Araç kiralama ihale şartnamesinde istenilen araçların en düşük yolcu kapasite sayı 4+1 olduğu belirtilmiş olup, firmanın kullanılacak araçlardaki koltuk sayısının 4 ten 5 e  yükseltmesi ile ihaleyi kazanmasına ait savcılık tarafından cezalandırılmasına ait karar
Devamı...

İhale dokümanlarında bahse konu imar planlarının ve etütlerin olmaması nedeniyle ilgi Sözleşmenin imza tarihi sonrasında yapılacak düzenlemeler, maliyet hesaplamalarını ve süreyi de olumsuz etkilemekte ve bu haliyle sözleşmenin dengesi yüklenici aleyhine bozulmuş olup fiili bir imkânsızlıktan söz etmek kaçınılmaz hale gelmesi (Danıştay – Yargıtay Emsal kararlı)
Devamı...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınarak gecikme cezası, teminat güncelleme bedeli şantiyeden götürülen malzemeler nefaset işçi alacakları ve yüklenicinin şantiyeyi terk etmesi sebebiyle güvenlik şirketine ödenen bedel karşılığı iş sahibinin yükleniciden toplam *TL alacağı olduğu kabul edilerek tahsiline karar verildiği ve derecatten geçmek suretiyle kesinleştiği tespit edilmesi
Devamı...

sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı yaptığı bu işlerle ilgili teklif birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Genel Şartnamedeki iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilip davacıya sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi de ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

Menfi zarar da uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşmenin ifası için yapılan ve sözleşme ilişkisi kurulmamış olması halinde yapılmayacak olan masraflar olup menfi zararların fesih ya da tasfiyede kusursuz olsa dahi sözleşmenin diğer tarafından talep edilmesi mümkündür Menfi zarar diye nitelendirilen imalât ve harcamalar taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmasa idi yapılmayacak olan masraf ve imalâtlar olduğundan sözleşmeden doğan hak ve alacaklar kapsamındadır Bu durumda sözleşme ilişkisinin mücbir sebeple sonlandırılıp tasfiyesi sonucu akdî ilişki kusuru olmaksızın sonlandırıldığı ve menfi zarar kapsamındaki alacakların sözleşmeden doğan hakların içinde kalması sebebiyle talep edebileceğinden mahkemece davacının kanıtladığı ve menfi zarar kapsamına giren, alacakları ile ilgili toplanan kanıtlar değerlendirilip, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile menfi zararların sözleşmeden doğan hak kapsamı dışında kaldığı ve davacının menfi zarar talep etme hakkından feragat ettiği kabul edilerek davanın reddi doğru olmamış bozulması gerektiği hk 
Devamı...

hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış ıslahla talep * TL’ye çıkartıldığı ve bu miktar için peşin nispi harçlar yatırıldığına göre vekille temsil olunan davalı iş sahibi yararına harçlandırılmış talep tutarına göre nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken dava dilekçesinin açıklama bölümünde bahsedilen ve harcı yatırılmayan alacaklar toplamı * TL üzerinden davalı yararına fazladan vekâlet ücretine hükmedilmesi, ayrıca birleşen davadaki talebin bir kısmı reddedildiği ve yüklenici vekille temsil edildiği halde redd olunan miktar üzerinden yüklenici yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken birleşen davada yüklenici yararına vekâlet ücreti taktir edilmemesi de hatalı olması hk (Yargıtay K314)
Devamı...

