılamayacak ve kabule zorlanamayacak ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde sözleşmeden dönme ayıp oranında bedelden indirim isteme ve aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde onarımı isteme ya da onarım bedellerini talep etme hakkıdır(Yargıtay K 2022)
Devamı...

Pazarlık usulü ihale işinde kurulumunun tamamlanamadığını ayrıca sistemin teknik şartnameye uygun olmadığını, eksik ve kusurlarının olduğunun tespit edildiğini bu nedenle ödenen * sterlin, sözleşme kapsamında yapılan *TL masraf ve sistemin kurulumunun yapılmaması ve çalıştırılmaması nedeniyle günlük *TL’den 150 gün karşılığı * TL zararın oluştuğu tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte  şirketten tahsili hk (Yargıtay K)
Devamı...

Taşeronun ihale işinde yapmış olduğu işin ayıplı haliyle değerinin tespit edilerek bu bedel iş bedelinden mahsup edilmeli, bilirkişi kurulu tarafından zararın tespitinin mümkün olmadığının saptanması halinde ise  BK gözetilmek suretiyle takdir olunacak uygun bir miktar zarar bedeli belirlenerek iş bedelinden mahsup edilmeli, bu yönteme göre belirlenecek bakiye iş bedeli ve bu bedel üzerinden işlemiş faiz yönünden dava kabul edilmeli, fazlaya ilişkin asıl alacak ve işlemiş faiz yönünden talebin reddine karar verilmeli Açıklanan nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede eksik ve kusurlu işler kapsamında tesisatlarda görülen eksik ve kusurlu işlerden dolayı *TL diğer eksik ve kusurlu işlerden dolayı da *TL maddi tazminatın tahsili hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihale kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde geçecek her gün için giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılı olan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanacağı Bu nedenle eksikliklerin durumuna, işin mahiyet ve gecikmedeki etkenlere bağlı olarak cezanın belli bir oranda uygulanması sözleşme gereğidir mahkemece Genel Şartnamesinde belirtilen oranda indirim yapılıp yapılmayacağı dosyadaki belgeler, alınan rapor ve eksikliklerin durumu ve aynı inşaatın çevre düzenlemesi ile ilgili sözleşmenin süresinin etkisi de değerlendirilip takdir olunarak dava sonuçlandırılmalıdır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede hasara neden olan yağışın proje değerlerinin çok altında kalmasına rağmen ayıplı imalât nedeniyle hasarın meydana gelmesi (Yargıtay k1)
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında  açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden 4735 sayılı sözleşme Kanun maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle 1  yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K414)
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından gerçekleştirilen sistemin ayıplı olarak imal edildiği ihaleye konu işlemin bir yazılım işlemi olması sebebiyle çalışmayan bir yazılım için tamamlanma oranına göre ödeme yapılmasının mümkün olmadığı işin tamamlanma oranına göre davalıdan kabul edilmesini beklemenin Türk Medeni Kanununda düzenlenen dürüstlük kurallarına uygun düşmediği davalı tarafından yapılan fesih işleminin bu sebeple usulüne uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş olup Bu durumda, idarenin sözleşme feshine yönelik işleminin usulüne uygun olduğu hk (Danıştay K413)
Devamı...

ihalede ayıpların giderilmesini istemek ayıplı eserden ötürü ücretten indirim ve kabule zorlanamayacak nitelikte kötü yapılmış ise eseri reddetmek ve bu nedenle uğradığı zararlarını da talep etmek hakkı olarak ortaya çıkan haklarının varlığı kabul edilir iş sahibi garanti süresinde iş sahibi ayıp ihbarına da gerek bulunmaksızın ayıptan doğan hakları ile ilgili talepte bulunma hakkına sahiptir Sözleşmede garanti hükmü olması nedeniyle ayıp ihbarına gerek bulunmadığı halde ayıp ihbarı yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış,kararın bozulması gerekmiştir dava konusu edilen iş ile ilgili ayıbın derecesini bilirkişi marifetiyle belirlemek ve ayıp ihbarı yapılmasına gerek duyulmadan Borçlar Kanun haklarından kullanıldığı araştırılarak sonucuna göre karar vermekten ibaret olması gerekti hk yargıtay kararı
Devamı...

