Mahkemece, davalının sözleşme maddesi uyarınca davacıya ihtar keşide ederek 30 takvim günü cezalı süre vermesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair dosyaya bir delil sunulmadığı, işin süresi içinde bitirildiğine dair davacının ****tarihli başvurusuna da davalının gecikmeli olarak **** tarihinde cevap verdiği, yapımı gerçekleştirilen işlerin bedeli ile sözleşme bedeli oranlandığında işin yaklaşık %95 seviyede tamamlanmış olduğu gerekçeleri ile dava kabul edilmiş, davalı idarenin **** günlü kararı ile tesis edilen işlemin iptaline karar verilmiştir.Somut olayda olur tarihli fesih kararı davalıya ****günlü yazıyla tebliğ edilmiş, tebliğ tarihi itibariyle sözleşme ilişkisi sona ermiştir. Dava yoluyla feshe yönelik işlemlerin iptal edilmesi, dolayısıyla sözleşmeye geçerlik ve yürürlük kazandırılması mümkün değildir. Sayın çoğunlukla bu konuda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, imzalanan sözleşme gereği yapılan iş ile ilgili cezai şart talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Taraflar arasında düzenlenen sözleşme, düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan mülga Borçlar Kanunu’nun Türk Borçlar Kanunu ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğinde olup, uyuşmazlığın bu hükümlere göre çözümlenmesi gerektiği açıktır.sözleşmenin …. maddesinde; “Müşterinin iş bu sözleşme ile üstlendiği edimlere riayet etmemesi ve/veya sözleşmenin süresinin bitiminden önce feshine sebebiyet vermesi, bankada kredi açılmaması açılan kredinin limitlerinin yetersiz olması, veya kredinin banka tarafından iptâl edilmesi durumları dahil olmak üzere sistemde kayıtlı bulunan beher aracın …(üç) ay süresince yakıt almaması durumunda veya ilk sözleşme tarihindeki …….. sistemine dahil olan araç sayısında %50 nispetinde azalma olması yahut ilk … aylık yakıt alımlarını baz alarak hesaplanan aylık yakıt alım ortalamasında %50 nispetinde azalma olması durumunda………, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir………. sözleşmeyi feshetmeyerek yakıt alımı yapmamış olan beher aracın sistemden çıkarılmış olduğuna tek taraftı şekilde karar vererek gerekli işlemi yapabilir. Yukarıda sayılan hallerde ve satılan taşıtlar üzerinden ……..’lerin sökülmemesi veya söküldüğü halde………’a teslim edilmemesi,……… tarafından iadesi istenildiği halde iade edilmemesi veya……… tarafından zayi olduğunun tespit edilmesi hallerinde……… taşıt başına ve/veya her bir …….. için 250 ABD Dolar (ikiyüzelli Amerikan Doları) cezai şartı, işlemin yapıldığı tarihteki ….. …. ….. döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası ve KDV’si karşılığı olarak talep ve tahsil hakkına sahiptir. Bu şekilde tahakkuk eden cezai şart tahakkuk tarihini takip eden ayın … inde tahsil edilir. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.” hükmünün bulunduğu, bu hükme göre cezai şartın …….. cihazları için öngörüldüğü, fuel-o pass cihazlar için öngörülmediği, ve bu durumun dosyadaki bilgi ve belgelerle yaptırılan bilirkişi incelemesi ile belirlendiği fuel-o pass cihazları ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.SONUÇ davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, …. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA

Dosya kapsamına göre davalı yüklenicinin uzatılan sürede de edimini yerine getirmediği ve davacı arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri bitirip teslim etmediği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarına göre fesih halinde sözleşmede kararlaştırılan BK’nın maddesine uygun ifaya ekli gecikme cezası ya da müspet zarar kapsamındaki gecikme tazminatının talep edilmesi mümkün değil ise de; sözleşmedeki cezai şart gecikme halinde fesih edilemeyen süreyle ilgili olarak kararlaştırılmış olduğundan, bu hüküm gereğince yüklenici temerrüdü gerçekleşse dahi belirtilen süre geçinceye kadar arsa sahibinin sözleşmeyi fesih etmesi mümkün değildir. Bu halde davacı arsa sahibi daha sonra fesih hakkını kullansa dahi fesih edilemeyen cezalı süreyle sınırlı olarak gecikme cezası ya da tazminatını isteyebilir.