hasarın yapının planlama aşamasındaki yapısal tasarım hatalarından kaynaklandığı anlaşılmış yüklenici işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olduğundan kendisine teslim edilen proje ve ekleriyle şartnamelerin fen ve sanat kurallarına uymadığı işin yapılacağı yerin konumuna göre planlanmasında yapısal tasarım hatası bulunduğunu bilmesi gerektiği  proje ve eklerinin kendisine verilmesinden itibaren şartname gereği 15 günlük süre içinde incelenerek yapısal tasarım hatası konusunda iş sahibi idarenin yazı ile uyarıldığı ileri sürülüp kanıtlanmamış olup kendisine verilen proje ve eklerini inceleyerek yapısal tasarım hatası bulunduğunu tespit ve bunların düzeltilmesi için yazılı uyarıda bulunmamak suretiyle Şartnamedeki yükümlülüğünü yerine getirmediği, hükme esas alınan esas alınan bilirkişi raporuna göre hasarın onarım suretiyle giderilmesi mümkün olmayıp yıkılıp yeniden yapılması ve bu haliyle ekonomik değeri olmayacağı ve davacı yüklenici kalan iş bedelini istemekte haklı olmadığından mahkemece davanın reddi yerine şartnamenin bu hükmü gözden kaçırılarak kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür (Yargıtay K321)
Devamı...

Götürü bedel eser sözleşmelerinde hak edilen iş bedelinin  fiziki oran yöntemiyle bulunması eksik ve kusurlar dikkate alınarak fizik oran kurulması gerekir. Bu hususa uyulmadan alınan bilirkişi raporuna dayalı karar verilmesi doğru olmamış Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş eksik ve ayıplar gözetilerek fiziki oranın kurulması bulunacak fiziki oranın sözleşme bedeline uygulanıp davalı yüklenicinin hak ettiği iş bedeli bulunmak suretiyle ödemelerin mahsubuyla varsa fazla ödemenin istirdadına karar verilmesi gerektiği hk yargıtay kararı
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ihalede ayıpların giderilmesini istemek ayıplı eserden ötürü ücretten indirim ve kabule zorlanamayacak nitelikte kötü yapılmış ise eseri reddetmek ve bu nedenle uğradığı zararlarını da talep etmek hakkı olarak ortaya çıkan haklarının varlığı kabul edilir iş sahibi garanti süresinde iş sahibi ayıp ihbarına da gerek bulunmaksızın ayıptan doğan hakları ile ilgili talepte bulunma hakkına sahiptir Sözleşmede garanti hükmü olması nedeniyle ayıp ihbarına gerek bulunmadığı halde ayıp ihbarı yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış,kararın bozulması gerekmiştir dava konusu edilen iş ile ilgili ayıbın derecesini bilirkişi marifetiyle belirlemek ve ayıp ihbarı yapılmasına gerek duyulmadan Borçlar Kanun haklarından kullanıldığı araştırılarak sonucuna göre karar vermekten ibaret olması gerekti hk yargıtay kararı
Devamı...

kanalizasyon şebekesi yapım imalât bedeli *TL olarak hesaplanmış iken dosya kapsamında keşif sonucu düzenlenen ilk raporda * TL, 2. raporda ise * TL olarak hesaplanmıştır Mahkemece hükme esas alınan ilk bilirkişi raporunda kanalizasyon yapım bedeli *TL olarak belirlenmiş ise de raporda bilirkişi tarafından açıkça “tarafımca projelendirme, keşif ve metraj işlemlerinin yapılması mümkün değildir” şeklinde beyanda bulunulduğu gibi, projelendirme, keşif ve metraj işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı ve * yılı yapımı bir projeden faydalanıldığı belirtilerek * yılı birim fiyatlarına göre değerlendirme yapıldığı ve bedel belirlendiği anlaşılmaktadır Hesaplamanın işin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre yapılması zorunlu olduğu halde, hesaplama yöntemi bu yönde bir incelemeye dayanmayan, hesaplama yöntemi uygun olmayan ve çelişkiler içeren rapora göre karar verildiği açık olup Kanun  maddesi uyarınca raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve maddi gerçeğin açıklığa çıkarılması açısından dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine çelişkili raporla karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiş olması (Yargıtay K412)
Devamı...

