ihale Sözleşmesinin ekleri arasında sayılmayan Yapım İşleri Genel Şartname hükmü esas alınamayacağı
Devamı...

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.
Devamı...

ihalede Yüklenicinin kendisine verilen projelerin hatalı olduğunu tespit etmesi halinde durumu idareye bildirmesi gerekli olup bu şekilde bir bildirim yapıldığı ispatlanamadığı halde projelerin hatalı olması nedeni ile ortaya çıkan durumdan yüklenici sorumlu olduğu hk
Devamı...

arsaya komşu parselin tecavüzü nedeniyle inşaat yapımına uygun bulunmadığı görülmüştür. Arsadaki bu ayıp giderilmeden yüklenicinin inşaata başlaması beklenemeyeceği gibi yasal olarak da mümkün olmadığından gecikmede kusurun varlığından söz edilemez. İnşaat yapım süresi ancak arsadaki kusurun giderilmesiyle başlar. Nitekim, komşu parsel tecavüzü önlendikten sonra makul sürede ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve yargılama aşamasında inşaat büyük oranda tamamlanmıştır. Kaldı ki, fesih davası devam ettiği sürece yüklenicinin inşaata devam zorunluluğu da yoktur. Buna rağmen inşaata devam edilmiş bulunması ve inşaatın yasaya aykırılığı da iddia edilmediğine göre, yüklenininin kusurlu olduğu kabul edilemez
Devamı...

sözleşme dışı iş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı
Devamı...

sözleşme dışı fazla imalât bedelinin istenmesine engel teşkil etmeyeceği delil olarak o dosyada kesinleşen olgular bu davada yapılacak değerlendirme
Devamı...

yüklecinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi *TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde *TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı
Devamı...

yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli
Devamı...

davacı tarafın makul bir süre içerisinde inşaat ruhsatını almadığı, davanın açıldığı tarih itibariyle inşaatın mühürlü olduğu anlaşıldığı
Devamı...

Sözleşme hükmü ve yazışma içeriğinden davalının ilk yüklenici … tarafından yapılan şartlı feshi kabul ettiği ve davacı tarafından yapılan imalatın bedelini ikinci yüklenici aracılığıyla davacıya öd
Devamı...

parsel numaralı taşınmazın tapu kaydından terkinine karar verilmesi gerekirken; mahkemece, hukuksal olmayan gerekçelerle arsa sahibinin davasının reddine karar verilmesi doğru olmamış ve davacı-karşı
Devamı...

yüklecinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi .*TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde *TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı gibi yapım yılı piyasa
Devamı...

inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimler içerip, kendi edimini yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan ediminin ifasını isteyemez. Arsa sahibinin edimi, inşaat yapılacak arsayı, inşaat yapımına uygun bi
Devamı...

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi
Devamı...

arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi kapsamında verilen vekaletten azil nedeniyle tadilat projesinin hazırlanması ve onaylatılması için davacı şirkete yetki verilmesi istemi
Devamı...

ihalede gecikme cezası nedeniyle hakedişlerden kesilen *TL’nin davalıdan tahsiline, diğer hususlarda bozma bulunmadığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, bozma öncesinde ise temyiz edilmeksizin kesinleşen acrilic sealer imalatına ilişkin davanın kısmen kabulü ile *TL’nin tahsiline ve yine hangar kapısına ilişkin davanın kısmen kabulü ile, * TL’nin * dava tarihinden tahsil tarihine kadar değişen oranlarda yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, fazla istemin reddine karar verildiği ve bu mahkeme kararı dayanak alınarak hüküm altına alınan miktarın *İcra Müdürlüğü’nün *esas sayılı takip dosyası üzerinden başlatılan icra takibi sonucu tahsili
Devamı...

ihale dökümanı içerisinde bulunan idari şartnamede, yol yapım maliyetinde kullanılacak ….den alınacak olan AC-160/220 ve MC-30 Bitüm fiyatlarına ihalegününden sonra gelecek fiyat artışlarının hakediş sırasında malzemenin alış tarihi itibariyle Tüpraş fiyat listesine bakılarak fiyatın tekrar hesaplancağı ve böylece fiyat farkı ödeneceği hükmüne
Devamı...