yüklenicinin inşaatı gereken teknik koşullara uygun yapmadığı için binanın güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek uğradıkları zararın tazmini amacıyla mevcut dava  açmış; davalı yüklenici ise, yapılan okulun dere yatağına yapıldığını, kendisinin iş sahibi idareyi bu konuda ikaz ettiğini ancak işin yapılması konusunda ısrar edilmesi hk karar
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

yüklenicinin ihale konusu işlerde özen ve ihbar yükümlülüğü bulunmakta olup ayıplı iş idarenin teknik şartnamesindeki hatadan bile kaynaklansa yüklenici sorumludur (Yargıtay 12)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici üstlendiği işi özenle yerine getirmek zorunda olup bu yükümlülüğe aykırılık sorumluluk nedenidir. Kusurlu ve eksik işlerin bedeli ödenmiş olsa bile yükleniciden geri alınmalıdır (Yargıtay 32)
Devamı...

ihale sözleşmesinin tüm ekleri tüm ihale işlem dosyası ile yazışmalar, sözleşme eki şartnameler, faturalar ve hakediş raporlarının tasdikli suretleri dava dışı iş sahibinden getirtilip, taraflar arasındaki taşeronluk sözleşmesinin götürü bedelli olduğu gözetilmek suretiyle yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan fiziki oran yöntemi olarak adlandırılan yönteme uygun şekilde, ayrıca eksik işlerin sözleşme kapsamında kalıp kalmadığı, giderim bedeli ile tarafların itirazları da göz önünde tutulmak suretiyle, cezai şart ve varsa davacının fazla ödeme iddiaları ile ilgili rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir düzenlemesi göz önüne alınarak asıl dava dosyası kapsamında davacı idarenin kesin teminatın güncelleme bedeline ilişkin * TL yi davalıdan talep edebileceği karşı dava yönünden , fesih kesin hak edişinin ek işleri içermiş olması nedeniyle yüklenicinin ek imalat bedellerini talep edemeyeceği karşı davacı yüklenicinin haklı fesih nedeniyle irat kaydedilen kesin teminat ve avans teminat mektubu bedellerinin iade talebinin de haklı ve yerinde olmadığı , birleşen dosya kapsamında davacı idarenin ayıplı imalat kesinti bedeli alacağı yönünden fesih öncesi davacı idare tarafından davalı yükleniciye 15 aylık süre uzatımı verilmiş olduğu ve fesih tarihi itibariyle söz konusu ek sürenin dolmadığı bu sebeble davacı tarafça gecikme cezası talep edilemeyeceği ,hu husus göz önüne alındığında birleşen dosyadaki alacak talebi yönünden gecikme cezası içermeyen ve davacı idarenin davalı yükleniciden fesih durum tespit tutanağına göre işin yapılan kısmındaki ayıplı imalat kesinti bedeli alacağının  hesaplandığını belirten birinci bilirkişi kurulu ek raporundaki miktarın hükme esas alınmasının gerektiği incelenen tüm dosya kapsamıyla anlaşılmış , asıl davanın kabulüne , birleşen dosyadaki asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü hk
Devamı...

Yüklenicinin gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranını bulmak bunu  sözleşmenin götürü bedeline uygulamak suretiyle yüklenicinin sözleşme kapsamında hakedişini hesaplatmak varsa sözleşme dışı fazla imalâtın sözleşme maddesi uyarınca sözleşme bedelinin %10’una kadar olanını sözleşme fiyatlarıyla, daha fazla ise BK maddelerince yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla bulmak ve davacı hakedişine ilâve etmek böylece bulunacak davacı alacağından ödemelerin mahsubuyla kalanı hüküm altına almak
Devamı...

proje bitim süresinin dolması nedeniyle işin feshedilmesi ve devletten alınacak hibenin yanması riskinin söz konusu olduğu taraflar arasında imzalanan eser sözleşmesi kapsamında eksiklikler ortaya çıktıkça müvekkili tarafından gizli ayıplar belirlendikçe bu eksikliklerin tamamlanması muhatap firmadan istendiğinde yapılacağının söylenerek müvekkilinin sürekli oyalandığı seradaki ürünlerin zarar görmemesi için müvekkilinin bazı imalatları kendisinin yenilemek zorunda kaldığı müvekkilinin zararı giderilmediği gibi işbu eksik ve hatalı imalatların bir türlü düzeltilmemesi sonucu zararın giderilmesi konulu açılan dava kararı
Devamı...

inşaat (bina yapımı) olan eser sözleşmeleri bakımından binanın sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kaidelerine tasdikli projeye ruhsata ve diğer imar düzenlemelerine uygun olması şarttır aksi takdirde eserin ayıplı olduğu sonucuna varılır ve bu halde yüklenici iş bedeline hak kazanamaz
Devamı...