ihale konusu dere yatağındaki duvarın yıkımı ile moloz ve hafriyat işlerinin davalı iş sahibi yararına olup olmadığının tespiti ile iş sahibinin yararına olduğunun tespiti halinde, bu işlerin yapıldığı ileri sürülen *yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, mahalli piyasa rayiçleri (fiyatları) içerisinde KDV ve yüklenici kârı da bulunacağından bu kalemler ayrıca eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen niteliklere uygun düzenlenmeyen ve piyasa rayiçlerine (fiyatlarına) göre hesaplama yapmayan ve ayrıca toplam iş bedeline yüklenici kârını da ekleyen bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın ıslahla arttırılan miktarı üzerinden kabulü kararı ve ardından bu karara karşı istinaf başvuru yargıtay kararı
Devamı...

ihalede yüklenici 3.kişilere dere yatağındaki hafriyatın döküm sahalarına nakli için toplam *TL ödeme yapıldığı bu durumda yüklenicinin tazmin etmesi gereken zarar miktarının * tl hesaplandığı raporlarda bu yönde bir tespit bulunmadığı mahkemece hesaplama yapılarak hüküm kurulduğu ödenen döküm ücretlerinin * TL hafriyat miktarı ölçüm bedellerini * TL belediyeye ödenen hafriyat harcının mahkemece oranlama yöntemi ile tespit edildiği raporlar arasında da farklı görüşler olduğu son raporda bedelin hepsine hükmedilmesi gerektiği bildirilmesine rağmen raporda talep edilen bedelden işlerin davacı- karşı davalı tarafından yapılsaydı ne kadara yapılacağı tespit edilerek bu bedelin düşülmesi gerektiği sonucuna varıldığı ayrıca 3. kişilere ödenen bedellerin piyasa rayicine uygun olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmadığı anlaşılmakla hesaplamanın denetlenebilir olmadığı ve raporların eksik olduğu gibi raporlar arasında çelişki olması (Yargıtay K411)
Devamı...

Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin hakettiği iş bedelinin gerçekleşen imalâtın yapılması gereken tüm imalâta göre fiziki oranının bulunması ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerekir
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işte Ortak kusur halinde (İdare ve Yüklenici) sözleşme ilişkisinin tasfiye yoluyla sona erdirilmesi gerektiğinden kesin teminat mektubunun gelir kaydına karar verilemez
Devamı...

yüklenici şirket tarafından iş sahibi idare ile aralarındaki sözleşmenin feshi sebebiyle tasfiye hesabının çıkartılarak iadesi gereken ürünlerin aynen iadesi kısmen yahut tamamen aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde kullanım ve yıpranması da dikkate alınarak bedelinin tesbit edilmesi talebi hk karar
Devamı...

Sözleşmesi fesih edilen ihalenin İdarece yeni ihaleden doğan zararlarını talep etmiş olup, Mahkemece bilirkişiden raporu alınmış raporda ilk ve ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetleri incelenerek ikmâl işine ait yapı yaklaşık maliyetinin ilk işe ait yaklaşık maliyeti teşkil eden imalât miktarlarında ve poz numaralarında değişiklikler yapıldığı tespit edildiği ikmâl ihalesinin ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığı belirlenmiş yeni ihalede Değişiklik yapıldığı belirlenmiş olması yeni çıkılan ihalenin aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir
Devamı...

yüklenicinin inşaatı gereken teknik koşullara uygun yapmadığı için binanın güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek uğradıkları zararın tazmini amacıyla mevcut dava  açmış; davalı yüklenici ise, yapılan okulun dere yatağına yapıldığını, kendisinin iş sahibi idareyi bu konuda ikaz ettiğini ancak işin yapılması konusunda ısrar edilmesi hk karar
Devamı...

Hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle faiz talip edilebilmesi için iş sahibine ihtarname gönderilmesi ve temerrüde düşürülmesi gerekir
Devamı...