ihale sözleşme maddesinde sözleşme konusu iş için 5 yıllık garanti süresi kabul edilmiştir. Yüklenici, garanti vermekle iş sahibinin, açık ayıplar yönünden muayene ve süresinde ihbar yükümlülüğünü; gizli ayıplar yönünden de süresinde ihbar yükümlülüğünü kaldırmayı ve garanti süresi içerisindeki tüm ayıpları gidermeyi yüklenmiş olur. Davacı tarafından davalıya gönderilen * tarihli yazılarla sözleşme konusu işe ilişkin ayıp bildiriminde bulunduğu gibi; ayıp bildiriminin de garanti süresi içinde yapılmış olduğu açıklıkla anlaşılmaktadır
Devamı...

ihale teklif tarihi itibariyle * TL/mt. olan ihzarat birim fiyatına, teklif tarihi ile hakediş tarihi arasındaki fiyat farkı * TL eklenerek hakediş tarihindeki birim fiyat *TL/mt. olarak bulunmuş, hakediş tarihindeki ihzarat bedeli *TL olarak hesaplanmış, bu miktar dikkate alınarak yapılan tasfiye kesin hesabı sonucu davacı *TL alacaklı bulunmuştur. Bu rapor sözleşme hükümlerine uygun olup, tarafların tüm itirazlarını karşıladığından ve Yargıtay denetimine elverişli bulunduğundan hükme dayanak yapılarak *TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmelidir
Devamı...

ihale birim fiyat teklif mektubunda ihalede belirtilen özelliklere sahip bot üreteceğini taahhüt etmiş olup, ifa sürecinde sözleşme ve eklerine uygun nitelikte bot üretilmesinin imkânsız olduğunu belirterek, ürettiği ağırlıkları 650 kg gelen botların muayene ve kabulünü istemiş, isteminin idarece açıkça kabul edilmemesine rağmen, idareden muvafakat, talimat almadan sözleşme ekleri arasında bulunup (7.1.a md.), sıralamada teknik şartnameden önce gelen idari şartnamedeki ağırlık kriterine aykırı olarak her bir botu, 450 (+50, -150) kg yerine 600 kg ağırlığında üretip teslim etmesi
Devamı...

ihale elemanlarınca 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve 10 Daireli Lojman inşaatının, projenin 100 yatağa büyüyebilen tip proje olması nedeniyle, 100 yataklı olarak gösterilmesi, mahallinde yapılmayan yerlere ilişkin imalâtların ödemelerde yer alması sonucu, müteahhit firmaya fazla ödeme yapıldığı
Devamı...

ihale sözleşmesinin haksız fesh ettiğini ve teminatı irat kayıt ettiğini belirterek USD teminat mektubu bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı savunmasında taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince davacı şirketin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen yerine getirmemesinden dolayı ihale yetkilisinden alınan onay sonucu ihalenin feshi
Devamı...

eser sözleşmesinden kaynaklamakta olup, kazı farkı alacağı taş duvar imalâtları nedeniyle yapılan kesinti ile vazgeçilen akıllı yazı tahtası ve projeksiyon cihazları ile ilgili kâr kaybı alacaklarının tahsili istemi
Devamı...

İhale feshinden sonra yeniden çıkılan ihale şartnamesinde değişiklik varsa 2 ihale arasındaki fiyat farkının yükleniciden istenmesinin hukuken mümkün değildir(Yargıtay K)
Devamı...

yüklenicinin ihale sözleşmesine uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gerekli uyarının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 10 günlük sürede dahi gecikme cezasının uygulanacağının kabul edildiği ve bu sürenin feshedilemeyen cezalı süre niteliğinde olduğu, bu sürenin dışında gecikilen süre için fesih halinde dahi cezai şart istenebileceğine dair sözleşmede hüküm bulunmadığından iş sahibinin ancak sözleşmede kararlaştırılan cezalı süre sonuna kadar cezai şart alacağına hak kazandığının kabulü gerekir (Yargıtay K)
Devamı...

anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una kadar olan işlerin süre hariç sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği öngörüldüğünden öncelikle projesinde olup yaklaşık maliyetinden fazla yapılan işler ile projesinde ve yaklaşık maliyetinde olmayan işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve % 110 kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla (artış oranı götürü bedele oranlanarak), % 110’u aşan işlerin bedelinin de TBK’nın maddeleri uyarınca işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerinin içinde KDV ve müteahhitlik karı da yer aldığından mükerrerliğe sebebiyet verecek şekilde ayrıca eklenmeden bedeli tespit edilip varsa kanıtlanan ödemelerde düşüldükten sonra var ise kalan bedelin bozmadan önce alınan raporda imalatların davalı yararına olduğu da tespit edilmiş olduğundan hüküm altına alınmasından ibarettir Hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale sözleşme eki olan şartnamede ödemenin nasıl hesaplanacağı belirtilmiş olup yüklenicinin fiyat farkı veya zam verilmesi talebinde bulunamayacağı belirtilmiş Ne var ki, aynı maddede istisnai olarak imalatta kullanılan ince-kalın BA demiri ve hazır beton için fiyat farkı ödeneceği Bu hükümle, imalatta kullanılan ince-kalın BA demir ve hazır beton yönünden, fiyat farkına ilişkin genel hükümlerden ayrı özel ve istisnai bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu durumda, davacının ince-kalın BA demir ve hazır beton için fiyat farkı talep edebileceği kabul edilerek, bilirkişi kurulundan bu hususta ek rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerektiği hk (Yargıtay K 2022)
Devamı...

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’ne göre zamanaşımı kesin hesap onay tarihinden itibaren başlayacağı hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale sözleşmesinde işyerinde havanın fenni olarak çalışmaya uygun olmadığı günlerin 1 Kasım-15 Nisan olarak belirtildiği dikkate alınarak çalışılan günler üzerinden hesaplanan * TL para cezasının davacı yüklenicinin bozma kapsamında kesinleşen alacağından mahsubu ile *TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu yönden davalı yararına bozulması hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenicinin işin bitimi ile SGK borcu  olmadığı yazısını teslim ettiği halde idarenin işçi alacakları gerekçe gösterilmek suretiyle teminat mektubun iade etmemesi hk kararın bozulması (Yargıtay K 2022)
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesi uyarınca malzemelerin teslim tarihinden sonra yapılacak kontrol sonrası malzemelerde herhangi bir eksiklik bulunmaz ise sözleşme bedelinin %50’sinin ödeneceği hüküm altına alındığından geçici kabulün teslim tarihi olarak kabul edilip tüm bedelin geçici kabul tarihindeki kura göre TL’ye çevrilerek hesaplama yapılması hatalı olmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede proje değişikliğinin nevi proje değişikliği nedeniyle işte meydana gelen zorluk derecesi proje değişikliği yapılan işin toplam onaylı proje içindeki oranı ve bu değişiklik nedeniyle verilen süre uzatımı gibi makul sınırların aşılıp aşılmadığının takdirine esas olacak hususlar, konusunda uzman teknik bilirkişilerce incelenip değerlendirilmeli, yüklenici yönünden proje değişikliğinin kabul edilebilir makul sınırlar içinde kalıp kalmadığı ve katlanılabilir nitelikte olup olmadığı tüm dosya kapsamındaki belge yazışma ve deliller dikkate alınarak belirlenmeli ve yüklenicinin proje değişikliği gerektiren haller sonucu uzatılan sözleşme süresi nedeniyle sözleşme uyarınca maddi hak talebinde bulunabileceğinin tespiti halinde uzatılan süre içerisindeki genel giderler, malzeme ve işçilik giderleri bakımından yüklenicinin uğradığı zararın sözleşme hükümleri gözetilerek hüküm altına alınması gerektiği hk (Yargıtay K 2022)
Devamı...