İdare ihale makamı olmakla birlikte hasarın gerçekleştiği iddia edilen adreste ve bildirilen tarihlerde ihale yüklenicisi firmanın İş Ortaklığı olduğu bu doğrultuda sorumluluk yüklenici firmaya ait olduğu yüklenici firma ile yapılan Yapım İşlerine ait Sözleşme Maddesi uyarınca sorumluluğun yüklenicide olduğunun sabit olduğunu davanın müvekkili idare yönünden “husumet yönünden reddi” gerektiği davacının altyapı tesislerine zarar verildiğini belirtse de kendi altyapı tesislerinin izin ve ruhsatlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığı hasara bu tür bir mevcut aykırılığın sebep olup olmadığının bilinemediği talep edilen hasar bedelinin rayice ve gerçeğe uygun olduğunun şaibeli olduğu davacının kendi kusurunun da değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

bozma ilâmında belirtilen ihale şartname hükümlerine göre varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanıp onaylanmadığının yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının Sgk dan ilişiksiz belgesi alınıp alınmadığının araştırılması diğer koşullar da incelenmek suretiyle teminat mektupları konusunda karar verilmesi gerekirken bu konularda herhangi bir inceleme yapılmaksızın karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yüklenici birleşen davalarda işi eksiksiz ve kusursuz olarak teslim ettiğini süresinde ayıp ihbarı yapılmadığını ileri sürmüş Delil tespiti dosyası ve mahkemece yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporuna göre işin kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı yapıldığı ve ayıbın gizli olduğu anlaşılmaktadır İş sahibinin işin yapıldığı tarih ile dava tarihinde yürürlükte bulunan Kanun maddesi gereğince eserin reddi ve ödediği bedelin iadesini talep hakkı bulunmakla birlikte önceden açtığı davada seçimlik hakkını ödediği bedelden daha az olan onarım bedelinin tahsili olarak kullandığından mahkemece ayıbın giderim bedeline hükmedilmiştir ayıp gizli olup kullanım sonucu ortaya çıkmış ise de bu husus iş sahibini ihbarda bulunma yükümlülüğünden kurtarmaz Uygulanması gereken  Kanun maddesinde gizli ayıplar için yapılan şeydeki kusurun sonradan meydana çıkması halinde buna vakıf olur olmaz yükleniciye haber verme mecburiyeti getirilmiştir. Mahkemece gizli ayıbın ne zaman ortaya çıktığı ve buna göre iş sahibinin derhal ihbar mükellefiyetini yerine getirip getirmediği araştırılmamıştır iş sahibinin yağan yağmurlar nedeni ile çatıdaki sızmaların ortaya çıktığı ve yüklenicinin gerçekleştirdiği imalatlardaki gizli ayıbın varlığını öğrendiği tarih ve buna göre iş sahibinin derhal ayıp ihbarında bulunup bulunmadığı araştırılıp değerlendirilerek sonucuna göre uygun bir karar verilmesi gerekirken gizli ayıplarda zamanaşımı süresi içinde ihbar yükümlülüğü bulunmaksızın talepte bulunabileceği gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihalede görülen eksik ve kusurlu işlerden dolayı * TL diğer eksik ve kusurlu işlerden dolayı da *TL maddi tazminatın tahsili istenmiş olduğu halde birleşen davada ise hizmet binası ve lojman binasının yeniden yapım bedeli ile yıkım maliyet bedelinin toplamı olan * TL nin davalılardan tahsili hk Mahkemece bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınarak sözleşme konusu inşaatların kabul edilemeyecek derecede gizli ayıplı olduğunun ve ayıplı yapıların yıktırılarak kaldırılması masrafı dahil * TL maddi tazminattan davalıların sorumlu olduğu kabul edilerek ve esas davada istenen maddi tazminat tutarının mahsubuyla birleşen davada * TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir asıl davada istenen maddi tazminat eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeline ilişkindir Sözleşme konusu inşaatların yıktırılıp kaldırılarak yerine sözleşmedeki koşullarla inşaatların yapılması gerektiği kabul edilmiş olduğuna göre, buna ilişkin maddi tazminatın kapsamı içinde kalan eksik ve kusurlu işlerin bedeline ayrıca hükmedilemez Bu hukuksal sebeple, davalılar … mirasçıları ile hakkındaki asıl davanın reddi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