İhale Şartnamesine göre, ara hakedişlerin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde tahakkuka bağlanması, bu tarihi takip eden otuz gün zarfında da ödemenin yapılması gerekir Bu haliyle ödeme tarihlerinin önceden kesinlikle bilinmesi olanaklı olmadığından iş sahibine ihtar çekmeden mütemerrit duruma düşmesi mümkün değildir Bu sebeple ödeme günü üzerinde belli bir sürenin geçmiş olması iş sahibini mütemerrit yapmaz Davacı tarafça  gönderilen ihtarla o güne değin yapılan geç ödemeler için faiz isteminde bulunulmuştur Oysa bu ihtar tarihinde muaccel olduğu halde ödenmemiş hakediş bedeli varsa bu ihtarla ancak bu bedel için davalının temerrüdün den söz edilebilir Dolayısıyla bu alacak hakkında temerrüt tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe değin davacı faize hak kazanır
Devamı...

yüklenicinin ihale konusu işlerde özen ve ihbar yükümlülüğü bulunmakta olup ayıplı iş idarenin teknik şartnamesindeki hatadan bile kaynaklansa yüklenici sorumludur (Yargıtay 12)
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici üstlendiği işi özenle yerine getirmek zorunda olup bu yükümlülüğe aykırılık sorumluluk nedenidir. Kusurlu ve eksik işlerin bedeli ödenmiş olsa bile yükleniciden geri alınmalıdır (Yargıtay 32)
Devamı...

götürü bedelli ihale işlerinde işin tamamının yapılmamış olması halinde hakedilen bedelin gerçekleştirilen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranının tespit ve bu oranın götürü bedele uygulanarak hesaplanacağı kabul edilmektedir Bozmadan sonra oluşturulan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ve ek raporda fesih tarihi itibariyle davalı-karşı davacı yüklenicinin feshedilen sözleşmede gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranının %78,55 olduğu kabul edilerek menfi zarar hesabı yapılmış alınan rapor, bu rapora göre yapılan hesaplama ve kurulan hükme davacı-karşı davalı iş sahibince itiraz edilmemek ve temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle fesih tarihi itibarıyla işin fiziki gerçekleşme oranının %78,55 olduğu kesinleşmiştir Bu durumda mahkemece karşı davada teminat mektup bedelinin iadesiyle ilgili davanın reddi yerinde ise de ödenmeyen imalât bedeli ve tasfiye kesin hakediş alacağının tespiti yönünden hükme esas alınan raporu düzenleyen kuruldaki inşaat yüksek mühendisi bilirkişi ve ihale mevzuatı uzmanı bilirkişiden feshedilen sözleşmenin KDV’de eklenerek bulunacak götürü bedel toplamına %78,55 fiziki gerçekleşme oranını uygulayıp fesih tarihi itibariyle gerçekleştirilen imalât bedeli ve bu bedelden fesih tarihine kadar yapılan ödeme, damga vergisi, KDV tevkifatı, SGK kesintileri, teknik personel bulundurmama cezası, gecikme cezası, iş programını geç verme cezası ve iş programına uymama cezaları da mahsup etmek suretiyle yüklenicinin karşı davada isteyebileceği tasfiye hakedişi alacağı miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek karşı davadaki talep ve ıslah gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle karşı davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihale işinin yapılacağı yer zeminin yapısının ihale aşamasında tespit edilenden farklı olması sonucu maliyet artısından kaynaklanan talebi, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan  TBK maddesinde düzenlenen sözleşmenin uyarlanması istemi niteliğindedir Dava dilekçesi içeriği ve dosya kapsamından davadan önce davacı tarafından işin tamamlanarak teslim edildiği ve davacının edimin ifası sırasında sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasını talep etmediği ve ihtirâzi kayıt ileri sürmemesi
Devamı...

ihale dosyasındaki proje dikkate alınarak teklif oluşturulan ısı yalıtım imalâtı toplam alanı (16.150 m²) ile fiilen yapılan işin alanı (18.359,54 m²) arasındaki fark imalat bedelinin talep edilip edilemeyeceği hk (yargıtay K99)
Devamı...