Yemek alım ihale sözleşmesinde  işçilerin yemek ihtiyaçlarının yüklenici tarafından karşılanacağı, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyeceği belirtildiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, söz konusu işçilere bedelsiz yemek sağlayan yüklenici şirkete yemek bedellerinin ödenmediği takdirde davalının sebepsiz zenginleşeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği hk (Yargıtay K 2022)
Devamı...

hizmet alım ihale sözleşmesinde asgari ücretin artması halinde eski ve yeni asgari ücretler arasındaki farkın yükleniciye ödeneceğinin düzenlendiği Kararname hükmü karşısında davacının asgari ücret artışından kaynaklanan farkı talep edebileceği(Yargıtay K 2022)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenicinin uygulama işlerinde tedarikçi firma ile sözlü anlaşma yaparak ürün ve uygulama hizmetlerini aldığı ve 1 kısım ödemeyi çek ile yaptığı ancak işin tamamına ait  ödeme yapmadığı davacının dosyaya sunduğu makbuz fotokopilerindeki yazıların yükleniciye  ait olması ve alacaklı tarafından başka bir ilişki nedeniyle verildiğinin ispat edilemememesi halinde söz konusu makbuzlar akdi ilişkinin ispatı açısından “delil başlangıcı” sayılır ve bu konuda tanık dinlenebilir Mahkemece yapılacak iş, dosya arasında bulunan fotokopi makbuz asılları dosyaya kazandırılarak bu makbuzlardaki yazıların imza incelemesi yaptırılması gerektiği hk(Yargıtay  kararı 2022)
Devamı...

ihale sözleşme gereğince yüklenicinin Hizmet Binası inşa etme işini üstlendiğini işin tasfiye edilip geçici kabulünün yapıldığı bu işe ilişkin yapılan ödemelerin Sayıştay tarafından incelenmesi üzerine hakedişten kesilmesi gereken bir kısım kesintilerin yapılmadığının tespit edildiği özel kesinti iadesi adı altında yüklenici alacağına eklenen *TL’nin daha önce yüklenici tarafından yapılan icra takibi üzerine iş sahibi belediye tarafından yükleniciye ödenip ödenmediği konusunda denetime elverişli belediyenin itirazlarını karşılayacak biçimde ek rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihale projelerinde asansör ve havalandırmaya yönelik ayıp ve eksikliklerin giderim bedelinin makul süredeki piyasa fiyatları ile bedellerinin tespiti gerekirken asansörlerdeki ayıp ve eksikliklerin giderim bedeline yönelik talebin reddine, havalandırma ile ilgili ayıp ve eksikliklere yönelik olarak da açıklandığı şekilde hesaplama yapılmaması nedeni ile hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede İmal edilen işte ayıp varsa idare tarafından süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulması şartıyla dava tarihinde yürürlükte bulunan  Kanun maddesinde ayıp halinde iş sahibine 3 seçimlik hak tanınmıştır Bunlar işin kullanılamayacak ve kabule zorlanamayacak ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde sözleşmeden dönme ayıp oranında bedelden indirim isteme ve aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde onarımı isteme ya da onarım bedellerini talep etme hakkıdır(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede yüklenici alacağına eklenecek KDV miktarının, fiyat farkı tutarının, geçici kabul kesintilerinin ve yapılacak diğer kesintilerin açıkça yazılmamış olması nedeniyle HMK  kapsamında taleplerin her biri hakkında, taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar hakkında, tereddüt uyandırmayacak şekilde infazı kabil bir hüküm kurulduğundan bahsedilemez. Kararın infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup, infazda tereddüt yaratmayacak şekilde hüküm tesisi zorunludur. Mahkemece davacının taleplerinin dikkate alınarak infazı mümkün bir karar verilmemesi hk(Yargıtay K 2022)
Devamı...