İhale sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli  ile birlikte ayrıca değer kaybı adı altında TL ye hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden de davalı yüklenici … lehine bozulması gerekirken temyiz incelemesinde bu husus zuhulen gözden kaçırıldığından Dairemizin bozma ilamına ayrı bir bent halinde eklenmesi suretiyle kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir
Devamı...

İhalede eksik ve ayıplı imalât bedeli ile kullanılan ürünlerin yeniden standartlara uygunu ile değiştirilmesi için tespit edilecek alacak istemi hk
Devamı...

ihtarname ile ihaledeki eksiklerin giderilmesinin istendiğini buna rağmen geçici kabule hazır hale getirilmediğinin yapı denetim görevlileri tarafından yapılan denetimde anlaşıldığı belirtilerek, sözleşmenin feshedilmesi hk(bilirkişi raporlu)
Devamı...

ihale konusu eksik ve kusurlu işlerden dolayı *TL diğer eksik ve kusurlu işlerden dolayı da *TL maddi tazminatın tahsili istenmiş olduğu halde davada ise hizmet binası ve lojman binasının yeniden yapım bedeli ile yıkım maliyet bedelinin toplamı olan *TL nin davalılardan tahsili istenmiş Mahkemece bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınarak sözleşme konusu inşaatların kabul edilemeyecek derecede gizli ayıplı olduğunun ve ayıplı yapıların yıktırılarak kaldırılması masrafı dahil *TL maddi tazminattan davalıların sorumlu olduğu kabul edilerek ve esas davada istenen maddi tazminat tutarının mahsubuyla birleşen davada *TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir Oysa asıl davada istenen maddi tazminat eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeline ilişkindir Sözleşme konusu inşaatların yıktırılıp kaldırılarak yerine sözleşmedeki koşullarla inşaatların yapılması gerektiği kabul edilmiş olduğuna göre buna ilişkin maddi tazminatın kapsamı içinde kalan eksik ve kusurlu işlerin bedeline ayrıca hükmedilemez
Devamı...

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporuna davalının üstlendiği ihale işinin ifası sırasında altlıkların sayısal hale dönüştürülmesi işleminin yapılması gerektiği bunun da davalı yüklenicinin sorumluluğunda olmadığı sonuçta gecikmenin davalı yükleniciden kaynaklanmadığı açıklanmış ise de davacı vekili bu rapora itiraz etmiş dilekçe ekinde *Müdürlüğünün yazısını sunmuş bu yazıda parsellerin sayılaştırma işleminin yüklenici tarafından yapılması gerektiği açıklanmıştır Mahkemece rapora itirazlar konusunda bir değerlendirme yapılmaksızın karar verilmiştir Yapılması gereken iş konusunda uzman yeni bir bilirkişiden alınacak rapor ile davacının rapora itirazları *Müdürlüğün yazısı ve sözleşme ile eklerinin birlikte değerlendirilmek sureti ile davalının gecikmede kusurlu olup olmadığının belirlenerek sonuca varılmasından ibaret iken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale konusu işte bilirkişi raporuna göre davacının panoyu teslim ettiği ihale konusu panoyu ilk aşamada 2. el olarak taktığı davalının uyarısından sonra değiştirdiği yenilenen panoda eksiklik ve kusurların bulunduğu dikkate alındığında davalının sözleşmeyi fesh ederek teminatı irat kaydetmesi hk yargı kararı
Devamı...

yüklenicinin projeye göre eksik imalat yapması nedeniyle davacının uğradığı maddi zararın giderilmesi için *bedel gerekeceği belirtilmiş davacı iş sahibi ihtara rağmen imalat hataları ve eksiklikler giderilmediğinden tesbit raporuna dayanarak ve fazlaya dair talep haklarını saklı tutarak inşaatın hatalı imal edilmesi nedeniyle ve gecikmeden dolayı kazanç kaybı nedeniyle de olmak üzere toplam *TL nin davalı yükleniciden tahsiline hükmedilmesi doğru olmamış kararın bu yönden de davalı yüklenici lehine bozulması gerekirken temyiz incelemesinde bu husus zuhulen gözden kaçırıldığından Dairemizin bozma ilamına ayrı bir bent halinde eklenmesi suretiyle kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir 1
Devamı...