bilirkişi kurulundan yaklaşık maliyet cetveli mahal listesi ihale evrakları ve sözleşme bedelinin belirlenmesinde davalı müşavir firmanın sözleşmeye aykırı davranıp davranmadığı müşavirlik hizmet bedeline hak kazanıp kazanmadığı kusurlu davranışıyla fazla ödeme ve idare zararına neden olup olmadığı ve miktarı, yine bunların belirlenmesinde davalı idare elemanının ihmal ve kusurunun bulunup bulunmadığı varsa dereceleri ve miktarları ile davalı yüklenicinin sözleşme ile eki ihale dokümanlarına göre yapımını üstlendiği halde hiç yapmadığı ya da eksik yaptığı işler olup olmadığı ve bunlar sebebiyle kendisine ne miktarda fazla ödeme yapıldığı, tarafların itirazları da karşılanıp, önceki raporlar arasındaki farklar da giderilecek şekilde denetime elverişli ek rapor alınıp, davalı yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile karar verilmesi hatalı olmuş, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale sözleşme konusu işin yapımı için idarece gösterilen yerin, özel mülkiyete ait olduğunun tutanakla saptandığını *tarihinde bu kez projede belirtilen yerden başka bir yerin teslimi yapılıp, işe başlanılması talimatı verildiğini ancak bu yerin de mera arazisi çıktığını yer teslimi bakımından idarenin yükümlülüğündeki mülkiyet sorununu çözülmediğini, müvekkilinin işin yapılacağı yerin değiştirilmesine rızası olmadığı gibi mülkiyet sorunu çözülmeden ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu, bu yer değişiminin %25 maliyet artışı getireceğinden, müvekkilince anahtar teslimi götürü bedel ile üstlenilen işin, ihale dökümanında verilen projeye ve mahal listesine göre ihale dökümanında belirtilen şartlar dahilinde yapılması taahhüt edildiğinden, ayrıca yeni duruma göre idarece pursantaj oranının değiştirilmemesi nedeniyle, asıl davada ifası imkansız hale gelen sözleşmenin feshine, teminat mektubunun irat kaydının tedbiren durdurulmasına karar verilmesi hk
Devamı...

ihale Teklif ekinde sunulan ve TEKNİK AÇIKLAMA başlıklı davalı şirketin imza ve kaşesini taşıyan ve delil tespiti dosyası içerisinde bulunan belgenin 2. sayfasında dışarıdaki çelik boru çok uzun zaman içinde korozyon neticesinde incelse bile mevcut graut ve kaplama malzemesi iç basınca karşı gerekli dayanımı sağlıyacaktır düzenlemesi bulunduğu gibi, imzalanan sözleşme maddesinin 2. paragrafında yüklenicinin kesin kabul tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle meydana gelen zarar ve ziyandan sorumlu olduğu açıklanmış olup, HMK maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan hakim tarafından resen gözetilmesi ve yüklenicinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi ve davacının istek kalemleriyle ilgili olarak araştırma ve inceleme yapılmalı ve bilirkişilerden rapor alınıp hüküm kurulması gerektiği Eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

götürü bedel ihale sözleşmelerinde işin daha fazla emek ve masrafla yapıldığı iddia edilerek bedelin artırılmasının talep edilemeyeceği ile YİGŞ maddesi uyarınca işin yapılması için gerekli olan araç, makine, taşıt, malzeme vb. giderlerin yüklenici tarafından karşılanmak zorunda olduğu gerekçesiyle fazla bedele hükmedilemeyeceği belirtilmiş ise de, söz konusu hükümler sözleşme şartlarının değişmemesi durumunda sözleşme imzalandıktan sonra davalı idarenin tek taraflı iradesi ile işyeri değişikliğine gidilmiş, davacı değişen işyeri nedeniyle daha fazla servis yolları açtığını, saha içi nakliyeler, tünel kalıp ek revizyonları, kule vinç ek maliyetleri yaptığını iddia etmiş ve yapıldığı iddia edilen bu masrafların davalı idare tarafından düzenlenen ve davacı yüklenici tarafından çekincesiz imzalanan mukayeseli keşiflere de girmediği anlaşılması
Devamı...

ihale sözleşme kapsamı dışında imalât sırasında ortaya çıkan yeraltı suyunun drenajına ilişkin ek imalât ile mantolama imalâtına ilaveten yapıldığı anlaşılan imalâtların fazla iş olduğu, bunların bedellerinin sözleşme eki Genel Şartname maddelerinde belirtilen ilkelere göre hesaplattırılması hk
Devamı...