İhale sözleşmesinin imzalandığını ancak damga vergisi ile ilgili işlemler tesis edileceğinden bahisle sözleşme aslı veya örneğinin davacı şirkete teslim edilmediği davacının ihale konusu işe başladıktan kısa bir süre sonra davalı şirket yetkililerinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin davacı şirketin şantiye sahasını terketmesini istediğini ve  teminat mektuplarının iade edildiğini davacı tarafından ihtarname gönderildiğini davalı şirket tarafından gönderilen cevapta işin davacı şirkete yaptırılmasının yönetim kurulunca uygun bulunmadığını ve ihalenin iptaline karar verildiğini ve şantiye içerisindeki tüm iş makinası, kamyon, araç gereçlerin kaldırılmasının ihtar edildiğini, bu nedenlerle davacı şirketin mahrum kalınan kârın ve yapılan harcamaların dava tarihinden itibaren ticari reeskont faizi ile davalıdan tahsili hk(Yargıtay K 2022) 
Devamı...

ihalede cezai şart tazminatının yapılan hesaplama neticesinde yüklenici hak ediş bedelinden mahsup edilmesinde davacı idarenin haklı olmasına ve bu konu bozma kapsamı dışında bırakılmasına rağmen idarenin talep edebileceği cezai şart tazminatının davada tahsili istenen alacak miktarından mahsubu ile karar verilmesi doğru olmamış belirtilen nedenlerle kararın bozulması gerektiği hk (Yargıtay K 2022)
Devamı...

Pazarlık usulü ihale işinde kurulumunun tamamlanamadığını ayrıca sistemin teknik şartnameye uygun olmadığını, eksik ve kusurlarının olduğunun tespit edildiğini bu nedenle ödenen * sterlin, sözleşme kapsamında yapılan *TL masraf ve sistemin kurulumunun yapılmaması ve çalıştırılmaması nedeniyle günlük *TL’den 150 gün karşılığı * TL zararın oluştuğu tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte  şirketten tahsili hk (Yargıtay K)
Devamı...

yüklenici ihale fesih öncesi gönderilen ihtarnamenin usulsüz gönderildiğini savunmuş olup bu ihtarnameyi öğrenmediğine dair herhangi bir savunma dile getirmemiş Nitekim bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği tarihten bir gün önce davalı idareye gönderdiği dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiş olması da ihtarnameden haberdar olduğunu göstermektedir Ayrıca o aşamaya kadar taraflar arasındaki tüm bildirim ve yazışmaların EKAP üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkemece, salt EKAP üzerinden bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin usulsüz olduğu sonucuna varılması isabetsiz olmuştur (Yargıtay K)
Devamı...

ihale sözleşme dışı imalâtların bedellerinin şartname madde hükümlerine göre hesaplanması zorunludur Bu hükümlere göre sözleşme dışı ilave iş yapılması halinde öncelikle bu işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve %10 kapsamında kalan iş artışı bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, % 10’u aşan kısım yönünden ise iş sahibinin yararına olan imalatların bedelinin işin yapıldığı tarihteki mahalli serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması gerekir Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda sözleşme dışı ilave imalâtların bedellerinin hesabında şartname madde hükümlerinin değerlendirilmesi zorunlu olduğu halde, ihale ve sözleşme harici gerçekleştirilen tüm imalât bedelinin sözleşme bedelleri ile hesaplanmasının, %10’u aşan kısım olup olmadığı değerlendirilmeden sonuca varılmasının YİGŞ maddesine uygun olduğundan söz edilemeyeceğinden hüküm tesisine elverişli olmayan rapora göre verilen karar doğru olmamıştır (Yagıtay K.T.2022)
Devamı...

ihalede teslim edilen ürünlerin teknik şartname gereğince muayene kabulde fiziki yönden niteliklerine uygun olmadığının bildirildiğini ve yüklenicinin getirdiği ürünlerin, muayene raporunun malın kabulüne uygun bulunmadığı ve sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmenin feshi nedeniyle yüklenici firma malzemelerinin yerinden kaldırılmadığından malzemelerin kaldırılması ve sözleşme gereğince günlük ceza bedelinin * TL olmak üzere şimdilik cezalı gün sayısı kadar depolama ücreti  tahsil edilmesi gecikme cezası ve uygun malzeme teslim edilmemesi sebebi ile depolama bedelinin tahsili isteminin haksız olduğu  hk (Yargıtay K.T.2022
Devamı...