ihale konusu eksik işler giderim bedeli talep edilmiş isede bilirkişilerce tespit edilen ve mahkemece bedeline hükmedilen bir kısım eksik işlerin sözleşme kapsamında olmadığı davalı alt yüklenici tarafından savunulmuş olup davalının bu savunması üzerinde durulmamıştır Taraflar arasındaki taşeronluk sözleşmesi götürü bedelli sözleşme olup hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda belirtilen yönteme uygun bir hesaplama yapılmadığı gibi eksik işler bedelinin malzeme işçilik KDV dahil *TL olduğu ve bu tutarın eksik bırakılan işlere ilişkin olduğu ve fiyatların piyasada rayiçlerine uygun olduğu belirtilmek suretiyle düzenlenen raporun hükme esas alınması da mümkün değildir
Devamı...

Davacı yüklenici sözleşmede kararlaştırılan bedele ayrıca KDV ilave edilerek alacağının saptanmasını istemiş davalı-birleşen dosya davacısı ise KDV’nin bedele dahil olduğunu bildirmiştir Bu durumda iş bedelinin kararlaştırıldığından sözedilemez Öyle oluncada hesaplamanın BK maddesi hükümleri doğrultusunda yapılması diğer bir anlatımla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayici ile imalatların eksik ve ayıpları gözetilerek iş bedelinin belirlenmesi zorunludur Ayrıca mahalli piyasa rayici içerisinde KDV’nin bulunduğu da gözetilip bulunacak rayice KDV ilave edilmemesi gerekir Yine bulunacak bedel için davacının her kalem yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılıp talebinin aşılmaması diğer bir anlatımla teklif mektubundaki miktarların üzerinde hesaplama yapılmaması gerekir Öte yandan asıl davada iş bedeli hesaplanırken eksik ve ayıplar gözetilerek yüklenicinin yapmış olduğu imalat bedeli belirleneceğinden kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra varsa bakiye iş bedeli belirleneceği hk
Devamı...

Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan sözleşmede TBK maddesi kapsamında götürü bedel eser sözleşmesi ilişkisi bulunmaktadır Eser bedeli götürü olarak belirlenmiş ise yüklenicinin hak etmiş olduğu iş bedeli eksik ve ayıplar gözetilerek fiziki oran yöntemi ile bulunmalıdır Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu bu şekilde hesaplama yapılmamış olup bu haliyle rapor yetersizdir Mahkemece yapılacak iş bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak eksik ve ayıplar gözetilerek işin fiziki oranını bulmak sözleşme bedeli tutarı bu fiziki oranı uygulamak yüklenicinin hak ettiği iş bedelini bulmak davacı iş sahibinin yapmış olduğu kanıtlanan ödemelerini mahsup etmek varsa fazla ödemenin istirdatına ve kalan borç yönünden de borçlu olmadığının tespitine karar vermekten ibarettirBu husus gözetilmeden hatalı değerlendirme ile karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli  ile birlikte ayrıca değer kaybı adı altında  hükmedilmesi doğru olmamış kararın bu yönden de davalı yüklenici  lehine bozulması gerekirken temyiz incelemesinde bu husus zuhulen gözden kaçırıldığından Dairemizin bozma ilamına ayrı bir bent halinde eklenmesi suretiyle kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir
Devamı...

Davada talep eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebine ilişkindir Eser sözleşmesinde iş sahibi eseri teslim alır almaz işlerin olağan akışına uygun olarak makul sürede eseri gözden geçirip varsa eksik ve ayıplı işleri saptayarak veya mahkeme aracılığı ile tesbit ettirerek bunu makul sürede iş sahibine bildirmelidir aksi halde eseri teslim aldığı haliyle kabul etmiş sayılır ve eksik ve ayıplı işler nedeniyle yasadan kaynaklanan (sözleşmeden dönme, bedelden indirim) haklarını kullanamaz İşin ayıplı yapıldığını ayıp miktarını ve bedelini ve eksik ve ayıpların makul sürede yükleniciye bildirdiğini ispat yükü iş sahibine aittir Sözleşmede yapılan iş nedeniyle garanti verilmiş olması halinde garanti süresi boyunca eksik ve ayıplı işler bedeli herhangi bir bildirim yapılmaksızın zaman aşımı süresinde talep edilebilir
Devamı...