ihale şartnamesinin dışına çıkılarak idarece talep edilen işleri de yerine getirdiği işin *tarihinde bitirildiğini, KDV hariç * TL bakiye alacağını tahsil edemediği ayrıca sözleşme dışı yapılan işler toplamının da KDV hariç *TL olduğunu, sözleşmeden kaynaklanan alacağın * TL olmasına rağmen kesin hesap hakedişinde belirlenen miktarın * TL olduğunu, işin yapıldığı alanda iki bina olduğunu idarece benzer pozların birleştirilerek düşük pozdan hakedişe bağlandığı hk dava kararı
Devamı...

ihalede geçici kabul tutanağı ile eksiksiz olarak işleri teslim ettiklerini, işin yapımı sırasında davalı tarafından talep edilen ilave işleri de yaparak teslim ettiklerini, ancak davalı idarenin iş artışlarının bir kısmının ödemelerini haksız iskontoya tabi tuttuğu 1 kısmını da hiç ödemediğini davalının kesin hesap düzenleyerek imalât bedellerini ödememesi üzerine kesin hesabı düzenleyerek davalıya gönderip bakiye alacaklarının ödenmesini talep ettiklerini, davalının ödeme yapmaması üzerine icra takibine geçtiklerini, ancak takibe itiraz edildiğini belirterek davalının takibe itirazın iptâline karar verilmesi talepli dava kararı
Devamı...

sözleşme dışı imalâtlar için hakedişlere ihtirazî kayıt konulmasına gerek olmadığından mahkemece yapılması gereken iş konusunda uzman bilirkişilerden alınacak rapor ile öncelikle sözleşme kapsamında yapımı gereken imalâtların yapılıp yapılmadığının saptanması, bundan sonra sözleşme götürü bedelli olduğundan %10 oranda yapıldığı belirtilen fazla imalâtların denetime açık bir şekilde belirlenip bedellerinin sözleşme fiyatlarıyla hesaplattırılması, bu oranı aşan imalât yapıldığının saptanması halinde ise bedellerinin yine sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan BK maddesine göre yapıldığı yıl mahalli rayiçlerine göre ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre KDV’nin piyasa fiyatlarının içinde olduğu dikkate alınarak belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihalede sözleşme dışı yapıldığı iddia edilen imalâtların bedelinin vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanması hk
Devamı...

ihale şartnamesinin ilgili maddeleri uyarınca davacı yüklenici tarafından yapıldığı iddia edilen fazla işin sözleşme kapsamında olup olmadığı sözleşme kapsamında olduğunun kabulü halinde taraflar arasında düzenlenen ara ve kesin hakedişlere girip girmediği, girmiş ise hakedişlere usulüne uygun itiraz olup olmadığı, hakedişlerin kesinleşip kesinleşmediği ile fazla yapılan işlerin sözleşme kapsamında bulunmayıp “ilave iş” olarak nitelendirilmesi halinde Şartname maddelerinin değerlendirilmesi yapılan fazla işin sözleşme bedelinin %10’unu aşması durumunda bedelinin TBK hükümleri uyarınca işin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre hesaplanması  için ek rapor alınması
Devamı...

sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmaması sebebiyle yapılması gereken gerçek kazı bedeli arasındaki fark ile bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde meydana gelmesine ihtimal vermedikleri olağanüstü şart niteliğinde olup uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılmasının gerektirip gerekmediği ile uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp TBK hükmünün uygulanması gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi hk
Devamı...