imzalanan ihale sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan işlerin bedelinin tespitinde birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.“. 7.maddesinde ise; “KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.” hükümleri mevcut olup, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda sözleşme kapsamında bakiye iş bedeli KDV hariç *TL, yine sözleşme kapsamı dışında yapılan imalatların bedeli ise KDV hariç * TL olarak hesaplanmış, mahkemece * TL yönünden itirazın iptaline karar verilmiştir. Oysa sözleşmenin 7. madde hükmüne göre, KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp, bilirkişi raporunda hesaplanan bedele KDV ilavesi suretiyle bedel hesaplanarak, ilk karar davalı vekilince temyiz olunduğundan davalı yönünden usuli kazanılmış hak da dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması hk Yargıtay K.T2022
Devamı...

ihale sözleşmenin haklı nedenle fesih edildiği irad kaydedilen kesin teminat mektubu güncelleme bedelinin ve hakedişlerden fazla ödenen tutarın tahsili istenmiş olup firmanın yargılama sırasında iflas ettiğinden ve 2. alacaklılar toplantısı da yapıldığından alacak davası İİK maddesinde düzenlenen kayıt kabul davasına dönüşmüştür Alacak miktarı belirlenmeden kayıt kabul kararı verilemez İflas tarihine kadar olan yasal faiz hesaplanıp, işlemiş faizi ile birlikte kaydı gereken toplam alacak miktarının infazı mümkün ve tereddüte yer vermeyecek şekilde bilirkişi aracılığıyla belirlenmesinden sonra, bu miktar üzerinden iflas masasına kayıt kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın kayıt kabul davasına dönüştüğü dikkate almadan belirlenen miktarın davalıdan alınıp faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verilmesi ve tahsil hükmü kurulması hatalı olmuş, kararın bozulması gerekmektedir (Yargıtay K.T.2022
Devamı...

ihalede yapı ruhsatının geç düzenlenmesi nedeniyle 74 gün ek süre verildiği böylece teslim tarihinin *günü olduğu davalının iş programının gerisinde kaldığını, *tarihli ihtarnameyle işin hızlandırılmasının ihtar edildiğini İl Müdürlüğünün yazıyla herhangi bir faaliyet bulunmadığını tespitle sözleşmenin feshedilmesinin uygun olacağını bildirdiğini keşide edilen ihtarnameyle gecikme cezası uygulanacağı ve işin 10 gün içerisinde tamamlanmasının aksi halde sözleşmenin feshedileceğinin ihtar sonrası hk Yargıtay K.T 2022
Devamı...

kurumun ihalede iş eksilişine gitmesi nedeniyle yasa gereği ödenmesi gereken * TL’nin ödenmediğini bu miktarın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda; 4735 sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince davacının davalıdan iş eksiliş bedeli karşılığı * TL talep edebileceği, * TL işlemiş faiz alacağının bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair Yargıtay kararı 2022
Devamı...

ihalede 5. hakedişten kaynaklanan bakiye ile 1 ve 2 numaralı hakedişlerden  bloke edilen bedelin davalıdan tahsilini istemiş Mahkemenin ilk kararında ek rapora itibar edilerek 5 numaralı hakediş bedelinden kesintiler yapılarak bakiye iş bedeli belirlenmiş bu bedele bloke edilen tutarın eklendikten sonra *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir Yargıtay kararında, diğer bozma sebeplerine ek olarak (5) nolu hakediş yönünden istek kalemlerinin sözleşme eki YİGŞ maddeleri uyarınca değerlendirilmesi gerektiği Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bloke edilen bedel olmak üzere toplam *tl talep etmekte haklı olduğu belirtilmiş, ancak mahkemece ödenmeyen iş bedeli alacağına hükmedilmiş, bloke edilen bedel talebi ile ilgili bir karar verilmemiş olup kazanılmış hak ilkesi gereğince hakediş alacağı ve hakedişlerden bloke edilen bedel ile ilgili talep bakımından * TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi hk (Yargıtay k.T.2022)
Devamı...