Davada, eksik ve ayıplı iş bedeli ile gecikme cezasının davalıdan alınması ve tespit ve ihtar masraflarının tahsili istenmiş, mahkemece de 2. kez yapılan ıslah dilekçesi gözetilerek dava kabul edilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı iş sahibi, davalı ise yüklenicidir. Davacı iş sahibi vekili müvekkili apartman yönetimi ile davalı yüklenici arasında dış cephe yalıtımı yapılması hususunda sözleşme imzalandığını, davalının sözleşmede kararlaştırılan edimlerin bir kısmını yerine getirmediğini, bir kısmını ise eksik ve ayıplı olarak imal ettiğini, bu nedenle,,, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında tespit yaptırıldığını, eksik ve kusurlu imalâtların tamamlanması

Somut olayda taraflar arasındaki sözleşmede işin teslim edileceği tarih belirlenmiş, yapılacak ödemelerde ilk ödeme dışında kalanlar işin teslimi şartına bağlanmıştır. Bu durumda davalı işi kararlaştırılan sürede yerine getirmek zorunda olup, iş sahibi sözleşmeyi feshe zorlanamayacağından sözleşme ayakta olduğu sürece gecikme cezasına isteme hakkına sahiptir. Bu nedenle Mahkemenin davacının sözleşmeyi feshetmediği sadece 10 günlük ceza istenebileceğine ilişkin gerekçesi doğru olmamıştır

Davacı yüklenici işi keşif artışı nedeniyle uzatılan süre içerisinde bitirip teslim ettiğinden ve işte bir gecikme olmadığından 5 nolu hakedişten ödenmeyen 8.326,71 TL’nin gecikme cezası olarak kesildiği yönündeki davalı idare iddiasının reddi ile davalıdan tahsiline ve bu alacak tutarına  davacının miktar belirtmek suretiyle ödeme talebinde bulunduğu gözetilerek dava tarihine kadar işleyecek faiz alacağına hükmedilmesi gerekirken davacı yüklenicinin bu talebinin de reddedilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir

geçici kabul tutanağında çok sayıda eksiklik olduğunun tespit edildiğini, geçici kabul tutanağının eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması kaydıyla onaylandığını, kendi kusuru ile işi geciktiren davacının, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, imalat kusuruna bağlı ayıpların ortaya çıktığını, davacının haksız ve kötü niyetli tutumu yüzünden kesin kabul işleminin yapılamadığını, davacının üstlendiği işi eksik bıraktığını, eseri tam olarak teslim borcunu ifa etmediğini, inşaat devam ederken Türkiye’de sabit kur uygulanmasından dalgalı kur uygulanmasına geçilmesi üzerine yapılan devalüasyon nedeniyle yaşanan ekonomik krizden işin etkilenmemesi, sürdürülebilmesi

 ihaleyi kazanan firmanın kendisine yer teslimini takiben 75 gün içerisinde cihazları kurarak hizmet vermeye hazır hale getireceği kararlaştırılmıştır. Altı hastanenin de yer teslimi ……..20**tarihinde tutanakla yapılmıştır. Eldeki davada 77 gün gecikme bulunduğundan bahisle idarece ceza kesildiği belirtilerek, istirdadı istenmektedir. Mahkemece idarenin yaptığı bu kesinti uygun görülerek dava reddedilmiş ise de, 77 günlük gecikme ….. Devlet Hastanesi’nde gerçekleşmiş olup, diğer hastanelerde daha kısa süreli gecikmelerle teslimin yapıldığı kabul tutanaklarından anlaşılmaktadır. Bu durumda objektif iyiniyet kuralları (TMK …. madde) gözetilerek herbir hastanedeki geciken süre esas alınmak suretiyle hesaplama yapılmalıdır. Tüm hastanelerde 77 gün gecikme varmışcasına gecikme cezasının hesabı, hastanenin kabulü yapıldığı halde gecikme cezasına tâbî tutulması sonucunu doğuracağından bu hesaplama sözleşmenin amacına da uygun düşmez.