götürü bedeli ihale karşılığı üstlenildiğini, işin yapıldığı, davalının onayladığı, kesin kabulün yapıldığı iş yapılırken projelerde ek değişiklikler yapıldığı ihaleye esas sözleşme konusu toplam inşaat alanının çok üzerinde proje hazırlattırılıp ilave işler yapıldığı, bu işlerdeki projelere bağlı kalınarak kesin kabulün yapıldığı iş artışları ile ilgili süre uzatımı için idareye yaptıkları başvurularda konunun işin süresi bittikten sonra değerlendirileceği gerekçesi ile sürüncemede bırakıldığı” sonuçta 16 takvim günü karşılığı *TL tutarında gecikme cezası kesildiği, oysa yüksek orandaki iş artışı, “ilave iş nedeniyle taraflarına en az aynı oranda bir süre uzatımı verilmesi gerektiği halde verilmediği, bu kapsamda yapılan işin yaklaşık %30’ların üzerinde ilave iş bedelinin fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere *TL tutarındaki alacağın yasal faizi ile davalı idareden alınmasının, davalı tarafından gecikme cezası olarak taraflarından tahsili hk
Devamı...

Yapım işini tamamlanarak teslim edildiği kesin hakediş konusunda taraflar arasında farklılık oluştuğunu, davalı kurumdan alacaklı olmalarına rağmen davalı kurum hesaplarında  fazla ödeme yapıldığı şeklinde tespit olduğunu, idarenin aldığı kesin hakedişte miktarların yanlış hesaplandığını ve ilave yapılan imalâtların dikkate alınmadığı proje üzerinden ihale bedelinin belirlenmesi gerektiğini, minha edilmesi gereken imalâtlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu, saha imalâtlarına ilişkin proje plan ve kesitlerinde imalât tutarının belli olmadığını, projede belirtilmeyen imalâtın yaklaşık maliyetle hesap edilmesinin doğru sayılamayacağını, minha edilecek işler listesinde bulunan 1 ve 2. bodrum işlerinin davalının bilgisi dahilinde değiştirilerek yapıldığını, imalât değişikliğinin davalının bilgisi dahilinde olduğunu, bu sebeple kesinti yapılmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini, ihale projesinde bulunmayan daha sonra 1. Revize Projesine işlenerek onaylanan ve imalâtı yerinde buna göre tamamlanan zemin kat ve 1. katta işlerdeki hesaplamada dikkate alınmadığı ihale projesinde bulunmayan ancak daha sonra revize ve  mimari projelere eklenerek yapılan zemin kat makam girişi parlak granit seramiklerle motifli döşeme kaplamasının hesaplamalarda dikkate alınmadığını belirterek fazla haklarını saklı tutarak  tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebi
Devamı...

ihale götürü bedel olarak belirlenmişse yüklenici eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür Eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Sözleşme kapsamı dışında kalan fazla işlerin yapılması halinde ise bedelinin  TBK maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, imalâtın yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi ve mahalli piyasa rayiçleriyle hesaplanan bu tutara KDV ve yüklenici kârı dahil olduğundan, ayrıca KDV ve yüklenici kârı ilave edilmeksizin hesaplanması gerekir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiş Şartnamede götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TBK’ maddesi ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir
Devamı...

Menfi zarar kapsamında yapıp da ödenmeyen iş ve imalât bedeli, noter masrafı, damga vergisi, teminat mektubu için yapılan masraf, faiz ve komisyonları isteyebilir Bu durumda mahkemece HMK hükmü gereğince hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacının talep ettiği toplam * TL içinde menfi zarar kapsamında dava dilekçesinin müspet zarar kapsamında *maddesinde istediği yoksun kalınan kâr için ne miktarda talepte bulunduğu açıklattırılarak konusunda uzman bilirkişiden davacının isteyebileceği menfi zarar kapsamındaki alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması ve kurulacak yeni hükümde tarafların haklılık durumuna göre harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi halinde uygulanması gereken Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü ve istinaf talebinin reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

yapım işinin ihalesi anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalandığını onaylı vaziyet planında imalât sınırı içinde bulunmayan bir kısım işlerin yapılmasının da idare tarafından istenildiği, yüklenilen işin tamamının miktarının 23.695m² ile sınırlı olduğunu, bu miktarın üstündeki tüm işlerin sözleşme dışı işler olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kesin hesaba dahil edilmeyen ve itiraz konusu imalâtlar ile proje ve sözleşme harici fazladan yaptırılan inşaat imalâtlarının ve %10 kapsamında yaptırılan ancak işin miktarı ve bedeli konusunda ihtilaf çıkan ve itiraz edilen tüm işlerin karşılığında fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla * TL’nin Katma Değer Vergisi eklenmek ve imalâtların yapıldıkları tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari reeskont faizi ile tahsil talepli dava kararı
Devamı...