eksik ve kusurlar için kabul komisyonlarınca 2-4 ay gibi bir tamamlanma süresi öngörülmesi dolayısıyla idarenin bu süre miktarına yakın bir gecikme cezası kesmesi
Devamı...

yüklenici davalı tarafından yapılan işin varsa ayıplı ve kusurlu işler nedeniyle nefaset farkı tutarı düşülerek tüm işe oranının saptanması, bu oranıniki ayrı iş bedeline uygulanması ve davacının her işten ötürü hakettiği iş bedelinin belirlenmemesi
Devamı...

ayıplı imalat nedeniyle iş sahibinin uğradığı zararı isteyebileceği gibi, teminatı irad kaydederek zarardan mahsup etmeyecek, hem zararını hem de seçimlik ceza olarak alınabilecek teminatı da paraya çevirmek
Devamı...

davalı-yüklenici iş sahibini uyardığını ve projelerin tesliminden itibaren 15 gün içinde idareye başvuruda bulunduğunu kanıtlayamamıştır. Bu nedenle yüklenici ayıplardan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulmalıdır. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş; bilirkişi kurulundan rapor alınarak ayıbın ortaya çıktığı tarihten sonraki makul süredeki piyasa fiyatlarıyla ayıbın giderilme bedeli hesaplatmak ve yükleniciden tahsil kararı vermekten ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan davanın tümüyle reddi doğru olmamış, kararın bozulması hk
Devamı...

idarece kabule engel olmayan eksik ve kusurlu imalatlar nedeniyle *nefaset kesilmesi uygun görülmüş Ayrıca taraflar arasında kesin hak edişin çıkarılmadığı, alacak borç ilişkisi konusunda ihtilaf bulunduğu anlaşılmaktadır. Tek başına kesin kabulün hazırlanıp onaya sunulması, kesin kabulün yapılmış olması, tek başına lehtarın sözleşmeden doğan tüm edimlerini ve sorumluluklarını yerine getirdiği anlamına gelmez. Nitekim, dosyaya, lehtarın bu işle ilgili tüm SGK ve vergi borçlarını ödediğine dair savunma ve delil sunulmamıştır. Sözleşmenin diğer hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin de teminat mektubuyla güvence altına alındığı dikkate alındığında, salt hak ediş bulunduğu gerekçesiyle davalı bankanın ödeme yapmaktan kaçınması teminat mektubunun niteliğine aykırıdır. Burada yukarıda alıntı yapılan bilimsel eserdeki istisnanın dar yorumlanması kuralı gözden uzak tutulmamalıdır. İhaleyle yapılan sözleşmeden doğan tüm edimlerin ve sorumlulukların yerine getirildiğine dair Bankanın elinde kesin (likit) belge bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, bankanın ödeme yapmaktan kaçınması teminat mektubunun niteliğine ve hukuka aykırı bulunmuştur.
Devamı...

eksik imalatları tamamlamadığı için sözleşmesi feshedildikten sonra yüklenicinin ihale yasaklı olması için gerekli işlemlerin yapılmaması
Devamı...

idarenin eksikliklerin ve hatalı imalatların giderilmesi için gerekli giderler ile sözleşme ve BİGŞ de düzenlenen cezai şartı talep etmeye hakkı vardır
Devamı...

fen kurulu kararında kusur ve noksanların tesisin kullanıma engel olmayacak mahiyette olması durumunda kabule engel olmayacağı hüküm altına alınmıştır
Devamı...

İş sahibi eserde kullanılacak malzemeyi işin fen ve sanat kurallarına aykırı seçmiş olsa dahi, yüklenici işin ehli olması sebebiyle sonuçları genel ihbar yükümlülüğü kapsamında iş sahibine bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde kusurlu imalattan yüklenici sorumlu olacaktır
Devamı...

İmalatlardan bazılarının projeye uygun olmaması, özel teknik şartnamenin gereklerinin yapılmaması, geçici teminatın gelir kaydedilmemesi, taahhüt edilen teknik personelin iş başında bulundurulmaması, yeni fiyatın sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı yapılması
Devamı...