davalı idarece haksız olarak kesildiği iddia olunan gecikme cezasının ve sözleşme dışı yapılan imalatların bedelinin tahsili
Devamı...

sözleşme kapsamından olmayan ilave 2. katın davacılar tarafından inşa edildiği, anahtar teslimi götürü bedel ihale kapsamında yapılan en fazla toplam sözleşme bedelinin %10 oranında iş artışı yapılabildiği halde, ilave 2. katın yapılmasıyla bu oranın fazlasıyla aşıldığı, dava konusu hastanenin ilave 2. katının davalı belediyenin bilgisi olmadan davacı tarafça yapılmış olması mümkün olmadığından ve taraflar arasında yazılı sözleşme olmamasına rağmen yapılan iş davalı yararına olup, davalı tarafça kabul edilerek kullanılmakta olduğundan, bilirkişilerce hesaplanan *TL’lik yapım maliyetinden davalı belediyece davacılara mal alımı ile ödenmiş olan *TL ile * TL’nin mahsubu neticesinde* TL yapım işi alacağı olduğu bu bedele %18 KDV tutarı olan *TL’nin eklenmesi neticesinde davacıların talep edebileceği alacağın *TL olduğu ve taleple bağlılık ilkesi gereğince dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile *TL nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı belediyeden alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir
Devamı...

sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiş Şartnamede götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise, bedelinin sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan TBK maddesi ve devamı maddeleri gereğince, iş sahibi yararına olması koşuluyla, yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir
Devamı...

sözleşme eki ihale şartnamesinde süre uzatımı verilecek haller ve şartları belirlenmiş, aynı şartnamenin hizmet bedeli ve ödeme biçimi başlıklı maddesinin son cümlesinde hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyeceği de belirtilmiş Bunun dışında sözleşme ve eki olan şartnamelerde ya da başkaca bir belgede davalı iş sahibinin iş ve imalâtın sözleşmede öngörülen tarihler dışına yüklenicilerin kusurlu olmaksızın sarkması halinde, iş bedelinin eskale edileceği ya da fiyat farkı ödeneceğine dair bir düzenleme olmadığı gibi davalının taahhüdü de bulunmamaktadır. Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması ve yasal dayanağının olmaması halinde sırf iş süresinin uzandığından bahisle ve TMK maddesinden hareketle yüklenici ya da iş sahibi yararına güncelleme yapılması ve fiyat farkı ödenmesi mümkün değildir
Devamı...

yüklenici tarafından hakedişteki metrajlara meblağlara ve ödemelere sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtildiği şekilde itiraz edilmediği anlaşıldığından hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Bu nedenle mahkemece asıl davada davacı yüklenicinin taş nakli ve moloz taşı nakli fiyat farkı talep edemeyeceği gözetilerek bu istemler yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekir iken, hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır
Devamı...

 ihale ve kesin hesap konusunda uzman olan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde tarafların teknik itirazlarını da karşılamak suretiyle rapor alınarak dava konusu fazla imalâtların iş artış oranı belirlenip, sözleşmenin eki Genel Şartname hükümlerine göre %10 iş artışı kapsamında kalan işlerin bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin şartnamenin 21. maddesindeki tespit yöntemi kullanılarak, %10’u aşan işlerin bedelini de yapıldıkları tarihteki mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplatmak ve mahalli piyasa rayiçleri ile yapılan hesabın içinde KDV de bulunduğundan, serbest piyasa rayicine göre saptanan tutara ayrıca KDV ilave edilmeksizin sonucuna göre karar vermekten ibarettir Mahkemece eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...